Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Raporty bieżące 2015

1. RB 24/2015 : Akt założycielski spółki Swissmed GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gdańsk, dnia 08 grudnia 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2015

Akt założycielski spółki Swissmed GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu 08.12.2015 r. Emitent zawarł akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie: Swissmed GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka"). Założycielem Spółki jest Emitent. Czas trwania Spółki jest nieograniczony, a jej siedzibą jest miasto Gdańsk. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł i dzieli się na 10 udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Emitent posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki ma być praktyka lekarska specjalistyczna.

2. RB 23/2015 : Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Gdańsk, dnia 06 października 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2015

Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), informuje, iż w dniu 29.10.2015 r. zostało doręczone Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.10.2015 r. o zarejestrowaniu w dniu 19.10.2015 r. zmiany treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (ZWZA) z dnia 15.09.2015 r. w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki. Treść proponowanej zmiany   Statutu, jak również projekt nowego tekstu jednolitego Statutu z wyliczeniem proponowanych zmian, Emitent opublikował raportem bieżącym nr 14/2015 z dnia 31.07.2015 r. W załączeniu Emitent przedkłada tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr 16 ZWZA z dnia 15.09.2015 r., oraz treść zarejestrowanej przez sąd rejestrowy zmiany Statutu.  

3. RB 22/2015: Akt założycielski spółki Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 06 października 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2015

Akt założycielski spółki Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu 06.10.2015 r. Emitent zawarł akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie: Swissmed Development Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka"). Założycielem Spółki jest Emitent. Czas trwania Spółki jest nieograniczony, a jej siedzibą jest miasto Gdańsk. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł i dzieli się na 50 udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział. Emitent posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki ma być wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

4. RB 21/2015 : ZWZ 15.09.2015 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 21 września 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2015

ZWZ 15.09.2015 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 września 2015 roku reprezentowane było 58,52 % kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.580.486). Próg 5% głosów (tj.: 179.025 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

 

TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 3.389.049 akcji, dających 3.389.049 głosów, co stanowi 94,65% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.


5. RB 20/2015 : Umowa sprzedaży Przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa

Gdańsk, dnia 18 września 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2015

Umowa sprzedaży Przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że spółka zależna Swissmed Development sp. z o.o. („Sprzedający”) zawarła w dniu 18 września 2015 r. ze spółką LUX-MED Investment S.A. w Warszawie („Kupujący”) oraz LUX MED Sp. z o.o. w Warszawie („LuxMed”) przyrzeczoną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa („Umowa”) o nazwie „Swissmed Development Warszawa” w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego. W skład Przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie składniki materialne i niematerialne służące prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie najmu nieruchomości opisane w załącznikach do Umowy, w tym w szczególności prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 103 w Warszawie ("Nieruchomość"), ("Przedsiębiorstwo"). Na mocy Umowy LuxMed przeniósł na Kupującego całość praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży Przedsiębiorstwa, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. („Umowa Przedwstępna”), a następnie Sprzedający sprzedał Kupującemu Przedsiębiorstwo za cenę w kwocie 19.350.000,00 zł. Na mocy Umowy Kupujący wstąpił również w obowiązki (zobowiązania i długi) Sprzedającego wynikające z umów związanych z prowadzeniem Przedsiębiorstwa, w tym w szczególności Kupujący przejął długi i zobowiązania w kwocie 25.531.295,15 zł. wynikające z umowy kredytu inwestycyjnego MSP nr 52102010680000169600280289 z dnia 11 lutego 2011 roku zawartej pomiędzy Sprzedającym, a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11.02.2011 r. ("Umowa Kredytu"). W związku z przejęciem przez Kupującego praw i obowiązków wynikających z Umowy Kredytu, Emitent informuje, że Bank w dniu 18.09.2015 r. zwolnił zabezpieczenia dotyczące kredytu inwestycyjnego, o których ustanowieniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2011 z dnia 07 marca 2011 r., tj. (a) wydał zaświadczenie o wygaśnięciu zastawu rejestrowego, zgodnie z którym Bank wyraził zgodę na wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego na udziałach przysługujących Emitentowi w kapitale zakładowym Sprzedającego na podstawie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia 07 marca 2011 r. oraz (b) zwrócił dwa weksle in blanco wystawione przez Sprzedającego stanowiące zabezpieczenie dla spłaty kredytu inwestycyjnego oraz kredytu obrotowego, za które to weksle Emitent udzielił poręczenia. W dniu 18.09.2015 r. Kupujący wstąpił również w prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Bankiem o przelew wierzytelności z dnia 29 lipca 2013 r. („Umowa o Przelew Wierzytelności”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. Umowa Przelewu Wierzytelności dotyczyła części wierzytelności z umowy najmu Szpitala Swissmed Warszawa z dnia 04 lipca 2012 r. zawartej pomiędzy Sprzedającym a Magodent sp. z o.o. w Warszawie (dawniej: Maciej Sadowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Magodent Maciej Sadowski) („Umowa Najmu”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 04 lipca 2012 r. Zgodnie z Umową Kupujący wstąpił również w prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z Umowy Najmu. Umowa stanowi umowę znaczącą przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, zawartą przez spółkę zależną od Emitenta.     

