Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Raporty bieżące 2018

1. RB 34/2018 : ZWZ 26.09.2018 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 26 września 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2018

ZWZ 26.09.2018 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 września 2018 roku reprezentowane było 57,86 % kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.540.486). Próg 5 % głosów (tj.: 177.025 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 3.389.049 akcji, dających 3.389.049 głosów, co stanowi 95,72 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.


Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

2. RB 33/2018 : Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26.09.2018 r.

Gdańsk, dnia 26 września 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2018

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26.09.2018 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 26 września 2018 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał. Emitent informuje jednocześnie, że na wniosek akcjonariusza podjęta została uchwała o charakterze porządkowym w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej do liczenia głosów niniejszego Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

3. RB 32/2018 : Korekta Ceny Bazowej sprzedaży akcji w spółce...

Gdańsk, dnia 19 września 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2018

Korekta Ceny Bazowej sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Sprzedający", "Emitent") informuje, iż w dniu 19.09.2018 r. powziął wiadomość o zawarciu porozumienia z dnia 11.09.2018 r. zawartego pomiędzy Sprzedającym a spółką LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („LuxMed”, „Kupujący”) („Porozumienie”) do umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji z dnia 29.03.2018 r., o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2018 („Umowa Zobowiązująca”). Emitent poinformował m.in. że cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych ustalona została na kwotę 14.521.148 zł („Cena Bazowa”), przy czym ulegnie ona skorygowaniu na zasadach wskazanych w Umowie Zobowiązującej. Na mocy Porozumienia strony uzgodniły i dokonały korekty Ceny Bazowej w wyniku Kalkulacji Ceny Sprzedaży i ustaliły, że Cena Sprzedaży jest niższa niż Cena Bazowa o kwotę 399.598,41 zł („Kwota Korekty Ceny Bazowej”), którą to kwotę Sprzedający zobowiązał się zapłacić na rzecz Kupującego. Strony potwierdziły, że wysokość Ceny Odroczonej i Kwoty Zmiennej zostały uregulowane w aneksie z dnia 29.06.2018 r. do Umowy Zobowiązującej, o którego zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 29/2018 („Aneks”). Kwota korekty Ceny Bazowej oraz wysokość Ceny Sprzedaży (w kwocie ustalonej na potrzeby kalkulacji, która nie uwzględnia zmian dokonanych Aneksem, czyli wynoszącej 14.121.549,58 zł) są wiążące i ostateczne oraz nie podlegają dalszej weryfikacji, czy kalkulacji, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to kalkulacji Kwoty Zmiennej przewidzianej w Aneksie. Strony postanowiły zrezygnować z trybu Kalkulacji Ceny Sprzedaży przewidzianego w Umowie Zobowiązującej.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu europejskiego i Rady i dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR),

4. RB 31/2018 : Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2018

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 września 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych;
12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;
15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 26.09.2018 r. wraz z projektami uchwał na ZWZ.

5. RB 28/2018 : Kontrakt z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki...

Gdańsk, dnia 11 lipca 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2018

Kontrakt z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz zmiana kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 11.07.2018 r.: (a) umowy z dnia 04.07.2018 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawartej pomiędzy Świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"), („UmowaAOS”) (b) aneksu z dnia 27.06.2018 r. zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą a Oddziałem Funduszu („Aneks1”) do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z dnia 29.09.2017 r. („UmowaSZP”), oraz (c) aneksu z dnia 02.07.2018 r. zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą a Oddziałem Funduszu („Aneks2”) do UmowySZP. Przedmiotem UmowyAOS jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kardiologii. UmowaAOS została zawarta na okres od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., a kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji tej umowy w okresie od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wynosi maksymalnie 99.013,34 zł. Treść UmowyAOS nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Na mocy Aneksu1 strony postanowiły, że kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji UmowySZP w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wynosi maksymalnie 665.271 zł, natomiast na podstawie Aneksu2 strony ponownie zmieniły w/w kwotę i ustaliły, że wynosi ona maksymalnie 1.166.183,10 zł. Przed zawarciem Aneksu1 i Aneksu2 kwota UmowySZP w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wynosiła maksymalnie 485.091 zł.

6. RB 27/2018 : Rozwiązanie kontraktu z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Gdańsk, dnia 05 lipca 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2018

Rozwiązanie kontraktu z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 05.07.2018 r. porozumienia z dnia 20.06.2018 r. zawartego pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"), a Świadczeniodawcą w przedmiocie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Na mocy porozumienia strony postanowiły o rozwiązaniu z dniem 02.07.2018 r. umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarski poz i położnej poz („Umowa POZ”). Przedmiot Umowy POZ stanowiły świadczenia lekarza poz, pielęgniarski poz i położnej poz. Umowa POZ zawarta była na czas nieoznaczony. Przyczyną zawarcia przez Emitenta w/w porozumienia jest okoliczność, że nie doszło do skutecznego zawarcia pomiędzy Emitentem, spółką LUXMED Trójmiasto S.A. (wcześniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.) („Spółka”), a Oddziałem Funduszu umowy cesji praw i obowiązków z Umowy POZ, co przewidywała umowa zobowiązująca do sprzedaży akcji w Spółce, o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym 12/2018.

7. RB 26/2018 : Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej - rok 2018.

Gdańsk, dnia 25 czerwca 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2018

Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej - rok 2018.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 25.06.2018 r. aneksu z dnia 11.06.2018 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju – rehabilitacja lecznicza („AneksREH”), zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"). Na mocy AneksuREH strony postanowiły, że kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2017 z dnia 20.10.2017 r., w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wynosi maksymalnie 428.959,60 zł. Pozostałe postanowienia AneksuREH nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

8. RB 25/2018 : Zgoda Dyrektora POW NFZ na cesję kontraktu w zakresie...

Gdańsk, dnia 30 maja 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2018

Zgoda Dyrektora POW NFZ na cesję kontraktu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Cesjonariusz”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30.05.2018 r. powziął wiadomość o wyrażeniu przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia („Dyrektor POW NFZ”) zgody na przeniesienie z American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu („Cedent”) na rzecz Cesjonariusza praw i obowiązków wynikających z umowy nr 11/001805/AOS/16/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawartej pomiędzy Cedentem a Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”), odnoszących się do okresu rozliczeniowego od dnia 01.06.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. („Umowa AOS”). Przedmiotem Umowy AOS jest udzielanie przez świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kardiologii. Emitent w raporcie bieżącym nr 22/2018 poinformował, że w dniu 27.04.2018 r. została zawarta pomiędzy Cesjonariuszem a Cedentem umowa przelewu wierzytelności i przejęcia długu („Umowa Cesji”), na mocy której Cedent bezwarunkowo przelał na rzecz Cesjonariusza wszelkie wierzytelności i prawa z nimi związane wynikające z Umowy AOS oraz Cesjonariusz przejął wszelkie zobowiązania z Umowy AOS. Emitent poinformował również, że skuteczność przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy ASO uzależniona jest od pisemnej zgody Dyrektora POW NFZ, co wynika z przepisów prawa. Wyrażenie tego rodzaju zgody oznacza, że Umowa Cesji jest skuteczna, a Emitent będzie realizował Umowę AOS od dnia 01.06.2018 r.

