Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Oferta publiczna akcji serii B

Ofertą objętych było 3 553 000 akcji serii B w ramach oferty zamkniętej skierowanej do posiadaczy obligacji serii A. Podstawą prawną emisji akcji serii B jest uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2004 r. wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.01.2004 r., zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2004 r. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła: 2,67 zł. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B w ramach oferty zamkniętej byli posiadacze Obligacji, realizujący przyznane im prawo do zamiany obligacji na akcje serii B. Spółka wyemitowała 9.500 obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje serii B, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda. Posiadacze obligacji posiadali prawo do ich zamiany na akcje serii B w ten sposób, że na każdą obligację przypadać będą w wyniku zamiany 374 akcje serii B. Prawo do zamiany obligacji na akcje serii B może zostać zrealizowane nie później niż 18 stycznia 2009 r. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii B zostaną wykupione przez Spółkę w terminie do dnia 17 lutego 2009 r.

Oferta publiczna akcji serii C

Ofertą objętych było 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki w ramach publicznej oferty otwartej. Wyłączone zostało prawo poboru do akcji serii C. Podstawą prawną emisji akcji serii C jest uchwała Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz zmiany statutu podjęta na podstawie następujących przepisów: art. 430 § 1; 431 § 1, § 2 pkt 3 oraz § 7; 432 § 1 i 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki. Oferta otwarta akcji serii C rozpocznie się 9 września 2004 roku a zakończy się 17 września 2004 roku. W ramach oferty otwartej Emitent zaoferuje 3.500.000 akcji serii C. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C wynosi 2,80 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję. Zapisy na Akcje Serii C przyjmowane będą w dwóch Transzach: w Transzy Inwestorów Detalicznych (TID – 1.200.000 Akcji) i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII – 2.300.000 Akcji). Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za pierwszy rok obrotowy Spółki, który rozpoczął się dnia 12 grudnia 2003 roku a kończy się dnia 31 grudnia 2004 roku.

Terminy subskrypcji akcji serii C:

 • do 8 września 2004 r. Opublikowanie Przedziału Cenowego w dzienniku „Puls Biznesu”
 • 31 sierpnia 2004 r. Publikacja Prospektu Emisyjnego
 • 9 września 2004 r. Otwarcie Publicznej Oferty Otwartej
 • 9 – 13 września 2004 r. Przyjmowanie zapisów w TID
 • 9 – 13 września 2004 r. Proces budowania Księgi Popytu
 • 13 września 2004 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej
 • do 14 września 2004 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
 • do 15 września 2004 r. Skierowanie przez Oferującego zaproszeń do złożenia zapisów w TII
 • 16 – 17 września 2004 r. Przyjmowanie zapisów w TII
 • 17 września 2004 r. Zamknięcie Publicznej Oferty Otwartej
 • do 21 września 2004 r. Przydział Akcji Serii C

Oferta publiczna akcji serii D

Ofertą objętych było 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Podstawę prawną emisji Akcji Serii D stanowią przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała NWZA nr 3/2005 z dnia 12 stycznia 2005 roku oraz postanowienia Statutu, w szczególności postanowienia § 7 ust. 3 zawierające upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. Organem decyzyjnym w sprawie emisji Akcji Serii D i ich wprowadzenia do obrotu publicznego jest Zarząd, który na podstawie uchwały z dnia 28 kwietnia 2004 roku podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D w granicach kapitału docelowego oznaczonego w Statucie, tj. na podstawie przepisów o kapitale docelowym (art. 444 – art. 447 oraz art. 453 KSH) i w wykonaniu upoważnienia zawartego w postanowieniu § 7 ust. 3 Statutu. Emisja akcji serii D była subskrypcją akcji bez prawa poboru, które zostało w całości wyłączone. Cena emisyjna akcji serii D wynosiła 2,80 zł. (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Harmonogram przeprowadzenia publicznej subskrypcji akcji serii D przedstawiał się następująco:

 • Podanie przedziału cenowego Akcji Serii D nastąpi w dniu 21 października 2005r.
 • Otwarcie publicznej subskrypcji Akcji Serii D nastąpi w dniu 24 października 2005r.
 • Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D nastąpi w dniu 24 października 2005r.
 • Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D nastąpi w dniu 27 października 2005r.
 • Dokonanie wstępnego przydziału Akcji Serii D za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy nastąpi w dniu 28 października 2005r.
 • Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii D i podanie jej do publicznej wiadomości nastąpi w dniu 28 października 2005r.
 • Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje Serii D, oferowane w ramach Transzy Instytucjonalnej nastąpi w dniu 7 listopada 2005r.
 • Dokonanie ostatecznego przydziału Akcji Serii D nastąpi w dniu 8 listopada 2005r.
 • Zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji Serii D nastąpi w dniu 8 listopada 2005r.