6. RB 19/2015 : Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 15.09.2015 r.

Gdańsk, dnia 15 września 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2015

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 15.09.2015 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 15 września 2015 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał. 

Załącznik : Uchwały podjęte na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w dniu 15.09.2015 r.

7. RB 18/2015 : Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych...

Gdańsk, dnia 15 września 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2015

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na mocy uchwały podjętej w dniu 15 września 2015 r. dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyboru spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących roku obrotowego od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Emitent informuje, że korzystał z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez okres pięciu lat, tj. w zakresie przeglądu i badań sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za lata obrotowe: a) od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., b) od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., c) od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., d) od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. e) od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

Mazars Audyt Sp. z o.o. jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 186.

Umowa z wybranym audytorem ma dotyczyć okresu jednego roku, tj. celem przeglądu i zbadania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących roku obrotowego od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.


8. RB 17/2015 : Umowa użytkowania nieruchomości – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne

Gdańsk, dnia 09 września 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2015

Umowa użytkowania nieruchomości – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 09 września 2015 r. spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) zawarła z Gminą Miasta Gdańska („Gmina”) umowę odpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46, o powierzchni 1,7336 ha („Nieruchomość”), („Umowa”). Na mocy Umowy, Gmina oddała Spółce w odpłatne użytkowanie Nieruchomość na okres do dnia 09 września 2020 r. zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja, o której mowa poniżej, zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy. Opłaty z tytułu oddania Nieruchomości w użytkowanie będą uiszczane w okresach rocznych, a ich wysokość uzależniona jest od wartości Nieruchomości i stanowi kwotę 26.604 zł, która będzie powiększana o podatek VAT. Na Nieruchomości Spółka w terminie 30 miesięcy zrealizuje inwestycję – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne w postaci kompleksu nieruchomości przeznaczonego dla mieszkańców Gdańska, ukierunkowanego głównie na opiekę nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Centrum Opiekuńczo - Rehabilitacyjne będzie miało charakter kompleksowy, zintegrowany i wielofunkcyjny oraz składać się będzie z:

a)    Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych,

b)   Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowego o charakterze dziennym i stacjonarnym, promującym usługi aktywności fizycznej seniorów,

c)    Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia,

d)   Oddziału Szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych,

e)    Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację,

f)     Przedszkola Niepublicznego z dwoma oddziałami, w tym oddział sprofilowany na rehabilitację dzieci,

g)    Wydzielonego w ramach inwestycji pomieszczenie o powierzchni ok. 50 m2 z przeznaczeniem na cele społeczne.

Emitent będzie na bieżąco informował, o procesie realizacji istotnych etapów w/w inwestycji.


9. RB 16/2015 : Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

Gdańsk, dnia 01 września 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2015

Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 sierpnia 2015 r., Spółka z dniem 31 sierpnia 2015 r. przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. Z chwilą przystąpienia Spółki do Programu Wspierania Płynności jej akcje przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności. Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, zmiana systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji Spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 03 września 2015 r.

10. RB 15/2015 : Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta dla akcji

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2015

Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta dla akcji

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2015 r. została doręczona Emitentowi Umowa o pełnienie funkcji Animatora Emitenta dla akcji (dalej „Umowa) zawarta w dniu 12 sierpnia 2015 r. przez Spółkę z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej (dalej „Animator”).

