Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Raporty bieżące 2009

1. RB 40/2009 : Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Gdańsk, 22.12.2009r.      

RAPORT BIEŻĄCY NR 40/2009

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 z póż. zm.), zwołuje na dzień 29 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4.Przyjęcie porządku obrad. 
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6.Podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 
8.Podjęcie uchwał w sprawie dematerializacji akcji serii I obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
9.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 
11.Zamknięcie Zgromadzenia. 

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

2. RB 39/2009 : Zawarcie umowy o wybudowanie Centrum Medycznego Warszawa

Gdańsk, 18.12.2009r.   

RAPORT BIEŻĄCY NR 39/2009

Zawarcie umowy o wybudowanie Centrum Medycznego Warszawa 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 grudnia 2009 roku w Gdańsku, pomiędzy spółką zależną Emitenta - Swissmed Development Sp. z o.o. w Gdańsku („Spółka”) a Euro Mall Targówek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Euro Mall”), została zawarta umowa zobowiązująca do wybudowania Centrum Medycznego, ustanowienia odrębnej własności oraz zawarcia umowy przenoszącej własność. 

Zgodnie z niniejszą umową Euro Mall zobowiązał się do wybudowania na należącej do niego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Św. Wincentego, budynku - Centrum Medycznego o szacunkowej łącznej powierzchni 4.404 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz miejscami postojowymi naziemnymi i w garażu podziemnym mieszczącym się w tym budynku, a następnie do ustanowienia odrębnej własności wszystkich wyodrębnionych samodzielnych lokali użytkowych i garażu podziemnego w Centrum Medycznym, wraz ze wszystkimi prawami związanymi z prawem odrębnej własności tych lokali, w tym z odpowiednim udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej, na której wybudowany zostanie budynek. 

Termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych został ustalony na dzień 01 marca 2010 roku. Strony postanowiły, że budowa Centrum Medycznego powinna zakończyć się w terminie 14 miesięcy od daty rozpoczęcia robót budowlanych, tj. w dniu 01 maja 2011 roku. Przy realizacji inwestycji poza generalnym wykonawcą uczestniczył będzie również podwykonawca wskazany przez Spółkę, wykonujący prace budowlane w obrębie bloku operacyjnego. Zgodnie z umową cena sprzedaży Centrum Medycznego została ustalona na łączną kwotę 35.500.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów pięćset tysięcy złotych) netto. Po uzyskaniu przez Euro Mall prawomocnej i niezaskarżalnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku oraz pod warunkiem dokonania przez Spółkę zapłaty ceny sprzedaży, strony zobowiązały się na warunkach określonych w umowie do zawarcia umowy przyrzeczonej, na mocy której Euro Mall przeniesie na Spółkę prawo odrębnej własności wszystkich zrealizowanych w budynku lokali wraz z wszystkimi prawami związanymi przewidzianymi w umowie. 

Ponadto strony ustaliły, że w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, które zostały opisane w umowie, stronie odstępującej przysługuje kara umowna w wysokości 10 % (dziesięciu procent) ceny sprzedaży Centrum Medycznego. 

Strony zastrzegły również, iż w przypadku przekroczenia przez Euro Mall terminów realizacji umowy (m.in. termin rozpoczęcia robót budowlanych oraz zakończenia budowy), z zastrzeżeniem przewidzianych w umowie sytuacji, w których termin zakończenia budowy może ulec zmianie, Spółce będzie przysługiwać prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,18% ceny sprzedaży, za każdy pełny tydzień opóźnienia, przy czym Spółka niezależnie od naliczenia i dochodzenia zapłaty kar umownych od Euro Mall ma prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że łączna kara umowna nie przekroczy 5% (pięciu procent) kwoty ceny sprzedaży. 

Kryterium pozwalającym uznać umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

3. RB 38/2009 : Zawarcie umowy inwestycyjnej

Gdańsk, 15.12.2009r.  

RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2009

Zawarcie umowy inwestycyjnej  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2009 roku w Zurychu (Szwajcaria), pomiędzy Emitentem a Rubikon Partners Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Rubikon”) oraz Panem Bruno Hangartnerem, obywatelem Szwajcarii („Istotny akcjonariusz”), zawarta została trójstronna umowa inwestycyjna, której przedmiotem jest objęcie przez Rubikon oraz Istotnego akcjonariusza łącznie do 9.000.000 sztuk akcji nowej emisji Emitenta. Zgodnie z umową inwestycyjną, środki uzyskane w wyniku emisji akcji serii I zostaną użyte w celu realizacji inwestycji Emitenta lub spółki z grupy kapitałowej Swissmed polegającej na budowie nowego szpitala lub w inny sposób na pozyskaniu infrastruktury szpitalnej celem świadczenia w niej usług medycznych. 

Na podstawie umowy inwestycyjnej, Emitent zobowiązał się zwołać nie później niż do dnia 28 lutego 2010 roku Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad będzie obejmował m.in. podjęcie następujących uchwał: (1) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 9.000.000,00 zł w drodze emisji do 9.000.000 akcji z wyłączeniem prawa poboru, (2) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, (3) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Istotny akcjonariusz zobowiązał się natomiast do głosowania za uchwałami opisanymi powyżej w pkt (1) i (2) oraz za uchwałą w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej przedstawiciela wskazanego przez Rubikon. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w/w uchwał oraz zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent wyemituje warranty subskrypcyjne i zaoferuje je Rubikon (7.000.000 sztuk) oraz Istotnemu akcjonariuszowi (2.000.000 sztuk), uprawniające posiadaczy warrantów do objęcia ogółem 9.000.000 akcji serii I, po cenie emisyjnej 1,86 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję. Rubikon ma prawo do wskazania maksymalnie pięciu podmiotów do objęcia warrantów, z wyłączeniem podmiotów z branży medycznej, będących podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Uprawnienie do wskazania podmiotów do objęcia warrantów przysługuje również Istotnemu akcjonariuszowi. 

Na mocy postanowień umowy inwestycyjnej, Rubikon wskazał jedną osobę na kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto strony ustaliły, że uzyskania akceptacji przedstawiciela Rubikon w Radzie Nadzorczej będą wymagały uchwały wyrażające uprzednią zgodę na: istotną zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Emitenta, podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta po cenie niższej niż 1,86 zł za jedną akcję, emisję obligacji zamiennych na akcje lub inne papiery. 

W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Emitenta jakiegokolwiek z zobowiązań w zakresie: (1) zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad uchwał, o których mowa w umowie inwestycyjnej, (2) emisji i oferowania warrantów subskrypcyjnych, (3) zapewnienia Rubikon swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, (4) realizacji uprawnień przyznanych przedstawicielowi Rubikon w Radzie Nadzorczej, Rubikon będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) za każde takie naruszenie umowy inwestycyjnej, przy czym w przypadkach wskazanych w pkt od (1) do (3) naruszenie obowiązków musiałoby mieć istotny wpływ na wykonanie umowy inwestycyjnej. Strony zastrzegły również obowiązek zapłaty przez Rubikon na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania polegającego na przyjęciu oferty objęcia akcji serii I, jak również w sytuacji nieprzyjęcia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych. 

Kryterium pozwalającym uznać umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

4. RB 37/2009 : Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2009 rok

Gdańsk, 23.11.2009r.  

RAPORT BIEŻĄCY NR 37/2009

Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2009 rok 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi następujących aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku: 

1.aneksu nr 5/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. do umowy nr 11/000102/ASDK/08/9 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), obejmującego okres rozliczeniowy od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Na mocy postanowień niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń na rok 2009 uległa zwiększeniu o kwotę 51.205,80 zł i wynosi na chwilę obecną 1.726.295,80 zł . 

2.aneksu nr 3/2009 do umowy nr 11/000102/ASDK/08/9 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), zawierającym ostateczne rozliczenie wykonywania umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. Na mocy postanowień niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. uległa zwiększeniu o kwotę 4.748,60 zł i wyniosła w sumie 776.102,70 zł. 

3. aneksu nr 5/2009 do umowy nr 11/000102/AOS/08/9 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, obejmującego okres rozliczeniowy od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.06.2009 r. Na mocy postanowień niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 207.597,20 zł i wyniosła w sumie 592.046,30 zł. Łączna wartość zakontraktowanych świadczeń na rok 2009 wynosi na chwilę obecną 1.367.663,30 zł. 

W związku z powyższym łączna wartość wszystkich dotychczas zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2009 wynosi 25.575.057,39 zł. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

5. RB 35/2009 : Spełnienie się warunku umowy sprzedaży udziałów ISH Polska Sp. z o.o.

Gdańsk, 12.08.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 36/2009

Spełnienie się warunku umowy sprzedaży udziałów ISH Polska Sp. z o.o. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż na rachunku bankowym Emitenta została zaksięgowana kwota 100.500,00 Euro (słownie: sto tysięcy pięćset Euro) tytułem ceny sprzedaży udziałów ISH Polska Sp. z o.o. spółce prawa węgierskiego Zene-ház Online Ltd. z siedzibą w Budapeszcie („Nabywca”). Tym samym spełniony został warunek zawarty w umowie sprzedaży udziałów ISH Polska Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2009 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2009. 

Emitent wskazuje, iż na mocy postanowień w/w umowy 65% udziałów w spółce ISH Polska Sp. z .o.o. przeszło na własność Nabywcy, natomiast pozostałe 35% udziałów spółki posiada ISH Informatica Ltd (dawniej: International System House Ltd). Przeniesione udziały stanowiły 100% posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce ISH Polska Sp. z o.o. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

6. RB 35/2009 : Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2009 rok

Gdańsk, 30.07.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2009

Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2009 rok 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi dwóch aneksów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku w dniu 21 lipca 2009 roku, tj.: 

1.Aneks nr 3/2009 do umowy nr 11/000102/AOS/08/9 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, obejmujący okres rozliczeniowy od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Na mocy postanowień niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń na rok 2009 uległa zwiększeniu o kwotę 775.617,00 zł; 
2.Aneks nr 2/2009 do umowy nr 11/000102/ASDK/08/9 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), obejmujący okres rozliczeniowy od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Na mocy postanowień niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń na rok 2009 uległa zwiększeniu o kwotę 898.987,30 zł. 

W związku z powyższym łączna wartość wszystkich dotychczas zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2009 wynosi 25.723.239,45 zł. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

7. RB 34/2009 : Sprzedaż przez Emitenta udziałów ISH Polska Sp. z o.o.

Gdańsk, 23.07.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2009

Sprzedaż przez Emitenta udziałów ISH Polska Sp. z o.o. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 lipca 2009 roku, pomiędzy Emitentem a spółką prawa węgierskiego Zene-ház Online Ltd. z siedzibą w Budapeszcie ("Nabywca") zawarta została umowa sprzedaży udziałów ISH Polska Sp. z o.o. - spółki świadczącej usługi z zakresu IT. Na mocy postanowień w/w umowy Emitent sprzedał nabywcy 65 (słownie: sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, co stanowi 100% posiadanych przez Emitenta udziałów w tej spółce, za cenę 100.500 Euro (słownie: sto tysięcy pięćset Euro). 

