Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Raporty bieżące 2017

1. RB 21/2017 : Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2017

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 24 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 24.01.2017 r. wraz z projektami uchwał na NWZ.

Załączniki:

2. RB 20/2017 : Zmiana kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

Gdańsk, dnia 21 grudnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2017

Zmiana kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 21.12.2017 r. aneksu z dnia 15.12.2017 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z dnia 29.09.2017 r. ("AneksSZP"), zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"). Na mocy AneksuSZP strony postanowiły, że kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wynosi maksymalnie 637.231,50 zł. W związku z powyższym kwota kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego, o którego zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 15/2017, uległa zwiększeniu o 125.550 zł.

3. RB 19/2017 : Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Gdańsk, dnia 17 listopada 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2017

Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), informuje, iż w dniu 17 listopada 2017 r. otrzymał dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą o ofercie”. Pierwsze zawiadomienie zostało złożone przez Pana Bruno Hangartnera – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, a drugie zawiadomienie złożyła spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie w Szwajcarii (podmiot zależny od Pana Bruno Hangartnera).

 1. Pan Bruno Hangartner zawiadomił Emitenta, że na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia akcji z dnia 14 listopada 2017 roku („Transakcja”) nabył nieodpłatnie 3.389.049 akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”), tj.: 859.400 akcji zwykłych imiennych, oraz 2.529.649 akcji zwykłych na okaziciela. Jednocześnie poinformował, że na podstawie Transakcji podmiot od niego zależny, tj. spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie w Szwajcarii („TF Holding”) przeniosła (zbyła) nieodpłatnie 3.389.049 akcji Emitenta, tj.: 859.400 akcji zwykłych imiennych, oraz 2.529.649 akcji zwykłych na okaziciela. Pan Bruno Hangartner zawiadomił, że w wyniku rozliczenia Transakcji w dniu 16 listopada 2017 r. na rachunkach papierów wartościowych, jego stan: (a) bezpośredniego posiadania procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekroczył 50%, (b) pośredniego posiadania poprzez spółkę TF Holding procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. spadł poniżej 5%. Zgodnie z zawiadomieniem, przed rozliczeniem Transakcji Pan Bruno Hangartner: (a) nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Emitenta i nie posiadał bezpośrednio żadnych głosów z akcji Emitenta, oraz (b) posiadał pośrednio poprzez spółkę TF Holding 3.389.049 akcji Emitenta, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających pośrednio do 3.389.049 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po rozliczeniu Transakcji Pan Bruno Hangartner: (a) posiada bezpośrednio 3.389.049 akcji Emitenta, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających bezpośrednio do 3.389.049 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz (b) nie posiada pośrednio żadnych akcji Emitenta i nie posiada pośrednio żadnych głosów z akcji Emitenta. Zgodnie z art. 69 ust. 4a Ustawy o ofercie, Pan Bruno Hangartner poinformował, że:
  1. przed rozliczeniem Transakcji: (a) nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji zwykłych imiennych Emitenta i nie posiadał bezpośrednio żadnych głosów z akcji zwykłych imiennych Emitenta, (b) posiadał pośrednio poprzez spółkę TF Holding 859.400 akcji zwykłych imiennych Emitenta, co stanowi 14,04% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających pośrednio do 859.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14,04% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  2. po rozliczeniu Transakcji: (a) posiada bezpośrednio 859.400 akcji zwykłych imiennych Emitenta, co stanowi 14,04% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających bezpośrednio do 859.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14,04% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz (b) nie posiada pośrednio żadnych akcji zwykłych imiennych Emitenta oraz nie posiada pośrednio żadnych głosów z akcji imiennych zwykłych Emitenta;
  3. przed rozliczeniem Transakcji: (a) nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta i nie posiadał bezpośrednio żadnych głosów z akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oraz (b) posiadał pośrednio poprzez spółkę TF Holding 2.529.649 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowi 41,34% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających pośrednio do 2.529.649 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 41,34% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  4. po rozliczeniu Transakcji: (a) posiada bezpośrednio 2.529.649 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowi 41,34% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających bezpośrednio do 2.529.649 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 41,34% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz (b) nie posiada pośrednio żadnych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oraz nie posiada pośrednio żadnych głosów z akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.
  Ponadto Pan Bruno Hangartner poinformował, że:
  1. brak jest podmiotów od niego zależnych, które posiadałyby akcje Emitenta,
  2. brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie;
  3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.
 2. Natomiast spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie w Szwajcarii (TF Holding”) zawiadomiła Emitenta, że TF Holding wszystkie posiadane bezpośrednio akcje spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”), w łącznej liczbie 3.389.049 sztuk, tj.: (a) 859.400 akcji zwykłych imiennych, (b) 2.529.649 akcji zwykłych na okaziciela, przeniósł (zbył) nieodpłatnie na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia akcji z dnia 14 listopada 2017 roku („Transakcja”). TF holding poinformował, że w wyniku rozliczenia Transakcji w dniu 16 listopada 2017 r. na rachunkach papierów wartościowych, stan bezpośredniego posiadania przez TF Holding procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. spadł poniżej 5%. Przed rozliczeniem Transakcji TF Holding posiadał bezpośrednio 3.389.049 akcji Emitenta, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających bezpośrednio do 3.389.049 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po rozliczeniu Transakcji TF Holding nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Emitenta oraz nie posiada bezpośrednio żadnych głosów z akcji Emitenta. Zgodnie z art. 69 ust. 4a Ustawy o ofercie TF Holding poinformował, że:
  1. przed rozliczeniem Transakcji TF Holding posiadał bezpośrednio 859.400 akcji zwykłych imiennych Emitenta, co stanowi 14,04% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających bezpośrednio do 859.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14,04% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  2. po rozliczeniu Transakcji TF Holding nie posiada bezpośrednio żadnych akcji zwykłych imiennych Emitenta oraz nie posiada bezpośrednio żadnych głosów z akcji zwykłych imiennych Emitenta;
  3. przed rozliczeniem Transakcji TF Holding posiadał bezpośrednio 2.529.649 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowi 41,34% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających bezpośrednio do 2.529.649 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 41,34% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  4. po rozliczeniu Transakcji TF Holding nie posiada bezpośrednio żadnych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oraz nie posiada bezpośrednio żadnych głosów z akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.
  Ponadto TF Holding poinformował, że:
  1. brak jest podmiotów zależnych od TF Holding, które posiadałyby akcje Emitenta,
  2. brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie;
  3. TF Holding nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.