W przedmiotowej Umowie Animator zobowiązał się do stałego zgłaszania na własny rachunek ofert (zleceń) kupna i sprzedaży akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”), zgodnie z przepisami obowiązującymi na Giełdzie oraz zasadami określonymi w Umowie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie w dniu 17 sierpnia 2017 r., pod warunkiem nie wyrażenia sprzeciwu przez Zarząd GPW zgodnie z §88 ust. 4 Regulaminu Giełdy.

Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy  przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ponadto, Animator może rozwiązać umowę z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Emitenta z płatnością wynagrodzenia na rzecz Animatora Rynku za okres dłuższy niż 2 miesiące.

Umowa wygasa w przypadku wystąpienia chociażby jednego z wymienionych przypadków:

a)      wykluczenia Animatora jako członka Giełdy z działania na Giełdzie,

b)      wykluczenie papierów wartościowych Emitenta z obrotu giełdowego,

c)      utraty przez Animatora uprawnień do wykonywania funkcji Animatora,

d)      likwidacji funkcji Animatora na Giełdzie,.

e)      uchylenia Programu i niezastąpienia go innymi regulacjami o podobnym charakterze;

W przypadku zawieszenia prawa Animatora do wykonywania jego funkcji, Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku braku oświadczenia o rozwiązaniu Umowy – wykonywanie Umowy ulega zawieszeniu na okres zawieszenia praw Animatora.

11. RB 14/2015 : Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Gdańsk, dnia 31 lipca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2015

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 września 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z  wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

10)   Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

11)  Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;

12)   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

13)   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

14)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki;

15)  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia teksu jednolitego Statutu Spółki;

16)  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: 

12. RB 13/2015 : Zmiana terminu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa...

Gdańsk, dnia 28 lipca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2015

Zmiana terminu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu 28.07.2015 r. został zawarty pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Swissmed Development sp. z o.o. w Gdańsku („Sprzedający”), a LUX MED sp. z o.o. w Warszawie („Kupujący”) aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa „Swissmed Development Warszawa” z dnia 03.06.2015 r. („Umowa”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 03.06.2015 r. Na mocy powyższego aneksu strony ustaliły ostateczny termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa nie później niż do dnia 20 września 2015 r.

13. RB 12/2015 : Umowa przekazu świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy sprzedaży sprzętu ...

Gdańsk, dnia 10 lipca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2015

Umowa przekazu świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy sprzedaży sprzętu radiologicznego – Szpital Swissmed Warszawa

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Przekazujący", „Emitent”) informuje, iż w dniu 10.07.2015 r. została doręczona Emitentowi umowa przekazu z dnia 29.06.2015 r. zawarta pomiędzy Przekazującym, a Magodent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Przekazany”), a SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Odbiorca przekazu”), („Umowa Przekazu”). Na mocy Umowy Przekazu, Przekazujący przekazał Odbiorcy Przekazu świadczenie pieniężne w wysokości 6.128.275,13 zł należne Przekazującemu od Przekazanego na podstawie umowy sprzedaży sprzętu radiologicznego z dnia 23.04.2015 r. („Umowa Sprzedaży”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2015 z dnia 24.04.2015 r. Przekazujący upoważnił tym samym: (a) Przekazanego do spełnienia w/w świadczenia w kwocie 6.128.275,13 zł, stanowiącego część ceny sprzedaży sprzętu radiologicznego, na rachunek bankowy Odbiorcy Przekazu, a (b) Odbiorcę Przekazu do przyjęcia tego świadczenia od Przekazanego i zaliczenia go na poczet zobowiązań Przekazującego wynikających z umowy pożyczki nr 33946 („Umowa Pożyczki”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2011 z dnia 19.08.2011 r. Zgodnie z Umową Przekazu, Przekazany przyjął przekaz, a Odbiorca Przekazu przyjął upoważnienie Przekazującego do przyjęcia przekazu i zaliczył przekaz na poczet należności Przekazującego z tytułu Umowy Pożyczki. Z chwilą przyjęcia przez Przekazanego przekazu nastąpiło umorzenie wszelkich zobowiązań Przekazującego wobec Odbiorcy Przekazu wynikających z udzielonej Przekazującemu pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki. Kryterium pozwalającym uznać Umowę Przekazu za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

14. RB 11/2015 : Przedwstępna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa ...

Gdańsk, dnia 03 czerwca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2015

Przedwstępna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa na rzecz LuxMed

