Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Raporty bieżące 2011

1. RB 35/2011 : Zmiana wysokości hipotek wpisanych na nieruchomości spółki zależnej ...

Gdańsk, dnia 27 grudnia 2011 roku

Raport bieżący nr 35/2011

Zmiana wysokości hipotek wpisanych na nieruchomości spółki zależnej i zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) informuje o doręczeniu swojej spółce zależnej – Swissmed Development Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku w dniu dzisiejszym, tj. 27 grudnia 2011 roku, postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie, IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, z dnia 16 grudnia 2011 r. w przedmiocie zmiany wysokości dwóch hipotek umownych obciążających nieruchomość będącą współwłasnością Swissmed Development Sp. z o.o.

Podstawą zmiany wysokości hipotek są aneksy z dnia 09.11.2011 r. do umowy kredytu inwestycyjnego oraz do umowy kredytu obrotowego, zawarte przez spółkę zależną Emitenta - Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 09 listopada 2011 roku.

Na mocy ww. postanowienia oraz aneksów:

 1. hipoteka umowna, zabezpieczająca spłatę kredytu inwestycyjnego w zakresie należności głównej została podwyższona do kwoty 43.020.000,00 zł,
 2. hipoteka umowna zabezpieczająca spłatę kredytu obrotowego w zakresie należności głównej została podwyższona do kwoty 10.029.600,00 zł.

Jednocześnie, Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) informuje o doręczeniu swojej spółce zależnej – Swissmed Development Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku w dniu dzisiejszym, tj. 27 grudnia 2011 roku, postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 16 grudnia 2011 r. o zmianie wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego na udziałach Swissmed Development Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta.

Podstawą zmiany wpisu zastawu rejestrowego jest aneks nr 1 z dnia 09.11.2011 r. do umowy o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Swissmed Development Sp. z o.o. z dnia 07.03.2011 r. zawarty przez Emitenta z PKO BP S.A., o którego zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku.

Na mocy w/w aneksu oraz postanowienia sądu rejestrowego najwyższa suma zabezpieczenia została podwyższona do kwoty 59.620.964,65 zł.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

2. RB 34/2011 : Poręczenia wekslowe – kredyt inwestycyjny oraz kredyt w rachunku bieżącym ...

Gdańsk, dnia 29 listopada 2011 roku

Raport bieżący nr 34/2011

Poręczenia wekslowe – kredyt inwestycyjny oraz kredyt w rachunku bieżącym spółki zależnej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Poręczyciel”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29.11.2011 r. Emitent poręczył za zobowiązania wekslowe spółki zależnej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. („Kredytobiorca”) będącej wystawcą dwóch weksli złożonych Bankowi w celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.300.000,00 zł oraz kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 750.000,00 zł. O zawarciu przez Kredytobiorcę z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Bank”) umowy o kredyt inwestycyjny oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym Kredytobiorca informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r. Poręczyciel wyraził zgodę na treść deklaracji wystawcy weksli. Zgodnie z dwoma deklaracjami poręczenia wekslowego z dnia 29.11.2011 r. Bank ma prawo wypełnić poręczone weksle w każdym czasie w przypadku niedotrzymania umownych terminów spłaty w/w kredytów zaciągniętych przez Kredytobiorcę na sumy odpowiadające aktualnym roszczeniom Banku, które obejmują: kwotę wierzytelności głównej wraz z odsetkami i innymi kosztami na dzień przedstawienia weksla do zapłaty. Poręczyciel oświadczył ponadto, że poddaje się egzekucji świadczeń pieniężnych w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwot udzielonych kredytów wraz z odsetkami umownymi, opłatami i prowizjami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztami dochodzenia roszczeń banku oraz innymi kosztami powstałymi z przyczyn leżących po stronie Kredytobiorcy lub Poręczyciela, jednak maksymalnie: a) do kwoty 4.600.000,00 zł w przypadku kredytu inwestycyjnego, b) do kwoty 1.500.000,00 zł w przypadku kredytu w rachunku bieżącym. Bank może wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia: a) 30.09.2019 r. odnośnie kredytu inwestycyjnego, b) 31.10.2015 r. odnośnie kredytu w rachunku bieżącym.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

3. RB 33/2011 : Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2011 r.

Gdańsk, dnia 21 listopada 2011 roku

Raport bieżący nr 33/2011

Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2011 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 21.11.2011 r. aneksu nr 9/2011 z dnia 27.10.2011 r. do umowy nr 11/000102/AOS/10/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawartego pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku.

Na mocy postanowień niniejszego aneksu kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji w/w umowy w okresie od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wynosi maksymalnie 600.194,90 zł, a więc uległa zwiększeniu o kwotę 13.056,90 zł.

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2011 wynosi 24.049.463,80 zł.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

4. RB 32/2011 : Dostosowanie zabezpieczeń spłaty kredytów ...

Gdańsk, dnia 16 listopada 2011 roku

Raport bieżący nr 32/2011

Dostosowanie zabezpieczeń spłaty kredytów w związku z podwyższeniem kwoty kredytu inwestycyjnego i obrotowego

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w związku z aneksami z dnia 09.11.2011 r. do umowy kredytu inwestycyjnego oraz umowy kredytu obrotowego zawartymi pomiędzy spółką zależną Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Kredytobiorca”), a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („PKO BP”, „Kredytodawca”), o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 09.11.2011 r., w dniu dzisiejszym, tj. 16.11.2011 r. spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A.:

 1. udzieliła dwóch poręczeń wekslowych za zobowiązania Kredytobiorcy będącego wystawcą dwóch weksli własnych niezupełnych (in blanco) złożonych w dniu dzisiejszym do dyspozycji PKO BP, jako zabezpieczenie wierzytelności Kredytodawcy z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego w kwocie 28.680.000,00 zł oraz z tytułu umowy kredytu obrotowego w kwocie 6.686.400,00 zł. PKO BP przyjęła powyższe poręczenia wekslowe;
 2. zawarła z PKO BP aneks nr 1 z dnia 09.11.2011 r. do umowy o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Swissmed Development Sp. z o.o. z dnia 07.03.2011 r. („Umowa Zastaw Rejestrowego”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2011 z dnia 07.03.2011 r., zgodnie z którym strony postanowiły, że Umowa Zastawu Rejestrowego zabezpiecza wierzytelności PKO BP z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy w kwocie 28.680.000,00 zł. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 52.503.875,01 zł, w tym odsetki od kredytu, roszczenia uboczne oraz koszty zaspokojenia PKO BP.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

5. RB 31/2011 : Podwyższenie kwoty kredytu inwestycyjnego i obrotowego ...

Gdańsk, dnia 09 listopada 2011 roku

Raport bieżący nr 31/2011

Podwyższenie kwoty kredytu inwestycyjnego i obrotowego udzielonego Swissmed Development Sp. z o.o.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09.11.2011 r., spółka zależna Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie: 1) aneks z dnia 09.11.2011 r. do umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 11.02.2011 r. oraz 2) aneks z dnia 09.11.2011 r. do umowy kredytu obrotowego z dnia 11.02.2011 r. O zawarciu w/w umów kredytowych Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11.02.2011 r.