9. RB 24/2018 : Zmiana Kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - I półrocze 2018 r.

Gdańsk, dnia 10 maja 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2018

Zmiana Kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - I półrocze 2018 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 10.05.2018 r. aneksu z dnia 20.04.2018 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z dnia 29.09.2017 r. ("AneksSZP"), zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"). Na mocy AneksuSZP strony postanowiły, że kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. wynosi maksymalnie 485.091 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 304.911 zł.

10. RB 23/2018 : Zwrot i zniszczenie poręczonych weksli in blanco

Gdańsk, dnia 08 maja 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2018

Zwrot i zniszczenie poręczonych weksli in blanco

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 08.05.2018 r. powziął wiadomość, iż w dniu 08.05.2018 r. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank BPS”) zwrócił spółce zależnej od Emitenta - Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SWDN”) trzy weksle in blanco wystawione przez SWDN i poręczone m.in. przez Emitenta, stanowiące zabezpieczenie wierzytelności leasingowych wynikających z umowy leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44 z dnia 29 lipca 2011 r., zawartej pomiędzy SWDN a BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa Leasingu”), o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2011. Weksle były indosowane na Bank BPS w związku z wykupem przez Bank BPS od BPS Leasing S.A. wierzytelności leasingowych wynikających z Umowy Leasingu („Wierzytelności Leasingowe”). Zwrot poręczonych weksli nastąpił w związku z aneksem z dnia 19.04.2018 r. do Umowy Leasingu, o którego zawarciu i wejściu w życie Emitent poinformował w raportach bieżących nr 18/2018 i nr 19/2018. Ponadto Bank BPS w dniu 08.05.2018 r. wydał Emitentowi zaświadczenie, zgodnie z którym w związku z zawarciem pomiędzy Bankiem BPS a BPS Leasing S.A. aneksów do umów wykupu Wierzytelności Leasingowych na mocy których zmianie uległa prawna forma zabezpieczeń tych umów, Emitent nie jest już poręczycielem wekslowym do umów wykupu Wierzytelności Leasingowych. W dniu 08.05.2018 r. Emitent powziął również wiadomość, że w związku ze zwrotem przedmiotowych weksli, SWDN w dniu 08.05.2018 r. dokonała ich zniszczenia.

11. RB 22/2018 : Cesja Kontraktu z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Gdańsk, dnia 27 kwietnia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2018

Cesja Kontraktu z NFZ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Cesjonariusz”) informuje, że w dniu 27.04.2018 r. została zawarta pomiędzy Cesjonariuszem a American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu („Cedent”) umowa przelewu wierzytelności i przejęcia długu („Umowa Cesji”), na mocy której Cedent bezwarunkowo przelał na rzecz Cesjonariusza wszelkie wierzytelności i prawa z nimi związane wynikające z umowy nr 11/001805/AOS/16/18 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawartej pomiędzy Cedentem a Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”), („Umowa AOS”) odnoszące się do okresu rozliczeniowego od dnia 01.06.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. Ponadto Cedent przekazał a Cesjonariusz przejął wszelkie zobowiązania z Umowy AOS. Przedmiotem Umowy AOS jest udzielanie przez świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kardiologii. Umowa AOS została zawarta na okres od dnia 02.11.2016 r. do dnia 30.06.2018 r., a kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. wynosi maksymalnie 150.315,56 zł. Wartość Umowy AOS w okresie rozliczeniowym od 01.06.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. przypadającym na Cesjonariusza wynosi 25.055,56 zł. Umowa Cesji wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r., jednakże skuteczność przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy ASO uzależniona jest od pisemnej zgody Dyrektora Oddziału Funduszu, co wynika z przepisów prawa. W związku z powyższym Cedent oraz Cesjonariusz w dniu 27.04.2018 r. złożyli wspólny wniosek o wyrażenie przez Dyrektora Oddziału Funduszu zgody na przeniesienie w/w praw i obowiązków wynikających z Umowy AOS.

12. RB 21/2018 : Terminy przekazywania raportów okresowych...

Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2018 r. – marzec 2019 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.:

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

 • za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. – 29 sierpnia 2018 r.
 • za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. – 01 marca 2019 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

 • skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r. – 14 grudnia 2018 r.

RAPORTY ROCZNE:

 • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. – 29 czerwca 2018 r.
 • skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. – 29 czerwca 2018 r.

13. RB 20/2018 : Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej...

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2018

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Swissmed Opieka sp. z o.o.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 24.04.2018 r. powziął wiadomość o otrzymaniu przez spółkę zależną od Emitenta – Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed Opieka”) w dniu 24.04.2018 r. postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 30.03.2018 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Swissmed Opieka z kwoty 525.000 zł do kwoty 2.625.000 zł, tj. o kwotę 2.100.000 zł. Kapitał zakładowym został podwyższony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Swissmed Opieka z dnia 26.02.2018 r. poprzez utworzenie 2.100 udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, które to udziały zostały objęte przez Emitenta i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.100.000 zł, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2018. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent posiada łącznie 2.605 udziałów w kapitale zakładowym Swissmed Opieka, o łącznej wartości nominalnej 2.605.000 zł.

14. RB 19/2018 : Spełnienie się warunków wejścia w życie Aneksu...

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2018

Spełnienie się warunków wejścia w życie Aneksu do umowy leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 24.04.2018 r. powziął wiadomość, że w dniu 24.04.2018 r. wszedł w życie aneks z dnia 19.04.2018 r. zawarty pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. w Gdańsku („SWDN”) a BPS Leasing S.A. w Warszawie do umowy leasingu nieruchomości nr UL/SWISSM/00054/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. („Umowa leasingu”), o którego zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2018 („Aneks”), albowiem w dniu 24.04.2018 r. nastąpiło ustanowienie ostatnich zabezpieczeń, o których mowa w Aneksie.

Jednym z warunków wejścia w życie Aneksu było ustanowienie na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. („Bank BPS”) kaucji środków pieniężnych na rachunku Banku BPS w wysokości 3.000.000 zł. Emitent informuje, że w dniu 23.04.2018 r. powziął wiadomość o zawarciu pomiędzy SWDN a Bankiem BPS umowy kaucji z dnia 23.04.2018 r., na mocy której w celu zabezpieczenia wierzytelności leasingowych wynikających z Umowy leasingu, wykupionych przez Bank BPS od BPS Leasing S.A., istniejących jak i mogących powstać w przyszłości, SWDN przeniósł kwotę 3.000.000 zł („Kwota Kaucji”) na własność Banku BPS, tytułem kaucji w rozumieniu art. 102 ustawy Prawo bankowe. Bank BPS zobowiązał się zwrócić Kwotę Kaucji po uzyskaniu spłaty wierzytelności wraz z ewentualnymi odsetkami i prowizją. W przypadku częściowej spłaty wierzytelności Bank BPS może zwolnić część Kwoty Kaucji, jeżeli pozostała część w pełni zabezpiecza pozostałą do spłaty wierzytelność. W przypadku całkowitego lub częściowego zaspokojenia Banku BPS z Kwoty Kaucji w całym okresie trwania wierzytelności, SWDN zobowiązał się do niezwłocznego uzupełnienia środków na rachunku przedmiotowej kaucji. SWDN nie może odstąpić/ rozwiązać umowy kaucji przed uregulowaniem wobec Banku BPS, wszystkich zobowiązań z tytułu Umowy leasingu, pod rygorem nieważności.

