Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Raporty bieżące 2010

1. RB 38/2010 : NWZ 26.11.2010 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 03 grudnia 2010 roku

Raport bieżący nr 38/2010

NWZ 26.11.2010 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 listopada 2010 roku do zakończenia głosowania nad uchwałą nr 5 w sprawie powołania Pana Mariusza Jagodzińskiego na członka Rady Nadzorczej reprezentowane było 57,17% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 34.890.846), natomiast po podjęciu w/w uchwały nr 5 reprezentowane było 57,21% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 34.913.179)

Do zakończenia głosowania nad uchwałą nr 5, próg 5% głosów (1.744.543 głosów) przekroczyli następujący akcjonariusze:

 • Pan Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 25.004.185 akcji, co dawało 71,66% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 40,97% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,
 • Theo Frey East AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.874.226 akcji, co dawało 13,97% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 7,99% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,
 • TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.012.071 akcji, co dawało 11,50% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 6,57% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Po podjęciu uchwały nr 5, próg 5% głosów (1.745.659 głosów) przekroczyli następujący akcjonariusze:

 • Pan Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 25.004.185 akcji, co dawało 71,62% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 40,97% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,
 • Theo Frey East AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.874.226 akcji, co dawało 13,96% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 7,99% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,
 • TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.012.071 akcji, co dawało 11,49% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 6,57% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

2. RB 37/2010 : Powołanie członków Rady Nadzorczej

Gdańsk, dnia 26 listopada 2010 roku

Raport bieżący nr 37/2010

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 26 listopada 2010 roku powołało na nową kadencję sześciu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Bruno Hangartnera, Pana Pawła Sobkiewicza, Pana Zbigniewa Grucę, Pana Rafała Litwic, Pana Mariusza Jagodzińskiego, Panią Barbarę Ratnicką-Kiczka, oraz jednego nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Janusza Olędzkiego.

Pan Janusz Olędzki (54 lata) doktor habilitowany nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie posiadający specjalizację I i II stopnia z chirurgii ogólnej oraz II stopnia z chirurgii onkologicznej. Ukończył podyplomowy kurs medyczny organizowany przed Departament Kształcenia Medycznego w Saint Barnabas Medical Center, New Jersey, USA. Pracę zawodową rozpoczął jako młodszy asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Klatki Piersiowej Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie jako starszy asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Praskim w Warszawie. W latach 1996 - 2009 był Zastępcą Kierownika Oddziału, Kliniki Nowotworów Jelita Grubego, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Od 2004 r. do 2009 r. Docent w Klinice Nowotworów Jelita Grubego, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Od 2010 r. profesor nadzwyczajny Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz docent w Klinice Nowotworów Przewodu Pokarmowego, Centrum Onkologii - im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W 2002 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za wybitne zasługi w dziedzinie onkologii.

Pan Janusz Olędzki obecnie poza w/w działalnością nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Janusz Olędzki nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje wymagane przepisami prawa dotyczące pozostałych członków Rady Nadzorczej są zawarte w raportach bieżących Emitenta przekazanych do publicznej wiadomości w związku z powołaniem danej osoby, jako nowego członka Rady Nadzorczej.

Podpis:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)


3. RB 36/2010 : Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 26.11.2010 r.

Gdańsk, dnia 26 listopada 2010 roku

Raport bieżący nr 36/2010

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 26.11.2010 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 26 listopada 2010 roku.

Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w raporcie bieżącym nr 35/2010, NWZ podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia zmienić § 25 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
  2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku.
  3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,17% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Pana Bruno Hangartnera na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Bruno Hangartnera na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,17% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Pana Pawła Sobkiewicza na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Pawła Sobkiewicza na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,17% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Pana Zbigniewa Grucę na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Zbigniewa Grucę na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,17% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Pana Mariusza Jagodzińskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Mariusza Jagodzińskiego na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,17% kapitału zakładowego.

 • Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.
 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

W tym miejscu na walnym zgromadzeniu reprezentowane jest 34.913.179 akcji, co stanowi 57,21% kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Pana Janusza Olędzkiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Janusza Olędzkiego na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.913.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,21% kapitału zakładowego.

 1. Ogółem oddano 34.913.179 ważnych głosów.
 2. „Za” oddano 34.913.179 głosów.
 3. „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 4. „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 5. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Pana Rafała Litwic na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Rafała Litwic na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.913.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,21% kapitału zakładowego.

 1. Ogółem oddano 34.913.179 ważnych głosów.
 2. „Za” oddano 34.913.179 głosów.
 3. „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 4. „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 5. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Pani Barbary Ratnickiej - Kiczka na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Panią Barbarę Ratnicką - Kiczka na członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.913.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,21% kapitału zakładowego.

 1. Ogółem oddano 34.913.179 ważnych głosów.
 2. „Za” oddano 34.913.179 głosów.
 3. „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 4. „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 5. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.
 2. Założycielami Spółki są:
  1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria,
  2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI,
  3. ANNA IRENA CHMIELECKA,
  4. KAROLINA CHMIELECKA,
  5. MICHAŁ CHMIELECKI.

§ 2

 1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
 2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.

§ 5

 1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
 2.  
 3. Spółka posiada oddział w Gdańsku i może otwierać dalsze oddziały w kraju i zagranicą.
 4. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
 5. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot działania Spółki

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 1. Opieka zdrowotna [PKD 86],
 2. Działalność wydawnicza [PKD 58],
 3. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z],
 4. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z],
 5. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9],
 6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z],
 7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z],
 8. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
 9. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1],
 10. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z],
 11. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z],
 12. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z],
 13. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z],
 14. Zakwaterowanie [PKD 55],
 15. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56],
 16. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z],
 17. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z],
 18. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9],
 19. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66],
 20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68],
 21. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41],
 22. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42],
 23. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81],
 24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3],
 25. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1],
 26. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72],
 27. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z],
 28. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5],
 29. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3],
 30. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z],
 31. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70],
 32. Badania i analizy techniczne [PKD 71.20],
 33. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72].

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze

§ 7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.027.234,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote).
 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 61.027.234 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.:
  1. 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
  2. 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
  3. 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).
  4. 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych).
  5. 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych).
  6. 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 13.598.525 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych).
  7. 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 3.848.995,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotoch).
  8. 583.400 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 583.400,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych).
  9. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).
 3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
 4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
 5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.572.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w drodze emisji:
  1. nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.572.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A;
  2. nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2010 roku.

§ 8

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 9

 1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
 2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
 3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
 4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

§ 10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 11

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:

 1. Zarząd Spółki,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Walne Zgromadzenie.

§ 13

 1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób.
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
 3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
 4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
 5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
 6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 14

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
  1. ustanowienie i odwołanie prokury,
  2. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
  3. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
  6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
 5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

§ 15

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 16

 1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
 2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
 3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
 4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 17

 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.
 5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
 6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

§ 18

 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
 2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
 7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
 8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 19

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  2. powoływanie Członków Zarządu,
  3. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu,
  4. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
  5. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
  6. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
  7. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  8. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  9. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
  10. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
  11. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  12. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki.
 3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
 4. Rada Nadzorcza w okresie, w którym jej skład osobowy nie przekroczy 5 członków będzie wykonywała zadania komitetu audytu.
 5. W przypadku, gdy skład osobowy Rady Nadzorczej przekroczy 5 członków, Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków, co najmniej 3 osoby, które będą pełnić zadania komitetu audytu, przy czym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  3. na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
  4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
  5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:
   1. w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
   2. jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 21

 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h.
 4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
 5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  2. podział zysku lub pokrycie strat,
  3. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  4. zmiana Statutu Spółki,
  5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
  9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
  10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
 3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
 4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.
 5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki

§ 25

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu statutu Spółki, rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
 2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku.
 3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

§ 26

Spółka tworzy następujące kapitały własne:

 1. kapitał zakładowy,
 2. kapitał zapasowy:
  • z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
  • z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,
  • z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,
  • z innych tytułów przewidzianych prawem.
 3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.
 4. Pozostałe kapitały rezerwowe.