Na mocy postanowień w/w aneksów kwota kredytu inwestycyjnego została podwyższona do kwoty 28.680.000 zł, tj. o kwotę 1.680.000 zł, natomiast kwota kredytu obrotowego została podwyższona do kwoty 6.686.400 zł, tj. o kwotę 386.400 zł. Uruchomienie podwyższonych kwot kredytów nastąpi m.in. po odpowiednim dostosowaniu zabezpieczeń, o których mowa w każdej z umów kredytowych. W związku z podwyższeniem kwot udzielonych kredytów zmienione zostały postanowienia odnośnie zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci hipotek. Zgodnie z aneksem do umowy kredytu inwestycyjnego spłatę kredytu zabezpiecza m.in. hipoteka umowna do kwoty 43.020.000 zł. Natomiast według aneksu do umowy kredytu obrotowego spłata kredytu jest zabezpieczona m.in. hipoteką umowną do kwoty 10.029.600 zł. Wysokość prowizji za podwyższenie kredytów nie odbiega od warunków rynkowych.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

6. RB 30/2011 : Zmiana znaczącej Umowy – Kontrakt z NFZ na 2011 r

Gdańsk, dnia 27 października 2011 roku

Raport bieżący nr 30/2011

Zmiana znaczącej Umowy – Kontrakt z NFZ na 2011 r

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27.10.2011 r. pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku zawarty został aneks nr 9/2011 z dnia 27.10.2011 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne.

Na mocy postanowień niniejszego aneksu kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji w/w umowy w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wynosi maksymalnie 21.311.738,60 zł, a więc uległa zwiększeniu o kwotę 142.800,00 zł.

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2011 wynosi 24.036.406,90 zł.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

7. RB 29/2011 : Zastaw rejestrowy na urządzeniach medycznych

Gdańsk, dnia 18 października 2011 roku

Raport bieżący nr 29/2011

Zastaw rejestrowy na urządzeniach medycznych

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym pięciu postanowień Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów („Sąd rejestrowy”) z dnia 10.10.2011 r. o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na następujących urządzeniach medycznych: 1) Ultrasonograf Vivid I, 2) RTG Cyfrowe Stacjonarne Definium 6000, 3) Tomograf Komputerowy VCT Advantage, 4) Rezonans Magnetyczny MR Optima 360, 5) Ultrasonograf Logiq P5. Zgodnie z zaświadczeniami Sądu rejestrowego załączonymi do w/w postanowień, wpisu do rejestru zastawów dokonano w dniu 12.10.2011 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu wczorajszym doręczone zostało postanowienie Sądu rejestrowego z dnia 11.10.2011 r. o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na urządzeniu medycznym – RTG Analogowe Mobilne TMXR+. Według zaświadczenia Sądu rejestrowego załączonego do w/w postanowienia z dnia 11.10.2011 r. wpisu do rejestru zastawów dokonano w dniu 11.10.2011 r.

Podstawą wpisu w/w zastawów rejestrowych jest umowa o ustanowieniu zastawu rejestrowego z dnia 11.08.2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem a SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. w Warszawie („SGEL”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2011 z dnia 19.08.2011 r. Na mocy w/w umowy oraz przywołanych postanowień Sądu rejestrowego został ustanowiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. zastaw rejestrowy na stanowiących własność Emitenta powyżej opisanych urządzeniach medycznych o łącznej wartości 10.063.845,49 zł. Ustanowiony zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelności SGEL wynikające z pożyczki w kwocie 10.240.497,88 zł, którą SGEL udzielił Emitentowi na podstawie umowy pożyczki z dnia 11.08.2011 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2011 z dnia 19.08.2011 r. W umowie zastawu rejestrowego strony określiły najwyższą sumę zabezpieczenia na kwotę 14.000.000 zł.

Łączna wartość ewidencyjna zastawionych urządzeń medycznych w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 10.063.845,49 zł. Ustanowiony zastaw rejestrowy wygasa z chwilą całkowitej spłaty wierzytelności wynikającej z Umowy Pożyczki.

Kryterium pozwalającym uznać aktywa będące przedmiotem zastawu rejestrowego za aktywa o znacznej wartości jest wartość urządzeń medycznych, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

8. RB 28/2011 : Zmiana znaczącej Umowy – Kontrakt z NFZ na 2011 r.

Gdańsk, dnia 17 października 2011 roku

Raport bieżący nr 28/2011

Zmiana znaczącej Umowy – Kontrakt z NFZ na 2011 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 17.10.2011 r. aneksu nr 8/2011 z dnia 26.09.2011 r. do umowy nr 11/000102/AOS/10/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawartego pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku.

Na mocy postanowień niniejszego aneksu kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji w/w umowy w okresie: a) od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r. wynosi maksymalnie 569.228 zł, b) od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wynosi maksymalnie 587.138 zł, a więc w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. uległa zwiększeniu o łączną kwotę 17.918,90 zł.

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2011 wynosi 23.893.606,90 zł.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

9. RB 27/2011 : Umowa pożyczki i zastawu rejestrowego na urządzeniach medycznych ...

Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2011 roku

Raport bieżący nr 27/2011

Umowa pożyczki i zastawu rejestrowego na urządzeniach medycznych - wyposażenie szpitala w Warszawie

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19.08.2011 r., doręczona została Emitentowi umowa pożyczki nr 33946 z dnia 11.08.2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem („Pożyczkobiorca”), a SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. w Warszawie („Pożyczkodawca”), na mocy której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczkę w kwocie 10.240.497,88 zł na okres 84 rat miesięcznych („Umowa Pożyczki”). Kwota pożyczki zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot umowy sprzedaży z dnia 07.10.2010 r. zawartej pomiędzy Emitentem a GE Medical System Polska Sp. z o.o. w Warszawie, o której mowa w raporcie bieżącym nr 34/2010 z dnia 07.10.2010 r. („Umowa Sprzedaży”) oraz niezbędnego oprogramowania komputerowego do tych urządzeń. Zakupione na podstawie Umowy Sprzedaży urządzenia medyczne będą stanowiły wyposażenie nowego szpitala Swissmed w Warszawie. Warunkiem wejścia w życie Umowy Pożyczki jest m.in. podpisanie przez Pożyczkobiorcę i dostarczenie Pożyczkodawcy umowy zastawu rejestrowego obejmującego sprzęt medyczny stanowiący przedmiot Umowy Sprzedaży, przedłożenie należycie podpisanego przez Pożyczkobiorcę weksla in blanco, zawarcie przez Pożyczkobiorcę umowy cesji praw z umów ubezpieczenia dotyczących zakupionego sprzętu medycznego. Emitent informuje, że wszystkie warunki niezbędne do wejścia w życie Umowy Pożyczki zostały spełnione. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 1M oraz marży Pożyczkodawcy, która nie odbiega od warunków rynkowych. Umowa Pożyczki została zawarta na czas spłaty pożyczki wraz z odsetkami. Emitent jednocześnie informuje, iż na zakupiony na podstawie Umowy Sprzedaży sprzęt medyczny uzyskał rabat, co obniżyło wartość brutto zakupionych urządzeń medycznych do kwoty 10.063.845,49 zł brutto – zgodnie z aneksem z dnia 30.06.2011 r. do Umowy Sprzedaży – a tym samym obniżyło kwotę pożyczki, którą Emitent obowiązany był uzyskać na podstawie Umowy Sprzedaży.