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent") informuje, iż w dniu 03.06.2015 r. została zawarta pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Sprzedający”) a LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Kupującym”) przedwstępna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa („Umowa”). Na mocy Umowy strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży („Umowa Przyrzeczona”), na mocy której Sprzedający sprzeda Kupującemu przedsiębiorstwo o nazwie Swissmed Development Warszawa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą wszystkie składniki materialne i niematerialne służące prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie najmu nieruchomości opisane w załącznikach do Umowy, w tym w szczególności prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 103 w Warszawie („Nieruchomość”), („Przedsiębiorstwo”). Ponadto na mocy Umowy Kupujący zobowiązał się do przejęcia długów i zobowiązań Sprzedającego wynikających z umów związanych z Przedsiębiorstwem, w tym w szczególności do przejęcia długów i zobowiązań wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego MSP nr 52102010680000169600280289 z dnia 11 lutego 2011 roku zawartej pomiędzy Swissmed Development sp. z o.o. a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną („PKO BP”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11.02.2011 r. („Umowa Kredytu”). Cena sprzedaży Przedsiębiorstwa została ustalona na kwotę 20.000.000,00 zł. Cena ta może zostać powiększona o wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i niezapłacone na rzecz Sprzedającego według stanu na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej przysługujące Sprzedającemu, na zasadach ustalonych w Umowie. Ostateczny termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej został ustalony na dzień 31 lipca 2015 r., a strony Umowy oświadczyły, że zawarcie Umowy Przyrzeczonej uzależniają od spełnienia łącznie wszystkich następujących warunków zawieszających:   

 • W terminie do dnia 30 lipca 2015 roku zostaną zniesione wszelkie zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego Sprzedającemu na podstawie Umowy Kredytu, za wyjątkiem hipotek ustanowionych na Nieruchomości,
 • W terminie do dnia 30 lipca 2015 roku PKO BP S.A. wyrazi zgodę na wstąpienie przez Kupującego we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy Kredytu,
 • uzyskania przez Sprzedającego i dostarczenia Kupującemu, wydanych w trybie art. 306g Ordynacji podatkowej, nie wcześniej niż na 7 (siedem) dni przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej, zaświadczeń o stanie rozliczeń Sprzedającego z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • uzyskania przez Sprzedającego i dostarczenia Kupującemu uchwały zgromadzenia wspólników Sprzedającego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Przedsiębiorstwa.

Kryterium pozwalającym uznać Umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

15. RB 10/2015 : Spełnienie się warunków umowy sprzedaży sprzętu radiologicznego – Szpital ...

Gdańsk, dnia 26 maja 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2015

Spełnienie się warunków umowy sprzedaży sprzętu radiologicznego – Szpital Swissmed Warszawa

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Sprzedający”, „Emitent") informuje, iż w dniu 25.05.2015 r. powziął wiedzę o spełnieniu się warunków zawieszających warunkowej umowy sprzedaży z dnia 23.04.2015 r., zawartej pomiędzy Emitentem, a Magodent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Kupujący”, „Magodent”), („Umowa Sprzedaży”). Przedmiotem Umowy Sprzedaży jest sprzęt radiologiczny w postaci: rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego, RTG cyfrowego, RTG analogowego, oraz dwóch ultrasonografów („Sprzęt Medyczny”), używany przez Magodent na podstawie umowy z dnia 18.10.2012 r. ("Umowa Najmu"), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2012 z dnia 18.10.2012 r. Informacja o zawarciu Umowy Sprzedaży oraz treść warunków zawieszających została podana przez Emitenta do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 5/2015 z dnia 24.04.2015 r. Emitent jednocześnie informuje, iż w wyniku spełnienia się warunków zawieszających Umowy Sprzedaży i przeniesienia na Kupującego własności Sprzętu Medycznego, uległa rozwiązaniu Umowa Najmu zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, na mocy której Emitent oddał Magodent do używał Sprzęt Medyczny. Umowa Najmu uległa rozwiązaniu, ze względu, że Kupujący będący użytkownikiem Sprzętu Medycznego stał się jego właścicielem. 


