Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Raporty bieżące 2016

RB 19/2016 : ZWZ 23.09.2016 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 26 września 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2016

ZWZ 23.09.2016 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 września 2016 roku reprezentowane było 57,91 % kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.543.086). Próg 5 % głosów (tj.: 177.155 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:
TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 3.389.049 akcji, dających 3.389.049 głosów, co stanowi 95,65 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

RB 18/2016 : Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Gdańsk, dnia 23 września 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2016

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje, że na podstawie uchwał, od numeru 16 do numeru 20, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 23 września 2016 r. zostało powołanych pięciu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. Zarząd poniżej przedstawia informacje dotyczące poszczególnych członków Rady Nadzorczej:

Pan Rafał Litwic, radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. W okresie od maja 2000 roku do 2004 roku był zatrudniony w spółce Prokom Internet S.A., gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną spółki. W latach 2004 – 2008 był radcą prawnym w spółce Prokom Software S.A., gdzie doradzał przy kluczowych projektach informatycznych, konsolidacyjnych oraz przekształceniach realizowanych przez Spółkę. Od 2006 roku Mecenas Rafał Litwic jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych: Grand Fidelia S.A., Caspar Asset Management S.A., oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Pan Rafał Litwic nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Rafał Litwic nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca. W 1957 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1965 r. studia podyplomowe w Cardiff University. Obronił doktorat na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1966 r., następnie w 1973 r. uzyskał habilitację, a w 1987 r. zdobył tytuł naukowy profesora chirurgii. Praktykę lekarską rozpoczął w Katedrze Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie pracował jako lekarz okręgowy na ORP "Wicher" oraz jako "Visiting Profesor" w Ahmado Bello University w Nigerii. Od 1977 r. profesor Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, 1990-93 prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1997 r. kierownik Kliniki. Był kierownikiem zespołu nauczania podyplomowego ordynatorów oddziałów chirurgicznych, konsultantem regionalnym z zakresu chirurgii, kierownikiem naukowym kursów CMKP. Wprowadził szereg nowoczesnych metod operacyjnego leczenia w chirurgii gastroenterologicznej i endykronologicznej, wprowadził nowoczesne metody nauczania w chirurgii, wielokrotny organizator sympozjów i zjazdów naukowych. Autor 567 prac i rozdziałów w kilku podręcznikach chirurgii, autor podręcznika chirurgii dla pielęgniarek oraz podręcznika "Chirurgia dla studentów stomatologii". Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami Ministra Zdrowia. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Societe Internationale de Chirurgie, Collegium Internationale Chirurgie Digestive, Europen Society of Oncological Burgery, Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. W latach 2001-03 prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, od 1997 roku Członek Honorowy. Pan Zbigniew Gruca nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Zbigniew Gruca nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Barbara Ratnicka – Kiczka posiada wykształcenie wyższe prawnicze - adwokat. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1982 roku. Od 1982 do 1983 była zatrudniona, jako pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego u prof. Kruczalaka na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1983 - 1986 pełniła funkcję aplikanta adwokackiego w Zespole Adwokackim nr 1 w Sopocie. Od 1986 roku prowadzi w Gdańsku Kancelarię Adwokacką adw. B. Ratnicka - Kiczka. Pani Barbara Ratnicka - Kiczka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Pani Barbara Ratnicka - Kiczka nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Bruno Hangartner, ukończył wyższą szkołę techniczną oraz szwajcarską uczelnię uzyskując specjalizację z dziedziny sprzedaży i zarządzania marketingowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w AMS, American Hospital Supply w Szwajcarii, a następnie w Angiomed AG w Niemczech, jako kierownik ds. sprzedaży. Obecnie zasiada w organie zarządzającym spółki TF Holding AG, której jest właścicielem. Spółka ta jest głównym akcjonariuszem Emitenta. Pan Bruno Hangartner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Pan Bruno Hangartner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Paweł Sobkiewicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, studiował także na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studium dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy nr 100/2011 wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Fundacji Polski Instytut Dyrektorów w latach 2011-2015.