W dniu dzisiejszym Emitentowi została doręczona również umowa o ustanowieniu zastawu rejestrowego z dnia 11.08.2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem („Zastawca”), a SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. w Warszawie („SGEL”) w celu zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawcy wynikających z Umowy Pożyczki. Zgodnie z umową zastawu rejestrowego na zabezpieczenie zapłaty przez Zastawcę na rzecz SGEL kwoty w wysokości 14.000.000,00 zł stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia, na która składa się wierzytelność polegająca na zapłacie przez Zastawcę rat określonych w Umowie Pożyczki, wynikające z niej odsetki oraz ewentualne koszty windykacji, Zastawca ustanawia na rzecz SGEL zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej stanowiącej sprzęt medyczny będący przedmiot Umowy Sprzedaży, tj. rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, dwa aparaty USG oraz dwa Ultrasonografy, a SGEL zastaw przyjmuje. SGEL zezwolił Zastawcy na używanie przedmiotu zastawu do czasu całkowitej spłaty wierzytelności SGEL. W przypadku braku spłaty całości lub części wierzytelności w terminie wymagalności, zaspokojenie SGEL może nastąpić: (1) przez przejęcie przedmiotów zastawu na własność, (2) przez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego, który prowadzi komornik rewiru właściwego dla siedziby SGEL, (3) w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego. Zastaw rejestrowy ustanowiony na podstawie umowy zastawu rejestrowego wygasa z chwilą całkowitej spłaty wierzytelności SGEL.

Kryterium pozwalającym uznać każdą z w/w umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

10. RB 26/2011 : Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną Emitenta

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2011 roku

Raport bieżący nr 26/2011

Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną Emitenta

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Pożyczkobiorca”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 17 sierpnia 2011 r. ze spółką zależną - Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. („Pożyczkodawca”), umowy pożyczki, na mocy której udzielona została Emitentowi pożyczka w łącznej kwocie 15.000.000 zł (piętnastu milionów złotych).

Umowa pożyczki została zawarta na okres 5 lat tj. od dnia 17 sierpnia 2011 r. do dnia 17 sierpnia 2016 r., z możliwością wcześniejszej spłaty pożyczki. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w stosunku rocznym. Pożyczkobiorca będzie uiszczał oprocentowanie w miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Kryterium pozwalającym uznać umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

11. RB 25/2011 : Zmiana znaczącej Umowy – kontrakt szpitalny z NFZ na 2011 roku

Gdańsk, dnia 16 sierpnia 2011 roku

Raport bieżący nr 25/2011

Zmiana znaczącej Umowy – kontrakt szpitalny z NFZ na 2011 roku

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 16.08.2011 r. aneksu nr 7/2011 z dnia 09.08. 2011 r. do umowy nr 11/000102/SZP/10/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, o zawarciu której Emitent informował w raporcie nr 2/2011.

Na mocy postanowień niniejszego aneksu kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji w/w umowy w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wynosi maksymalnie 21.168.938,60 zł (dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem zł 60/100), a więc uległa zwiększeniu o kwotę 380.358 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych).

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2011 wynosi łącznie 23.974.322 zł.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

12. RB 24/2011 : Spłata kredytu do BRE Bank Hipoteczny S.A

Gdańsk, dnia 09 sierpnia 2011 roku

Raport bieżący nr 24/2011

Spłata kredytu do BRE Bank Hipoteczny S.A

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) informuje o doręczeniu w dniu dzisiejszym, tj. 09 sierpnia 2011 roku, oświadczenia BRE Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie (Bank) wydanego w związku z dokonaniem w dniu 04 sierpnia 2011 r. spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kredytu nr 05/0082 z dnia 11 sierpnia 2005 r. (Umowa Kredytu), zawartej pomiędzy spółką zależną Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka) a Bankiem, o której to umowie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2005, w łącznej kwocie 22.528.323,50 zł (dwudziestu dwóch milionów pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy trzystu dwudziestu trzech złotych 50/100).

Emitent informuje, iż w/w oświadczenie Banku zawiera zezwolenie Banku na wykreślenie przez Spółkę:

 1. hipoteki umownej łącznej w kwocie 25.110.913,96 zł, (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset trzynaście 96/100 złotych) oraz
 2. hipoteki umownej łącznej kaucyjnej w wysokości 12.555.496,98 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć 98/100 zł),

wpisanych w celu zabezpieczenia Umowy Kredytu na nieruchomości o KW nr GD1G/0051094/0 położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, oraz na nieruchomościach Spółki położonych w Gdańsku, przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, o KW nr GD1G/00087552/0 oraz przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 6, o KW nr GD1G/00087169/8.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna.

13. RB 23/2011 : Leasing zwrotny nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44

Gdańsk, dnia 29 lipca 2011 roku

Raport bieżący nr 23/2011

Leasing zwrotny nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 29 lipca 2011 roku przez spółkę zależną Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ze spółką BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie następujących umów:

I. Umowa leasingu nieruchomości, której przedmiotem jest:

 1. nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 117/3, położona w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00051094/0 ("Grunt"),
 2. posadowiony na Gruncie budynek szpitala o powierzchni użytkowej 8.195 m2 wraz z wszystkimi częściami składowymi i przynależnościami ("Budynek"),zwane dalej łącznie "Nieruchomością" lub "Przedmiotem Leasingu".

Nieruchomość stanowi własność spółki Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. Na mocy niniejszej umowy, zwanej również "Umową Leasingu", spółka BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie ("Finansujący") zobowiązała się, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Umowie Leasingu i Ogólnych Warunkach Umów Leasingu Nieruchomości zawieranych przez BPS Leasing S.A., nabyć Przedmiot Leasingu od spółki Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. (Korzystający) i oddać go Korzystającemu do używania i pobierania pożytków na okres leasingu, a Korzystający zobowiązał się zapłacić Finansującemu wynagrodzenie w terminach wskazanych w harmonogramach opłat. Okres leasingu wynosi 14,5 roku (tj. 174 miesiące).

Zgodnie z Umową Leasingu Finansujący zobowiązał się nabyć Przedmiot Leasingu po spełnieniu przez Korzystającego m.in. następujących warunków:

 1. wystawieniu i przekazaniu Finansującemu 3 weksli in blanco Korzystającego wraz z deklaracjami wekslowymi według wzoru ustalonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ("Bank") wystawionych przez Korzystającego, indosowanych na Bank, poręczonych przez wspólnika Korzystającego - spółkę Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Wileńska 44, spółkę Swissmed Development Sp. z o.o., spółkę Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.,
 2. złożeniu przez Korzystającego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego co do wydania Przedmiotu Leasingu w razie wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Leasingu,

Emitent informuje, że wszystkie warunki niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości zostały spełnione w dniu 29 lipca 2011 roku.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Leasingu Finansujący zobowiązał się nabyć Przedmiot Leasingu od Korzystającego za łączną cenę 54.140.074,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT), na którą składają się:

 1. cena za prawo własności Gruntu w wysokości 8.001.463,00 zł, powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT),
 2. cena za Budynek w wysokości 46.138.611,00 zł, powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Wynagrodzenie Finansującego jest należne i płatne zgodnie harmonogramami opłat, stanowiącymi załącznik do Umowy Leasingu. Wynagrodzenie będzie ulegać zmianie na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunkach Umowy, w szczególności w razie każdorazowej zmiany wysokości stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBOR 3M.

Korzystający w Umowie Leasingu wyraził również zgodę, aby Finansujący dokonał sprzedaży na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia przysługującego mu wobec Korzystającego w związku zawarciem Umowy Leasingu.

Ponadto strony w Ogólnych Warunkach Umowy przewidziały, że po upływie Okresu Leasingu i dokonaniu zapłaty całego wynagrodzenia i wykonaniu wszelkich innych zobowiązań Korzystającego wobec Finansującego, w tym w szczególności zapłaty wszelkich kosztów obciążających Korzystającego, Korzystającemu przysługuje roszczenie do Finansującego o zawarcie umowy przeniesienia na Korzystającego własności Przedmiotu Leasingu.