Strony postanowiły, że cena sprzedaży udziałów zostanie zapłacona przez Nabywcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Własność udziałów przejdzie na Nabywcę pod warunkiem zapłaty przez niego ceny sprzedaży udziałów. 

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż spółka Zene-ház Online Ltd. jest powiązana przez osobę zarządzającą ze spółką ISH Informatica Ltd (dawniej: International System House Ltd), posiadającą pozostałe 35 udziałów ISH Polska Sp. z o.o. Ze względu, że obsługę informatyczną Emitenta zapewniała dotychczas spółka ISH Polska Sp. z o.o., umowa sprzedaży udziałów zawiera postanowienia gwarantujące Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przez okres 5 lat od dnia zawarcia w/w umowy prawo do korzystania z tych usług na zasadach nie mniej korzystnych niż obowiązujące dotychczas. Dodatkowo ISH Polska Sp. z o.o. zobowiązała się do wspierania technologicznego i informatycznego Emitenta przy projektach związanych z budową kolejnych szpitali. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wyraziła ponadto zgodę, aby stać się dla ISH Polska Sp. z o.o. ośrodkiem referencyjnym. 
Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

8. RB 33/2009 : Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu modernizacji badań radiologicznych.

Gdańsk, 15.06.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2009

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu modernizacji badań radiologicznych. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 15 czerwca 2009 roku Emitentowi została doręczona umowa o dofinansowanie Projektu: „Uzupełnienie dostępnej oferty Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w zakresie lecznictwa szpitalnego przez zakup innowacyjnego zestawu urządzeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zawarta w Gdańsku w dniu 08 czerwca 2009 roku z Województwem Pomorskim. 

Na mocy w/w Umowy, Emitentowi przyznane zostało dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 743.823,01 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote 01/100) i stanowiącej nie więcej niż 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu modernizacji badań radiologicznych. Okres realizacji Projektu obejmuje 01.01.2009 r. – 31.05.2010 r. 
Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna.

9. RB 32/2009 : Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Gdańsk, 10.06.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2009

Zakończenie subskrypcji akcji serii G 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji prywatnej akcji serii G: 

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii G: 
a) data rozpoczęcia subskrypcji: 20 luty 2009 roku 
b) data zakończenia subskrypcji: 27 luty 2009 roku 

2.Przydział akcji serii G nastąpił w dniu 03 marca 2009 roku. 

3.Liczba akcji serii G objętych subskrypcją: 3.848.995 akcji. 

4.Stopa redukcji: 0% 

5.Liczba akcji serii G, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji prywatnej: 3.848.995 akcji. 

6.Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej: 3.848.995 akcji. 

7.Cena, po jakiej akcje serii G były nabywane (obejmowane): 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. 

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii G objęte subskrypcją prywatną: dwie osoby. 

9.Liczba osób, którym przydzielono akcje serii G w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej: dwie osoby. 

10.Ze względu na charakter emisji oraz podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent nie zawierał umów o submisję. 

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby oferowanych akcji serii G i ceny emisyjnej: 3.848.995,00 zł. 

12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 51.196,20 zł 
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł 
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł 
d) promocji oferty: 0 zł 

Koszty emisji akcji serii G w łącznej kwocie 51.196,20 zł w sprawozdaniu finansowym obciążyły wynik finansowy i ujęte zostały jako koszty finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji prywatnej przypadający na jedną akcję serii G wyniósł: 0,0133 zł. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

10. RB 31/2009 : Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

Gdańsk, 28.05.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2009

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 239/2009 z dnia 28 maja 2009 roku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A., Zarząd Giełdy stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 3.848.995 (trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden zloty) każda. Powyższe akcje wprowadzone zostaną z dniem 03 czerwca 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 03 czerwca 2009 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLSWMED00013”. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

11. RB 30/2009 : Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ...

Gdańsk, 27.05.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2009

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 26.05.2009 r. Emitentowi została doręczona umowa o dofinansowanie Projektu: Profesjonalne Szkolenia Zawodowe Podnoszące Kwalifikacje Lekarzy i Pielęgniarek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Gdańsku w dniu 22.05.2009 r. z Województwem Pomorskim. 

Na mocy w/w Umowy, Emitentowi przyznane zostało dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2.450.076,84 zł. (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 84/100) i stanowiącej nie więcej niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Okres realizacji Projektu obejmuje 01.03.2009 r. – 31.12.2010 r. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji Umowy jest nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja ubezpieczeniowa wystawiana na rzecz Województwa Pomorskiego na kwotę nie niższą niż 459.389,41 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 41/100). 

Realizowany przez Emitenta w ramach niniejszej Umowy, w partnerstwie z Pomorską Fundacją Rozwoju Chirurgii, projekt Promedicine - Profesjonalne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek to cykl bezpłatnych szkoleń, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego poprzez wzrost kompetencji w zakresie technik chirurgicznych stosowanych w onkologii, kardiologii, diabetologii, a także w genetyce, psychologii oraz zarządzaniu w służbie zdrowia. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

12. RB 29/2009 : ZWZ 22.05.2009 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, 25.05.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2009

ZWZ 22.05.2009 r. - akcjonariusze 5% 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 maja 2009 roku reprezentowane było 57,54% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 29.603.971). 

Próg 5% głosów (1.480.198 głosów) przekroczyli następujący akcjonariusze: 
Pan Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 24.064.381 akcji, co dawało 81,28% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 46,77% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta oraz 
Theo Frey East AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.874.226 akcji, co dawało 16,46% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 9,47% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

13. RB 28/2009 : Treść uchwał podjętych w dniu 22 maja 2009 roku przez ZWZ

Gdańsk, 22.05.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2009

Treść uchwał podjętych w dniu 22 maja 2009 roku przez ZWZ 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 maja 2009 roku. 

Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w raporcie bieżącym nr 26/2009, ZWZ podjęło następujące uchwały: 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zawierające: 
a)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 34.317.873,28 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy); 
b)rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2.248.433,86 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy); 
c)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 665.066,63 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze), 
d)zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.248.040,86 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych osiemdziesiąt sześć groszy), 
e)informację dodatkową. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zawierające: 
a)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 53.574.496,26 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia sześć groszy); 
b)rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2.391.942,26 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote dwadzieścia sześć groszy); 
c)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 840.795,24 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia cztery grosze); 
d)zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.402.566,07 zł. (słownie: pięć milionów czterysta dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych siedem groszy), 
e)informację dodatkową. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2008 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2008 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2008 roku. 

1.Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2008 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2008 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2008 roku. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w kwocie 2.248.433,86 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie dalszego trwania Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok 2008 wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewicz - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie udzielenia Waldemarowi Gębuś - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Waldemarowi Gębuś - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 453 § 2 i 3, art. 448, art. 449 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 i 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia: 

§ 1. [Przedmiot Uchwały] 
Walne Zgromadzenie niniejszym wprowadza w Spółce program motywacyjny (zwany w dalszej części Uchwały „Programem”). 

§ 2. [Cel Programu] 
Celem Programu jest: 
1.Nagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innych osób spośród kierownictwa i kluczowego personelu, które przyczyniły się do wzrostu przychodów, zakresu działalności i efektywności funkcjonowania Spółki. 
2.Motywowanie wymienionych w ust. 1 osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki, które dzięki temu Spółka będzie mogła przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności i rozwoju. 

§ 3. [Osoby Uprawnione] 
1.Prawo do uczestniczenia w Programie przysługuje następującym osobom (zwanym w dalszej części uchwały „Uprawnionymi”): 
1)członkom Rady Nadzorczej Spółki, 
2)członkom Zarządu Spółki i Prokurentom Spółki, 
3)osobom spośród kierownictwa i kluczowego personelu Spółki, które przyczyniły się do wzrostu przychodów, efektywności funkcjonowania i rozszerzenia zakresu działalności Spółki oraz mają znaczący wpływ na uzyskiwane przez nią wyniki i dalszy rozwój - wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3. 
2.Uprawnionymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będą członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję: 
1)na dzień publikacji sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku – w odniesieniu do Pierwszej Transzy Programu, 
2)na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o rozszerzeniu działalności w zakresie świadczenia usług w kolejnym obiekcie szpitalnym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, przy czym uchwała ta podjęta zostanie z uwzględnieniem zaistnienia jednego z niżej wymienionych zdarzeń, bez zbędnej zwłoki: 
a)zawarcia umowy nabycia własności / użytkowania wieczystego przez Spółkę lub spółkę z grupy kapitałowej Swissmed szpitala albo innej nieruchomości mogącej podlegać adaptacji na szpital, co do której wydano potrzebne ostateczne decyzje, lub otrzymania przez Spółkę lub spółkę z grupy kapitałowej Swissmed ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę szpitala, lub 
b)nabycia pakietu udziałów (akcji) umożliwiającego sprawowanie kontroli nad podmiotem posiadającym, użytkującym, budującym szpital albo przygotowującym budowę szpitala, lub 
c)zawarcia umowy, na mocy której Spółka lub spółka z grupy kapitałowej Swissmed nabędzie prawo - inne niż określone w pkt a) - do dysponowania szpitalem (w szczególności: najem, dzierżawa) lub stanie się operatorem medycznym szpitala, lub 
d)dokonania innej czynności prawnej lub zajścia zdarzenia, które skutkować będą rozpoczęciem prowadzenia przez Spółkę działalności w drugim szpitalu w możliwym do określenia czasie i z odpowiednią dla oceny perspektyw działalności gospodarczej dozą prawdopodobieństwa. 
– w odniesieniu do Drugiej Transzy Programu. 
3.Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, będą, w odniesieniu do każdej Transzy Programu, imiennie wskazywani przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwałą podejmowaną na wniosek Zarządu Spółki. Uchwały będą każdorazowo podejmowane w terminie: 
1)do 30 dni od dnia publikacji sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku – w odniesieniu do Pierwszej Transzy Programu, 
2)do 30 dni od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 – w odniesieniu do Drugiej Transzy Programu, 
4.Uchwały, o których mowa w ust. 3 będą wskazywać listę osób Uprawnionych oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, którą może objąć każda z tych osób. 
5.Walne Zgromadzenie niniejszym ustanawia pełnomocnika w osobie radcy prawnego Pani Anny Litwic do reprezentowania Spółki w zakresie wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji Programu w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwanej dalej „Pełnomocnikiem WZ”. 