16. RB 9/2015 : Uchwały Zarządu KDPW – proces scalenia akcji

Gdańsk, dnia 20 maja 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2015

Uchwały Zarządu KDPW – proces scalenia akcji

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) następujących uchwał związanych z procesem scalenia akcji Spółki:

(1)    Uchwała nr 313/15 z dnia 19.05.2015 r., na mocy której w związku z dokonanym umorzeniem 4 (czterech) akcji Spółki, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 24.03.2015 r., Zarząd KDPW stwierdził że z dniem 20 maja 2015 r. kodem PLSWMED00013 oznaczonych jest 52.454.230 akcji zwykłych na okaziciela spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

(2)    Uchwała na 322/15 z dnia 20.05.2015 r. na mocy której Zarząd KDPW postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z 1,00 zł na 10,00 zł, dzień 28 maja 2015 r., jako dzień wymiany:

(a)    52.454.230 akcji spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. oznaczonych kodem PLSWMED00013 na 5.245.423 akcje spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A., o wartości nominalnej 10,00 zł każda;

(b)    8.728.000 akcji spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. oznaczonych kodem PLSWMED00021 na 872.800 akcji spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A., o wartości nominalnej 10,00 zł każda;

Zgodnie z niniejszą uchwałą dniem referencyjnym, o którym mowa w § 187 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dla dokonania wymiany, o której mowa powyżej, jest dzień 21 maja 2015 r. Po przeprowadzeniu przedmiotowej operacji wymiany: (i) kodem PLSWMED00013 oznaczonych będzie 5.245.423 akcje Spółki, o wartości nominalnej 10,00 zł każda; (ii) kodem PLSWMED00021 oznaczonych będzie 872.800 akcji Spółki, o wartości nominalnej 10,00 zł każda.   

17. RB 8/2015 : Umowa objęcia akcji serii E

Gdańsk, dnia 14 maja 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2015

Umowa objęcia akcji serii E

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Akcjonariusz”) informuje, że w dniu 14 maja 2015 r. Akcjonariusz zawarła ze spółką zależną Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. („Spółka”) umowę o objęciu akcji („Umowa”). Na mocy Umowy, Akcjonariusz objął 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E („Uchwała”), o której podjęciu Spółka informował w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zgodnie z Uchwałą cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 1,50 zł, a tym samym łączna cena emisyjna objętych przez Akcjonariusza akcji wyniosła: 1.985.250 zł. Na skutek zawarcia Umowy i objęcia akcji serii E, Akcjonariusz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym o wartości 1.985.250 zł. Emisja akcji serii E miała charakter subskrypcji prywatnej.

18. RB 7/2015 : Wyznaczenie dnia referencyjnego scalenia akcji Spółki.

Gdańsk, dnia 07 maja 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2015

Wyznaczenie dnia referencyjnego scalenia akcji Spółki.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („NWZA”), zawartego w uchwale nr 5 NWZA z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu, w dniu 07 maja 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wyznaczeniu dnia referencyjnego, tj. dnia w którym zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, na dzień: 21 maja 2015 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z procesem scalania akcji Spółki, w dniu 07 maja 2015 r. złożony został do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Spółki na okres od dnia 18 maja 2015 r. do dnia 28 maja 2015 r.   

19. RB 6/2015 : Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2015 r. – marzec

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.:

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

za I kwartał roku obrotowego trwający od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. – 14 sierpnia 2015 r.

za III kwartał roku obrotowego trwający od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. – 12 lutego 2016 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego trwające od 01.04.2015 r. do 30.09.2015 r. – 30 listopada 2015 r.

RAPORTY ROCZNE:

jednostkowy raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. – 19 czerwca 2015 r.

skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.   – 19 czerwca 2015 r.