§ 27

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 28

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.913.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,21% kapitału zakładowego.

 1. Ogółem oddano 34.913.179 ważnych głosów.
 2. „Za” oddano 34.913.179 głosów.
 3. „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 4. „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 5. Sprzeciwów nie zgłoszono.

PODPISY:
Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

4. RB 35/2010 : Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Gdańsk, dnia 20 października 2010 roku

Raport bieżący nr 35/2010

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki;
 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz treścią proponowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektami uchwał.

  Podpis: 
  Roman Walasiński 
  Prezes Zarządu

5. RB 34/2010 : Zawarcie umowy sprzedaży urządzeń medycznych ...

Gdańsk, 7.10.2010r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2010                                   

Zawarcie umowy sprzedaży urządzeń medycznych - wyposażenie szpitala w Warszawie

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 07 października 2010 roku, Emitent („Kupujący”) zawarł z GE Medical System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”) umowę sprzedaży, której przedmiotem są urządzenia medyczne, w których skład wchodzi m.in.: rezonans magnetyczny, tomokomputer oraz aparaty USG i RTG („Umowa”). Cenę sprzedaży urządzeń medycznych wraz z ich dostawą, montażem oraz przeszkoleniem personelu strony ustaliły na łączną kwotę netto 9.853.304,11 zł. Zapłata ceny nastąpi w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru urządzeń medycznych. Zakupione na podstawie Umowy urządzenia medyczne będą stanowiły wyposażenie nowego szpitala Swissmed w Warszawie. Sprzedający zobowiązał się dostarczyć urządzenia medyczne nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 roku po spełnieniu następujących warunków: 

a)podpisanie przez Kupującego umowy finansowania zakupu urządzeń medycznych na kwotę co najmniej 10.543.035,00 zł z bankiem lub firmą leasingową wskazaną i zatwierdzoną przez Sprzedającego, 
b)uzyskanie gotowości pomieszczeń docelowych do instalacji urządzeń medycznych, w szczególności po przedstawieniu protokołów odbioru robót budowlanych pomieszczeń, podpisanych przez Kupującego i wykonawcę robót budowlanych.

Zgodnie z § 6 Umowy, Sprzedający za każdy dzień zwłoki w dostawie Urządzeń Medycznych, jest zobowiązany do zapłacenia Kupującemu kary umownej w wysokości 0,1 % Ceny netto za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna wysokość kar nie może przekroczyć 17% Ceny netto. 

W załączniku nr 2 do Umowy „Warunki finansowania” Sprzedający przedstawił orientacyjne warunki prawne i finansowe, które będą stanowiły podstawę transakcji sprzedaży urządzeń medycznych. Instytucja finansująca wskazana i zaakceptowana przez Sprzedającego powinna udzielić Kupującemu pożyczkę na okres 7 lat w kwocie stanowiącej równowartość urządzeń medycznych (tj. 10.543.035,40 zł brutto). Płatność następować powinna w 84 progresywnych ratach opartych na zmiennej stopie procentowej. 

Kryterium pozwalającym uznać umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

6. RB 33/2010 : Zawarcie umowy najmu przez spółkę zależną ...

Gdańsk, 27.09.2010r.    

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2010

Zawarcie umowy najmu przez spółkę zależną Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - nowa przychodnia w Pruszczu Gdańskim  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2010 roku spółka zależna Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. („Najemca”) zawarła ze spółką OPTI 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Wynajmujący”) umowę najmu Budynku o powierzchni ogólnej 374,08 m2 oraz 6 miejsc parkingowych przy Budynku („Umowa”). Wynajmujący zobowiązał się wybudować Budynek o powierzchni całkowitej 416,61 m² składający się z trzech kondygnacji naziemnych w Pruszczu Gdańskim. Skuteczność Umowy strony uzależniły od wybudowania przez Wynajmującego Budynku w terminie do dnia 30 sierpnia 2011 roku. 