4. RB 18/2017 : Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Gdańsk, dnia 15 listopada 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2017

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), informuje, iż w dniu 15 listopada 2017 r. otrzymał dwa zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Pierwsze zawiadomienie zostało złożone przez Pana Bruno Hangartnera – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze, a drugie zawiadomienie złożyła spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie w Szwajcarii (podmiot zależny od Pana Bruno Hangartnera), jako osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Bruno Hangartnerem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta). Treści otrzymanych przez Emitenta zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załącznik - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - TF Holding AG

Załącznik - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - Bruno Hangartner

5. RB 17/2017 : Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Gdańsk, dnia 13 listopada 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2017

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), informuje, iż w dniu 13 listopada 2017 r. zostało doręczone Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.10.2017 r. o zarejestrowaniu w dniu 24.10.2017 r. usunięcia ust. 4 i 5 w § 19 Statutu Spółki, dokonanego na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („ZWZ”) z dnia 22.09.2017 r. w sprawie usunięcia ust. 4 i 5 w § 19 Statutu Spółki. Treść proponowanej zmiany Statutu, jak również projekt nowego tekstu jednolitego Statutu z wyliczeniem proponowanych zmian, Emitent opublikował raportem bieżącym nr 9/2017 z dnia 09.08.2017 r. W załączeniu Emitent przedkłada tekst jednolity Statutu Spółki oraz treść § 19 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, która została usunięta.


Załącznik - Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zarejestrowanych zmian Statutu

6. RB 16/2017 : Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz aneks w zakresie...

Gdańsk, dnia 20 października 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2017

Kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz aneks w zakresie leczenia szpitalnego

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 20.10.2017 r.:

 1. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza z dnia 04.10.2017 r. („UmowaREH”) zawartej pomiędzy Świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"), oraz
 2. aneksu z dnia 13.10.2017 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z dnia 29.09.2017 r. ("AneksSZP") zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą a Oddziałem Funduszu.
Przedmiotem UmowyREH jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza. UmowaREH została zawarta na okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2022 r. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji UmowyREH w okresie od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wynosi maksymalnie 107.239,90 zł. Postanowienia UmowyREH nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Ponadto na mocy AneksuSZP strony postanowiły, że kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wynosi maksymalnie 511.681,50 zł. W związku z powyższym kwota kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego, o którego zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 15/2017, uległa zwiększeniu o 421.591,50 zł.