1995-2000 Dom Maklerski BGK S.A., Kierownik Działu Emisji Papierów Wartościowych
2000- 2001 KFD Paola Sp. z o.o. w Szczecinie - Prezes Zarządu
2001 FMS Polmo S.A. w Szczecinie - Członek Zarządu, Dyrektor Naczelny
2002 TUnŻ Allianz Polska S.A. - Konsultant Finansowy, Trener
2002 - 2005 TUiR Warta S.A. - Dealer Ubezpieczeniowy
2002- nadal Media & Finanse Partner Paweł Sobkiewicz - Działalność gospodarcza
2003 - 2005 CONTRACTUS Sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający
2005 - 2016 Capital Partners S.A. - Dyrektor Inwestycyjny
2007 - 2016 Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu
2010 - nadal AP Doradcy Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2015 – nadal Członek Rady Autoryzowanych Doradców komitetu doradczego przy GPW

Spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Paweł Sobkiewicz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

2006 – nadal SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2007 – 2011 PTV Production Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,
2007 - 2016 Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu
2010 - nadal AP Doradcy Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2012 - 2013 APS Energia S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2012 - 2014 MEGA SONIC S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2013 - 2016 PLANTATOR S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2013 – nadal PiLab S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2016- nadal VR VISIO Sp. z o.o.- Członek Rady Nadzorczej
Grupa Retro Sp. z o.o. w Krakowie - 6 udziałów (15%),
AP Doradcy Sp z o.o. w Konstancinie-Jeziornej - 100 udziałów (50%),
2E Investments Ltd. W Nikozji (Cypr) - (50%).
Enax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 1400 udziałów (93,34%).

Pan Paweł Sobkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Pan Paweł Sobkiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

RB 17/2016 : Wybór biegłego rewidenta ...

Gdańsk, dnia 23 września 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2016

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na mocy uchwały podjętej w dniu 23 września 2016 r. dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyboru spółki HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41/27, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących roku obrotowego od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

Emitent informuje, że korzystał z usług HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w zakresie doradztwa podatkowego w okresie kwiecień – grudzień 2013 r. HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3697.

Umowa z wybranym audytorem ma dotyczyć okresu jednego roku, tj. celem przeglądu i zbadania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących roku obrotowego od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

RB 16/2016 : Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 23.09.2016 r

Gdańsk, dnia 23 września 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2016

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 23.09.2016 r

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 23 września 2016 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Załącznik do pobrania

RB 15/2016 : Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2016

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 23 września 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję;
 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 23.09.2016 r. wraz z projektami uchwał.

Załączniki
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 23.09.2016 r.
Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 23.09.2016 r.

RB 14/2016 : Połączenie Emitenta ze spółką zależną Swissmed Development Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2016

Połączenie Emitenta ze spółką zależną Swissmed Development Sp. z o.o..

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2016 r. zostało Emitentowi doręczone postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 27 lipca 2016 r. o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 27 lipca 2016 r. (dzień połączenia) połączenia Emitenta ze spółką zależną Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka Przejmowana”). Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Podstawowa działalność Spółki Przejmującej polega na świadczeniu usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyki specjalistycznej, jak i lecznictwa szpitalnego. Obejmuje ona prowadzenie przychodni oferujących badania diagnostyczne i udzielanie porad lekarskich w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, jak również prowadzenie lecznictwa szpitalnego obejmującego m.in., okulistykę, ginekologię, ortopedię, urologię, chirurgię dziecięcą, chirurgię ogólną, chirurgię plastyczną oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych w ramach prowadzonych specjalności. Natomiast zasadniczym przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej było zagospodarowanie, wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, w szczególności nabywanie gruntów pod nowe inwestycje, w tym medyczne oraz budowa nieruchomości, przede wszystkim obiektów szpitalnych. Spółka Przejmowana była m.in. właścicielem przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa, które zostało sprzedane na podstawie umowy z dnia 18.09.2015 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 18.09.2015 r.

RB 13/2016 : Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ

Gdańsk, dnia 09 sierpnia 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2016

Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Świadczeniodawca”, „Emitent”) informuje o zawarciu w okresie od 03.02.2016 r. do dnia 08.08.2016 r. pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”) czterech aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których łączna wartość wyniosła 4.143.339,18 zł. W dniu 08.08.2016 r. Emitentowi zostały doręczone dwa aneksy, w tym aneks z dnia 28.06.2016 r. o największej wartości wynoszącej 3.565.696,02 zł, zwany dalej „Aneksem”. Aneks został zawarty do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, zgodnie z którym § 4 ust. 1 tej umowy otrzymał brzmienie „Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wynosi maksymalnie 7.234.352,04 zł”. A zatem kwota kontraktu uległa zwiększeniu o 3.565.696,02 zł oraz zmieniła się data odnosząca się do okresu realizacji umowy, tj. z „od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.” na „od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.”. Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W związku z powyższym łączna wartość umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez Emitenta z NFZ na rok 2016 wynosi: 7.316.124,04 zł. Emitent wyjaśnia, że aneks z dnia 03.02.2016 r. o wartości 489.525,16 zł zwiększył wartość kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne za rok 2015. Emitent uznał aneksy za znaczące, albowiem ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Ponadto Aneks w ocenie Emitent jest również znaczący z uwagi na swoją wartość, która samodzielnie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

RB 12/2016 : NWZ 17.06.2016 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2016

NWZ 17.06.2016 r. - akcjonariusze 5% .