Kryterium pozwalającym uznać umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

II. Umowa sprzedaży Nieruchomości, zgodnie z którą spółka Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. ("Sprzedający") sprzedała spółce BPS Leasing S.A. ("Kupujący") prawo własności Nieruchomości za cenę 54.140.074,00 zł, powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 12.452.217,00 zł, łącznie 66.592.291,02 zł ("Cena"). Ponadto BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, jako właściciel Nieruchomości, przeniósł na Sprzedającego wszystkie obowiązki wynajmującego wynikające z umów najmu zawartych z najemcami pomieszczeń mieszczących się w Budynku, z chwilą podpisania przez Kupującego protokołu, zdawczo-odbiorczego oraz wszystkie prawa wynajmującego wynikające z umów najmu z chwilą złożenia przez Bank oświadczenia o zwolnieniu. Prawa i zobowiązania wynikające z umów najmu zostają zwrotnie przeniesione na Kupującego z dniem rozwiązania Umowy Leasingu przez Kupującego.

Kryterium pozwalającym uznać w/w aktywa (tj. Nieruchomość) za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

III. Umowa sprzedaży Nieruchomości o skutku zobowiązującym, w której strony zgodnie oświadczyły, że w dniu 29 lipca 2011 roku Finansujący i Korzystający zawarli Umowę Leasingu na okres równy 14,5 roku (174 miesiące) oraz, że Korzystającemu przysługuje roszczenie o przeniesienie własności Nieruchomości po upływie pełnego okresu leasingu oraz w razie przedterminowego rozwiązania Umowy Leasingu po spełnieniu któregokolwiek z następujących warunków:

 1. Po upływie pełnego Okresu Leasingu - po dokonaniu przez Korzystającego zapłaty na rzecz Finansującego: (i) Opłaty Wstępnej, (ii) wszystkich Opłat Okresowych zgodnie z Umową Leasingu, (iii) Opłaty Końcowej określonej w Umowie Leasingu, (vi) wszelkich kosztów obciążających Korzystającego zgodnie z Umową Leasingu, oraz (v) Opłat i innych płatności należnych Finansującemu na podstawie lub w związku z Umową Leasingu oraz wykonaniu przez Korzystającego wszystkich innych obowiązków na podstawie Umowy Leasingu oraz
 2. W razie wypowiedzenia Umowy Leasingu - po dokonaniu przez Korzystającego zapłaty na rzecz Finansującego (i) Opłaty Wstępnej (ii) odszkodowania w wysokości równej Opłatom Okresowym, które byłyby należne do końca Okresu Leasingu, gdyby Umowa Leasingu nie została rozwiązana, pomniejszonym o korzyści, jakie Finansujący uzyskał w związku z zapłatą Opłat Okresowych przed terminem ich zapłaty, obliczonych z zastosowaniem dyskonta równego stopie oprocentowania depozytów międzybankowych WIBOR 3M obowiązującej w dniu rozwiązania Umowy Leasingu, kwoty równej (ii) Opłaty Końcowej w rozumieniu Umowy Leasingu, (iii) wszelkich kosztów obciążających Korzystającego zgodnie z Umową Leasingu, oraz (iv) Opłat i innych płatności należnych Finansującemu na podstawie lub w związku z Umową Leasingu oraz wykonaniu przez Korzystającego wszystkich innych obowiązków na podstawie Umowy

BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy niniejszej umowy sprzedaje spółce Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, z zastrzeżeniem spełnienia warunku, o którym mowa w powyższym pkt (a) bądź warunku, o którym mowa w powyższym punkcie (b), prawo własności Nieruchomości za cenę w wysokości 23.069.305,50 zł. Strony niniejszej umowy zgodnie z art. 155 § 1 kodeksu cywilnego wyłączyły skutek rozporządzający niniejszej umowy, która wywołuje wyłącznie skutek zobowiązujący. Opisana powyżej cena składa się z następujących elementów:

 1. kwota netto 1 zł za prawo własności gruntu;
 2. kwota netto 23.069.304,50 zł za budynek posadowiony na Gruncie i inne części składowe,

przy czym w/w cena nie obejmuje podatków i opłat związanych z przeniesieniem własności.

Ponadto Finansujący zobowiązał się, że dopóki Korzystający nie utracił uprawnienia do żądania przeniesienia własności Nieruchomości, nie przeniesie własności Przedmiotu Leasingu na rzecz podmiotu prowadzącego działalność w zakresie świadczenia usług medycznych.

Kryterium pozwalającym uznać niniejszą umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Korzystający wystawił i złożył do dyspozycji Finansującego trzy weksle in blanco bez protestu, z których każdy, Finansujący ma prawo wypełnić w każdym czasie (do chwili spłaty wszelkich zobowiązań) na sumę odpowiadającą zadłużeniu Korzystającego wobec Finansującego, wynikającemu z Umowy Leasingu, w tym również na sumę odpowiadającą odszkodowaniu wynikającemu z rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Leasingu przed terminem, na który została zawarta. Finansujący ma prawo weksle te opatrzyć datą płatności według swego uznania, zawiadamiając o tym Korzystającego listem poleconym. W dniu dzisiejszym Emitent, spółka zależna Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz spółka zależna Swissmed Development Sp. z o.o. poręczyły solidarnie za zapłatę zadłużenia wynikającego z Umowy Leasingu zabezpieczonej powyżej określonymi wekslami oraz wyraziły zgodę na uzupełnienie weksli przez Finansującego w sposób podany w deklaracji wekslowej do Umowy Leasingu.

Emitent, spółka zależna Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., spółka zależna Swissmed Development Sp. z o.o. oraz spółka zależna Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami Umowy Leasingu złożyły w dniu dzisiejszym oświadczenia o poddaniu się egzekucji wobec Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w trybie art. 97 Prawa Bankowego z tytułu płatności wynagrodzenia na rzecz w/w banku w związku z wykupem wierzytelności Finansującego wynikających z Umowy Leasingu, a dotyczących wynagrodzenia należnego Finansującemu.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

14. RB 22/2011 : Zmiana znaczącej Umowy - kontrakt z NFZ na II półrocze 2011 roku

Gdańsk, dnia 27 lipca 2011 roku

Raport bieżący nr 22/2011

Zmiana znaczącej Umowy - kontrakt z NFZ na II półrocze 2011 roku

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 27.07.2011 r. następujących aneksów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 1. aneks nr 3/2011 z dnia 30.06. 2011 r. do umowy nr 11/000102/ASDK/10/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne). Na mocy postanowień niniejszego aneksu kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji w/w umowy w okresie od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wynosi maksymalnie 784.152 zł;
 2. aneks nr 5/2011 z dnia 30.06.2011 r. do umowy nr 11/000102/AOS/10/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Na mocy postanowień niniejszego aneksu kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji w/w umowy w okresie od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wynosi maksymalnie 569.219,10 zł.

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2011 wynosi łącznie 23.593.964 zł.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

15. RB 21/2011 : Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu dot. rozbudowy szpitala Swissmed ...

_ Gdańsk, dnia 26 lipca 2011 roku

Raport bieżący nr 21/2011

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu dot. rozbudowy szpitala Swissmed oraz zakupu innowacyjnego sprzętu do zabiegów endowaskularnych

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 lipca 2011 roku w Gdańsku, pomiędzy Emitentem a Województwem Pomorskim zawarta została umowa o dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa szpitala SWISSMED Centrum Zdrowia oraz zakup innowacyjnego sprzętu poszerzającego zakres wykonywanych zabiegów endowaskularnych”. Na mocy postanowień w/w umowy, Emitentowi przyznane zostało dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 669.000,00 zł i stanowiącej 30% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna.

16. RB 20/2011 : ZWZ 03.06.2011 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 06 czerwca 2011 roku

Raport bieżący nr 20/2011

ZWZ 03.06.2011 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 03 czerwca 2011 roku reprezentowane było 57,03% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 34.890.846).

