Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

AkcjonariatKapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.118.223 (słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć  złotych) każda, tj.:

a) 872.800 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem  tysięcy złotych);

b) 5.245.423 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o łącznej wartości  nominalnej  52.454.230 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych.

Akcje serii A oraz B nie są akcjami uprzywilejowanymi.

 

Przed: (i) obniżeniem kapitału zakładowego z kwoty 61.182.234 zł do kwoty 61.182.230 zł, tj. o kwotę 4 zł, (ii) zmianą wartości nominalnej akcji z kwoty 1 zł na kwotę 10 zł oraz proporcjonalnego zmniejszenia ogólnej liczby akcji Spółki do 6.118.223 sztuk akcji oraz (iii) zmianą oznaczenia serii akcji Spółki w ten sposób, iż wszystkie akcje zwykłe na okaziciela dotychczasowych serii: B, C, D, E, F, G, H, I zostały oznaczone jako seria B, na podstawie uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 28.11.2014 r., które to zmiany zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 27 lutego 2015 r., struktura kapitału zakładowego przedstawiała się następująco:

Kapitał zakładowy Emitenta dzielił się na 61.182.234 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda, tj.:

a.       8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A,

b.      3.553.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c.       1.530.262 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d.      758.587 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e.       19.426.465 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f.       13.598.525 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g.       3.848.995 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h.      738.400 akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i.        9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Formularz kontaktowy

Ładowanie