15. RB 18/2018 : Zmiana zabezpieczeń leasingu zwrotnego ..

Gdańsk, dnia 19 kwietnia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2018

Zmiana zabezpieczeń leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018, w którym poinformował, że Umowa Zobowiązująca zdefiniowana w tym raporcie przewiduje umowne prawo odstąpienia, które uprawnia LUX MED do odstąpienia od Umowy Zobowiązującej w przypadku: (i) niezawarcia przez BPS Leasing S.A. oraz Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. aneksu do umowy leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44 z dnia 29 lipca 2011 r. („Umowa leasingu”) - do której to umowy spółka Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („SPSM”) udzieliła poręczenia za zapłatę zadłużenia spółki Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. („SWDN”) - na mocy którego to aneksu w Umowie leasingu zostaną zmienione zabezpieczenia i dokona się ich ustanowienie/aktualizacja („Aneks”) i (ii) nieprzedstawienia LUX MED Aneksu oraz zaświadczenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. („Bank BPS”), określonego w Umowie Zobowiązującej, w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r., informuje, że w dniu 19.04.2018 r. powziął wiadomość, że spółka zależna od Emitenta – SWDN, w celu zwolnienia z w/w poręczenia udzielonego przez SPSM, w dniu 19.04.2018 r. zawarła Aneks z BPS Leasing S.A. Emitent w raporcie bieżącym nr 23/2011 poinformował o zawarciu Umowy leasingu i wartości przedmiotu leasingu wynoszącej 54.140.074,00 zł netto. Na mocy Aneksu do Umowy leasingu zostały wprowadzone zabezpieczenia na rzecz Banku BPS obejmujące przede wszystkim: (a) poręczenie wg prawa cywilnego Swissmed Centrum Zdrowia S.A., (b) poręczenie wg prawa cywilnego podmiotów powiązanych, należących do Grupy Kapitałowej Swissmed, które wynajmują powierzchnię nieruchomości stanowiącą przedmiot Umowy leasingu wraz z oświadczeniami poręczycieli o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 kpc, (c) cesja wierzytelności ustanowiona przez Emitenta z kontraktów z NFZ (umowa na leczenie szpitalne, umowa na rehabilitację), (d) kaucja środków pieniężnych na rachunku Banku BPS w wysokości 3.000.000 zł, (e) trzy weksle in blanco wraz deklaracją wekslową wystawione przez SWDN indosowane na Bank BPS, (f) oświadczenia SWDN oraz Emitenta o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 kpc. Ponadto na rzecz BPS Leasing S.A. zostało ustanowione zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wystawionego przez SWDN wraz deklaracją wekslową. Zgodnie z Aneksem Bank BPS zwolni SPSM ze wszelkich zabezpieczeń i poręczeń ustanowionych przez SPSM, po łącznym spełnieniu następujących warunków: (i) skutecznym zawarciu umowy kupna/sprzedaży akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna należących do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na rzecz Lux Med Sp. z o. o., (ii) wpłacie na rachunek wydzielony Banku BPS kwoty 3.000.000,00 zł (iii) zawarciu aneksu do Umowy leasingu wprowadzającego m.in. zmiany zabezpieczenia i ustanowienie / aktualizację zabezpieczeń. Warunkami wejścia w życie Aneksu są: (a) ustanowienie/aktualizacja zabezpieczeń, o których mowa w Aneksie, (b) przedłożenie umowy sprzedaży przez Emitenta akcji SPSM na rzecz LUX MED, oraz aneksu do umowy najmu zawartej pomiędzy SWDN, a American Heart of Poland S.A. wprowadzającego zmniejszenie powierzchni najmu, a następnie rozwiązanie tej umowy najmu za odszkodowaniem, (c) przedłożenie dokumentów potwierdzających najem powierzchni przez podmioty wymienione w Aneksie, (d) wpłata prowizji z tytułu zmiany ustanowionego na rzecz Banku zabezpieczenia oraz innych warunków, a także z tytułu sporządzenia Aneksu, (e) akceptacja treści Aneksu przez Bank BPS.

Emitent informuje, że w związku z Aneksem, w dniu 19.04.2018 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a Bankiem BPS umowa poręczenia, na mocy której Emitent poręczył za zobowiązania SWDN wynikające z Umowy leasingu, które stanowią wierzytelności leasingowe wykupione przez Bank BPS od BPS Leasing S.A. Poręczenie obejmuje zobowiązania SWDN istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu Umowy leasingu na wypadek, gdyby SWDN nie wykonał tych zobowiązań w terminie. Poręczenie wygasa w chwili spłaty długu z odsetkami, prowizją i innymi należnościami Banku BPS.

Emitent informuje, że w związku z Aneksem w dniu 19.04.2018 r. zostały zawarte pomiędzy Bankiem BPS a Emitentem umowy przelewu wierzytelności na mocy których, w celu zabezpieczenia wierzytelności leasingowych, wynikających z Umowy leasingu, wykupionych przez Bank BPS od BPS Leasing S.A., Emitent dokonał na rzecz Banku BPS nieodwołalnego przelewu wierzytelności przysługujących mu w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku („POW-NFZ”) z tytułu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza oraz umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne. W przypadku całkowitej spłaty długu z tytułu Umowy leasingu, umowy przelewu wierzytelności ulegają rozwiązaniu, a Bank BPS przenosi zwrotnie wierzytelności stanowiące przedmiot niniejszych umów przelewu wierzytelności. W przypadku niespłacenia całości lub części należności przez SWDN w terminie oznaczonym w Umowie leasingu, Bank BPS jest uprawniony według własnego wyboru: (1) do zaliczenia na spłatę długu wszystkich kwot wpłaconych przez POW-NFZ, aż do całkowitego pokrycia roszczeń, (2) do dochodzenia swoich roszczeń z majątku SWDN, (3) do dochodzenia swoich roszczeń jednocześnie od SWDN i od POW-NFZ do wysokości dokonanego przelewu. Emitent nie może odstąpić od niniejszych umów przed dokonaniem całkowitej spłaty wierzytelności leasingowych przysługujących Bankowi BPS.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 19.04.2018 r. powziął wiadomość o zawarciu w dniu 19.04.2018 r. umowy poręczenia pomiędzy Bankiem BPS a podmiotem zależnym od Emitenta – Fundacją Promedicine z siedzibą w Gdańsku („Fundacja”), na mocy której Fundacja poręczyła za zobowiązania SWDN wynikające z Umowy leasingu, które stanowią wierzytelności leasingowe wykupione przez Bank BPS od BPS Leasing S.A. Poręczenie obejmuje zobowiązania SWDN istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu Umowy leasingu na wypadek, gdyby SWDN nie wykonał tych zobowiązań w terminie. Poręczenie obejmuje okres, w jakim Fundacja będzie wynajmować powierzchnię nieruchomości, stanowiącej budynek szpitala, położony w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. Poręczenie wygasa w chwili zakończenia okresu najmu nieruchomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

Emitent informuje, że w dniu 19.04.2018 r. powziął wiadomość, że spółka zależna od Emitenta – SWDN, w dniu 19.04.2018 r. złożyła do dyspozycji BPS Leasing S.A. trzy weksle in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową, które to weksle BPS Leasing S.A. ma prawo wypełnić w każdym czasie (do chwili spłaty wszelkich zobowiązań) na sumę odpowiadającą zadłużeniu SWDN wobec BPS Leasing S.A., wynikającemu z Umowy leasingu, w tym również na sumę odpowiadającą odszkodowaniu wynikającemu z rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed terminem, na który została zawarta. Powyższe trzy weksle zostały indosowane na Bank BPS.