Próg 5% głosów (1.744.542 głosy) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

 • Pan Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 25.004.185 akcji, co dawało 71,66% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 40,87% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,
 • Theo Frey East AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.874.226 akcji, co dawało 13,96% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 7,97% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,
 • TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.012.071 akcji, co dawało 11,49% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 6,56% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

17. RB 19/2011 : Zmiana znaczącej umowy – budowa Centrum Medycznego Warszawa

Gdańsk, dnia 03 czerwca 2011 roku

Raport bieżący nr 19/2011

Zmiana znaczącej umowy – budowa Centrum Medycznego Warszawa

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 03 czerwca 2011 roku został zawarty przez spółkę zależną Swissmed Development Sp. z o.o. („Kupujący”) oraz Euro Mall Targówek Sp. z o.o. („Deweloper”) aneks do umowy zobowiązującej do wybudowania Centrum Medycznego, ustanowienia odrębnej własności oraz zawarcia umowy przenoszącej własność („Umowa”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2009. Na mocy w/w aneksu Kupujący zaakceptował kosztorys różnicowy na kwotę ogółem 1.999.097,21 zł, będący wynikiem wprowadzenia w drodze optymalizacji rozwiązań zamiennych w stosunku do Projektu Budowlanego oraz dodatkowych robót budowlanych wchodzących w zakres zmian funkcjonalno - użytkowych wprowadzonych przez Kupującego. Kupujący zaakceptował również kosztorys robót dodatkowych na kwotę ogółem 514.340,95 zł. W związku z powyższym Cena Sprzedaży uległa zwiększeniu łącznie o kwotę 2.513.438,16 zł.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

18. RB 18/2011 : Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 03.06.2011 r.

Gdańsk, dnia 03 czerwca 2011 roku

Raport bieżący nr 18/2011

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 03.06.2011 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 03 czerwca 2011 roku.

Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w raporcie bieżącym nr 16/2011, ZWZ podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zawierające:
  1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 56.157.620,66 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt sześć groszy);
  2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujące stratę netto w wysokości 1.111.529,93 zł (słownie: jeden milion sto jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
  3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.247.642,92 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem złotych sześćset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
  4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.872.264,25 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy),
  5. informację dodatkową.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zawierające:
  1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 80.322.560,20 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy); 
  2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r., wykazujące stratę netto w wysokości 462.570,63 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt trzy grosze);
  3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.582.021,11 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych jedenaście groszy);
  4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.332.788,09 zł. (słownie: dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy),
  5. informację dodatkową.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed w 2010 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed za 2010 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed w 2010 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed za 2010 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2010 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie 1.111.529,93 zł (słownie: jeden milion sto jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z głosowania nad powyższą uchwałą wyłączony został Akcjonariusz Roman Walasiński dysponujący 1.000.364 głosami

W głosowaniu uczestniczyło 33.890.482 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 33.890.482 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 33.890.482 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z głosowania nad powyższą uchwałą wyłączony został Akcjonariusz Bruno Hangartner dysponujący 25.004.185 głosami

W głosowaniu uczestniczyło 9.886.661 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 16,16% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 9.886.661 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 9.886.661 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Januszowi Olędzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Januszowi Olędzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie zakończenia działalności Oddziału Spółki

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia zakończyć z dniem 30 czerwca 2011 roku działalność wyodrębnionego na pełny wewnętrzny rozrachunek gospodarczy Oddziału Spółki w Gdańsku.
 2. Działalność Oddziału Spółki od dnia 01 lipca 2011 roku prowadzona będzie przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia zmienić § 5 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
  Spółka może otwierać oddziały w kraju i zagranicą.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.
 2. Założycielami Spółki są:
  1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria,
  2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI,
  3. ANNA IRENA CHMIELECKA,
  4. KAROLINA CHMIELECKA,
  5. MICHAŁ CHMIELECKI.

§ 2

 1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
 2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.

§ 5

 1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.-
 2. Spółka może otwierać oddziały w kraju i zagranicą.
 3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
 4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 

Przedmiot działania Spółki

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 1. Opieka zdrowotna [PKD 86],
 2. Działalność wydawnicza [PKD 58],
 3. Produkcja urządzeń napromieniowujących,
 4. sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z],
 5. Produkcja urządzeń,
 6. instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z],
 7. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9],
 8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z],
 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z],
 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
 11. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1],
 12. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z],
 13. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z],
 14. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z],
 15. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z],
 16. Zakwaterowanie [PKD 55],
 17. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56],
 18. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z],
 19. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z],
 20. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9],
 21. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66],
 22. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68],
 23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41],
 24. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42],
 25. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81],
 26. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3],
 27. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1],
 28. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72],
 29. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z],
 30. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5],
 31. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3],
 32. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z],
 33. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70],
 34. Badania i analizy techniczne [PKD 71.20],
 35. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72].
 

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze

§ 7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.234,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote).
 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 61.182.234 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.:
  1. 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
  2. 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
  3. 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).
  4. 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych).
  5. 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych).
  6. 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 13.598.525 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych).
  7. 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 3.848.995,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
  8. 738.400 (siedemset trzydzieści osiem tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 738.400,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysiące czterysta złotych).
  9. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).
 3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
 4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
 5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.572.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w drodze emisji:
  1. nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.572.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A;
  2. nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2010 roku.

§ 8

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 9

 1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
 2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
 3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile Uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
 4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

§ 10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 11

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:

 1. Zarząd Spółki,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Walne Zgromadzenie.

§ 13

 1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób.
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
 3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
 4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności, co najmniej 2/3 jej członków.
 5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
 6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 14

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
  1. ustanowienie i odwołanie prokury,
  2. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
  3. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
  6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
 5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

§ 15

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 16

 1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
 2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
 3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
 4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 17

 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.
 5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
 6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

§ 18

 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
 2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
 7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
 8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 19

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  2. powoływanie Członków Zarządu,
  3. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu,
  4. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
  5. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
  6. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
  7. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  8. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  9. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
  10. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
  11. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  12. okonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki.
 3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
 4. Rada Nadzorcza w okresie, w którym jej skład osobowy nie przekroczy 5 członków będzie wykonywała zadania komitetu audytu.
 5. W przypadku, gdy skład osobowy Rady Nadzorczej przekroczy 5 członków, Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków, co najmniej 3 osoby, które będą pełnić zadania komitetu audytu, przy czym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  3. na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:
  1. w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
  2. jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 21

 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h.
 4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne ZgromadzenieRada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 5. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  2. podział zysku lub pokrycie strat,
  3. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  4. zmiana Statutu Spółki,
  5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
  9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
  10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
 3. Głosowania nad Uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
 4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.
 5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki

§ 25

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu statutu Spółki, rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
 2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku.
 3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

§ 26

Spółka tworzy następujące kapitały własne:

 1. kapitał zakładowy,
 2. kapitał zapasowy:
  • z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
  • z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,
  • z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,
  • z innych tytułów przewidzianych prawem.
 3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.
 4. Pozostałe kapitały rezerwowe.