7. RB 15/2017 : Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

Gdańsk, dnia 12 października 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2017

Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 12.10.2017 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z dnia 29.09.2017 r. ("UmowaSZP") zawartej pomiędzy Świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"). Przedmiotem UmowySZP jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitale w zakresie okulistyki. UmowaSZP została zawarta na okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.06.2021 r. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji UmowySZP w okresie od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wynosi maksymalnie 90.090,00 zł. Postanowienia UmowySZP nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

8. RB 14/2017 : Umowa o objęcie akcji serii F

Gdańsk, dnia 10 października 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2017

Umowa o objęcie akcji serii F

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Akcjonariusz”) informuje, że w dniu 10 października 2017 r. Emitent zawarł ze spółką zależną Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) umowę o objęcie akcji („Umowa”). Na mocy Umowy, Akcjonariusz objął 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F („Uchwała”), o której podjęciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 6/2017 z dnia 22 września 2017 r. Zgodnie z Uchwałą cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi 1 zł, a tym samym łączna cena emisyjna objętych przez Akcjonariusza akcji wynosi 2.000.000 zł. Na skutek zawarcia Umowy i objęcia akcji serii F, Akcjonariusz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym w drodze przelewu bankowego. Emisja akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej.

9. RB 13/2017 : ZWZ 22.09.2017 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 25 września 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2017

ZWZ 22.09.2017 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 września 2017 roku reprezentowane było 58,43 % kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.575.486). Próg 5 % głosów (tj.: 178.775 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 3.389.049 akcji, dających 3.389.049 głosów, co stanowi 94,78 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

10. RB 12/2017 : Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 22.09.2017 r.

Gdańsk, dnia 22 września 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2017

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 22.09.2017 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 22 września 2017 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

11. RB 11/2017 : Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Gdańsk, dnia 22 września 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na mocy uchwały podjętej w dniu 22 września 2017 r. dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru firmy audytorskiej HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41/27, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących następujących lat obrotowych: (a) od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., (b) od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Emitent informuje, że nie korzystał wcześniej z usług firmy audytorskiej HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 4123. Umowa z wybraną firmą audytorską ma dotyczyć okresu dwóch lat, tj. celem przeglądu i zbadania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących następujących lat obrotowych: (a) od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., (b) od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

12. RB 10/2017 : Powołanie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na piątą kadencję.

Gdańsk, dnia 22 września 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2017

Powołanie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na piątą kadencję.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 22 września 2017 roku powołała na kolejną piątą kadencję jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Romana Walasińskiego, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Roman Walasiński posiada wykształcenie:
1984 -1989 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji,
- magister prawa
1990 -1993 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku,
- aplikacja radcowska
1993 - do dziś: wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1989-1994 Urząd Miasta Gdańska
- starszy referent
- referent prawny
- kierownik referatu
- naczelnik wydziału
- radca prawny
1995-1996 Theo Frey Poland Sp. z o.o. w Warszawie
- radca prawny
- prokurent
1997-1998 Theo Frey Polska Sp. z o.o. w Gdańsku
- radca prawny
- prokurent
1993 - 2006 Własna Kancelaria Radcy Prawnego w Gdańsku,
1998 r. - do dziś: SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku
(poprzednia firma spółki: Centrum Medyczne Medicor Sp. z o.o.)
- prokurent, dyrektor generalny
- Prezes Zarządu
2005 r. - do dziś: Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. w Gdańsku
- Prezes Zarządu
2006 r. - do dziś: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w Gdańsku
- Prezes Zarządu
2007 r. - do lipca 2016 r.: Swissmed Development Sp. z o.o. w Gdańsku
- Prezes Zarządu
2012 r. – 2013 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza – Wiceprezes Zarządu
2013 – do dziś: Fundacja Promedicine w Gdańsku – Prezes Zarządu
Kwiecień – sierpień 2013 r.: Swissmed Vascular sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Sierpień 2013 r. – listopad 2016 r.: Swissmed Vascular sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2009 r. – do dziś: Grand Fidelia S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2013 r. – do dziś: Swissmed Opieka Sp. z o.o. (poprzednia firma spółki: Swissmed Chirurgia sp. z o.o.) – Prezes Zarządu
Październik 2015 r. – maj 2017 r.: Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Grudzień 2015 r. – kwiecień 2017 r.: Swissmed GP sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Czerwiec 2016 – do dziś: Konsul Honorowy Peru
Pan Roman Walasiński w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku pełni funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu.