Emitent informuje, że w dniu 19.04.2018 r. powziął wiadomość, że spółka zależna od Emitenta – SWDN, w dniu 19.04.2018 r., poza w/w trzema wekslami, złożyła do dyspozycji BPS Leasing S.A. jeden weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową, który to weksel BPS Leasing S.A. ma prawo wypełnić w każdym czasie (do chwili spłaty wszelkich zobowiązań) na sumę odpowiadającą zadłużeniu SWDN wobec BPS Leasing S.A., wynikającemu z Umowy leasingu, w tym również na sumę odpowiadającą odszkodowaniu wynikającemu z rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed terminem, na który została zawarta.

Emitent informuje, że w dniu 19.04.2018 r. Emitent oraz podmiot od niego zależny – Fundacja, złożyły oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, co do obowiązku zapłaty wszelkich należności pieniężnych, wynikających z udzielonego poręczenia obejmującego poręczenie sum pieniężnych w zakresie wszystkich wierzytelności leasingowych, wynikających z Umowy leasingu, nabytych przez Bank BPS od BPS Leasing S.A. do kwoty 53.224.781 zł na rzecz Banku BPS. Bank BPS może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności tym aktom notarialnym w terminie do dnia 10.01.2028 r. W dniu 19.04.2018 r. Emitent powziął również wiadomość, że w dniu 19.04.2018 r. oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożyła także spółka od niego zależna – SWDN. Oświadczenie zostało złożone w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, co do obowiązku zapłaty przez SWDN sum pieniężnych w zakresie wszystkich wierzytelności leasingowych, wynikających z Umowy leasingu, nabytych przez Bank BPS od BPS Leasing S.A. do kwoty 53.224.781 zł na rzecz Banku BPS. Bank BPS może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi notarialnemu w terminie do dnia 10.01.2028 r.

16. RB 17/2018 : Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy z LUX MED.

Gdańsk, dnia 17 kwietnia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2018

Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy z LUX MED.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 17.04.2018 r. zawarta została pomiędzy LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”, „Partner”), a Emitentem umowa o współpracy („Umowa”), której głównym celem jest wsparcie przez Partnera rozwoju Szpitala Swissmed zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („Szpital Swissmed”), poprzez działania szczegółowo opisane w Umowie, których obszar odnosi się do działań o charakterze: informacyjnym, marketingowym, analitycznym, szkoleniowym, edukacyjnym, standaryzacyjnym, a także działań w zakresie wsparcia, współdziałania w zakresie sprzedaży komercyjnych usług oferowanych w Szpitalu Swissmed, w ramach wspólnie ustalanych przez Spółkę i Partnera budżetów finansowych takich przedsięwzięć.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.07.2021 r. i może zostać wypowiedziana wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w przypadku gdy Partner złoży oświadczenie, iż nie korzysta z prawa pierwszeństwa nabycia akcji Spółki przewidzianego w umowie zawartej przez Partnera i Pana Bruno Hangartnera, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2018, i zrzeknie się przysługującego mu w związku z daną sprzedażą prawa pierwszeństwa i jednocześnie Pan Bruno Hangartner dokona sprzedaży posiadanych przez siebie akcji Spółki.

Strony wyłączyły w Umowie, własną odpowiedzialność z tytułu Umowy, w zakresie utraconych korzyści oraz w pozostałym zakresie szkody z wyjątkiem szkody wyrządzonej umyślnie.

17. RB 16/2018 : Zawarcie umowy pierwszeństwa nabycia akcji Emitenta

Gdańsk, dnia 17 kwietnia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2018

Zawarcie umowy pierwszeństwa nabycia akcji Emitenta

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2018 informuje, że w dniu 17.04.2018 r. powziął wiadomość o tym, że w dniu 17.04.2018 r. zawarta została pomiędzy LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”), a Panem Bruno Hangartnerem („Główny Akcjonariusz”) umowa pierwszeństwa („Umowa Pierwszeństwa”), na mocy której główny Akcjonariusz postanowił przyznać LUX MED prawo pierwszeństwa w nabyciu posiadanych przez Głównego Akcjonariusza akcji Spółki na okres do dnia 31.07.2021 r. Strony postanowiły, że jeżeli Główny Akcjonariusz zamierza dokonać zbycia części lub całości przysługujących mu akcji Spółki na dzień złożenia zawiadomienia o zbyciu („Zawiadomienie”), w tym 3.389.049 akcji Spółki posiadanych na dzień zawarcia Umowy Pierwszeństwa, na rzecz działającej w dobrej wierze osoby trzeciej (Proponowany Nabywca), wówczas LUX MED przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji zbywanych na zasadach określonych w Umowie Pierwszeństwa. LUX MED może oświadczyć, że nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu w związku z daną sprzedażą Prawa Pierwszeństwa.
Główny Akcjonariusz po złożeniu LUX MED Zawiadomienia będzie zobowiązany do podjęcia działań celem zapewnienia LUX MED możliwości przeprowadzenia badania due diligence Spółki i podjęcia innych czynności związanych z jego przebiegiem.
Strony postanowiły, że jeżeli w wyniku wykonania prawa pierwszeństwa LUX MED osiągnie lub przekroczy którykolwiek z progów procentowych w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o których mowa w art. 69 ustawy o ofercie, LUX MED będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o ofercie, w tym między innymi do dokonania stosowych zawiadomień lub ogłoszenia wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji.
W przypadku rozporządzenia przez Głównego Akcjonariusza jakimikolwiek akcjami Spółki na rzecz innego podmiotu z naruszeniem prawa pierwszeństwa wynikającego z Umowy Pierwszeństwa, Główny Akcjonariusz będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz LUX MED kary umownej.
Umowa Pierwszeństwa podlega prawu polskiemu i nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron do czasu jej wygaśnięcia, tj. do dnia 31.07.2021 r.

18. RB 15/2018 : Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o liście intencyjnym...

Gdańsk, dnia 17 kwietnia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o liście intencyjnym w przedmiocie zamiaru wspierania przez LUX MED rozwoju Emitenta w zamian za możliwość prawa pierwokupu akcji Emitenta posiadanych przez Głównego Akcjonariusza Spółki

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 21.02.2018 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 21.02.2018 r., powziął wiadomość o zawarciu w dniu 20.02.2018 r. pomiędzy LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”), a Panem Bruno Hangartnerem („Główny Akcjonariusz”) listu intencyjnego („List intencyjny”), zgodnie z którym intencją LUX MED jest wspieranie przez okres nie krótszy niż do dnia 31.07.2021 r. rozwoju Emitenta na warunkach określonych w umowie o współpracy, której zawarcie planowane jest pomiędzy LUX MED, a Emitentem w zamian za możliwość prawa pierwokupu wobec wszystkich lub jakiejkolwiek ilości posiadanych przez Głównego Akcjonariusza akcji Spółki („Akcje”) w terminie do dnia 31.07.2021 r., zaś intencją Głównego Akcjonariusza jest udzielenie LUX MED na okres do dnia 31.07.2021 r. prawa pierwokupu wobec wszystkich lub jakiejkolwiek ilości posiadanych przez Głównego Akcjonariusza Akcji Spółki. Główny Akcjonariusz posiada ponad 50% głosów w Spółce, co oznacza, że wskutek realizacji prawa pierwokupu możliwe jest przejęcie kontroli nad Emitentem przez LUX MED.