§ 4. [Podstawowe zasady Programu] 
1. Cel Programu jest realizowany poprzez przyznanie Uprawnionym do uczestniczenia w Programie prawa do objęcia akcji Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 
2. W ramach Programu Uprawnieni mogą nabyć prawo do objęcia akcji Spółki, zgodnie z następującymi zasadami: 
1)liczba akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu wynosi 2.572.000 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji, co stanowi na dzień podjęcia niniejszej Uchwały 5,00% liczby akcji Spółki, 
2)akcje Spółki przeznaczone do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu są podzielone na następujące Transze: 
a)Pierwszą Transzę, liczącą 772.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące ) akcji, 
b)Drugą Transzę, liczącą 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji. 
3)w celu realizacji Programu i zagwarantowania prawa do objęcia akcji przez Uprawnionych, Spółka dokona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, w drodze emisji 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy) akcji Serii H oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A, inkorporujących prawo do objęcia tych akcji, 
4)cena, po jakiej akcje będą obejmowane przez Uprawnionych jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 1,00 zł (jeden złoty). 
5)Program jest utworzony na czas określony – pięciu lat, począwszy od roku 2009 i wygasa wraz z upływem 2013 roku, przy czym Uprawnieni nie tracą praw nabytych w czasie trwania Programu po jego wygaśnięciu. 

§ 5. [Liczba akcji przypadająca Uprawnionym] 
1.Ustala się następujący udział poszczególnych grup Uprawnionych w Programie: 
1)20% liczby akcji Serii H możliwych do objęcia w czasie trwania Programu, jest przeznaczona do objęcia przez Uprawnionych członków Rady Nadzorczej, 
2)20% liczby akcji Serii H możliwych do objęcia w czasie trwania Programu, jest przeznaczona do objęcia przez Uprawnionych członków Zarządu oraz Prokurentów Spółki, 
3)60% liczby akcji Serii H możliwych do objęcia w czasie trwania Programu, jest przeznaczona do objęcia przez pozostałych Uprawnionych. 
2.Uprawnieni mogą objąć łącznie 2.572.000 akcji serii H. 
3.Liczba akcji Serii H, którą - w ramach każdej Transzy - będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych Członków Rady Nadzorczej, będzie równa ilorazowi liczby akcji w Transzy i liczby Uprawnionych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku gdyby tak osiągnięty wynik nie był liczbą całkowitą to ilość akcji zaokrągla się w dół, a pozostałe w wyniku podziału akcje zostaną zaoferowane Uprawnionemu Członkowi Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
4.Liczba akcji Serii H, którą - w czasie trwania Programu - będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych, o których mowa w ust. 1 p, 2 i 3 zostanie określona w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4. 

§ 6. [Prawo do objęcia akcji Serii H] 
1.Prawo do objęcia akcji Serii H zostanie przyznane Uprawnionym poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 
2.Warranty subskrypcyjne Serii A będą oferowane: 
1)uprawnionym członkom Rady Nadzorczej – przez Pełnomocnika WZ,
2)uprawnionym członkom Zarządu oraz Prokurentom – przez Radę Nadzorczą, 
3)pozostałym Uprawnionym – przez Zarząd. 
3.W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu stosunku łączącego Uprawnionego ze Spółką, Uprawniony zachowuje prawa wynikające z posiadanych Warrantów subskrypcyjnych Serii A, ale traci uprawnienie do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A w przyszłości. 

§ 7. [Regulamin Programu] 
1.Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu określającego zasady i warunki Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą. 
2.Regulamin Programu będzie w szczególności określał kryteria jakimi będzie się kierował Zarząd przygotowując wnioski, o których mowa w § 3 ust. 2. Kryteria uwzględnią wkład Uprawnionych osób spośród kierownictwa i kluczowego personelu Spółki w osiąganie wzrostu przychodów, poprawę efektywności funkcjonowania oraz rozszerzenie zakresu działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu we wprowadzenie zaawansowanych procedur medycznych. 

§ 8. [Emisja Warrantów subskrypcyjnych Serii A] 
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu umożliwienia obejmowania akcji Serii H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy) Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 
2.Warranty subskrypcyjne Serii A są papierami wartościowymi na okaziciela, 
3.Warranty subskrypcyjne Serii A nie posiadają wartości nominalnej. 
4.Warranty subskrypcyjne Serii A uprawniają do objęcia akcji Serii H. 
5.Warranty subskrypcyjne Serii A są emitowane w dwóch emisjach: 
1)Pierwszej Emisji liczącej 772.000 warrantów, uprawniających do objęcia akcji serii H w ramach Pierwszej Transzy, 
2)Drugiej Emisji liczącej 1.800.000 warrantów, uprawniających do objęcia akcji serii H w ramach Drugiej Transzy. 
6.Objęcie akcji Serii H przez posiadacza Warrantów subskrypcyjnych Serii A następuje w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę. 

§ 9. [Uprawnieni do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A] 
1.Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A są Uprawnieni w rozumieniu § 3 ust. 1 niniejszej uchwały. 
2.Odpowiednie organa Spółki zaoferują Warranty subskrypcyjne Serii A osobom uprawnionym wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały w terminie do 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą tych uchwał. 

§ 10. [Cena emisyjna Warrantów subskrypcyjnych Serii A] 
Warranty subskrypcyjne Serii A zostaną objęte przez osoby wymienione w § 3 nieodpłatnie. 

§ 11. [Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant subskrypcyjny Serii A] 
Jeden Warrant subskrypcyjny Serii A uprawnia do objęcia jednej akcji Serii H. 

§ 12. [Termin wykonania praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A] 
Wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r., przy czym wykonanie praw z: 
1)Warrantów subskrypcyjnych Serii A Pierwszej Emisji może nastąpić nie wcześniej niż 01 września 2009 roku, 
2)Warrantów subskrypcyjnych Serii A Drugiej Emisji może nastąpić nie wcześniej niż 01 września 2010 roku. 

§ 13. [Forma warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania] 
1.Warranty subskrypcyjne Serii A zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w postaci odcinków zbiorowych. 
2.Warranty subskrypcyjne Serii A przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim. Na potwierdzenie stanu posiadania Warrantów subskrypcyjnych Serii A będą wydawane ich posiadaczom imienne zaświadczenia depozytowe. 

§ 14. [Zbycie Warrantów subskrypcyjnych Serii A] 
1.Warranty subskrypcyjne mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, celem ich umorzenia. 
2.Warranty subskrypcyjne Serii A podlegają dziedziczeniu. 

§ 15. [Postanowienia końcowe] 
1.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 
2.Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. 

§ 16. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego] 
Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.572.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda. 

§ 17. [Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego] 
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 

§ 18. [Termin wykonania prawa objęcia Akcji] 
Wykonanie prawa do objęcia akcji Serii H może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

§ 19. [Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji] 
Osobami uprawnionymi do objęcia akcji Serii H są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 

§ 20. [Cena emisyjna Akcji Serii H] 
1.Wszystkie akcje Serii H objęte zostaną w zamian za wkład pieniężny. 
2.Cena emisyjna akcji Serii H jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł za jedną Akcję. 

§ 21. [Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie] 
Akcje Serii H uczestniczą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę, począwszy od dnia ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, pod warunkiem, że zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych nastąpi przed dniem dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych. 

§ 22. [Wyłączenie prawa poboru] 
Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji Serii H w całości. Akcjonariusze podzielają opinie Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji Serii H leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej Uchwały. 

§ 23. [Zmiana Statutu Spółki] 
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, w Statucie Spółki w § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 2.572.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda. Do objęcia akcji serii H uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A.” 

§ 23. [Dematerializacja akcji Serii H oraz dopuszczenie ich do obrotu] 
Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji Serii H oraz o ubieganiu się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§ 24. [Postanowienia końcowe] 
1.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji Serii H. 
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 z 2005 roku, poz. 1538 z późn. zm.) oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych w celu rejestracji akcji Serii H. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§ 25. [Termin wejścia w życie] 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego: 

OPINIA ZARZĄDU O WYŁĄCZENIU PRAW POBORU AKCJI SERII H. 
Zarząd Spółki przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji Serii H, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji Programu oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: 
"Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji Serii H jest uzasadnione celem dokonania tej emisji, którym jest przyznanie akcji osobom uprawnionym w programie motywacyjnym, określonym w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego. Przyznanie akcji osobom uprawnionym ma na celu motywowanie ich do efektywnego działania dla rozwoju Spółki, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówkowych Spółki. 
Wysokość ceny emisyjnej akcji Serii H została określona jako równa wartości nominalnej w celu dania uczestnikom Programu możliwości uzyskania wymiernych korzyści związanych ze wzrostu wartości akcji, wynikającego z pracy i zaangażowania na rzecz Spółki osób uczestniczących z programie motywacyjnym.” 

Uchwała w sprawie zmiany § 6 oraz § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w związku z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 20 lutego 2009 roku uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz rejestracją w dniu 20 marca 2009 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uchwala zmianę § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.443.834,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 51.443.834 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.: 
a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), 
b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). 
c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). 
d/ 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych). 
e/ 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych). 
f/ 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 13.598.525 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych). 
g/ 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 3.848.995,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotoch). 
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w związku z obowiązkiem dostosowania przedmiotu działalności gospodarczej określonego według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), uchwala zmianę § 6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
1.Opieka zdrowotna [PKD 86] 
2.Działalność wydawnicza [PKD 58] 
3.Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z] 
4.Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z] 
5.Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9] 
6.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z] 
7.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z] 
8.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z] 
9.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1] 
10.Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z] 
11.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z] 
12.Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z] 
13.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z] 
14.Zakwaterowanie [PKD 55] 
15.Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56] 
16.Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z] 
17.Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z] 
18.Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9] 
19.Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66] 
20.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68] 
21.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41] 
22.Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42] 
23.Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81] 
24.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3] 
25.Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1] 
26.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72] 
27.Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z] 
28.Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5] 
29.Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3] 
30.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z] 
31.Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70] 
32.Badania i analizy techniczne [PKD 71.20] 
33.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72] 
3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści: 


Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu. 
2. Założycielami Spółki są: 
1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, 
2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI, 
3. ANNA IRENA CHMIELECKA,   
4. KAROLINA CHMIELECKA 
5. MICHAŁ CHMIELECKI, 

§ 2 
1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.   Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A., 
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 3 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 4 
Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK. 