§ 27

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 28

 1. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,03% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

19. RB 17/2011 : Powołanie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na trzecią kadencję.

Gdańsk, dnia 20 maja 2011 roku

Raport bieżący nr 17/2011

Powołanie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na trzecią kadencję.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na posiedzeniu w dniu 20 maja 2011 roku powołała na kolejną trzecią kadencję jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Romana Walasińskiego, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Nowa kadencja Zarządu będzie trwała trzy lata, począwszy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Pan Roman Walasiński posiada wykształcenie:

 • 1984 -1989 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji,- magister prawa,
 • 1990 -1993 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku,- aplikacja radcowska,
 • 1993 - do dziś wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,

Przebieg pracy zawodowej:

1989-1994 Urząd Miasta Gdańska

 • starszy referent
 • referent prawny
 • kierownik referatu
 • naczelnik wydziału
 • radca prawny

1995-1996 Theo Frey Poland Sp. z o.o. w Warszawie

 • radca prawny
 • prokurent

1997-1998 Theo Frey Polska Sp. z o.o. w Gdańsku

 • radca prawny
 • prokurent

1993 - 2006 Własna Kancelaria Radcy Prawnego w Gdańsku,

1998 r. - do dziś SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku (poprzednia firma spółki: Centrum Medyczne Medicor Sp. z o.o.)

 • prokurent, dyrektor generalny
 • Prezes Zarządu, dyrektor generalny

2005 r. - do dziś Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. w Gdańsku

 • Prezes Zarządu

2006 r. - do dziś Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w Gdańsku

 • Prezes Zarządu

2007 r. - do dziś Swissmed Development Sp. z o.o. w Gdańsku

 • Prezes Zarządu

Pan Roman Walasiński w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku pełni funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu.

Według złożonego oświadczenia, Pan Roman Walasiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku osoby prawnej. Ponadto Pan Roman Walasiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769, z późn. zm).

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

20. RB 16/2011 : Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Gdańsk, dnia 06 maja 2011 roku

Raport bieżący nr 16/2011

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 03 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 10:30 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed w 2010 roku;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed za rok 2010;
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed w 2010 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2010 roku;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2010 roku;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Oddziału Spółki;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

21. RB 15/2011 : Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku


Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2011 roku

Raport bieżący nr 15/2011

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. Teksty raportów bieżących i okresowych są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.swissmed.com.pl, w dziale "Dla inwestorów/Swissmed Centrum Zdrowia S.A.".

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r., nr 184, poz. 1539 z póź. zm.)

22. RB 14/2011 : Uruchomienie kredytów na budowę szpitala Swissmed w Warszawie

Gdańsk, dnia 8 kwietnia 2011 roku

Raport bieżący nr 14/2011

Uruchomienie kredytów na budowę szpitala Swissmed w Warszawie

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość od spółki zależnej Swissmed Development Sp. z o.o. o uruchomieniu przez bank PKO BP S.A. kredytu inwestycyjnego oraz kredytu obrotowego, na podstawie zawartych umów kredytowych, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11.02.2011 r. Powyższe oznacza, iż Swissmed Development Sp. z o.o. spełniła wszystkie warunki niezbędne do uruchomienia kredytów oraz, że w dniu dzisiejszym nastąpiła płatność pierwszych transz kredytów. Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, ostatnie transze kredytów płatne będą najpóźniej do dnia 31.08.2011 r.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna.

23. RB 13/2011 : Wydzielenie księgi wieczystej i wpis hipotek na nieruchomości spółki zależnej

Gdańsk, dnia 24 marca 2011 roku

Raport bieżący nr 13/2011

Wydzielenie księgi wieczystej i wpis hipotek na nieruchomości spółki zależnej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) informuje o doręczeniu swojej spółce zależnej – Swissmed Development Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2011 roku, postanowień Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie, IX Wydziału Ksiąg Wieczystych z dnia 17 marca 2011 r. o:

 1. odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego składającej się z trzech działek gruntu, działki nr 1/30 o powierzchni 6.574m2 i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej;
 2. wpisie dwóch hipotek umownych i dwóch hipotek kaucyjnych w nowo powstałej w wyniku ww. odłączenia księdze wieczystej, obciążających nieruchomość będącą współwłasnością Swissmed Development Sp. z o.o.;
 3. wpisie w nowo powstałej księdze wieczystej, jako współwłaścicieli:
  1. Swissmed Development Sp. z o.o. w udziale wynoszącym 440400/499502,
  2. Euro Mall Targówek Sp. z o.o. w udziela wynoszącym 59102/499502;
 4. ujawnieniu sposobu korzystania z nieruchomości opisanej w nowo powstałej księdze wieczystej, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy sprzedaży.

Wpisane hipoteki zabezpieczają wierzytelności Swissmed Development Sp. z o.o. wobec PKO BP S.A. z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego i umowy kredytu obrotowego, o zawarciu których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku., tj.:

 1. hipoteka umowna w kwocie 27.000.000,00 zł – zabezpiecza spłatę kredytu inwestycyjnego w zakresie należności głównej
 2. hipoteka kaucyjna do kwoty 5.400.000,00 zł - zabezpiecza świadczenia uboczne na części w prawie do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego.
 3. hipoteka umowna w kwocie 6.300.000,00 zł – zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego w zakresie należności głównej
 4. hipoteka kaucyjna do kwoty 1.260.000,00 zł zabezpiecza świadczenia uboczne na części w prawie do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego

Wartość ewidencyjna aktywów (udziału w nieruchomości wynoszącego 440400/499502) Swissmed Development Sp. z o.o. w księgach rachunkowych spółki zależnej wynosi: 13.240.000,00 zł netto plus podatek od towarów i usług (VAT). Kryterium pozwalającym uznać aktywa będące przedmiotem zastawu rejestrowego za aktywa o znacznej wartości jest wartość obciążonej nieruchomości, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


24. RB 12/2011 : Wpis zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej.

Gdańsk, dnia 21 marca 2011 roku

Raport bieżący nr 12/2011

Wpis zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) informuje o doręczeniu w dniu dzisiejszym, tj. 21 marca 2011 roku, postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 15 marca 2011 r. o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na udziałach Swissmed Development Sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta.

Podstawą wpisu zastawu rejestrowego jest umowa o ustanowieniu zastawu rejestrowego zawarta przez Emitenta z PKO BP S.A., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2011 z dnia 07 marca 2011 roku.

Na mocy w/w umowy oraz postanowienia sądu rejestrowego został ustanowiony na rzecz PKO BP S.A. zastaw na stanowiących własność Emitenta 16.740 udziałach Swissmed Development Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział. Ustanowiony zastaw rejestrowy zabezpiecza kredyt inwestycyjny w kwocie 27.000.000,00 zł udzielony Swissmed Development Sp. z o.o. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 32.400.000,00 zł, w tym: odsetki od kredytu, roszczenia uboczne oraz koszty zaspokojenia PKO BP S.A. Wartość ewidencyjna zastawionych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 16.766.067 zł.

Zastaw rejestrowy obciąża udziały do czasu całkowitej spłaty wierzytelności PKO BP S.A. wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego udzielonego Swissmed Development Sp. z o.o., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku

Kryterium pozwalającym uznać aktywa będące przedmiotem zastawu rejestrowego za aktywa o znacznej wartości jest wartość obciążonych udziałów, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744 z póź. zm.).

25. RB 11/2011 : Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Gdańsk, dnia 21 marca 2011 roku

Raport bieżący nr 11/2011

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczone zostało Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 marca 2011 roku, w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 61.027.234,00 zł do kwoty 61.182.234,00 zł, to jest o kwotę 155.000,00 zł w wyniku objęcia przez akcjonariuszy akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego i rejestracji 155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 61.182.234 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda, tj.:

 1. 8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A,
 2. 3.553.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 3. 1.530.262 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 4. 758.587 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 5. 19.426.465 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 6. 13.598.525 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 7. 3.848.995 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 8. 738.400 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 9. 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wskazanych powyżej akcji wynosi 61.182.234

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

26. RB 10/2011 : Certyfikat akredytacyjny dla NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia

Gdańsk, dnia 21 marca 2011 roku

Raport bieżący nr 10/2011

Certyfikat akredytacyjny dla NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym pisma od Ministra Zdrowia, informującego o udzieleniu akredytacji Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w związku z pozytywnym stanowiskiem Rady Akredytacyjnej.