W celu realizacji powyższych intencji, strony postanowiły, że w odpowiedniej umowie ustalą zasady na jakich LUX MED będzie uprawniony do wykonania prawa pierwokupu wobec Akcji Spółki i zobowiązania stron w tym zakresie, mając na względzie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy dotyczące zbywania znacznych pakietów akcji w spółce publicznej. Główny Akcjonariusz w związku z zamiarem nabycia przez LUX MED Akcji Spółki, umożliwi LUX MED przeprowadzenie ze stosownym wyprzedzeniem czasowym badania due diligence Spółki.

W przypadku nabycia przez LUX MED przedmiotowych Akcji, kwestia zadłużenia spółki Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. w Gdańsku („SWDN”) wynikającego z umowy leasingu zwrotnego nieruchomości, położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z dnia 29.07.2011 r. zawartej pomiędzy SWDN, a BPS Leasing S.A. zostanie rozwiązana wyłącznie w sposób, który będzie zaakceptowany przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Strony zawarły List intencyjny w celu rozpoczęcia prowadzenia rozmów w zakresie w nim określonym. Intencją stron jest, by kwestie przedstawione w Liście intencyjnym zostały ustalone i stosowne umowy zostały zawarte pomiędzy stronami w terminie do 21.04.2018 r.

Strony Listu Intencyjnego zobowiązały się do zachowania poufności. List intencyjny podlega prawu polskiemu.

19. RB 14/2018 : Zawarcie umowy rozporządzającej dotyczącej sprzedaży akcji...

Gdańsk, dnia 30 marca 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018

Zawarcie umowy rozporządzającej dotyczącej sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2018, 11/2018, 12/2018 i 13/2018 informuje, że w dniu 30 marca 2018 r. Emitent zawarł ze spółką Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000265353) („Kupujący”) umowę rozporządzającą („Umowa Rozporządzająca”), której przedmiotem jest sprzedaż przez Emitenta na rzecz Kupującego 5.623.500 akcji w spółce pod firmą Swissmed Prywatny Serwis Medyczny spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000296183) („Spółka”), z czego 2.300.000 jest na okaziciela, zdematerializowanych, posiadających kod ISIN PLSWSMD00013 („Akcje Sprzedawane I”) oraz 3.323.500 posiada formę dokumentu („Akcje Sprzedawane II”), łącznie stanowiących 76,05% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 76,05% głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce (Akcje Sprzedawane I i Akcje Sprzedawane II dalej łącznie zwane są: „Akcje Sprzedawane”).
Zawarcie Umowy Rozporządzającej nastąpiło w wykonaniu zobowiązań Emitenta wynikających z umowy zobowiązującej, o zawarciu, której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2018 („Umowa Zobowiązująca”) oraz zostało poprzedzone spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających wynikających z Umowy Zobowiązującej, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2018.
Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych ustalona została na kwotę: 14.521.148,00 zł (czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści osiem złotych) („Cena Bazowa”), przy czym ulegnie ona skorygowaniu na zasadach wskazanych w Umowie Zobowiązującej. Zapłata Ceny Bazowej nastąpi w przypadku i w sposób określony w Umowie Zobowiązującej zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI nr 12/2018.
Przeniesienie tytułu prawnego do Akcji Sprzedawanych na Kupującego nastąpi: (i) w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych I – z chwilą zapisania Akcji Sprzedawanych I na rachunku maklerskim Kupującego, (ii) w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych II – z chwilą wydania odcinka zbiorowego Akcji Sprzedawanych II Kupującemu.
Umowa Zobowiązująca przewiduje umowne prawo odstąpienia, które uprawnia Kupującego do odstąpienia od Umowy Zobowiązującej w przypadkach i na zasadach, o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2018.

20. RB 13/2018 : Spełnienie się warunków zawieszających wynikających z umowy..

Gdańsk, dnia 29 marca 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2018

Spełnienie się warunków zawieszających wynikających z umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2018, 11/2018 i 12/2018 informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. powziął wiadomość o tym, że nastąpiło spełnienie się wszystkich warunków zawieszających wynikających z umowy zobowiązującej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2018 tj.: nastąpiło zawarcie umów sprzedaży zwartych przez Lux Med sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) z akcjonariuszami, którzy łącznie posiadają 1.261.927 akcji na okaziciela Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), zdematerializowanych, posiadających kod ISIN PLSWSMD00013 stanowiących 17,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 17,07% głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce.

21. RB 12/2018 : Zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji...

Gdańsk, dnia 29 marca 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2018

Zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2018 i 11/2018 informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. Emitent zawarł ze spółką Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000265353) („Kupujący”), umowę zobowiązującą do sprzedaży akcji („Umowa Zobowiązująca”), na podstawie której Emitent zobowiązał się sprzedać, a Kupujący zobowiązał się kupić 5.623.500 akcji w spółce pod firmą Swissmed Prywatny Serwis Medyczny spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000296183) („Spółka”), z czego 2.300.000 jest na okaziciela, zdematerializowanych, posiadających kod ISIN PLSWSMD00013 oraz 3.323.500 posiada formę dokumentu, łącznie stanowiących 76,05% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 76,05% głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce („Akcje Sprzedawane”), z zastrzeżeniem spełnienia się warunku zawieszającego określonego w Umowie Zobowiązującej polegającego na zawarciu umów sprzedaży 1.261.927 akcji Spółki na okaziciela, zdematerializowanych, posiadających kod ISIN PLSWSMD00013 stanowiących 17,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 17,07% głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce z pozostałymi dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki na podstawie których sprzedadzą oni swoje akcje na rzecz Kupującego („Warunek Zawieszający”).

Warunek Zawieszający uważa się za zastrzeżony na rzecz Kupującego. Kupujący ma prawo zrzec się Warunku Zawieszającego - w takim przypadku uznaje się Warunek Zawieszający objęty zrzeczeniem za niezastrzeżony, przy czym Strony ustaliły, że Kupujący ma prawo przystąpić do zamknięcia transakcji także w przypadku nieziszczenia się części z czynności stanowiących Warunek Zawieszający. Umowa Zobowiązująca wygasa, jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony w terminie 1 dnia od zawarcia Umowy Zobowiązującej.

Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych ustalona została na kwotę 14.521.148,00 zł (czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) złotych („Cena Bazowa”), przy czym ulegnie ona skorygowaniu na zasadach wskazanych w Umowie Zobowiązującej. Cena Bazowa zostanie zapłacona w 4 ratach: (i) 900.000 zł („Cena Zamknięcia”) w dniu spełnienia się Warunku Zawieszającego i zawarcia Umowy Rozporządzającej („Dzień Zamknięcia”), (ii) 3.000.000 zł („Cena Przekazana”) w terminie 1 dnia roboczego od dnia przedstawienia Kupującemu zawartego i wykonanego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Swissmed Nieruchomości Aneksu, o którym mowa w niniejszym raporcie poniżej, (iii) 8.621.148 zł („Cena Zatrzymana”) w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia Kupującemu zawartego i wykonanego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Swissmed Nieruchomości Aneksu, o którym mowa w niniejszym raporcie poniżej, (iv) 2.000.000 zł („Cena Odroczona”) w terminie 2 miesięcy od Dnia Zamknięcia w przypadku gdy zostaną skutecznie zawarte między Emitentowi, Spółką a Narodowym Funduszem Zdrowia umowy cesji praw i obowiązków z 2 umów łączących Emitenta i Narodowy Fundusz Zdrowia na rzecz Spółki. Cena Odroczona może ulec korekcie zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Zobowiązującej. Ponadto Cena Odroczona nie będzie należna Sprzedającemu, jeżeli nie zostanie uprzednio zapłacona Cena Zatrzymana.

Akcje Sprzedawane i związane z nimi prawa zostaną przeniesione przez Emitenta na Kupującego w wyniku zawarcia osobnej umowy przenoszącej Akcje Sprzedawane („Umowa Rozporządzająca”) z momentem zapisania Akcji Sprzedawanych na rachunku maklerskim Kupującego w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych, które są zdematerializowane oraz z momentem zawarcia Umowy Rozporządzającej i przeniesienia posiadania dokumentu odcinka zbiorowego akcji w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych, które posiadają formę dokumentu. Umowa Rozporządzająca zostanie zawarta niezwłocznie – tego samego dnia – po spełnieniu się Warunków Zawieszających, w ramach zamknięcia transakcji przewidzianej Umową Zobowiązującą, zgodnie z postanowieniami Umowy Zobowiązującej.

Umowa Zobowiązująca przewiduje umowne prawo odstąpienia, które uprawnia Kupującego do odstąpienia od Umowy Zobowiązującej w przypadku: (i) niezawarcia przez BPS Leasing S.A. oraz Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. aneksu do umowy leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44 z dnia 29 lipca 2011 r. („Umowa leasingu”), do której Spółka udzieliła poręczenia za zapłatę zadłużenia spółki Swissmed Nieruchomości sp. z .o., na mocy którego to aneksu w Umowie leasingu zostaną zmienione zabezpieczenia i dokona się ich ustanowienie/aktualizacja („Aneks”) i (ii) nieprzedstawienia Aneksu oraz zaświadczenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określonego w Umowie Zobowiązującej Kupującemu w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. Prawo odstąpienia Kupującego od Umowy Zobowiązującej może zostać wykonane w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy Zobowiązującej, jednakże w żadnym przypadku nie może być wykonane po zapłacie przez Kupującego Ceny Zatrzymana, której płatność zgodnie z postanowieniami Umowy Zobowiązującej nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia Kupującemu zawartego i wykonanego Aneksu. W przypadku wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia – Umowę Zobowiązującą uważa się za niezawartą, a strony Umowy Zobowiązującej zobowiązane będą zwrócić wszystkie świadczenia spełnione na podstawie Umowy Zobowiązującej, w tym Emitent zobowiązany będzie do zwrotu Ceny Zamknięcia, a Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu Akcji Sprzedawanych (przy czym dopiero po zwrocie kwoty Ceny Zamknięcia przez Sprzedającego.

Umowa Zobowiązująca przewiduje odpowiedzialność Emitenta z tytułu wadliwości złożonych w Umowie zobowiązującej oświadczeń lub zapewnień (część o charakterze gwarancyjnym). Odpowiedzialność Emitenta z tytułu nieprawdziwości, niekompletności lub nierzetelności oświadczeń lub zapewnień Emitenta ograniczona jest do kwoty Ceny Bazowej. Odpowiedzialność Emitenta wygasa z upływem 3 albo 6 lat od dnia zawarcia Umowy Rozporządzającej.

Umowa przewiduje ponadto karę umowną za naruszenie zakazu działalności konkurencyjnej przez Emitenta (zdefiniowanej w Umowie Zobowiązującej) oraz naruszenie zakazu zatrudniania lub nakłaniania zdefiniowanych w Umowie Zobowiązującej podmiotów do niewykonania lub nienależytego wykonania ich zobowiązań, w tym do rozwiązania umów łączących je ze Spółką („Zakaz Nakłaniania”). W przypadku naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej lub naruszenia Zakazu Nakłaniania Emitent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości odpowiednio: (i) 2.000.000 złotych za każdy przypadek naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej oraz (ii) 500.000 złotych za każdy przypadek naruszenia Zakazu Nakłaniania. Zakaz działalności konkurencyjnej oraz Zakaz Nakłaniania został zastrzeżony na okres trzech lat. Kupujący ma prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość powyższych kar umownych. Odpowiedzialność Emitenta z tytułu zakazu działalności konkurencyjnej oraz Zakazu Nakłaniania ograniczona jest do kwoty Ceny Bazowej.

22. RB 11/2018 : Zakończenie negocjacji i uzgodnienie warunków sprzedaży akcji...

Gdańsk, dnia 29 marca 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2018

Zakończenie negocjacji i uzgodnienie warunków sprzedaży akcji w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2018 informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. Emitent zakończył negocjacje z Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000265353) („Kupujący”) oraz uzgodnił z Kupującym warunki sprzedaży przez Emitenta na rzecz Kupującego akcji w spółce pod firmą Swissmed Prywatny Serwis Medyczny spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000296183) („Spółka”).
Ustalono m.in. następujące warunki sprzedaży akcji Spółki przez Emitenta na rzecz Kupującego:

