Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Informacja dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Swissmed Centrum Zdrowia S. A. , ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk, nr KRS0000183364
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@swissmed.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Administratora. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w udzielaniu Pani/ Panu świadczeń zdrowotnych,
  5. kategoria danych osobowych: dane medyczne, dane wrażliwe,
  6. Pani/Pana dokumentacja jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
  7. Podstawą prawną do przechowywania dokumentacji przez podany powyżej okres jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08).
  8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile nie jest to sprzeczne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową

Formularz kontaktowy

Ładowanie