Pan Roman Walasiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku osoby prawnej. Ponadto Pan Roman Walasiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

13. RB 9/2017 : Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Gdańsk, dnia 09 sierpnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2017

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 22 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia ustępów 4 i 5 w § 19 Statutu Spółki;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: (1) ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 22.09.2017 r., (2) projekty uchwał na ZWZ, (3) dotychczasową treść par. 19 ust. 4 i 5 Statutu Spółki i proponowane zmiany, (4) treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem proponowanych postanowień Statutu.


14. RB 8/2017 : Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego do

Gdańsk, dnia 02 sierpnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2017

Zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 02 sierpnia 2017 r. aneksu z dnia 30.06.2017 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne ("UmowaSZP"), zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu", „NFZ”). Na mocy w/w aneksu strony postanowiły, że kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. wynosi maksymalnie 6.230.982,54 zł. W związku z powyższym zwiększeniu uległa kwota kontraktu z NFZ o sumę 1.938.615,08 zł oraz wydłużony został o trzy miesiące okres, którego dotyczy kwota kontraktu z NFZ.

15. RB 7/2017 : Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu z NFZ...

Gdańsk, dnia 09 czerwca 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2017

Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego do dnia 30.09.2017 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") działając zgodnie z art. art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 09.06.2017 r. aneksu z dnia 19.05.2017 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne ("UmowaSZP"), zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, na mocy którego okres obowiązywania UmowySZP został przedłużony do dnia 30.09.2017 r., tj. o 3 miesiące. Pozostałe postanowienia UmowySZP pozostały bez zmian.

16. RB 6/2017 : Sprzedaż wszystkich udziałów w spółce zależnej

Gdańsk, dnia 11 maja 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2017

Sprzedaż wszystkich udziałów w spółce zależnej Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Zbywca", "Emitent") działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 11.05.2017 r. Emitent sprzedał pięćdziesiąt udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed DG”). Akt założycielski spółki Swissmed DG został podpisany w dniu 06.10.2015 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 22/2015. Sprzedaż udziałów nastąpiła na mocy umowy zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11.05.2017 r. („Umowa”), zawartej pomiędzy Zbywcą, a dwiema osobami fizycznymi („Nabywcy”). Pierwszy Nabywca nabył 46 udziałów w kapitale zakładowym Swissmed DG za cenę 40.020 zł, a drugi Nabywca nabył 4 udziały w kapitale zakładowym Swissmed DG za cenę 3.480 zł. Sprzedane udziały stanowiły 100% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Swissmed DG. W wyniku zawarcia Umowy Emitent nie posiada żadnych udziałów w kapitale zakładowym Swissmed DG, ani nie dysponuje żadnymi głosami na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

17. RB 5/2017 : Terminy przekazywania raportów okresowych ..

Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.:

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:
 • za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. – 29 sierpnia 2017 r.
 • za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. – 14 lutego 2018 r.
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:
 • skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r. – 20 grudnia 2017 r.
RAPORTY ROCZNE:
 • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. – 19 czerwca 2017 r.
 • skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. – 19 czerwca 2017 r.

18. RB 4/2017 : Sprzedaż wszystkich udziałów w spółce zależnej Swissmed GP sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 07 kwietnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2017

Sprzedaż wszystkich udziałów w spółce zależnej Swissmed GP sp. z o.o.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Zbywca", "Emitent") działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 07.04.2017 r. Emitent sprzedał dziesięć udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Swissmed GP sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed GP”). Akt założycielski spółki Swissmed GP został podpisany w dniu 08.12.2015 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 24/2015. Sprzedaż udziałów nastąpiła na mocy umowy zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 07.04.2017 r. („Umowa”), zawartej pomiędzy Zbywcą, a dwiema osobami fizycznymi („Nabywcy”). Każdy z dwóch Nabywców nabył po pięć udziałów w kapitale zakładowym Swissmed GP za cenę po 500 zł (pięćset złotych). Sprzedane udziały stanowiły 100% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Swissmed GP. W wyniku zawarcia Umowy Emitent nie posiada żadnych udziałów w kapitale zakładowym Swissmed GP, ani nie dysponuje żadnymi głosami na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

