Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Historia operacji na akcjach

  • 24 października 2006 r. - Prokom Investments S.A. nabył 2.000.000 (dwa miliony) akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Nabyte akcje stanowią 5,88% udziału w kapitale zakładowym i 5,88% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Przed wyżej opisaną transakcją Prokom Investments S.A. nie posiadał akcji Emitenta.
  • 06 lutego 2012 r. - Prokom Investments S.A. zmniejszył posiadany bezpośrednio przez Prokom procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. poniżej 5%
  • 23 kwietnia 2012 r. - spółka TF Holding AG nabyła nieodpłatnie 29.878.411 akcji Emitenta (tj. 8.594.000 akcji imiennych oraz 21.284.411 akcji na okaziciela). Transakcje zostały dokonane poza rynkiem regulowanym w drodze innej czynności prawnej. Miejsce transakcji: inne.
  • 23 kwietnia 2012 r. - spółka Theo Frey East AG zbyła nieodpłatnie 4.874.226 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym w drodze innej czynności prawnej. Miejsce transakcji: inne. 
  • 23 kwietnia 2012 r. - Bruno Hangartner zbył nieodpłatnie 25.004.185 akcji Emitenta (tj. 8.594.000 akcji imiennych oraz 16.410.185 akcji na okaziciela). Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym w drodze innej czynności prawnej. Miejsce transakcji: inne. 
  • 09 grudnia 2014 r. - pani Anna Litwic nieodpłatnie zbyła cztery akcje Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej poza rynkiem regulowanym. Transakcja została zawarta w dniu 09.12.2014 r., a nieodpłatne zbycie akcji nastąpiło w celu ich dobrowolnego umorzenia.


Formularz kontaktowy

Ładowanie