§ 5 
1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.  
2. Spółka posiada oddział w Gdańsku i może otwierać dalsze oddziały w kraju i zagranicą. 
3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą. 
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 Przedmiot działania Spółki 

§ 6 
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
1.Opieka zdrowotna [PKD 86] 
2.Działalność wydawnicza [PKD 58] 
3.Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z] 
4.Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z] 
5.Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9] 
6.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z] 
7.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z] 
8.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z] 
9.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1] 
10.Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z] 
11.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z] 
12.Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z] 
13.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z] 
14.Zakwaterowanie [PKD 55] 
15.Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56] 
16.Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z] 
17.Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z] 
18.Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9] 
19.Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66] 
20.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68] 
21.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41] 
22.Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42] 
23.Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81] 
24.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3] 
25.Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1] 
26.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72] 
27.Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z] 
28.Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5] 
29.Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3] 
30.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z] 
31.Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70] 
32.Badania i analizy techniczne [PKD 71.20] 
33.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72] 

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze 

§ 7 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.443.834,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 51.443.834 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.: 
a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), 
b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). 
c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). 
d/ 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych). 
e/ 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych). 
f/ 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 13.598.525 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych). 
g/ 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 3.848.995,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotoch). 
3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 2.572.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda. Do objęcia akcji serii H uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 

§ 8 
W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. 

§ 9 
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. 
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. 
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. 

§ 10 
Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 

§ 11 
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Organy Spółki 

§ 12 
Organami Spółki są: 
1. Zarząd Spółki, 
2. Rada Nadzorcza, 
3. Walne Zgromadzenie. 

§ 13 
1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób. 
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. 
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. 
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków. 
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. 

§ 14 
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: 
1. ustanowienie i odwołanie prokury, 
2. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, 
3. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 
4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 
5.  zaciąganie kredytów i pożyczek, 
6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. 
5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. 

§ 15 
W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. 

§ 16 
1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. 
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. 
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. 

§ 17 
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. 
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. 
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani. 
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. 

§ 18 
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających. 
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu. 
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 
7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej. 
8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. 

§ 19 
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 
a. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, 
b. powoływanie Członków Zarządu, 
c. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu, 
d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, 
e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu, 
f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego, 
g. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 
i. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, 
j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, 
k. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 
l. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki. 
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia. 

§ 20 
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 
1. z własnej inicjatywy, 
2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 
3. na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie: 
a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 
b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 

§ 21 
1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 
2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. 
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h. 
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 

§ 22 
Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie. 

§ 23 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 

§ 24 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: 
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
2. podział zysku lub pokrycie strat,  
3. zmiana przedmiotu działalności Spółki, 
4. zmiana Statutu Spółki, 
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, 
9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje, 
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 
11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego. 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał. 
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne. 
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych. 
5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu. 

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki 

§ 25 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy spółki akcyjnej kończy się dnia 31 grudnia 2004 roku. 

§ 26 
Spółka tworzy następujące kapitały własne: 
1.kapitał zakładowy, 
2. kapitał zapasowy: 
- z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, 
-  z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji, 
- z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość, 
- z innych tytułów przewidzianych prawem. 
3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów. 
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 

§ 27 
Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

§ 28 
Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem.” 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

14. RB 27/2009 : Komentarz Zarządu do wyników osiągniętych po I kwartale 2009 r.

Gdańsk, 15.05.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2009

Komentarz Zarządu do wyników osiągniętych po I kwartale 2009 r. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przedstawia w załączeniu komentarz do wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową Swissmed po pierwszym kwartale 2009 roku. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu 

Komentarz Zarządu do wyników finansowych

15. RB 26/2009 : Projekty uchwał na ZWZ

Gdańsk, 7.05.2009r.  

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2009

Projekty uchwał na ZWZ 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 22 maja 2009 roku, godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44. 

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjęcie następujących uchwał: 

Projekt uchwały nr 1 (do punktu 6 porządku obrad) 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7 porządku obrad) 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zawierające: 
a)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 34.317.873,28 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy); 
b)rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2.248.433,86 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy); 
c)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 665.066,63 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze), 
d)zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.248.040,86 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych osiemdziesiąt sześć groszy), 
e)informację dodatkową. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 3 (do punktu 8 porządku obrad) 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 4 (do punktu 9 porządku obrad) 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zawierające: 
a)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 53.574.496,26 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia sześć groszy); 
b)rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2.391.942,26 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote dwadzieścia sześć groszy); 
c)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 840.795,24 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia cztery grosze); 
d)zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.402.566,07 zł. (słownie: pięć milionów czterysta dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych siedem groszy), 
e)informację dodatkową. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 5 (do punktu 10 porządku obrad) 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2008 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2008 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2008 roku. 

1.Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2008 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2008 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2008 roku. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 6 (do punktu 11 porządku obrad) 
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w kwocie 2.248.433,86 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 7 (do punktu 12 porządku obrad) 
w sprawie dalszego trwania Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok 2008 wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 8 (do punktu 13 porządku obrad) 
w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 9 (do punktu 14 porządku obrad) 
w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 10 (do punktu 14 porządku obrad) 
w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewicz - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 11 (do punktu 14 porządku obrad) 
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 12 (do punktu 14 porządku obrad) 
w sprawie udzielenia Waldemarowi Gębuś - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Waldemarowi Gębuś - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 13 (do punktu 14 porządku obrad) 
w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 14 (do punktu 14 porządku obrad) 
w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 15 (do punktu 15 porządku obrad) 
w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 453 § 2 i 3, art. 448, art. 449 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 i 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia: 

§ 1. [Przedmiot Uchwały] 
Walne Zgromadzenie niniejszym wprowadza w Spółce program motywacyjny (zwany w dalszej części Uchwały „Programem”). 

§ 2. [Cel Programu] 
Celem Programu jest: 
1.Nagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innych osób spośród kierownictwa i kluczowego personelu, które przyczyniły się do wzrostu przychodów, zakresu działalności i efektywności funkcjonowania Spółki. 
2.Motywowanie wymienionych w ust. 1 osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki, które dzięki temu Spółka będzie mogła przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności i rozwoju. 

§ 3. [Osoby Uprawnione] 
1.Prawo do uczestniczenia w Programie przysługuje następującym osobom (zwanym w dalszej części uchwały „Uprawnionymi”): 
1)członkom Rady Nadzorczej Spółki, 
2)członkom Zarządu Spółki i Prokurentom Spółki, 
3)osobom spośród kierownictwa i kluczowego personelu Spółki, które przyczyniły się do wzrostu przychodów, efektywności funkcjonowania i rozszerzenia zakresu działalności Spółki oraz mają znaczący wpływ na uzyskiwane przez nią wyniki i dalszy rozwój - wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3. 
2.Uprawnionymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będą członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję: 
1)na dzień publikacji sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku – w odniesieniu do Pierwszej Transzy Programu, 
2)na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o rozszerzeniu działalności w zakresie świadczenia usług w kolejnym obiekcie szpitalnym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, przy czym uchwała ta podjęta zostanie z uwzględnieniem zaistnienia jednego z niżej wymienionych zdarzeń, bez zbędnej zwłoki: 
a)zawarcia umowy nabycia własności / użytkowania wieczystego przez Spółkę lub spółkę z grupy kapitałowej Swissmed szpitala albo innej nieruchomości mogącej podlegać adaptacji na szpital, co do której wydano potrzebne ostateczne decyzje, lub otrzymania przez Spółkę lub spółkę z grupy kapitałowej Swissmed ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę szpitala, lub 
b)nabycia pakietu udziałów (akcji) umożliwiającego sprawowanie kontroli nad podmiotem posiadającym, użytkującym, budującym szpital albo przygotowującym budowę szpitala, lub 
c)zawarcia umowy, na mocy której Spółka lub spółka z grupy kapitałowej Swissmed nabędzie prawo - inne niż określone w pkt a) - do dysponowania szpitalem (w szczególności: najem, dzierżawa) lub stanie się operatorem medycznym szpitala, lub 
d)dokonania innej czynności prawnej lub zajścia zdarzenia, które skutkować będą rozpoczęciem prowadzenia przez Spółkę działalności w drugim szpitalu w możliwym do określenia czasie i z odpowiednią dla oceny perspektyw działalności gospodarczej dozą prawdopodobieństwa. 
– w odniesieniu do Drugiej Transzy Programu. 
3.Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, będą, w odniesieniu do każdej Transzy Programu, imiennie wskazywani przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwałą podejmowaną na wniosek Zarządu Spółki. Uchwały będą każdorazowo podejmowane w terminie: 
1)do 30 dni od dnia publikacji sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku – w odniesieniu do Pierwszej Transzy Programu, 
2)do 30 dni od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 – w odniesieniu do Drugiej Transzy Programu, 
4.Uchwały, o których mowa w ust. 3 będą wskazywać listę osób Uprawnionych oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, którą może objąć każda z tych osób. 
5.Walne Zgromadzenie niniejszym ustanawia pełnomocnika w osobie radcy prawnego Pani Anny Litwic do reprezentowania Spółki w zakresie wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji Programu w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwanej dalej „Pełnomocnikiem WZ”. 

§ 4. [Podstawowe zasady Programu] 
1. Cel Programu jest realizowany poprzez przyznanie Uprawnionym do uczestniczenia w Programie prawa do objęcia akcji Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 
2. W ramach Programu Uprawnieni mogą nabyć prawo do objęcia akcji Spółki, zgodnie z następującymi zasadami: 
1)liczba akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu wynosi 2.572.000 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji, co stanowi na dzień podjęcia niniejszej Uchwały 5,00% liczby akcji Spółki, 
2)akcje Spółki przeznaczone do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu są podzielone na następujące Transze: 
a)Pierwszą Transzę, liczącą 772.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące ) akcji, 
b)Drugą Transzę, liczącą 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji. 
3)w celu realizacji Programu i zagwarantowania prawa do objęcia akcji przez Uprawnionych, Spółka dokona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, w drodze emisji 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy) akcji Serii H oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A, inkorporujących prawo do objęcia tych akcji, 
4)cena, po jakiej akcje będą obejmowane przez Uprawnionych jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 1,00 zł (jeden złoty). 
5)Program jest utworzony na czas określony – pięciu lat, począwszy od roku 2009 i wygasa wraz z upływem 2013 roku, przy czym Uprawnieni nie tracą praw nabytych w czasie trwania Programu po jego wygaśnięciu. 

§ 5. [Liczba akcji przypadająca Uprawnionym] 
1.Ustala się następujący udział poszczególnych grup Uprawnionych w Programie: 
1)20% liczby akcji Serii H możliwych do objęcia w czasie trwania Programu, jest przeznaczona do objęcia przez Uprawnionych członków Rady Nadzorczej, 
2)20% liczby akcji Serii H możliwych do objęcia w czasie trwania Programu, jest przeznaczona do objęcia przez Uprawnionych członków Zarządu oraz Prokurentów Spółki, 
3)60% liczby akcji Serii H możliwych do objęcia w czasie trwania Programu, jest przeznaczona do objęcia przez pozostałych Uprawnionych. 
2.Uprawnieni mogą objąć łącznie 2.572.000 akcji serii H. 
3.Liczba akcji Serii H, którą - w ramach każdej Transzy - będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych Członków Rady Nadzorczej, będzie równa ilorazowi liczby akcji w Transzy i liczby Uprawnionych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku gdyby tak osiągnięty wynik nie był liczbą całkowitą to ilość akcji zaokrągla się w dół, a pozostałe w wyniku podziału akcje zostaną zaoferowane Uprawnionemu Członkowi Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
4.Liczba akcji Serii H, którą - w czasie trwania Programu - będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych, o których mowa w ust. 1 p, 2 i 3 zostanie określona w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4. 