 • przedmiotem sprzedaży będzie 5.623.500 akcji Spółki, z czego 2.300.000 jest na okaziciela, zdematerializowanych, posiadających kod ISIN PLSWSMD00013 oraz 3.323.500 posiada formę dokumentu, łącznie stanowiących 76,05% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 76,05% głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce („Akcje Sprzedawane”),
 • umowa zobowiązująca do sprzedaży akcji („Umowa Zobowiązująca”), na podstawie której Emitent zobowiąże się sprzedać, a Kupujący zobowiążę się kupić Akcje Sprzedawane określała będzie warunki zawieszające,
 • warunek zawieszający dotyczył będzie zawarcia umów sprzedaży 1.261.927 akcji Spółki na okaziciela, zdematerializowanych, posiadających kod ISIN PLSWSMD00013 stanowiących 17,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 17,07% głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce z pozostałymi dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki na podstawie których sprzedadzą oni swoje akcje na rzecz Kupującego („Warunek Zawieszający”),
 • Akcje Sprzedawane i związane z nimi prawa zostaną przeniesione przez Emitenta na Kupującego w wyniku zawarcia osobnej umowy przenoszącej Akcje Sprzedawane („Umowa Rozporządzająca”). Umowa Rozporządzająca zostanie zawarta niezwłocznie – tego samego dnia – po spełnieniu się Warunków Zawieszających, w ramach zamknięcia transakcji przewidzianej Umową Zobowiązującą, zgodnie z postanowieniami Umowy Zobowiązującej. Zamiarem Stron jest zawarcie Umowy Rozporządzającej w terminie do dnia 31 marca 2018 roku,
 • Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych ustalona została na kwotę 14.521.148,00 zł (czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści osiem) złotych („Cena Bazowa”), przy czym ulegnie ona skorygowaniu na zasadach wskazanych w Umowie Zobowiązującej,
 • Umowa Zobowiązująca przewidywać będzie umowne prawo odstąpienia, które uprawniało będzie Kupującego do odstąpienia od Umowy Zobowiązującej,
 • Umowa Zobowiązująca przewidywać będzie odpowiedzialność Emitenta z tytułu wadliwości złożonych w Umowie Zobowiązującej oświadczeń lub zapewnień, a ponadto Umowa Zobowiązująca przewidywać będzie karę umowną za naruszenie zakazu działalności konkurencyjnej przez Emitenta oraz naruszenie zakazu zatrudniania lub nakłaniania zdefiniowanych w Umowie Zobowiązującej podmiotów do niewykonania lub nienależytego wykonania ich zobowiązań, w tym do rozwiązania umów łączących je ze Spółką.
O zawarciu Umowy Zobowiązującej Emitent poinformuje niezwłocznie w odrębnym raporcie bieżącym.

23. RB 10/2018 : Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ...

Gdańsk, dnia 29 marca 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie zamiaru nabycia przez LUX MED akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej od Emitenta – Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Główny Akcjonariusz”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 20.02.2018 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Główny Akcjonariusz”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 20.02.2018 r. pomiędzy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, a LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”) przy udziale spółki zależnej od Emitenta tj. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. („Spółka”, „SPSM”) zawarty został list intencyjny („List intencyjny”) w przedmiocie zamiaru nabycia przez LUX MED wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w celu rozpoczęcia prowadzenia negocjacji dotyczących ustalenia podstawowych warunków nabycia przez LUX MED akcji w Spółce („Transakcja”). LUX MED jest zainteresowany nabyciem 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki za cenę 21.500.000 zł („Cena”) pomniejszoną o wartość długu netto Spółki oraz wycofaniem akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Emitent jest zainteresowany zbyciem wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym SPSM oraz zobowiązał się do doprowadzenia do nabycia przez LUX MED w dniu transakcji akcji dających co najmniej 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu SPSM umożliwiających LUX MED przymusowy wykup pozostałych akcji SPSM na podstawie art. 82 Ustawy o ofercie publicznej. Cena sprzedaży akcji należących do Głównego Akcjonariusza ma wynieść 76,05% Ceny pomniejszonej o wartość 76,05% długu netto Spółki. Jednym z założeń Transakcji ma być ustanowienie wobec Głównego Akcjonariusza na okres 3 lat zakazu konkurencji (zgodnie z warunkami wskazanymi w Liście intencyjnym).

Przeprowadzenie Transakcji warunkowane jest m.in. tym, że: (1) SPSM osiągnie porozumienie z Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank BPS”) dotyczące udzielonego przez SPSM poręczenia za zapłatę zadłużenia spółki Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. w Gdańsku, wynikającego z umowy leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 z dnia 29 lipca 2011 r. zawartej pomiędzy Swissmed Nieruchomości sp. z o.o., a BPS Leasing S.A., które będzie satysfakcjonowało LUX MED, oraz (2) Dyrektor POW NFZ wyrazi zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy z dnia 11.01.2016 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartej z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, (3) działalność SPSM w ramach Centrum Opiekuńczo Rehabilitacyjnego zostanie przeniesiona w strukturze zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki, (4) zostanie zawarta umowa o współpracy w ramach wsparcia Głównego Akcjonariusza w dalszym rozwoju, której przedmiotem będzie w szczególności kierowanie przez LUX MED swoich pacjentów na prywatne zabiegi w Szpitalu Swissmed.

W celu dokonania pełnej oceny Transakcji zostanie przeprowadzone badanie due diligence SPSM. Strony ustaliły okres wyłączności dla LUX MED do dnia 31.03.2018 r., co oznacza, że Emitent zobowiązał się do nie prowadzenia w tym terminie jakichkolwiek rozmów, negocjacji i wszelkiego rodzaju ustaleń, wymiany informacji dotyczących w jakimkolwiek zakresie Transakcji – w celu sprzedaży akcji innemu podmiotowi niż LUX MED. W przypadku naruszenia zobowiązania Emitent zobowiązany będzie do zapłaty LUX MED kary umownej w wysokości 250.000,00 zł. Strony postanowiły, że Transakcja zostanie zawarta nie później niż do dnia 31.03.2018 r.

List intencyjny potwierdza zgodny w dacie jego podpisania, zamiar Stron prowadzenia negocjacji w celu zawarcia Transakcji.

Strony Listu Intencyjnego zobowiązały się do zachowania poufności.

List intencyjny podlega prawu polskiemu.

Informacje na temat kolejnych etapów Transakcji Emitent będzie przekazywał w formie raportów bieżących zgodnie z obowiązującymi przepisami.

24. RB 9/2018 : Rozwiązanie umowy najmu z American Heart of Poland S.A.

Gdańsk, dnia 28 marca 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2018

Rozwiązanie umowy najmu z American Heart of Poland S.A.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent”) informuje, że w dniu 28.03.2018 r. został zawarty pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Wynajmujący”), a American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu („Najemca”) aneks do umowy najmu z dnia 17.06.2013 r. („Aneks”), której przedmiotem są pomieszczenia, o łącznej powierzchni 2.597,60 m kwadratowych, znajdujące się w budynku szpitala Swissmed położonego w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, („Umowa Najmu”). Na mocy Aneksu strony postanowiły, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3, rozwiązać z dniem 31.12.2018 r. Umowę Najmu. Zgodnie z punktem 3, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Najemca zobowiązał się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty w wysokości ustalonej zgodnie z pkt 4, nie wyższej jednak niż 3.000.000 zł („Kwota Wyjścia”). Kwota Wyjścia obejmuje: (a) kwotę odszkodowania w wysokości 935.000 zł brutto za rozwiązanie Umowy Najmu przed upływem terminu, na jaki została zawarta, (b) kwotę 830.000 zł brutto, tytułem zryczałtowanej kwoty czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., która to kwota zostanie pomniejszona o kwotę 462.350 zł brutto stanowiącą uiszczone przez Najemcę, na podstawie Umowy Najmu, wszelkie należności za okres od dnia 01.01.2018 r., (c) kwotę odszkodowania w wysokości 945.000 brutto, tytułem naprawienia szkody obejmującej koszty napraw najętych powierzchni najmu, obciążających Najemcę, (d) rzeczywistą kwotę remontu oddziału kardiochirurgii wykonaną przez Najemcę, nie wyższą jednak niż 290.000 zł brutto. Ponadto strony ustaliły, że po wykonaniu remontu, o którym mowa w lit (d) powyżej, powierzchnia najmu ulegnie zmniejszeniu o 1.669,74 m kwadratowych. Remont powinien zostać wykonany nie później niż w ciągu 12 tygodniu i 5 dni od daty zawarcia Aneksu.