Zgodnie z otrzymaną informacją Rada Akredytacyjna na posiedzeniu w dniu 25.02.2011 r. na podstawie dokumentów przekazanych przez ośrodek akredytacyjny dokonała oceny spełnienia poszczególnych standardów. NZOZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku otrzymał 83% punktów, gdzie minimalny poziom zgodności z obowiązującymi standardami wynosi 75% możliwej do uzyskania liczby punktów. Otrzymany przez Emitenta Certyfikat o udzieleniu akredytacji jest najszerzej sprawdzoną i najskuteczniejszą metodą oceny poziomu świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjenta w placówkach medycznych. W wyniku udzielenia przedmiotowej akredytacji szpital Swissmed stał się jedynym szpitalem w Gdańsku posiadającym Akredytację CMJ (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia).

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna.

27. RB 9/2011 : Ustanowienie zabezpieczeń – kredyt Swissmed Development Sp. z o.o. ...

Gdańsk, dnia 07 marca 2011 roku

Raport bieżący nr 9/2011

Ustanowienie zabezpieczeń – kredyt Swissmed Development Sp. z o.o. na finansowanie szpitala Swissmed w Warszawie

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż zgodnie z umowami kredytowymi zawartymi pomiędzy spółką zależną Swissmed Development Sp. z o.o. („Kredytobiorca”) a bankiem PKO BP S.A. („Kredytodawca”), o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku, w dniu dzisiejszym, tj. 07 marca 2011 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A.:

 1. poręczył dwa weksle in blanco wystawione przez Swissmed Development Sp. z o.o. stanowiące zabezpieczenie dla spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 27.000.000,00 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie 6.300.000,00 zł. Powyżej opisane poręczenia wekslowe udzielone zostały Kredytobiorcy w całym okresie kredytowania. Za udzielenie poręczeń wekslowych Emitent nie otrzymał żadnego wynagrodzenia. Kredytobiorca jest spółką zależną wchodzącą w skład grupy kapitałowej Swissmed, w której Emitent posiada 100% udziałów oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
 2. zawarł z PKO BP S.A. umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Swissmed Development Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy w kwocie 27.000.000,00 zł. Na mocy w/w umowy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Zastawca”) ustanowił na rzecz PKO BP S.A. zastaw na stanowiących własność Zastawcy 16.740 udziałach Swissmed Development Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 32.400.000,00 zł, w tym: odsetki od kredytu, roszczenia uboczne, koszty zaspokojenia PKO BP S.A. 
  W okresie obowiązywania umowy zastawu:
  1. prawa korporacyjne (w tym prawo głosu na zgromadzeniu wspólników) będzie wykonywać Zastawca,
  2. pożytki z zastawionych udziałów pozostają do dyspozycji Zastawcy,
  3. zastawem rejestrowym objęte musi być 100% udziałów spółki Swissmed Development Sp. z o.o.

Zastaw rejestrowy obciąża udziały do czasu całkowitej spłaty wierzytelności PKO BP S.A. z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego Swissmed Development Sp. z o.o.

 

Kryterium pozwalającym uznać umowę zastawu rejestrowego za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych. O zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zastawu na udziałach spółki zależnej Swissmed Development Sp. z o.o. emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

28. RB 8/2011 : Rozliczenie nadlimitów za 2010 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego.

Gdańsk, dnia 03 marca 2011 roku

Raport bieżący nr 8/2011

Rozliczenie nadlimitów za 2010 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 3 marca 2011 roku, ugody do umowy nr 11/000102/SZP/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Umowa”), dotyczącej ostatecznego rozliczenia wykonania ww. umowy w okresie od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.

Na mocy postanowień w/w ugody, strony postanowiły dokonać ostatecznego rozliczenia wykonania Umowy w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. i ustalić dodatkowe wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne we wskazanym okresie na kwotę 521.791,96 zł (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 96/100)

Powyższa ugoda została zawarta z tytułu realizacji przez Emitenta w roku 2010 tzw. nadlimitów, tj. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wykonanych ponad kwoty zakontraktowane w przedmiotowej umowie.

W związku z powyższym, ostateczna wartość dotychczas zawartych przez Emitenta umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenie szpitalne na rok 2010 wynosi 24.181.466,96 zł (dwadzieścia cztery miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 96/100 ). Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta z NFZ na rok 2010 r. wynosi 27.357.717,44 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemnaście złotych 44/00)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744 z póź. zm.)

Podpis:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

29. RB 7/2011 : Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

Gdańsk, dnia 17 lutego 2011 roku

Raport bieżący nr 7/2011

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2011 roku powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 lutego 2011 r. uchwały nr 220/2011 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Zarząd Giełdy w § 1 w/w uchwały stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Powyższe akcje Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 21 lutego 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 lutego 2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLSWMED00013”.

Podpis:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

30. RB 6/2011 : Zawarcie przez spółkę zależną Swissmed Development Sp. z o.o. umów kredytowych ...

Gdańsk, dnia 11 lutego 2011 roku

Raport bieżący nr 6/2011

Zawarcie przez spółkę zależną Swissmed Development Sp. z o.o. umów kredytowych oraz umowy sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej – Szpital Swissmed w Warszawie

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 lutego 2011 roku, spółka zależna Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej „Kredytobiorcą” lub „Kupującym”) zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Kredytodawcą” lub "PKO BP”) umowę kredytu inwestycyjnego (zwaną dalej „Umową kredytu inwestycyjnego”) oraz umowę kredytu obrotowego postawionego do dyspozycji jako kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej (zwaną dalej „Umową kredytu obrotowego”).

Na warunkach określonych w Umowie kredytu inwestycyjnego PKO BP udzielił Swissmed Development Sp. z o.o. kredytu w walucie polskiej w kwocie 27.000.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów złotych). Kredyt przeznaczony jest na finansowanie budowy szpitala Swissmed w Warszawie. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty całości wynikającego z w/w umowy kredytowej zadłużenia w terminie do dnia 10 lutego 2036 roku. Kredyt wypłacany będzie w transzach, ostatnia transza płatna najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2011 r. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku. Stawka referencyjna stanowi WIBOR 3M, natomiast marża banku wynosi 2,90 punktu procentowego. Kredytobiorca korzysta z karencji w spłacie kapitału kredytu przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu. Spłata kredytu inwestycyjnego jest zabezpieczona m.in. w następujący sposób: hipoteka umowna w kwocie 27.000.000,00 zł zabezpieczająca kredyt w zakresie należności głównej i hipoteka kaucyjna do kwoty 5.400.000,00 zł zabezpieczająca świadczenia uboczne na części w prawie do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego. Ponadto Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do:

 1. przeprowadzania obrotów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez rachunek w PKO BP,
 2. pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków związanych z realizowaną inwestycją a nie objętych zaakceptowanym przez Bank kosztorysem inwestycji,
 3. rozliczania każdej wykorzystanej transzy kredytu oraz poddania kontroli przez Bank, realizacji inwestycji, w tym wykorzystania każdej uruchomionej transzy kredytu,
 4. nie podejmowania realizacji nowych inwestycji w kwocie przekraczającej 300 000,00 zł bez uzyskania stosownej zgody Banku,
 5. nie podejmowania bez uzyskania stanowiska Banku działań dotyczących: (a) zmiany struktury właścicielskiej, (b) przejmowania innych podmiotów lub fuzji z innymi podmiotami,
 6. nie zaciągania nowych zobowiązań o charakterze kredytowym w wysokości powyżej 300.000,00 zł, bez uprzedniego poinformowania o tym Banku i uzyskania jego stanowiska.