§ 6. [Prawo do objęcia akcji Serii H] 
1.Prawo do objęcia akcji Serii H zostanie przyznane Uprawnionym poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 
2.Warranty subskrypcyjne Serii A będą oferowane: 
1)uprawnionym członkom Rady Nadzorczej – przez Pełnomocnika WZ,
2)uprawnionym członkom Zarządu oraz Prokurentom – przez Radę Nadzorczą, 
3)pozostałym Uprawnionym – przez Zarząd. 
3.W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu stosunku łączącego Uprawnionego ze Spółką, Uprawniony zachowuje prawa wynikające z posiadanych Warrantów subskrypcyjnych Serii A, ale traci uprawnienie do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A w przyszłości. 

§ 7. [Regulamin Programu] 
1.Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu określającego zasady i warunki Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą. 
2.Regulamin Programu będzie w szczególności określał kryteria jakimi będzie się kierował Zarząd przygotowując wnioski, o których mowa w § 3 ust. 2. Kryteria uwzględnią wkład Uprawnionych osób spośród kierownictwa i kluczowego personelu Spółki w osiąganie wzrostu przychodów, poprawę efektywności funkcjonowania oraz rozszerzenie zakresu działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu we wprowadzenie zaawansowanych procedur medycznych. 

§ 8. [Emisja Warrantów subskrypcyjnych Serii A] 
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu umożliwienia obejmowania akcji Serii H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy) Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 
2.Warranty subskrypcyjne Serii A są papierami wartościowymi na okaziciela, 
3.Warranty subskrypcyjne Serii A nie posiadają wartości nominalnej. 
4.Warranty subskrypcyjne Serii A uprawniają do objęcia akcji Serii H. 
5.Warranty subskrypcyjne Serii A są emitowane w dwóch emisjach: 
1)Pierwszej Emisji liczącej 772.000 warrantów, uprawniających do objęcia akcji serii H w ramach Pierwszej Transzy, 
2)Drugiej Emisji liczącej 1.800.000 warrantów, uprawniających do objęcia akcji serii H w ramach Drugiej Transzy. 
6.Objęcie akcji Serii H przez posiadacza Warrantów subskrypcyjnych Serii A następuje w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę. 

§ 9. [Uprawnieni do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A] 
1.Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów subskrypcyjnych Serii A są Uprawnieni w rozumieniu § 3 ust. 1 niniejszej uchwały. 
2.Odpowiednie organa Spółki zaoferują Warranty subskrypcyjne Serii A osobom uprawnionym wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały w terminie do 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą tych uchwał. 

§ 10. [Cena emisyjna Warrantów subskrypcyjnych Serii A] 
Warranty subskrypcyjne Serii A zostaną objęte przez osoby wymienione w § 3 nieodpłatnie. 

§ 11. [Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant subskrypcyjny Serii A] 
Jeden Warrant subskrypcyjny Serii A uprawnia do objęcia jednej akcji Serii H. 

§ 12. [Termin wykonania praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A] 
Wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r., przy czym wykonanie praw z: 
1)Warrantów subskrypcyjnych Serii A Pierwszej Emisji może nastąpić nie wcześniej niż 01 września 2009 roku, 
2)Warrantów subskrypcyjnych Serii A Drugiej Emisji może nastąpić nie wcześniej niż 01 września 2010 roku. 

§ 13. [Forma warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania] 
1.Warranty subskrypcyjne Serii A zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w postaci odcinków zbiorowych. 
2.Warranty subskrypcyjne Serii A przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim. Na potwierdzenie stanu posiadania Warrantów subskrypcyjnych Serii A będą wydawane ich posiadaczom imienne zaświadczenia depozytowe. 

§ 14. [Zbycie Warrantów subskrypcyjnych Serii A] 
1.Warranty subskrypcyjne mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, celem ich umorzenia. 
2.Warranty subskrypcyjne Serii A podlegają dziedziczeniu. 

§ 15. [Postanowienia końcowe] 
1.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 
2.Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. 

§ 16. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego] 
Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.572.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda. 

§ 17. [Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego] 
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 

§ 18. [Termin wykonania prawa objęcia Akcji] 
Wykonanie prawa do objęcia akcji Serii H może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

§ 19. [Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji] 
Osobami uprawnionymi do objęcia akcji Serii H są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 

§ 20. [Cena emisyjna Akcji Serii H] 
1.Wszystkie akcje Serii H objęte zostaną w zamian za wkład pieniężny. 
2.Cena emisyjna akcji Serii H jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł za jedną Akcję. 

§ 21. [Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie] 
Akcje Serii H uczestniczą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę, począwszy od dnia ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, pod warunkiem, że zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych nastąpi przed dniem dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych. 

§ 22. [Wyłączenie prawa poboru] 
Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji Serii H w całości. Akcjonariusze podzielają opinie Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji Serii H leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej Uchwały. 

§ 23. [Zmiana Statutu Spółki] 
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, w Statucie Spółki w § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 2.572.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda. Do objęcia akcji serii H uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A.” 

§ 24. [Dematerializacja akcji Serii H oraz dopuszczenie ich do obrotu] 
Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji Serii H oraz o ubieganiu się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§ 25. [Postanowienia końcowe] 
1.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji Serii H. 
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 z 2005 roku, poz. 1538 z późn. zm.) oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych w celu rejestracji akcji Serii H. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§ 26. [Termin wejścia w życie] 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego: 

OPINIA ZARZĄDU O WYŁĄCZENIU PRAW POBORU AKCJI SERII H. 
Zarząd Spółki przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji Serii H, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji Programu oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: 
"Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji Serii H jest uzasadnione celem dokonania tej emisji, którym jest przyznanie akcji osobom uprawnionym w programie motywacyjnym, określonym w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego. Przyznanie akcji osobom uprawnionym ma na celu motywowanie ich do efektywnego działania dla rozwoju Spółki, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówkowych Spółki. 
Wysokość ceny emisyjnej akcji Serii H została określona jako równa wartości nominalnej w celu dania uczestnikom Programu możliwości uzyskania wymiernych korzyści związanych ze wzrostu wartości akcji, wynikającego z pracy i zaangażowania na rzecz Spółki osób uczestniczących z programie motywacyjnym.” 

Projekt uchwały nr 16 (do punktu 16 porządku obrad) 
w sprawie zmiany § 6 oraz § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w związku z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 20 lutego 2009 roku uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz rejestracją w dniu 20 marca 2009 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uchwala zmianę § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.443.834,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 51.443.834 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.: 
a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), 
b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). 
c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). 
d/ 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych). 
e/ 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych). 
f/ 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 13.598.525 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych). 
g/ 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 3.848.995,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotoch). 
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w związku z obowiązkiem dostosowania przedmiotu działalności gospodarczej określonego według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), uchwala zmianę § 6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
1.Opieka zdrowotna [PKD 86] 
2.Działalność wydawnicza [PKD 58] 
3.Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z] 
4.Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z] 
5.Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9] 
6.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z] 
7.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z] 
8.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z] 
9.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1] 
10.Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z] 
11.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z] 
12.Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z] 
13.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z] 
14.Zakwaterowanie [PKD 55] 
15.Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56] 
16.Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z] 
17.Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z] 
18.Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9] 
19.Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66] 
20.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68] 
21.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41] 
22.Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42] 
23.Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81] 
24.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3] 
25.Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1] 
26.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72] 
27.Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z] 
28.Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5] 
29.Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3] 
30.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z] 
31.Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70] 
32.Badania i analizy techniczne [PKD 71.20] 
33.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72] 
3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt uchwały nr 17 (do punktu 17 porządku obrad) 
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści: 


Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu. 
2. Założycielami Spółki są: 
1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, 
2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI, 
3. ANNA IRENA CHMIELECKA,   
4. KAROLINA CHMIELECKA 
5. MICHAŁ CHMIELECKI, 

§ 2 
1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.   Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A., 
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 3 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 4 
Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK. 

§ 5 
1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.  
2. Spółka posiada oddział w Gdańsku i może otwierać dalsze oddziały w kraju i zagranicą. 
3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą. 
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 Przedmiot działania Spółki 

§ 6 
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
1.Opieka zdrowotna [PKD 86] 
2.Działalność wydawnicza [PKD 58] 
3.Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z] 
4.Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z] 
5.Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9] 
6.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z] 
7.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z] 
8.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z] 
9.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1] 
10.Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z] 
11.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z] 
12.Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z] 
13.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z] 
14.Zakwaterowanie [PKD 55] 
15.Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56] 
16.Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z] 
17.Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z] 
18.Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9] 
19.Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66] 
20.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68] 
21.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41] 
22.Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42] 
23.Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81] 
24.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3] 
25.Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1] 
26.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72] 
27.Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z] 
28.Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5] 
29.Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3] 
30.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z] 
31.Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70] 
32.Badania i analizy techniczne [PKD 71.20] 
33.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72] 

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze 

§ 7 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.443.834,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 51.443.834 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.: 
a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), 
b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). 
c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). 
d/ 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych). 
e/ 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych). 
f/ 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 13.598.525 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych). 
g/ 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 3.848.995,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotoch). 
3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 2.572.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda. Do objęcia akcji serii H uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 

§ 8 
W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. 

§ 9 
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. 
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. 
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. 

§ 10 
Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 

§ 11 
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Organy Spółki 

§ 12 
Organami Spółki są: 
1. Zarząd Spółki, 
2. Rada Nadzorcza, 
3. Walne Zgromadzenie. 

§ 13 
1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób. 
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. 
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. 
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków. 
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. 

§ 14 
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: 
1. ustanowienie i odwołanie prokury, 
2. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, 
3. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 
4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 
5.  zaciąganie kredytów i pożyczek, 
6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. 
5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. 

§ 15 
W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. 

§ 16 
1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. 
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. 
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. 

§ 17 
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. 
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. 
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani. 
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. 

§ 18 
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających. 
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu. 
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 
7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej. 
8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. 

§ 19 
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 
a. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, 
b. powoływanie Członków Zarządu, 
c. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu, 
d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, 
e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu, 
f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego, 
g. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 
i. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, 
j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, 
k. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 
l. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki. 
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia. 

§ 20 
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 
1. z własnej inicjatywy, 
2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 
3. na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie: 
a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 
b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 

§ 21 
1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 
2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. 
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h. 
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 

§ 22 
Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie. 