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 czerwca 2016 roku reprezentowane było 57,03 % kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.489.086). Próg 5 % głosów (tj.: 174.454 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 3.389.049 akcji, dających 3.389.049 głosów, co stanowi 97,13 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

RB 11/2016 : Uchwały podjęte na NWZ w dniu 17.06.2016 r.

Gdańsk, dnia 17 czerwca 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2016

Uchwały podjęte na NWZ w dniu 17.06.2016 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 17 czerwca 2016 roku wraz z załącznikami i wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Załączniki do pobrania:

RB 10/2016 : Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ...

Gdańsk, dnia 25 maja 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2016

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Development Sp. z o.o..

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ze spółką Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SD”, „Spółka Przejmowana”). Połączenie Emitenta z SD ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Ze względu, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a także zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., tj. w trybie przewidzianym dla przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. Na mocy art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.: (a) plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h., oraz nie zostanie sporządzona przez biegłego opinia; (b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 501 k.s.h.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana uzgodniły i przyjęły plan połączenia, który został ogłoszony w dniu 27 kwietnia 2016 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 81/2016, oraz opublikowany, jako załącznik do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

Na dzień 17 czerwca 2016 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w drodze raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 10 maja 2016 r.

Emitent informuje, iż w terminie od dnia 10 maja 2016 roku do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta i SD, w budynku szpitala Swissmed w Gdańsku w Dziale Księgowości (adres: 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44, II piętro) w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30 akcjonariusze Swissmed Centrum Zdrowia S.A. mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.:

 1. Plan połączenia;
 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzone;
 3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o.
 4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników SD w sprawie połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o.
 5. Ustalenie wartości majątku SD na dzień 31 marca 2016 r.;
 6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym SD na dzień 31 marca 2016 r.

RB 9/2016 : Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ...

Gdańsk, dnia 10 maja 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2016

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Development Sp. z o.o..

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ze spółką Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SD”, „Spółka Przejmowana”). Połączenie Emitenta z SD ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Ze względu, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a także zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., tj. w trybie przewidzianym dla przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. Na mocy art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.: (a) plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h., oraz nie zostanie sporządzona przez biegłego opinia; (b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 501 k.s.h.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana uzgodniły i przyjęły plan połączenia, który został ogłoszony w dniu 27 kwietnia 2016 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 81/2016, oraz opublikowany, jako załącznik do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

Na dzień 17 czerwca 2016 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w drodze raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 10 maja 2016 r.

Emitent informuje, iż w terminie od dnia 10 maja 2016 roku do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta i SD, w budynku szpitala Swissmed w Gdańsku w Dziale Księgowości (adres: 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44, II piętro) w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30 akcjonariusze Swissmed Centrum Zdrowia S.A. mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.:

 1. Plan połączenia;
 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzone;
 3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o.
 4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników SD w sprawie połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o.
 5. Ustalenie wartości majątku SD na dzień 31 marca 2016 r.;
 6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym SD na dzień 31 marca 2016 r.

RB 8/2016 : Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Gdańsk, dnia 10 maja 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2016

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ..

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 czerwca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o.;
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: 

(1) ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 17.06.2016 r.

(2) projekty uchwał na NWZ wraz z załącznikami.

Plan połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o.


RB 7/2016 : Umowa o prace projektowe – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne

Gdańsk, dnia 06 maja 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2016

Umowa o prace projektowe – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o zawarciu w dniu 06 maja 2016 r., pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Swissmed Opieka sp. z o.o. w Gdańsku („Inwestor”), a Edwardem Zakrzewskim prowadzącym działalność gospodarczą w Gdyni pod nazwą Pracownia Projektowa 'ARCO' („Wykonawca”) umowy o prace projektowe COR („Umowa”). Przedmiot Umowy obejmuje: (a) opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla Centrum Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46 („COR”), (b) reprezentowanie Inwestora przed urzędami i instytucjami we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy, włącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę COR, oraz (c) nadzór autorski. W ramach Umowy Wykonawca przeniesie na Inwestora również majątkowe prawa autorskie do dzieła, jakie zostanie wykonane na podstawie Umowy. COR ma składać się, co najmniej z domu pomocy społecznej przeznaczonego dla min. 40 (czterdzieści) osób przewlekle somatycznie chorych, centrum rehabilitacyjno-pobytowego o charakterze dziennym i stacjonarnym promującego usługi aktywności fizycznej seniorów, zakładu opiekuńczo – leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia na potrzeby mieszkańców Gdańska, oddziału szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno – pobytowych, poradni podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację oraz przedszkola niepublicznego z co najmniej dwoma oddziałami w tym z oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci, a także pomieszczenia o powierzchni około 50 m2 (pięćdziesiąt metrów kwadratowych), przeznaczonego na inne cele społeczne nie wymienione wyżej. Szacowana powierzchnia COR ma wynieść ok. 23.000 m². Ostatni z etapów przedmiotu Umowy (z wyłączeniem nadzorów autorskich) w postaci projektów powykonawczych powinien zostać zrealizowany w terminie do dnia 30.10.2016 r. Łączna wartość przedmiotu Umowy wynosi 1.715.000 zł netto, co odpowiada wartości brutto w wysokości 2.109.450 zł. W zakresie kar umownych Umowa przewiduje, iż za opóźnienie w przekazaniu Inwestorowi określonego etapu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego odnoszącego się do etapu przedmiotu Umowy, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w terminowej realizacji przez Wykonawcę tego obowiązku. A zatem podstawę do obliczenia kary umownej mogą stanowić następujące kwoty: (a) 271.200 zł, (b) 707.800 zł, (c) 98.500, (d) 49.000, (e) 539.500 zł. Wysokość tej kary umownej obowiązuje przez pierwszych 10 dni opóźnienia, a od 11 dnia wysokość tej kary wynosi 0,2%. Ponadto Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umową za opóźnienie w usunięciu wad, usterek przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% łącznej wartości przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Pozostałe postanowienia Umowy nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość mogłaby przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro. Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przekraczającego wysokość kar umownych do pełnej wysokości szkody. Umowa stanowi umowę znaczącą, przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, zawartą przez spółkę zależną od Emitenta.

RB 6/2016 : Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2016 r. – marzec

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2016 r. – marzec 2017 r..

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.:

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

 • za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. – 12 sierpnia 2016 r.
 • za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. – 14 lutego 2017 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

 • skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2016 r. do 30.09.2016 r. – 30 listopada 2016 r.

RAPORTY ROCZNE:

 • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. – 17 czerwca 2016 r.
 • skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.   – 17 czerwca 2016 r.

RB 5/2016 : Plan połączenia Emitenta ze spółką zależną – Swissmed Development Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 21 kwietnia 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2016

Plan połączenia Emitenta ze spółką zależną – Swissmed Development Sp. z o.o..

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2016 r. Spółka Przejmująca oraz spółka zależna Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka Przejmowana”, „SD”) uzgodniły, przyjęły i podpisały plan połączenia Emitenta oraz SD („Plan Połączenia”). Zgodnie z Planem Połączenia połączenie spółek ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Ze względu, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a także zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., tj. w trybie przewidzianym dla przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. Na mocy art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.: (a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h., oraz nie zostanie sporządzona przez biegłego opinia; (b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 501 k.s.h. W załączeniu Emitent przedkłada Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Załącznik 1

RB 4/2016 : Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną ...

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2016

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną – Swissmed Development Sp. z o.o..

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2016 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółką zależną Swissmed Development sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281295 („Spółka Przejmowana”).   

Połączenie spółek ma być dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Ze względu, że Emitent przejmuje swoją jednoosobową spółkę zależną, w której posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez wydania akcji Spółki Przejmującej jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Podstawowa działalność Spółki Przejmującej polega na świadczeniu usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostyki specjalistycznej, jak i lecznictwa szpitalnego. Obejmuje ona prowadzenie przychodni oferujących badania diagnostyczne i udzielanie porad lekarskich w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny, jak również prowadzenie lecznictwa szpitalnego obejmującego m.in., okulistykę, ginekologię, ortopedię, urologię, chirurgię dziecięcą, chirurgię ogólną, chirurgię plastyczną oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych w ramach prowadzonych specjalności. Natomiast zasadniczym przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej jest zagospodarowanie, wynajem, kupno i sprzedaż  nieruchomości na własny rachunek, w szczególności nabywanie gruntów pod nowe inwestycje, w tym medyczne oraz budowa nieruchomości, przede wszystkim obiektów szpitalnych. Spółka Przejmowana była m.in. właścicielem przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa, które zostało sprzedane na podstawie umowy z dnia 18.09.2015 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 18.09.2015 r.