Spółka zależna Emitenta w najmowanym Budynku zamierza otworzyć nową przychodnię rozszerzając tym samym działalność grupy kapitałowej Swissmed poprzez rozbudowę sieci przychodni. Łączny miesięczny czynsz najmu - należny Wynajmującemu począwszy od dnia protokolarnego przekazania Najemcy Budynku - strony ustaliły na kwotę 25.000 zł netto. Umowa została zawarta na czas oznaczony 10 lat, licząc od dnia protokolarnego przekazania Budynku. Strony zastrzegły, że Najemca jest uprawniony na warunkach określonych w Umowie do jej wypowiedzenia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie może zostać złożone najwcześniej po upływie 48 miesięcy, licząc od dnia przekazania Budynku. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy wygasa, jeżeli nie zostanie złożone Wynajmującemu przed upływem 72 miesięcy, licząc od dnia przekazania Budynku. Zgodnie z art. 11.1 Umowy Wynajmujący złożył Najemcy nieodwołalną i niezmienną przez okres 30 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy, ofertę nabycia całego Budynku za cenę netto 3.300.000 zł. W przypadku wygaśnięcia w/w oferty, Najemcy przysługiwać będzie prawo pierwokupu na warunkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym przez cały okres trwania Umowy. 

Strony postanowiły, że w przypadku opóźnienia w przekazaniu Budynku, Wynajmujący zapłaci Najemcy karę umowną w wysokości 1% miesięcznego czynszu najmu netto za każdy dzień opóźnienia. Najemca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda z tytułu opóźnienia w przekazaniu Budynku przekracza wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

7. RB 32/2010 : Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Gdańsk, 6.09.2010r.    

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2010

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 06 września 2010 roku doręczone zostało Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 sierpnia 2010 roku, w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 51.443.834,00 zł do kwoty 61.027.234,00 zł, to jest o kwotę 9.583.400,00 zł w wyniku objęcia przez akcjonariuszy akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego i rejestracji 583.400 akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 61.027.234 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, tj.: 
a.8.728.000 akcji zwykłych imiennych serii A, 
b.3.553.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
c.1.530.262 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
d.758.587 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
e.19.426.465 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
f.13.598.525 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
g.3.848.995 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 
h.583.400 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 
i.9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wskazanych powyżej akcji wynosi 61.027.234. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

8. RB 31/2010 : Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2010 rok

Gdańsk, 25.08.2010r.    

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2010

Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2010 rok 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym następujących aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku: 

1. aneksu nr 2/2010 z dnia 12.08.2010 r. do umowy nr 11/000102/ASDK/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne). 
Na mocy postanowień § 1 w/w aneksu wysokość zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji ww. umowy w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.06.2010 r. uległa zwiększeniu o kwotę 21.744,46 zł i wynosi 766.836,16 zł (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć zł 42/00). 

2. aneksu nr 3/2010 z dnia 12.08.2010 r. do umowy nr 11/000102/AOS/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 
Zgodnie z § 1 w/w aneksu wysokość zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji ww. umowy w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.06.2010 r. została zwiększona o kwotę 16.794,02 zł i wynosi 567.238,42zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem zł 42/00). 

W związku z powyższym łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2010 wynosi obecnie 26.835.925,48 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć zł 48/00). 
Roman Walasiński - Prezes Zarządu 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

9. RB 30/2010 : Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2010 rok

Gdańsk, 10.08.2010r.    

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2010

Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2010 rok  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym aneksu nr 7/2010 z dnia 02.08.2010 r. do umowy nr 11/000102/SZP/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku. Zgodnie z § 1 w/w aneksu kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wynosi 23.659.675,00 zł. W związku z powyższym wartość zakontraktowanych świadczeń na rok 2010 uległa zwiększeniu o kwotę 231.798,00 zł. 

Łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2010 wynosi obecnie: 26.797.387,00 zł. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

10. RB 29/2010 : Kontrakt z NFZ na 2010 rok w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Gdańsk, 2.08.2010r.   

RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2010

Kontrakt z NFZ na 2010 rok w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym następujących umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku: 

1) umowa nr 11/000102/AOS/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna z dnia 19 lipca 2010 roku zawarta na okres od dnia 01 lipca 2010 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku. Zgodnie z § 4 ust. 1 w/w umowy kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wynosi 569.226,30 zł. 

2) umowa nr 11/000102/ASDK/10 – o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) z dnia 19 lipca 2010 roku zawarta na okres od dnia 01 lipca 2010 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku. Zgodnie z § 4 ust. 1 w/w umowy kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wynosi: 777.970,00 zł. 

Powyższe umowy zawierają następujące postanowienia odnośnie kar umownych: 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Emitenta, Oddziału Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. 
Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. 

Łączna wartość wszystkich zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2010 wynosi: 26.565.589,00 zł. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

11. RB 28/2010 : Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2010 rok

Gdańsk, 19.07.2010r.    

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2010

Zmiana znaczącej umowy – Kontrakt z NFZ na 2010 rok  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym aneksu nr 5/2010 z dnia 16.07.2010 r. do umowy nr 11/000102/SZP/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku. Na mocy postanowień niniejszego aneksu wartość zakontraktowanych świadczeń na rok 2010 uległa zwiększeniu o kwotę 208.182,00 zł. Zgodnie z § 1 pkt 1 w/w aneksu kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy wynosi obecnie 23.427.877,00 zł. 

W związku z powyższym łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2010 wynosi 25.218.392,70 zł. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

12. RB 27/2010 : Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu modernizacji oddziału kardiochirurgii.

Gdańsk, 9.07.2010r.  

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2010

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu modernizacji oddziału kardiochirurgii. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 09 lipca 2010 zawarta została z Województwem Pomorskim umowa o dofinansowanie Projektu: „Podniesienie konkurencyjności Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przez zakup wyposażenia do oddziału kardiochirurgii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Na mocy w/w Umowy, Emitentowi przyznane zostało dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 799.999,98 zł, co stanowi 25,76% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych w/w projektu. Okres realizacji Projektu wynosi: od 01.09.2009 r. do 31.12.2010 r. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że umowa o dofinansowanie projektu modernizacji badań radiologicznych z dnia 08.06.2009 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2009 na wniosek Emitenta została rozwiązana. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

13. RB 26/2010 : Przekroczenie progu 5% udziału ...

Gdańsk, 9.07.2010r.      

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2010

Przekroczenie progu 5% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów przez Prokom Investment S.A.                  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka) informuje o otrzymaniu od Prokom Investment S.A. z siedzibą w Gdyni („Prokom”) oraz Pana Ryszarda Krauze zawiadomień złożonych na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu posiadanego przez Prokom procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powyżej 5%. Zwiększenie to zostało spowodowane nabyciem przez Prokom od podmiotu trzeciego 400.000 akcji Spółki, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 30 czerwca 2010 roku. Akcje zostały przeniesione na Prokom w dniu 02 lipca 2010 roku w drodze czynności poza rynkiem regulowanym. Przed zajściem powyższego zdarzenia Prokom posiadał 2.800.000 akcji Spółki, uprawniających do 2.800.000 głosów, co stanowiło 4,59% w kapitale zakładowym Spółki i 4,59% w ogólnej liczbie głosów. W rezultacie nabycia 400.000 akcji Spółki, Prokom posiada w kapitale zakładowym Spółki 3.200.000 akcji, uprawniających do 3.200.000 głosów, co stanowi 5,24% w kapitale zakładowym Spółki i 5,24% w ogólnej liczbie głosów. Pan Ryszard Krauze poinformował również, że przed nabyciem przez Prokom w/w 400.000 akcji, nie posiadał bezpośrednio w kapitale zakładowym akcji Spółki. W rezultacie nabycia przez Prokom 400.000 akcji Spółki, Pan Ryszard Krauze nie posiada bezpośrednio akcji Spółki. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