§ 23 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 

§ 24 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: 
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
2. podział zysku lub pokrycie strat,  
3. zmiana przedmiotu działalności Spółki, 
4. zmiana Statutu Spółki, 
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, 
9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje, 
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 
11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego. 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał. 
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne. 
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych. 
5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu. 

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki 

§ 25 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy spółki akcyjnej kończy się dnia 31 grudnia 2004 roku. 

§ 26 
Spółka tworzy następujące kapitały własne: 
1.kapitał zakładowy, 
2. kapitał zapasowy: 
- z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, 
-  z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji, 
- z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość, 
- z innych tytułów przewidzianych prawem. 
3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów. 
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 

§ 27 
Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

§ 28 
Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem.” 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

16. RB 25/2009 : Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

Gdańsk, 6.05.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2009

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. Teksty raportów bieżących i okresowych są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.swissmed.com.pl, w dziale "dla inwestora". 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu 

Załącznik

17. RB 24/2009 : Rejestracja przez KDPW akcji serii G

Gdańsk, 30.04.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2009

Rejestracja przez KDPW akcji serii G 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 kwietnia 2009 roku powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 kwietnia 2009 roku uchwały nr 152/09 o następującej treści: 

§ 1 

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.848.995 (trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Zarządu tej spółki z dnia 20 lutego 2009 r., i nadać im kod PLSWMED00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLSWMED00013, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust.1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. 

§ 2 

Informacja o zarejestrowaniu akcji, o których mowa w § 1 ust. 1, pod kodem PLSWMED00013 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

18. RB 23/2009 : Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Gdańsk, 23.04.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2009

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 maja 2009 roku, na godz. 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 
4) Przyjęcie porządku obrad; 
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.; 
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008; 
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r.; 
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008; 
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2008 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2008 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2008 roku; 
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2008 roku; 
12)Podjęcie uchwały w sprawie dalszego trwania Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008; 
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008; 
15) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego; 
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 i § 7 Statutu Spółki 
17) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia teksu jednolitego Statutu Spółki; 
18) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

W związku z punktem 16 porządku obrad oraz stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podaje do publicznej wiadomości dotychczasową i projektowaną treść Statutu Spółki: 

Aktualne brzmienie § 6 Statutu Spółki: 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
1.Ochrona zdrowia i opieka społeczna [PKD 85] 
2.Działalność wydawnicza [PKD 22.1] 
3.Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych [PKD 33.10] 
4.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 51.1] 
5.Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych [PKD 51.46] 
6.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych [PKD 52.3] 
7.Hotele i restauracje [PKD 55] 
8.Pozostałe pośrednictwo finansowe [PKD 65.2] 
9.Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami [PKD 67] 
10.Obsługa nieruchomości [PKD 70] 
11.Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń [PKD 71.34] 
12.Nauka [PKD 73] 
13.Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia [PKD 80.4]
14.Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej [PKD 74] z wyjątkiem działalności prawniczej (74.14). 

Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki: 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
1.Opieka zdrowotna [PKD 86] 
2.Działalność wydawnicza [PKD 58] 
3.Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z] 
4.Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z] 
5.Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9] 
6.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z] 
7.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z] 
8.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z] 
9.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1] 
10.Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z] 
11.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z] 
12.Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z] 
13.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z] 
14.Zakwaterowanie [PKD 55] 
15.Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56] 
16.Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z] 
17.Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z] 
18.Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9] 
19.Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66] 
20.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68] 
21.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41] 
22.Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42] 
23.Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81] 
24.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3] 
25.Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1] 
26.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72] 
27.Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z] 
28.Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5] 
29.Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3] 
30.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z] 
31.Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70] 
32.Badania i analizy techniczne [PKD 71.20] 
33.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72] 

Aktualne brzmienie § 7 ust. 1, 2 Statutu Spółki: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.594.839 zł. (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych). 
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 47.594.839 zł. (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.: 
a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), 
b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). 
c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). 
d/ 758 587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758 587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych). 
e/ 19.426.465 ( słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych). 
f/ 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych. 

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.443.834,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 51.443.834 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.: 
a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), 
b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). 
c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). 
d/ 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych). 
e/ 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych). 
f/ 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 13.598.525 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych). 
g/ 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 3.848.995,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotoch). 

Proponowane brzmienie dodanego po ust. 4 w § 7 Statutu Spółki ust. 5: 

5. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 2.572.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu dwóch tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda. Do objęcia akcji serii H uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A. 

Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 15 maja 2009 r. do godziny 16.30 złożą imienne świadectwa depozytowe oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, w sekretariacie Zarządu w godzinach od 9.00 do 16.30. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w dniach 19.05.2009 r. - 21.05.2009 r., w godzinach 9.00-16.30. Odpisy sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych dostępne będą w siedzibie Spółki w dniach 08.05.2009 r. - 22.05.2009 r., zaś wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad - w dniach 14.05.2009 r. - 21.05.2009 r., w godz. 9.00-16.30. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad 15 minut przed ich rozpoczęciem. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

19. RB 22/2009 : Zmiana kontraktu z NFZ

Gdańsk, 17.04.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2009 

Zmiana kontraktu z NFZ 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 kwietnia 2009 roku, doręczony został Emitentowi Aneks nr 7/2009 do umowy nr 11/000102/SZP/02 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku w dniu 16 kwietnia 2009 roku, obejmujący okres rozliczeniowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Na mocy postanowień niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń w w/w okresie uległa zmniejszeniu o 1.147.500,00 zł (jeden milion sto czterdzieści tysięcy pięćset złotych). 

Emitent informuje, iż zmniejszenie wartości zakontraktowanych świadczeń nastąpiło proporcjonalnie do wartości całego kontraktu z NFZ z zakresu kardiochirurgii - hospitalizacji i jest związane z rozpoczęciem świadczenia przez Emitenta usług medycznych z tego zakresu począwszy od miesiąca marca 2009 r. 

W związku z powyższym łączna wartość zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego na rok 2009 wynosi łącznie 21.966.580,00 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych). 

Łączna wartość wszystkich dotychczas zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2009 wynosi obecnie 24.048.635,15 zł (dwadzieścia cztery miliony czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 15/100). 

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż istnieje możliwość, że wartość kontraktu z NFZ na 2009 rok ulegnie zwiększeniu w wyniku otrzymania przez Emitenta dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, tzw. nadlimitów, tj. świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych ponad kwoty zakontraktowane w przedmiotowej umowie. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

20. RB 21/2009 : Ostateczne rozliczenie Kontraktu z NFZ za 2008 rok

Gdańsk, 30.03.2009r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2009

Ostateczne rozliczenie Kontraktu z NFZ za  2008 rok

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2009 roku doręczony został Emitentowi Aneks nr 1/2009 do umowy nr 11/000102/AOS/08/9 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku dnia 16 lutego 2009 roku, obejmujący okres rozliczeniowy od 01 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Na mocy postanowień niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń w w/w okresie uległa zmniejszeniu o 206.245,61 zł (dwieście sześć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy). 

W związku z powyższym łączna wartość zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2008 wyniosła łącznie 17.377.687,12 zł (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy). 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

21. RB 20/2009 : Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

Gdańsk, 30.03.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2009

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku  

W związku z wejściem w życie z dniem 15.03.2009 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości zmieniony terminarz publikacji raportów okresowych w 2009 roku: 

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE: 

- za I kwartał 2009 r. – 15 maja 2009 r. 
- za III kwartał 2009 r. – 10 listopada 2009 r. 

RAPORTY PÓŁROCZNE: 

- jednostkowy raport za I półrocze 2009 r. – 28 sierpnia 2009 r. 
- skonsolidowany raport za I półrocze 2009 r. – 28 sierpnia 2009 r. 

RAPORTY ROCZNE: 

- jednostkowy raport roczny za 2008 r. – 29 kwietnia 2009 r. 
- skonsolidowany raport roczny za 2008 r. – 29 kwietnia 2009 r. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

22. RB 19/2009 : Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2009 ...

Gdańsk, 25.03.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2009 

Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2009 oraz rozliczenie nadlimitów za rok 2008

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 marca 2009 r. doręczone zostały Emitentowi zawarte w dniu 09.02.2009 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku następujące umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2009, obejmujące okres rozliczeniowy od dn. 01.01.2009 r. do dn. 31.12.2009 r.: 
- Umowa nr 11/000102/POZ/08/9 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej, określająca wartość zakontraktowanych świadczeń na kwotę 439.824,48zł (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złotych 48/100). 
- Umowa nr 11/000102/POZ-NT/08/9 o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ oraz transportu sanitarnego w POZ), określająca wartość zakontraktowanych świadczeń na kwotę 15.500,04zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych 04/100). 
- Umowa nr 11/000102/POZ-P/08/9 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej), określająca wartość zakontraktowanych świadczeń na kwotę 75.733,03zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy tysiące 03/100). 

W związku z powyższym łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2009 wynosi łącznie 25.196.135,15zł (dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć 15/100), tj. uległa zwiększeniu o kwotę 531.057,55zł (pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 55/100). 

Jednocześnie Emitentowi dostarczony został aneks nr 1/2009 z dnia 16.02.2009 r. do umowy nr 11/000102/ASDK/08 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, obejmujący okres rozliczeniowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Na mocy postanowień niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. wynosi 1.588.386,20zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy), tj. uległa zwiększeniu o kwotę 23.907,50zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedem złotych 50/100). 

W związku z powyższym łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2008 wynosi łącznie 17.583.932,73 zł (siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 73/100). 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

23. RB 18/2009 : Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ...

Gdańsk, 25.03.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2009 

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez znaczącego akcjonariusza. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2009 roku, otrzymał zawiadomienie od spółki prawa szwajcarskiego Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku zarejestrowania w dnia 20 marca 2009 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zmniejszył się udział posiadanych przez Theo Frey East AG głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Theo Frey East AG posiada 4.874.226 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć) akcji Emitenta, co stanowi obecnie 9,47% kapitału zakładowego Spółki oraz 9,47% ogólnej liczby głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji (tj. 51.443.834). Liczba głosów wynikająca ze wszystkich posiadanych przez Theo Frey East AG akcji wynosi 4.874.226. 

Przed zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, Theo Frey East AG posiadała: 
- 4.874.226 akcji, co stanowiło 10,24% kapitału zakładowego Spółki; 
- 4.874.226 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,24% ogólnej liczby głosów. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

24. RB 17/2009 : Transakcje nabycia akcji przez osoby zobowiązane

Gdańsk, 24.03.2009r

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2009

Transakcje nabycia akcji przez osoby zobowiązane 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2009 roku, otrzymał dwa zawiadomienia złożone na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Emitenta. 