19. RB 3/2017 : Zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ (okulistyka)

Gdańsk, dnia 21 marca 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2017

Zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ (okulistyka)

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 20 marca 2017 r. aneksu z dnia 07.03.2017 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11/17 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"), („Aneks”). Zgodnie z Aneksem kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. wynosi maksymalnie 4.126.747,46 zł. W kwocie tej uwzględniono dodatkowe środki finansowe przeznaczone wyłącznie na realizację świadczeń: (a) usunięcia zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki, (b) usunięcia zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki, w wysokości 359.704,80 zł w okresie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. W związku z powyższym, na mocy Aneksu, wartość kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego uległa zwiększeniu, o kwotę 359.704,80 zł.

20. RB 2/2017 : Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego...

Gdańsk, dnia 17 lutego 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2017

Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - pierwsze półrocze 2017 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku"), informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 16 lutego 2017 r. aneksu z dnia 10.01.2017 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne ("UmowaSZP"), zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("NFZ", "Oddział Funduszu"), który nadał tej umowie nowe brzmienie i nowy numer. Przedmiotem UmowySZP jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitale w zakresach określonych w załączniku do tej umowy, które obejmują w szczególności: ginekologię, chirurgię ogólną, chirurgię dziecięcą, ortopedię i traumatologię narządu ruchu, w tym zabiegi endoprotezoplastyki, okulistykę, oraz pakiety onkologiczne z ginekologii i chirurgii ogólnej. Zgodnie z aneksem do UmowySZP kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji UmowySZP w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. wynosi maksymalnie 3.767.042,66 zł. Informacja o podpisaniu ww. aneksu do UmowySZP została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r.), ze względu na istotne znaczenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego dla działalności Emitenta.

21. RB 1/2017 : Zawarcie kontraktu z NFZ na rok 2017 w zakresie..

Gdańsk, dnia 10 lutego 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2017

Zawarcie kontraktu z NFZ na rok 2017 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku”), informuje o doręczeniu w dniu wczorajszym aneksu nr 9/2016 z dnia 04.01.2017 r. do umowy nr 11/000102/POZ/16 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna („Umowa na POZ”), zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („NFZ”), który nadał tej umowie nowe brzmienie oraz nowy nr 11/000102/POZ/16/17.

Umowa na POZ reguluje zasady i warunki realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla osób, które złożyły w podmiocie leczniczym Emitenta deklaracje wyboru lekarza POZ oraz pielęgniarki lub położnej POZ („Pacjenci”).

Aneks do Umowy na POZ określił zasady udzielania przez Emitenta świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w okresie rozliczeniowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wartość Umowy na POZ jest ustalana w okresach miesięcznych i jest uzależniona od ilości Pacjentów i wysokości miesięcznych stawek kapitacyjnych lekarza i pielęgniarki POZ oraz stawek opłat za porady udzielone w ramach szczegółowo określonych zakresów świadczeń, a w przypadku położnej POZ dodatkowo na podstawie stawki za wizyty. Wartości te są ustalane w okresach miesięcznych i wykazywane w raportach składanych NFZ w okresach miesięcznych. W okresie rozliczeniowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zobowiązanie NFZ wobec Spółki wyniosło łącznie 560.288,08zł. Emitent oczekuje, że wartość umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. będzie wyższa i przekroczy ww. kwotę, albowiem stawki kapitacyjne oraz opłaty za porady i wizyty w okresie rozliczeniowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. uległy zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego. W wyniku działań Emitenta systematycznie zwiększa się również ilość Pacjentów Emitenta.

Informacja o podpisaniu aneksu do Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r.), ze względu na istotne znaczenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ dla działalności Emitenta.

 • Należymy do:
 • Spółka notowana na GPW
 • Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Certyfikaty:
 • Zarządzanie Jakością ISO 9001:2008
 • Certyfikat akredytacji
 • Partnerzy:
 • NFZ
 • CMC
 • ZIAJA
 • WSZ

Formularz kontaktowy

Ładowanie