20. RB 5/2015 : Warunkowa umowa sprzedaży sprzętu radiologicznego – Szpital Swissmed Warszawa

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2015

Warunkowa umowa sprzedaży sprzętu radiologicznego – Szpital Swissmed Warszawa

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Sprzedający”, „Emitent") informuje, iż w dniu 23.04.2015 r. zawarta została pomiędzy Emitentem, a Magodent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Magodent”, „Kupujący”) warunkowa umowa sprzedaży sprzętu radiologicznego znajdującego się w szpitalu położonym w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 103 („Umowa Sprzedaży”). Emitent wyjaśnia, iż przedmiotem Umowy Sprzedaży jest sprzęt radiologiczny w postaci: rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego, RTG cyfrowego, RTG analogowego, oraz dwóch ultrasonografów, używany przez Magodent na podstawie umowy z dnia 18.10.2012 r. ("Umowa Najmu"), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2012 z dnia 18.10.2012 r. Zgodnie z Umową Sprzedaży strony postanowiły, iż z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających opisanych w tej umowie, Sprzedający sprzedaje Kupującemu sprzęt radiologiczny za cenę w kwocie 6.285.897,14 zł brutto, a Kupujący sprzęt radiologiczny od Sprzedającego kupuje i zobowiązuje się cenę za sprzęt radiologiczny zapłacić Kupującemu. Warunkami zawieszającymi są:

1) SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. wyrazi zgodę na: (a) zbycie przez Sprzedawcę  Sprzętu Medycznego na rzecz Kupującego, oraz (b) przeniesienie wszelkich praw i obowiązków zastawcy, wynikających z umowy zastawu rejestrowego, którego przedmiotem jest sprzęt radiologiczny, na rzecz Kupującego; 
2) Uzyskanie przez Kupującego finansowania od Societe General Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.; 
3) Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę zadłużenia określoną w „Porozumieniu dotyczącym rozliczenia umowy z dnia 18.10.2012 r. dotyczącej sprzętu medycznego GE” z dnia 23.04.2015 r. w terminie wskazanym w tym porozumieniu; 
4) Zawarcie pomiędzy Sprzedającym, a GE Medical System Polska sp. z o.o. porozumienia rozwiązującego umowę w sprawie zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania w sposób zgody dla środowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
W zakresie kar umownych Umowa Sprzedaży przewiduje, iż w przypadku naruszenia przez Kupującego pkt. 18 (przewidującego zakaz przeniesienia przez Kupującego własności sprzętu radiologicznego bez pisemnej zgody Sprzedającego) lub pkt. 19 (ustanawiającego zobowiązanie Kupującego do sprzedaży sprzętu radiologicznego lub sprzętu którym zostanie zastąpiony ten sprzęt radiologiczny, podmiotowi wskazanemu przez Sprzedającego, w przypadku zakończenia stosunku najmu wynikającego z umowy najmu Szpitala Swissmed Warszawa, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 04.07.2012 r.) Umowy, Sprzedający uprawniony jest do dochodzenia od Kupującego kary umownej w kwocie 1.000.000 zł. Umowa Sprzedaży stanowi również, iż w przypadku zakończenia stosunku najmu wynikającego z umowy najmu szpitala Swissmed Warszawa z dnia 04.07.2012 r., Sprzedający zobowiązany jest na żądanie Kupującego nabyć od niego sprzęt radiologiczny. Sposób ustalenia ceny sprzedaży sprzętu radiologicznego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz w pkt 19 Umowy wskazanym powyżej, został opisany w Umowie Sprzedaży. W przypadku naruszenia przez Sprzedającego zobowiązania do nabycia sprzętu radiologicznego od Kupującego, Kupujący jest uprawniony do żądania od Sprzedającego zapłaty kary umownej w kwocie 1.000.000 zł. Umowa Sprzedaży nie zawiera postanowień dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych. Umowa Sprzedaży przewiduje, iż z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszający, opisanych w niniejszym raporcie, Sprzedający przenosi na Kupującego prawa i obowiązki wynikające z umowy zastawu rejestrowego, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2011 z dnia 19.08.2011 r. Strony postanowiły również, iż z chwilą spełnienia się wszystkich w/w warunków zawieszających Umowa Najmu ulegnie rozwiązaniu. Ponadto Emitent wyjaśnia, iż spółka Magodent powstała w wyniku przekształcenia się, na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną: Maciej Sadowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Magodent Maciej Sadowski. Kryterium pozwalającym uznać Umowę Sprzedaży za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

21. RB 4/2015 : Rejestracja obniżenia oraz zmiany struktury kapitału zakładowego...

Gdańsk, dnia 24 marca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2015

Rejestracja obniżenia oraz zmiany struktury kapitału zakładowego, umorzenia akcji i zmiany Statutu Spółki