Pierwsze zawiadomienie zostało złożone przez Pana Romana Walasińskiego – Prezesa Zarządu. Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie zawartej w dniu 25 lutego 2009 roku umowy sprzedaży akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, Pan Roman Walasiński nabył od spółki prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, za łączną cenę 1 zł (jeden złoty). Drugie zawiadomienie zostało złożone przez Panią Annę Litwic – Prokurenta. Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie zawartej w dniu 25 lutego 2009 roku umowy sprzedaży akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, Pani Anna Litwic nabyła od spółki prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, za łączną cenę 1 zł (jeden złoty). Postanowienia dwóch powyżej opisanych umów sprzedaży akcji weszły w życie z dniem 20 marca 2009 roku, tj. z dniem rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

25. RB 16/2009 : Transakcje nabycia / sprzedaży akcji przez TF Holding AG

Gdańsk, 24.03.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2009

Transakcje nabycia / sprzedaży akcji przez TF Holding AG 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2009 roku, otrzymał zawiadomienie od spółki prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, złożone na podstawie oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o nabyciu w dniu 20 marca 2009 roku 3.012.071 (trzy miliony dwanaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G. Akcje Emitenta zostały nabyte na podstawie umowy objęcia akcji zawartej w Gdańsku dnia 20 lutego 2009 roku, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2009 oraz postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 marca 2009 roku w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nabyte przez TF Holding AG akcje stanowią 5,85% kapitału zakładowego Emitenta oraz 5,85% ogólnej liczby głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji (tj. 51.443.834). W dniu 20 marca 2009 roku liczba głosów wynikająca z wszystkich posiadanych przez TF Holding AG akcji Emitenta wynosiła 3.012.071. TF Holding AG przed opisaną powyżej transakcją nabycia 3.012.071 akcji, nie posiadał żadnych akcji Emitenta. 

Jednocześnie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, TF Holding AG poinformował w dniu dzisiejszym Emitenta, iż na podstawie dwóch umów sprzedaży akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku zawartych w dniu 25 lutego 2009 roku TF Holding AG sprzedał łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji Emitenta. Postanowienia w/w umów sprzedaży akcji weszły w życie z dniem 20 marca 2009 roku, tj. z dniem rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku dokonanej transakcji zbycia akcji, na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia TF Holding AG posiada 2.012.071 (dwa miliony dwanaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta, co stanowi 3,91% ogólnej liczby głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji (tj. 51.443.834) oraz 3,91% kapitału zakładowego Spółki. Liczba głosów wynikająca z wszystkich posiadanym przez TF Holding AG akcji wynosi 2.012.071. 
Ponadto Pan Bruno Hangartner (Główny Akcjonariusz Spółki oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.) jako osoba zarządzająca TF Holding AG, na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przekazała Emitentowi w dniu dzisiejszym informacje o powyżej opisanych transakcjach. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

26. RB 15/2009 : Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną

Gdańsk, 24.03.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2009

Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2009 roku, otrzymał zawiadomienie od Pana Bruno Hangartnera, Głównego Akcjonariusza oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A., złożone na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu w dniu 20 marca 2009 roku 836.924 (ośmiuset trzydziestu sześciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii G Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po cenie 1 zł za każdą akcję. Akcje zostały nabyte na podstawie umowy objęcia akcji zawartej w Gdańsku dnia 20 lutego 2009 roku, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2009 oraz postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 20 marca 2009 roku, w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

Jednocześnie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Pan Bruno Hangartner poinformował Emitenta, iż nabyte akcje stanowią, w dniu złożenia niniejszego zawiadomienia, 1,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem w/w 836.924 sztuk akcji, Pan Bruno Hangartner posiadał: 
24.064.381 akcji Emitenta, co stanowiło 50,56% kapitału zakładowego Spółki; 
24.064.381 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 50,56% ogólnej liczby głosów. 
Natomiast na dzień 24 marca 2009 roku, tj. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Główny Akcjonariusz Spółki posiada 24.901.305 akcji Emitenta, co stanowi 48,40% kapitału zakładowego Spółki oraz 48,40% ogólnej liczby głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji (tj. 51.443.834 akcji). Liczba głosów wynikająca z wszystkich posiadanym przez Pana Bruno Hangartnera akcji wynosi 24.901.305. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

27. RB 14/2009 : Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Gdańsk, 23.03.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2009

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 marca 2009 roku doręczone zostało Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 marca 2009 roku, w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 47.594.839,00 zł do kwoty 51.443.834,00 zł, to jest o kwotę 3.848.995,00 zł w wyniku emisji 3.848.995 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda. 
W wyniku rejestracji, kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 51.443.834 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, tj.: 
a.8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A, 
b.3.553.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
c.1.530.262 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
d.758.587 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
e.19.426.465 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
f.13.598.525 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
g.3.848.995 akcji zwykłych na okaziciela serii G. 
Liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 51.443.834. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

28. RB 13/2009 : Transakcje nabycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

Gdańsk, 02.03.2009r.       

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2009

Transakcje nabycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej w 2009 roku. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 02 marca 2009 roku, otrzymał zawiadomienie od Pana Zbigniewa Grucy, członka Rady Nadzorczej Emitenta, złożone na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 19.10.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. 

Zgodnie z wyżej powołanym zawiadomieniem, Pan Zbigniew Gruca w dniu 23 lutego 2009 roku, nabył 10.105 sztuk akcji Spółki po cenie 1.01 zł za jedną akcję w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym GPW. 

Na dzień dzisiejszy Pan Zbigniew Gruca jest w posiadaniu łącznie 10.273 sztuk akcji Emitenta. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

29. RB 12/2009 : Ostateczne rozliczenie kosztów świadczenia opieki zdrowotnej ...

Gdańsk, 02.03.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2009

Ostateczne rozliczenie kosztów świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne dla NFZ w 2008 r. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 02 marca 2009 roku, ugody z dnia 16 lutego 2009 roku zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, dotyczącej rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w tym świadczeń objętych umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o numerze 11/000102/SZP/2005/8, zmienionym następnie na numer 11/000102/SZP/2008. 

Na mocy postanowień w/w ugody, strony postanowiły dokonać ostatecznego rozliczenia wykonania umowy nr 11/000102/SZP/2008 w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. i ustalić dodatkowe wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne we wskazanym okresie na kwotę 647.905,48 zł (sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięć złotych czterdzieści osiem groszy) 

Powyższa ugoda została zawarta z powodu wykonanych przez Emitenta w roku 2008 tzw. nadlimitów, tj. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne zrealizowanych ponad zakontraktowane w przedmiotowej umowie kwoty. 

W związku z powyższym łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2008 wynosi łącznie 17.560.025,23 zł (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia trzy grosze). 

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

30. RB 11/2009 : Uzupełnienie raportu okresowego za IV kwartał 2008 roku.

Gdańsk, 02.03.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2009

Uzupełnienie raportu okresowego za IV kwartał 2008 roku. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") przekazuje uzupełnienie do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku, opublikowanego w dniu 16 lutego b.r., do części „Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Swissmed” w zakresie zestawienia stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta, zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. 

Na dzień przekazywania raportu okresowego za IV kwartał 2008 roku:

1.Pan Roman Walasiński (Prezes Zarządu) posiadał 400.364 akcje Emitenta. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadania akcji Emitenta przez Pana Romana Walasińskiego nie uległ zmianie. 

2.Pan Bruno Hangartner (Przewodniczący Rady Nadzorczej) posiadał 24.064.380 akcji Emitenta. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadania akcji Emitenta przez Pana Bruno Hangartnera nie uległ zmianie. 

3.Pan Zbigniew Gruca (Członek Rady Nadzorczej) posiadał 168 akcji Emitenta. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadania akcji Emitenta przez Pana Zbigniewa Grucę nie uległ zmianie. 

Według informacji będących w posiadaniu Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nastąpiła zmiana w stanie posiadania akcji Spółki przez Pana Pawła Sobkiewicza (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej). Dnia 27 października 2008 roku Pan Paweł Sobkiewicz nabył 1.000 sztuk akcji Spółki po cenie 0,57 zł za jedną akcję w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym GPW oraz w dniu 30 października 2008 roku nabył 1.000 sztuk akcji Spółki po cenie 0,64 zł za jedną akcję w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym GPW. W konsekwencji powyższych transakcji, na dzień przekazywania raportu okresowego za IV kwartał 2008 roku Pan Paweł Sobkiewicz posiadał 2.000 akcji Emitenta. O zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2009 z dnia 06.01.2009 r. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

31. RB 10/2009 : Kontrakt z NFZ – ambulatoryjna opieka specjalistyczna ...

Gdańsk, 27.02.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2009

Kontrakt z NFZ – ambulatoryjna opieka specjalistyczna na okres od stycznia do czerwca 2009 r. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi następujących umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku: 

1. umowy nr 11/000102/AOS/08/9 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna z dnia 2 lutego 2009 roku. Na mocy postanowień z § 4 ust. 1 w/w umowy wartość zakontraktowanych świadczeń na okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.06.2009 r. wynosi 799.643,50 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy). 

2. umowy nr 11/000102/ASDK/08/9 – o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) z dnia 23 stycznia 2009 r. Zgodnie z § 4 ust. 1 w/w umowy wartość zakontraktowanych świadczeń w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.06.2009 r. wynosi 771.354,10 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy). 

W związku z powyższym łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2009 wynosi łącznie 24.665.077,60 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy). 

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż o powzięciu uchwały o akceptacji propozycji NFZ dotyczącej warunków w/w umów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. 

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

32. RB 9/2009 : Umowy objęcia akcji Spółki serii G

Gdańsk, 24.02.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2009

Umowy objęcia akcji Spółki serii G  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż dnia 24 lutego 2009 roku zawarte zostały dwie umowy objęcia akcji serii G. Pierwsza umowa zawarta została z dotychczasowym akcjonariuszem Spółki, Panem Bruno Hangartnerem, natomiast druga umowa z TF Holding AG spółką akcyjną prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria. Zawarcie umów objęcia akcji nastąpiło w ramach prowadzonej przez Emitenta, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (raport bieżący nr 7/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku), subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych podmiotów. 

Na podstawie umowy objęcia akcji, Pan Bruno Hangartner objął 836.924 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję. Akcje objęte zostały wkładem pieniężnym w wysokości 836.924,00 zł (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote) w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych na podstawie umowy zawartej w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2009 roku. Zgodnie z w/w umową Pan Bruno Hangartner wyraził wolę dokonania opłacenia zapisu na 836.924 sztuk akcji serii G w kwocie 836.924,00 zł w drodze wzajemnego potrącenia swoich bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych wobec Spółki, a wynikających z umowy pożyczki z dnia 04 września 2006 roku, z wierzytelnością Spółki względem niego z tytułu opłacenia zapisu na akcje serii G. Strony ustaliły, iż wzajemne potrącenie wierzytelności zostanie dokonane z chwilą przydziału akcji serii G. 