Oferta publiczna akcji serii E

Przedmiotem oferty publicznej była subskrypcja od 1.430.151 (słownie: jednego miliona czterystu trzydziestu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) do 19.426.465 (słownie: dziewiętnastu milionów czterystu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu pięciu) akcji serii E prowadzona z zachowaniem prawa poboru przysługującemu dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta. Do składania zapisów na oferowane akcje serii E uprawnieni są wszyscy Akcjonariusze Emitenta, którzy posiadali jego akcje na koniec Dnia Prawa Poboru, ustalonego na 9 marca 2006 r. Każde 3 (słownie: trzy) Prawa Poboru uprawniają ich posiadacza do dokonania zapisu na 4 (słownie: cztery) i tylko 4 (słownie: cztery) Akcje Serii E po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji i wynoszącej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy). Podstawę prawną emisji akcji stanowiła uchwała NWZ Emitenta z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu oraz dematerializacji papierów wartościowych, podjęta na podstawie art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 436 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4, 5 i 11 Statutu Spółki. Cena emisyjna akcji serii E wynosiła 1 zł, za każdą akcję. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2005 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2005 r.

Harmonogram emisji akcji serii E:

 • 6 marca 2006 r., poniedziałek - Ostatni dzień notowania na GPW akcji Emitenta z prawem poboru („Dzień P”),
 • 7 marca 2006 r., wtorek - pierwszy dzień notowania na GPW akcji Emitenta bez prawa poboru (z oznaczeniem „bp”),
 • 9 marca 2006 r., czwartek - dzień ustalenia prawa poboru Akcji Serii E (Dzień Prawa Poboru),
 • 3 kwietnia 2006 r., poniedziałek - publikacja Prospektu Emisyjnego, 
 • 4 kwietnia 2006 r., wtorek - pierwszy dzień notowania na GPW Praw Poboru,
 • 10 kwietnia 2006 r., poniedziałek - początek przyjmowania zapisów na Akcje Serii E,
 • 11 kwietnia 2006 r., wtorek - ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru,
 • 18 kwietnia 2006 r., wtorek - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Serii E (Termin Wykonania Prawa Poboru),
 • 25 kwietnia 2006 r., wtorek - otrzymanie przez Emitenta informacji z KDPW o liczbie Akcji Serii E subskrybowanych i opłaconych w wyniku zapisów złożonych na podstawie Praw Poboru oraz o liczbie Akcji Serii E, na które złożono Zapisy Dodatkowe, 
 • 26 kwietnia 2006 r., środa - w przypadku, gdy liczba Akcji Serii E subskrybowanych i opłaconych jest mniejsza od minimalnej liczby oferowanych Akcji Serii E (czyli od 1.430.151) Emitent ogłasza niedojście emisji do skutku,
 • 28 kwietnia 2006 r., piątek - przydział Akcji Serii E subskrybentom.

Oferta publiczna akcji serii F

Ofertą publiczną objęte były akcje serii F Emitenta, emitowane w liczbie nie większej niż 13.598.525.

Akcje Serii F wyemitowane zostały na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 września 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz dematerializacji papierów wartościowych, która podjęta została na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 436 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4, 5 i 11 Statutu Spółki. Cena emisyjna akcji serii F wyniosła 1 zł za każdą akcję. Subskrypcja akcji serii F była emisją z prawem poboru. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2006 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2006 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r.


Harmonogram oferty publicznej akcji serii F:

 • 25 października 2006 r., środa - ostatni dzień notowania na GPW akcji Emitenta z prawem poboru („Dzień P”), 
 • 26 października 2006 r., czwartek - pierwszy dzień notowania na GPW akcji Emitenta bez prawa poboru (z oznaczeniem „bp”),
 • 30 października 2006 r., piątek - dzień ustalenia prawa poboru Akcji Serii F (Dzień Prawa Poboru), najpóźniej 27 listopada 2006 r. - publikacja Prospektu Emisyjnego Akcji Serii F,
 • 28 listopada 2006 r., wtorek - pierwszy dzień notowania na GPW Praw Poboru,
 • 4 grudnia 2006 r., poniedziałek - początek przyjmowania zapisów na Akcje Serii F,
 • 6 grudnia 2006 r., środa - ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru,
 • 11 grudnia 2006 r., poniedziałek - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Serii F,
 • 18 grudnia 2006 r., poniedziałek - otrzymanie przez Emitenta informacji z KDPW o liczbie Akcji Serii F subskrybowanych i opłaconych w wyniku zapisów złożonych na podstawie Praw Poboru oraz o liczbie Akcji Serii F, na które złożono Zapisy Dodatkowe,
 • 20 grudnia 2006 r., środa - przydział Akcji Serii F subskrybentom.

Formularz kontaktowy

Ładowanie