Na warunkach określonych w Umowie kredytu obrotowego PKO BP udzielił Swissmed Development Sp. z o.o. kredytu w walucie polskiej w kwocie 6.300.000,00 zł (sześć milionów trzysta tysięcy złotych). Kredyt przeznaczony jest na finansowanie kwoty podatku VAT od inwestycji polegającej na budowie szpitala Swissmed w Warszawie. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty całości wynikającego z w/w umowy kredytowej zadłużenia w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 roku. Kredyt wypłacany będzie w transzach, ostatnia transza płatna najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2011 r. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku. Stawka referencyjna stanowi WIBOR 3M, natomiast marża banku wynosi 2,50 punktu procentowego. Spłata kredytu inwestycyjnego jest zabezpieczona m.in. w następujący sposób: hipoteka umowna w kwocie 6.300.000,00 zł zabezpieczająca kredyt w zakresie należności głównej i hipoteka kaucyjna do kwoty 1.260.000,00 zł zabezpieczająca świadczenia uboczne na części w prawie do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego. Pozostałe zobowiązania Kredytobiorcy wobec PKO BP opisane w umowie kredytu inwestycyjnego są analogiczne jak w umowie kredytu obrotowego.

W dniu dzisiejszym Swissmed Development Sp. z o.o. zawarła również z Euro Mall Targówek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”) umowę sprzedaży udziału wynoszącego 440400/499502 części w nieruchomości stanowiącej działkę położoną w Warszawie przy ul. Św. Wincentego wraz z naniesieniami budowlanymi w postaci będących w budowie budynku centrum medycznego, parkingu naziemnego, drogi dojazdowej (Umowa sprzedaży). Kupujący nabył w/w udział w nieruchomości za cenę w kwocie 13.240.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto plus należny podatek od towarów i usług (VAT), w tym cena za udział w gruncie wynosi 4.422.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) netto plus należny podatek od towarów i usług (VAT), a cena za udział w naniesieniach budowlanych opisanych wyżej wynosi 8.818.000,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy złotych) netto plus należny podatek od towarów i usług (VAT). Przed zawarciem Umowy sprzedaży Kupujący zapłacił na poczet ceny kwotę 13.240.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto plus należny podatek od towarów i usług (VAT), która to kwota została zaliczona na poczet ceny sprzedaży udziału w nieruchomości i dokonanych naniesień w postaci budynku szpitala Swissmed.

W związku z zawarciem Umowy sprzedaży strony zawarły w dniu dzisiejszym również aneks do umowy z dniu 18 grudnia 2009 roku zobowiązującej do wybudowania lokalu użytkowego – centrum medyczne, ustanowienia jego odrębnej własności oraz zawarcia umów przenoszących własność, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym 39/2009 w celu dostosowania postanowień tej umowy do Umowy sprzedaży.

Kryterium pozwalającym uznać umowy za znaczące jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych.

Podpis:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

31. RB 5/2011 : Transakcje zbycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej w 2010 r

Gdańsk, dnia 1 lutego 2011 roku

Raport bieżący nr 5/2011

Transakcje zbycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej w 2010 r

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 01 lutego 2011 roku, otrzymał informację z dnia 31 stycznia 2011 r. sporządzoną w Warszawie, złożoną na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Pana Mariusza Jagodzińskiego (członka Rady Nadzorczej Emitenta) o zbyciu w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym GPW w Warszawie:

 1. w dniu 26 lipca 2010 r. 4.267 (słownie: czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu siedmiu) sztuk akcji Emitenta po cenie 1,85 zł za jedną akcję oraz
 2. w dniu 28 lipca 2010 r. 6.255 (słownie: sześciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu pięciu) sztuk akcji Emitenta po cenie 1,83 zł za jedną akcję

Podpis:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05, nr 183, poz.1538 z późn. zm.)

32. RB 4/2011 : Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Gdańsk, dnia 27 stycznia 2011 roku

Raport bieżący nr 4/2011

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2011:

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

 • za I kwartał 2011 r. – 16 maja 2011 r.
 • za III kwartał 2011 r. – 10 listopada 2011 r.
 • za IV kwartał 2011 r. – 10 lutego 2012 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

 • skonsolidowany raport za I półrocze 2011 r. – 31 sierpnia 2011 r.

RAPORTY ROCZNE:

 • jednostkowy raport roczny za 2010 r. – 21 marca 2011 r.
 • skonsolidowany raport roczny za 2010 r. – 21 marca 2011 r.

Podpis:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

33. RB 3/2011 : Rejestracja przez KDPW akcji serii H

Gdańsk, dnia 27 stycznia 2011 roku

Raport bieżący nr 3/2011

Rejestracja przez KDPW akcji serii H

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 stycznia 2011 roku uchwały nr 63/11 o następującej treści:

§ 1

 1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLSWMED00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLSWMED00013, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zarejestrowanie wskazanych z ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu pod kodem PLSWMED00013 akcji, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPIS:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

34. RB 2/2011 : Kontrakt z NFZ na rok 2011 – leczenie szpitalne

Gdańsk, dnia 26 stycznia 2011 roku

Raport bieżący nr 2/2011

Kontrakt z NFZ na rok 2011 – leczenie szpitalne

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 26 stycznia 2011 roku umowy z dnia 18 stycznia 2011 roku nr 11/000102/SZP/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawartej pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest udzielanie przez Emitenta („Świadczeniodawcę) świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowych stanowiącym załącznik do Umowy. Warunki finansowe zostały określone w § 4 Umowy zgodnie, z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wynosi maksymalnie 20.788.580,60 zł.

W zakresie kar umownych Umowa zawiera następujące postanowienia:
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez NFZ, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. NFZ jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2015 r.

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2011 wynosi 22.141.958,90 zł.

Kryterium pozwalającym uznać Umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu Umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych.

PODPIS:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

35. RB 1/2011 : Kontrakt z NFZ na rok 2011

Gdańsk, dnia 24 stycznia 2011 roku

Raport bieżący nr 1/2011

Kontrakt z NFZ na rok 2011

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 24 stycznia 2011 r. następujących aneksów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 1. aneks nr 2/2010 z dnia 18 stycznia 2011 roku do umowy nr 11/000102/ASDK/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) („Umowa ASDK”). Na mocy postanowień niniejszego aneksu kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r. wynosi maksymalnie 784.152,00 zł. Ponadto zgodnie § 1 w/w aneksu Umowa ASDK otrzymała nowy numer: 11/000102/ASDK/10/11;
 2. aneks nr 2/2010 z dnia 18 stycznia 2011 roku do umowy nr 11/000102/AOS/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna („Umowa AOS”). Na mocy postanowień niniejszego aneksu kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r. wynosi maksymalnie 569.226,30 zł. Ponadto zgodnie § 1 w/w aneksu Umowa AOS otrzymała nowy numer: 11/000102/AOS/10/11;

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2011 wynosi łącznie 1.353.378,30 zł.

PODPIS:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Należymy do:
 • Spółka notowana na GPW
 • Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Certyfikaty:
 • Zarządzanie Jakością ISO 9001:2008
 • Certyfikat akredytacji
 • Partnerzy:
 • NFZ
 • CMC
 • ZIAJA
 • WSZ

Formularz kontaktowy

Ładowanie