Na podstawie umowy objęcia akcji, TF Holding AG z siedzibą w Bernie objęła 3.012.071 (trzy miliony dwanaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję. Akcje objęte zostały wkładem pieniężnym w wysokości 3.012.071,00 zł (trzy miliony dwanaście tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych) w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Zgodnie z zawartą w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2009 roku umową wzajemnego potrącenia wierzytelności, TF Holding AG wyraziła wolę dokonania opłacenia zapisu na 3.012.071 sztuk akcji serii G w kwocie 3.012.071,00 zł w drodze wzajemnego potrącenia swoich bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych wobec Spółki, powstałych z tytułu "zwrotnych dopłat do kapitału" udzielonych Spółce w latach 1997 i 2001, które prezentowane były dotychczas w sprawozdaniach finansowych Spółki w kapitałach własnych pasywów bilansu, pod pozycją 1.2. "dopłaty akcjonariuszy/wspólników" z wierzytelnością Spółki względem TF Holding AG z tytułu opłacenia zapisu na akcje serii G. Strony ustaliły, iż wzajemne potrącenie wierzytelności zostanie dokonane z chwilą przydziału akcji serii G. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

33. RB 8/2009 : Udzielenie Prokury

Gdańsk, 20.02.2009r

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2009

Udzielenie Prokury 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 lutego 2009 r. postanowił udzielić prokury pani Annie Litwic (prokura samoistna). 

Pani Anna Litwic podjęła pracę w Spółce w marcu 2000 r.; od lipca 2005 r. pełni funkcję Kierownika Działu Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Studium Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu w Cambridge oraz Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu w Kolonii. Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w 2005 roku. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Pracowała w Kancelarii Prawnej Schellenberg Wittmer w Zurychu, gdzie zajmowała się między innymi sprawami z zakresu Arbitrażu Międzynarodowego. Partner w Kancelarii Radców Prawnych Litwic & Litwic sp.p. 

Pani Anna Litwic nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

34. RB 7/2009 : Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ...

Gdańsk, 20.02.2009r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2009 

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 lutego 2009 roku, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który po zapoznaniu się z treścią uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G dla dotychczasowych akcjonariuszy, powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 

Na mocy § 2 w/w Uchwały, Zarząd postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.848.995,00 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych w drodze emisji 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty). Zgodnie z treścią uchwały, objęcie akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej – złożenia przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 100. Przyjęcie oferty nastąpi na piśmie pod rygorem nieważności nie później niż do dnia 27 lutego 2009 roku. Akcje serii G będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku, tj. za rok obrotowy 2008. Zgodnie z § 5 Uchwały, Zarząd postanowił wyłączyć w całości prawo obecnych Akcjonariuszy Spółki do poboru akcji serii G. Na ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej serii oraz wyłączenie prawa poboru zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Emitenta w formie uchwały z dnia 18 lutego 2009 roku. 

Zarząd wyjaśnia, iż wszystkie akcje nowej emisji mają zostać zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej dwóm wierzycielom spółki, tj. TF Holding AG w Szwajcarii oraz panu Brunowi Hangartner, przy czym mają one zostać pokryte w drodze umownego potrącenia wzajemnych, wymagalnych wierzytelności pieniężnych, powstałych odpowiednio z tytułu (1) „zwrotnych dopłat do kapitału” udzielonych Spółce w latach 1997 i 2001, które prezentowane były dotychczas w sprawozdaniach finansowych Spółki w kapitałach własnych pasywów bilansu, pod pozycją 1.2. „dopłaty akcjonariusz/wspólników” oraz (2) umowy pożyczki z dn. 04.09.2006 r. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

35. RB 6/2009 : List intencyjny z ERBUD S.A. w Warszawie

Gdańsk, 19.02.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2009

List intencyjny z ERBUD S.A. w Warszawie 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o podpisaniu w dniu 18 lutego 2009 r. listu intencyjnego z ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Przedmiotem listu intencyjnego jest podjęcie przez strony współpracy w związku z budową obiektów szpitalnych przeznaczonych do prowadzenia działalności medycznej przez Emitenta. Planowana współpraca ma obejmować pozyskanie nieruchomości na budowę szpitali oraz organizację struktury formalnej przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących kompleksowe przygotowanie inwestycji, organizację finansowania, projektowanie, realizację budowy oraz przekazanie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zrealizowanych obiektów szpitalnych w pełnej zdolności operacyjnej. 

Zgodnie z założeniami Emitenta, w ramach planowanej współpracy, ERBUD S.A. będzie pełnić rolę organizatora i realizatora przedsięwzięć inwestycyjnych, działając na rzecz Emitenta jako użytkownika realizowanych obiektów oraz finalnego inwestora. 

ERBUD S.A. to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich grup budowlano-deweloperskich, świadcząca usługi na terenie Polski oraz innych krajów europejskich. Posiada doświadczenie i praktykę w realizacji nowoczesnych obiektów szpitalnych oraz zdolność do pozyskania atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych na cele budowlane.  

O dalszych umowach związanych z uruchomieniem w/w inwestycji Emitent będzie informował w drodze raportów bieżących. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

36. RB 5/2009 : Komentarz Zarządu do wyników osiągniętych po IV kwartałach 2008 roku.

Gdańsk, 16.02.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2009 

Komentarz Zarządu do wyników osiągniętych po IV kwartałach 2008 roku. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przedstawia w załączeniu komentarz do wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową Swissmed po czterech kwartałach 2008 roku. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu 

Komentarz Zarządu do wyników finansowych

37. RB 4/2009 : Kontrakt z NFZ na rok 2009

Gdańsk, 5.02.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2009

Kontrakt z NFZ na rok 2009 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż dnia 21 stycznia 2009 roku zawarta została z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku umowa nr 11/000102/SZP/09 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, doręczona Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 05 lutego 2009 roku. Zgodnie z § 4 ust. 1 w/w umowy wartość zakontraktowanych świadczeń w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. wynosi 23.114.080,00 zł (dwadzieścia trzy miliony sto czternaście tysięcy osiemdziesiąt złotych). Dla porównania Zarząd wskazuje, iż łączna wartość umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawartej na 2008 rok wyniosła 13.004.890,70 zł (trzynaście milionów cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy). 

Jednocześnie Emitent informuje, iż dnia 19 grudnia 2008 roku zawarty został aneks nr 6/2008 do umowy nr 11/000102/ASDK/08 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) zwiększający w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. kwotę zobowiązania NFZ wobec Emitenta o 44.250,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). W związku z powyższym łączna wartość zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2008 wyniosła 16.912.119,75 zł (szesnaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sto dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy). 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

38. RB 3/2009 : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

Gdańsk, 22.01.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2009

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w 2009 roku: 

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE: 

- za IV kwartał 2008 r. – 16 lutego 2009 r. 
- za I kwartał 2009 r. – 15 maja 2009 r. 
- za II kwartał 2009 r. – 12 sierpnia 2009 r. 
- za III kwartał 2009 r. – 10 listopada 2009 r. 

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY: 

- za I półrocze 2009 roku – 30 września 2009 r. 

RAPORTY ROCZNE: 

- jednostkowy raport roczny za 2008 r. – 04 czerwca 2009 r. 
- skonsolidowany raport roczny za 2008 r. – 04 czerwca 2009 r. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

39. RB 2/2009 : Uchwała Zarządu w sprawie kontraktu z NFZ na rok 2009

Gdańsk, 19.01.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2009

Uchwała Zarządu w sprawie kontraktu z NFZ na rok 2009 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2009 roku, powziął uchwałę nr 1/2009 o akceptacji propozycji Narodowego Funduszu Zdrowia – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku dotyczącej warunków kontraktu na rok 2009. 

Zgodnie z § 1 powyżej opisanej uchwały, Zarząd zaakceptował warunki kontraktowania na rok 2009 uzgodnione z NFZ w końcowych protokołach z negocjacji. Emitent przyjął następujące propozycje NFZ:

1.Chirurgia Naczyniowa – Hospitalizacja: zaakceptowana wysokość kontraktu 4.800.120,00 zł; 
2.Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia: zaakceptowana wysokość kontraktu 1.283.760,00 zł; 
3.Kardiologia – Hospitalizacja: zaakceptowana wysokość kontraktu 4.319.802,00 zł; 
4.Chirurgia Dziecięca – Zespół Chirurgii Jednego Dnia: zaakceptowana wysokość kontraktu 286.620,00 zł 
5.Położnictwo i Ginekologia – Hospitalizacja: zaakceptowana wysokość kontraktu 1.683.612,00 zł; 
6.Izba Przyjęć – Hospitalizacja: zaakceptowana wysokość kontraktu 292.000,00 zł; 
7.Anestezjologia i Intensywna Terapia – Hospitalizacja: zaakceptowana wysokość kontraktu 214.200,00 zł; 
8.Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu – Hospitalizacja: zaakceptowana wysokość kontraktu 2.499.000,00 zł; 
9.Kardiochirurgia – Hospitalizacja: zaakceptowana wysokość kontraktu 6.885.000,00 zł; 
10.Chirurgia Ogólna – Hospitalizacja: zaakceptowana wysokość kontraktu 849.966,00 zł; 
11.Ambulatoryjna Opieka specjalistyczna – Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne: zaakceptowana wysokość kontraktu 771.354,10 zł – do 30.06.2009 r.; 
12.Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: zaakceptowana wysokość kontraktu 799.643,50 zł – do 30.06.2009 r. 

W związku z powyższym łączna wartość dotychczas zaakceptowanych propozycji NFZ dotyczących kontraktu na 2009 rok wynosi: 24.685.077,60 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy). Jednocześnie dla porównania Emitent informuje, iż łączna wartość kontraktu z NFZ na rok 2008 wyniosła łącznie 16.912.119,75 zł (szesnaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy siedemdziesiąt pięć groszy). 

O zawarciu z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku poszczególnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2009 Emitent będzie informował w raportach bieżących. 


Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

40. RB 1/2009 : Transakcje nabycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej w 2008 roku.

Gdańsk, 6.01.2009r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2009

Transakcje nabycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej w 2008 roku. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 06 stycznia 2009 roku, otrzymał zawiadomienie od Pana Pawła Sobkiewicza, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, złożone na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 19.10.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. 

Zgodnie z wyżej powołanym zawiadomieniem, Pan Paweł Sobkiewicz w dniu 27 października 2008 roku, nabył 1.000 sztuk akcji Spółki po cenie 0,57 zł za jedną akcję w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym GPW oraz w dniu 30 października 2008 roku nabył 1.000 sztuk akcji Spółki po cenie 0,64 zł za jedną akcję w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym GPW. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

Formularz kontaktowy

Ładowanie