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 23 marca 2015 r. zostało doręczone Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 lutego 2015 r. o zarejestrowaniu: a) zmiany § 7 Statutu Spółki, b) obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 61.182.234 zł do kwoty 61.182.230 zł, tj. o kwotę 4 zł, c) umorzenia 4 (czterech) akcji zwykłych na okaziciela, d) zmiany wartości nominalnej akcji z kwoty 1 zł na kwotę 10 zł oraz proporcjonalnego zmniejszenia ogólnej liczby akcji Spółki do 6.118.223 sztuk akcji, e) zmiany oznaczenia serii akcji Spółki w ten sposób, iż wszystkie akcje zwykłe na okaziciela dotychczasowych serii: B, C, D, E, F, G, H, I zostały oznaczone jako seria B, f) wykreślenia kapitału docelowego w kwocie 35.000.000 zł. Powyżej wskazane zmiany zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu w dniu 27 lutego 2015 r. w związku z uchwałami podjętymi przez NWZ Spółki w dniu 28.11.2014 r., które zostały opublikowane raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 28.11.2014 r. W wyniku zarejestrowania powyższych zmian, wysokość oraz struktura kapitału zakładowego przedstawiają się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.230 zł i dzieli się na 6.118.223 akcje o wartości nominalnej 10 zł każda, tj.:

a) 872.800 akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł;

b) 5.245.423 akcje zwykłe na okaziciela serii B, o łącznej wartości  nominalnej  52.454.230 zł.     

Ponadto obecnie, w wyniku wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, brak jest wpisu odnoszącego się do kapitału docelowego.

Ogólna liczba głosów wynikająca, ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego wynosi: 6.118.223 głosy. 

Emitent informuje również, iż z chwilą obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 61.182.234 zł do kwoty 61.182.230 zł, tj. o kwotę 4 zł, o którym mowa powyżej, nastąpiło umorzenie 4 (czterech) akcji na okaziciela Spółki, zgodnie z uchwałą nr 4 NWZ Spółki z dnia 28.11.2014 r. oraz w/w postanowieniem sądu rejestrowego. Liczba głosów odpowiadająca 4 (czterem) umorzonym akcjom wynosi: 4 (cztery) głosy. Umorzenie akcji nastąpiło za zgodą akcjonariusza bez wypłaty wynagrodzenia za umarzane akcje (umorzenie dobrowolne i nieodpłatne). Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego ich scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegają 4 (cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i obecnej cenie rynkowej kształtującej się na poziomie ok. 25 groszy, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, którego koszt byłby istotnie wyższy od wartości umorzonych akcji, co naruszałoby interesy akcjonariuszy. Po dokonanym umorzeniu 4 (czterech akcji) wysokość kapitału zakładowego wynosi: 61.182.230 zł, a ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uwzględniając dokonaną jednocześnie zmianę wartości nominalnej i liczby akcji, wynosi: 6.118.223 głosy.     

W związku z zarejestrowaną zmianą § 7 Statutu Spółki, Emitent informuje, że zestawienie zmian Statutu, jak również tekst jednolity Statutu uwzględniający przedmiotowe zmiany,  opublikowany został raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 29.10.2014 r. W załączeniu Emitent przedkłada tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr 7 NWZ z dnia 28.11.2014 r., opublikowaną raportem bieżącym  nr 7/2014, oraz treść zarejestrowanej przez sąd rejestrowy zmiany Statutu.

Załącznik do pobrania:

Tekst jednolity Statutu oraz zarejestrowane zmiany

22. RB 3/2015 : Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2014 – leczenie szpitalne

Gdańsk, dnia 17 lutego 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2015

Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2014 – leczenie szpitalne

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 17 lutego 2015 r. aneksu z dnia 05 lutego 2015 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11/14 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”). Na mocy przedmiotowego aneksu strony postanowiły dokonać rozliczenia wykonania umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i ustaliły, że z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową w w/w okresie rozliczeniowym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy wynosi maksymalnie 6.319.232,68 zł,  tj. uległa zmniejszeniu o kwotę 4.959,86 zł.

W związku z powyższym łączna wartość umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez Emitenta z POW NFZ na rok 2014 wyniosła: 6.869.160,64  zł.

23. RB 2/2015: Kontrakt z NFZ na rok 2015 – leczenie szpitalne

Gdańsk, dnia 10 lutego 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2015

Kontrakt z NFZ na rok 2015 – leczenie szpitalne

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 10 lutego 2015 r.: aneksu z dnia 30.01.2015 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11/14 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”), który nadał tej umowie nowe brzmienie  oraz nr 11/000102/SZP/11/15 („Umowa na Leczenie Szpitalne”).