Uzasadnieniem połączenia są względy ekonomiczne. Połączenie ma na celu optymalizację działania podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta. Planowane połączenie spółek spowoduje redukcję liczby podmiotów funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej, czego efektem ma być m.in. obniżenie kosztów działalności grupy kapitałowej, czy konsolidacja mienia. Połączenie zwiększy efektywność zarządzania oraz uprości rozliczenia w grupie kapitałowej. 

RB 3/2016 : Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Gdańsk, dnia 29 stycznia 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2016

Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 29 stycznia 2016 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Zawiadomienie”). Zgodnie z Zawiadomieniem osoba zobowiązana w dniu 02 grudnia 2015 r. dokonała następujących transakcji na akcjach Emitenta: a) sprzedaż 424 akcji po cenie 1,81 zł za każdą akcję, b) sprzedaż 15 akcji po cenie 1,82 zł za każdą akcję, oraz c) sprzedaż 393 akcji po cenie 1,81 zł za każdą akcję. Wszystkie transakcje sprzedaży zostały dokonane w trybie sesyjnym zwykłym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zawiadomienie zostało sporządzone w Warszawie w dniu 29 stycznia 2016 r. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RB 2/2016 : Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ

Gdańsk, dnia 26 stycznia 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2016

Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Świadczeniodawca”, „Emitent”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 25 stycznia 2016 roku aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z dnia 18 stycznia 2011 r., zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”), („Aneks”) na mocy którego strony zmieniły przede wszystkim postanowienie o warunkach finansowania świadczeń. Zgodnie bowiem z Aneksem kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. wynosi maksymalnie 3.621.024,02 zł. Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, zawarł z Oddziałem Funduszu aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których łączna wartość, razem z Aneksem, wyniosła  4.225.946,72 zł. Aneks został uznany za znaczącą umowę, albowiem jego wartość, zarówno samodzielnie jak również łącznie z pozostałymi aneksami, przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 


RB 1/2016 : Skutek rozporządzający warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym..

Gdańsk, dnia 21 stycznia 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2016

Skutek rozporządzający warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. (dawniej: Swissmed Vascular sp. z o.o.).

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent”), informuje, iż w dniu 21 stycznia 2016 r. nastąpiło przeniesienie (skutek rozporządzający) posiadanych przez Emitenta 1.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. (dawniej: Swissmed Vascular sp. z o.o.) („GCSN”), o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł, na rzecz American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu („AHP”), zgodnie z postanowieniami warunkowej umowy sprzedaży udziałów z dnia 28 sierpnia 2013 r. zawartej pomiędzy AHP, a Emitentem („Umowa Sprzedaży Udziałów”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2013. Skutek rozporządzający Umowy Sprzedaży Udziałów nastąpił w wyniku zaistnienia dwóch następujących zdarzeń: (a) nastał dzień 01 stycznia 2016 r. oraz (b) AHP zapłaciło w dniu 21 stycznia 2016 r. ustaloną w umowie część ceny za sprzedawane udziały w kapitale zakładowym GCSN. Zgodnie z Umową Sprzedaży Udziałów przeniesienie udziałów w wykonaniu zobowiązania wynikającego z tej umowy nie wymaga odrębnej umowy pomiędzy stronami, lecz następuje na mocy Umowy Sprzedaży Udziałów, przy czym przeniesienie udziałów na AHP następuje z chwilą otrzymania przez Emitenta ceny za udziały, określonej na podstawie pkt 7 tej umowy. Na dzień przeniesienia udziałów cała cena sprzedawanych udziałów wyniosła 16.125.725,21 zł. Brak jest powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a AHP. Sprzedane udziały: (a) stanowiły 19,78% kapitału zakładowego GCSN i dawały 1.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, (b) miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta, (c) stanowiły aktywa o znacznej wartości, albowiem ich wartość przekraczała 10% kapitałów własnych Emitenta. W wyniku zaistnienia skutku rozporządzającego Umowy Sprzedaży Udziałów, Emitent nie posiada żadnych udziałów w kapitale zakładowym GCSN oraz nie dysponuje żadnymi głosami na Zgromadzeniu Wspólników GCSN.  

 • Należymy do:
 • Spółka notowana na GPW
 • Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Certyfikaty:
 • Zarządzanie Jakością ISO 9001:2008
 • Certyfikat akredytacji
 • Partnerzy:
 • NFZ
 • CMC
 • ZIAJA
 • WSZ

Formularz kontaktowy

Ładowanie