25. RB 8/2018 : Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w spółce zależnej ...

Gdańsk, dnia 26 lutego 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2018

Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w spółce zależnej Swissmed Opieka sp. z o.o.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent", „Wspólnik”) informuje, że w dniu 26.02.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 525.000 zł do kwoty 2.625.000 zł, tj. o kwotę 2.100.000 zł, poprzez utworzenie 2.100 nowych udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział. Nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki mają zostać objęte przez Emitenta (tj. dotychczasowego wspólnika Spółki) i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.100.000 zł. W dniu 26.02.2018 r. Wspólnik złożył oświadczenie o objęciu 2.100 nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Objęte przez Emitenta udziały zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 2.100.000 zł.

26. RB 7/2018 : Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej – I półrocze 2018 r.

Gdańsk, dnia 06 lutego 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2018

Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej – I półrocze 2018 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 06.02.2018 r. aneksu z dnia 09.01.2018 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza („AneksREH”), zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"). Na mocy AneksuREH strony postanowiły nadać umowie, o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2017 z dnia 20.10.2017 r., brzmienie określone w załączniku do tego aneksu, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. wynosi maksymalnie 214.479,80 zł. Pozostałe postanowienia AneksuREH nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

27. RB 6/2018 : NWZ 24.01.2018 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 30 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2018

NWZ 24.01.2018 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 stycznia 2018 roku reprezentowane było 57,04 % kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.490.086). Próg 5 % głosów (tj.: 174.505 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:
Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 3.389.049 akcji, dających 3.389.049 głosów, co stanowi 97,10 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

28. RB 5/2018 : Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - I półrocze 2018 r.

Gdańsk, 30 stycznia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2018

Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - I półrocze 2018 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 29.01.2018 r. aneksu z dnia 02.01.2018 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z dnia 29.09.2017 r. ("AneksSZP"), zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"). Na mocy AneksuSZP strony postanowiły, nadać umowie brzmienie określone w załączniku do tego aneksu, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. wynosi maksymalnie 180.180,00 zł.

29. RB 4/2018 : Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Gdańsk, 24 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2018

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 24.01.2018 r. na mocy uchwał nr 4 i 5 z dnia 24.01.2018 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Andrzeja Przewoźnika oraz Pana Wojciecha Rogowskiego. Pan Andrzej Przewoźnik posiada wykształcenie wyższe - dyplom magistra wydany przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych w 1989 roku. W dniu 21.04.1994 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych nr 533.
Przebieg pracy zawodowej:
1994 r. – 2000 r. Dom Maklerski BGK S.A. (do 1995 r. pod nazwą Biuro Maklerskie Kant IMM) - makler papierów wartościowych, od 1995 r. kierownik działu rynku wtórnego, od 1996 r. Wiceprezes Zarządu, od 1999 r. p.o. Prezesa Zarządu.
2000 r. - 2003 r. Dom Maklerski Polonia Net S.A. - makler papierów wartościowych, Dyrektor Oddziału Warszawskiego.
2005 r. - 2015 r. Capital Partners S.A. - Dyrektor Inwestycyjny.
2005 r. - nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. - makler papierów wartościowych, Prezes Zarządu.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta wykonuje działalność w:
(a) Domu Maklerskim Capital Partners S.A. - pracując jako makler papierów wartościowych i sprawując funkcję Prezesa Zarządu,
(b) Procad S.A. - wykonując funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Oprócz powyższego prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą "Doradztwo - Andrzej Przewoźnik" (aktualnie działalność jest zawieszona - od 31 stycznia 2017 r.).
Żadna z wykonywanych przez Pana Andrzeja Przewoźnika działalności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Andrzej Przewoźnik nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta, w szczególności, ani jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Andrzej Przewoźnik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Wojciech Rogowski jest lekarzem medycyny. W 1991 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1995 r. uzyskał specjalizację I stopnia z radioterapii onkologicznej. W 1999 r. uzyskał specjalizację II stopnia z radioterapii onkologicznej, a w 2000 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Pan Wojciech Rogowski w 2002 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii i zarządzania i uzyskał tytułu MBA. W 2004 r. uzyskał specjalizację z onkologii klinicznej. Pan Wojciech Rogowski przynależy do: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz do European Society for Therapeutic Radiology and Oncology.
Przebieg pracy zawodowej nowego członka Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
(a) od 1991 r. do 2008 r. Klinika Onkologii i Radioterapii AMG w Gdańsku i Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna w Gdańsku
(b) od 16.06.2008 r. do 31.08.2015 r. Ordynator Oddziału Chemioterapii SP Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
(c) od 11.09.2009 r. do 30.09.2015 r. Kierownik Oddziału Klinicznego Chemioterapii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(d) od 15.09.2005 r. Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Medyczny Magodent Sp. z o.o. (Grupa Luxmed).
Ponadto Pan Wojciech Rogowski posiada następujące doświadczenie:
(1) utworzenie Poradni Onkologicznej przy Szpitalu im. św. Jana w Starogardzie Gdańskim oraz pełnienie funkcji Kierownika tej Poradni od 1996 r. do 2008 r.
(2) kierowanie pracami Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów Złośliwych w Gdańsku od 1999 r. do 2004 r.
(3) praca w krajowym zespole ekspertów wyceniających procedury radioterapeutyczne uwieńczona powstaniem procedur wysokospecjalistycznych w radioterapii,
(4) doświadczenie związane z kierowaniem Klinicznym Oddziałem Chemioterapii w Olsztynie,
(5) współpraca z oddziałami wojewódzkimi NFZ m.in. w opiniowaniu zasadności leczenia, kreowaniu polityki regionalnej w dziedzinie onkologii, tworzeniu map potrzeb zdrowotnych,
(6) zarządzanie 80 osobowym personelem w Szpitalu MSWiA w Olsztynie i 600 osobowym w Magodent Sp. z o.o. w Warszawie,
(7) inicjator i główny organizator Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych,
(8) udział w licznych panelach ekspertów i organach doradczych w tym m in.: członek Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie kadencja 2012 -2016, członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki od 16.07.2012 r., Konsultant Wojewódzki do spraw onkologii klinicznej województwa warmińsko-mazurskiego od 2012 r., członek Krajowej Rady do Spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia od grudnia 2014 r.
Pan Wojciech Rogowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Pan Wojciech Rogowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

30. RB 3/2018 : Uchwały podjęte na NWZ w dniu 24.01.2018 r.

Gdańsk,dnia 24 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2018

Uchwały podjęte na NWZ w dniu 24.01.2018 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 24 stycznia 2018 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Załącznik do pobrania

31. RB 2/2018 : Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2018

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23.01.2018 r. otrzymał od Pana Zbigniewa Grucy oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z chwilą rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 stycznia 2018 r. na godzinę 11. Oświadczenie Pana Zbigniewa Grucy nie zawiera przyczyn rezygnacji.

32. RB 1/2018 : Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2018

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18.01.2018 r. otrzymał od Pana Pawła Sobkiewicza oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z chwilą rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 stycznia 2018 r. na godzinę 11. Oświadczenie Pana Pawła Sobkiewicza nie zawiera przyczyn rezygnacji.

Formularz kontaktowy

Ładowanie