Zgodnie z Umową na Leczenie Szpitalne, przedmiotem tej umowy jest udzielanie przez Emitenta („Świadczeniodawcę”) świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy. Warunki finansowania świadczeń zostały określone w § 4 tej umowy, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy na Leczenie Szpitalne w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wynosi maksymalnie 6.228.159,10 zł.

W zakresie kar umownych Umowa na Leczenie Szpitalne zawiera następujące postanowienia: W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na Leczenie Szpitalne, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających  z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Oddział Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

Umowa na Leczenie Szpitale jest zawarta na okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2016 r.

Kryterium pozwalającym uznać w/w umowy, zawarte z tym samym podmiotem, za znaczące, jest ich wartość, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2015 wynosi na chwilę obecną 6.228.159,10 zł.

24. RB 1/2015: Zmiana orientacyjnego harmonogramu - program naprawczy

Gdańsk, dnia 30 stycznia 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2015

Zmiana orientacyjnego harmonogramu - program naprawczy

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 24.10.2014 r. „Program naprawczy – scalanie akcji”, oraz raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 28.11.2014 r. „Zmiana orientacyjnego harmonogramu – program naprawczy” informuje, że z uwagi na fakt, iż do dnia dzisiejszego Spółce nie zostało doręczone postanowienie sądu rejestrowego o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmniejszenia liczby akcji Spółki i podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki, w związku z uchwałami podjętymi przez NWZA Spółki w dniu 28.11.2014 r., postanawia z dniem 30.01.2015 r. zmienić orientacyjny harmonogram działań zmierzających do przeprowadzenia procesu scalania akcji w ten sposób, iż:

 1. Do dnia 28 lutego 2015 r. – dokonanie przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmniejszenia liczby akcji Spółki, podwyższenia wartości nominalnej akcji;
 2. Do dnia 16 marca 2015 r. - wyznaczenie przez Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z KDPW oraz GPW dnia referencyjnego;
 3. Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie procesu scalenia do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Zarząd Emitenta poniżej przedstawia orientacyjny harmonogram działań zmierzających do  przeprowadzenia procesu scalenia akcji uwzględniający zmianę, o której mowa powyżej:

Do dnia 31 października 2014 r. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych, umorzeniu akcji własnych, obniżeniu kapitału zakładowego, scaleniu (połączeniu) akcji Spółki oraz zmianie statutu Spółki;


Do dnia 30 listopada 2014 r. - odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i podjęcie uchwał o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych, umorzeniu akcji własnych, obniżeniu kapitału zakładowego, scaleniu (połączeniu) akcji Spółki oraz zmianie statutu Spółki;

Do dnia 31 grudnia 2014 r. - zawarcie umowy z podmiotem, który uzupełni niedobory scaleniowe;

Do dnia 31 grudnia 2014 r. - zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Aby była możliwość przeprowadzenia procesu scalenia akcji w stosunku 10:1 niezbędne jest nabycie i umorzenie 4 akcji Spółki wprowadzonych do obrotu na GPW,

Do dnia 28 lutego 2015 r. – dokonanie przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmniejszenia liczby akcji Spółki, podwyższenia wartości nominalnej akcji;

Do dnia 16 marca 2015 r. - wyznaczenie przez Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z KDPW oraz GPW dnia referencyjnego;

Działania prowadzone w terminach wynikających z regulacji GPW i KDPW, przy uwzględnieniu zasady dogodnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji:

 • złożenie na GPW wniosku o zawieszenie akcji,
 • uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami,
 • złożenie przez Zarząd Spółki wniosku w KDPW w sprawie przeprowadzenia połączenia,
 • uchwała KDPW w sprawie połączenia akcji,
 • zawieszenie notowań na GPW,
 • Dzień Referencyjny,
 • wymiana akcji,
 • wznowienie obrotu akcjami na GPW.

Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie procesu scalenia do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

 • Należymy do:
 • Spółka notowana na GPW
 • Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Certyfikaty:
 • Zarządzanie Jakością ISO 9001:2008
 • Certyfikat akredytacji
 • Partnerzy:
 • NFZ
 • CMC
 • ZIAJA
 • WSZ

Formularz kontaktowy

Ładowanie