14. RB 25/2010 : Zmiana posiadanego przez Prokom Investment S.A. udziału ...

Gdańsk, 18.06.2010r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2010

Zmiana posiadanego przez Prokom Investment S.A. udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka) informuje o otrzymaniu od Prokom Investment S.A. z siedzibą w Gdyni („Prokom”) oraz Pana Ryszarda Krauze zawiadomień złożonych na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu posiadanego przez Prokom procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. poniżej 5%. Powyższa zmiana została spowodowana zarejestrowaniem w dniu 11 czerwca 2010 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) 583.400 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przed zajściem powyższego zdarzenia Prokom posiadał w kapitale zakładowym Spółki 2.800.000 akcji, uprawniających do 2.800.000 głosów, co stanowiło 5,44% w kapitale zakładowym Spółki i 5,44% w ogólnej liczbie głosów. W rezultacie zarejestrowania przez KDPW łącznie 9.583.400 akcji zwykłych na okaziciela serii H i serii I Spółki, Prokom posiada w kapitale zakładowym Emitenta 2.800.000 akcji, uprawniających do 2.800.000 głosów, co stanowi 4,59% w kapitale zakładowym Emitenta i 4,59% w ogólnej liczbie głosów. Pan Ryszard Krauze poinformował również, że przed rejestracją w KDPW w/w akcji, jak i po ich zarejestrowaniu nie posiadał i nie posiada bezpośrednio w kapitale zakładowym akcji Spółki. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

15. RB 24/2010 : ZWZ 11.06.2010 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, 17.06.2010r.         

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2010

ZWZ 11.06.2010 r. - akcjonariusze 5%                

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 czerwca 2010 roku reprezentowane było 54,25% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 33.110.299). 

Próg 5% głosów (1.655.514 głosów) przekroczyli następujący akcjonariusze: 

- Pan Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 24.901.305 akcji, co dawało 75,21% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 40,80% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta, 
- Theo Frey East AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.874.226 akcji, co dawało 14,72% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 7,99% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta, 
- TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.012.071 akcji, co dawało 6,08% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 3,30% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

16. RB 23/2010 : Przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów przez TF Holding AG ...

Gdańsk, 14.06.2010r.    

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2010

Przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów przez TF Holding AG oraz zmiana stanu posiadania akcji przez Głównego Akcjonariusza   

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2010 roku, otrzymał: 
1)zawiadomienie od spółki prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie („TF Holding AG”) złożone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 
2)zawiadomienie od Pana Bruno Hangartnera, jako osoby zarządzającej TF Holding AG, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 
3)zawiadomienie od Pana Bruno Hangartnera, jako Głównego Akcjonariusza Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta („Akcjonariusz”), złożone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1) TF Holding AG powiadomił Emitenta, iż w konsekwencji podjęcia przez KDPW uchwały o rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii I, na jego rachunku inwestycyjnym zostało zarejestrowanych w dniu 11 czerwca 2010 r. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, przez co TF Holding AG przekroczył próg 5% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Akcje serii I zostały nabyte na podstawie posiadanych przez TF Holding AG 2.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B. 
Przed zmianą udziału, TF Holding AG posiadał 2.012.071 akcji Emitenta, co stanowiło 3,91% w kapitale zakładowym oraz posiadał 2.012.071 głosów z tych akcji, co stanowiło 3,91 % w ogólnej liczbie głosów. Po podwyższeniu kapitału zakładowego TF Holding AG posiada 4.012.071 akcji Emitenta, co stanowi 6,57 % w kapitale zakładowym oraz posiada 4.012.071 głosów z tych akcji, co stanowi 6,57 % w ogólnej liczbie głosów. 

Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2) Akcjonariusz poinformował Emitenta o nabyciu przez TF Holding AG w dniu 11 czerwca 2010 r., poza rynkiem regulowanym, 2.000.000 (dwóch milionów) sztuk akcji Emitenta serii I po cenie 1,86 zł za jedną akcję, na podstawie warrantów subskrypcyjnych serii B. 
Ponadto, na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3) Akcjonariusz poinformował Emitenta, iż w konsekwencji podjęcia przez KDPW w dniu 11 czerwca 2010 r. uchwały o rejestracji 9.583.400 (dziewięciu milionów pięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy czterystu) akcji Emitenta, w tym: 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz 583.400 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, uległ obniżeniu jego udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Emitenta o 7,43%. 
Przed zmianą udziału, Akcjonariusz posiadał 24.901.305 akcji Emitenta, co stanowiło 48,40 % w kapitale zakładowym oraz posiadał 24.901.305 głosów z tych akcji, co stanowiło 48,40 % w ogólnej liczbie głosów. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, Akcjonariusz posiada 25.004.185 akcji Emitenta, co stanowi 40,97 % w kapitale zakładowym oraz posiada 25.004.185 głosów z tych akcji, co stanowi 40,97 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05 Nr 184 poz. 1539).

17. RB 22/2010 : Transakcje nabycia akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej

Gdańsk, 14.06.2010r.  

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2010 

Transakcje nabycia akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2010 roku, otrzymał następujące zawiadomienia od członków Rady Nadzorczej Emitenta, złożone na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 19.10.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Emitenta: 

1)zawiadomienie złożone przez Pana Bruna Hangartnera (przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta) o nabyciu w dniu 11.06.2010 r., poza rynkiem regulowanym, 102.880 sztuk akcji Emitenta po cenie 1 zł za jedną akcję, na podstawie warrantów subskrypcyjnych serii A, 
2)zawiadomienie złożone przez Pana Pawła Sobkiewicza (wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta) o nabyciu w dniu 11.06.2010 r., poza rynkiem regulowanym, 30.880 sztuk akcji Emitenta po cenie 1 zł za jedną akcję, na podstawie warrantów subskrypcyjnych serii A, 
3)zawiadomienie złożone przez Pana Mariusza Jagodzińskiego (członka Rady Nadzorczej Emitenta) o nabyciu w dniu 11.06.2010 r., poza rynkiem regulowanym, 102.880 sztuk akcji Emitenta po cenie 1 zł za jedną akcję, na podstawie warrantów subskrypcyjnych serii A, 
4)zawiadomienie złożone przez Pana Zbigniewa Grucę (członka Rady Nadzorczej Emitenta) o nabyciu w dniu 11.06.2010 r., poza rynkiem regulowanym, 30.880 sztuk akcji Emitenta po cenie 1 zł za jedną akcję, na podstawie warrantów subskrypcyjnych serii A, 
5)zawiadomienie złożone przez Panią Barbarę Ratnicką – Kiczka (członka Rady Nadzorczej Emitenta) o nabyciu w dniu 11.06. 2010 r., poza rynkiem regulowanym, 30.880 sztuk akcji Emitenta po cenie 1 zł za jedną akcję, na podstawie warrantów subskrypcyjnych serii A. 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05, nr 183, poz.1538 z późn. zm.)

18. RB 21/2010 : Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 11.06.2010 r.

Gdańsk, 11.06.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2010

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 11.06.2010 r.  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 czerwca 2010 roku. 

Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w raporcie bieżącym nr 14/2010, ZWZ podjęło następujące uchwały: 

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 33.110.299 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 54,25% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 33.110.299 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zawierające: 

a)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 35.973.959,10 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy); 
b)sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące stratę netto w wysokości 940.494,60 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy); 
c)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 564.720,82 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt dwa grosze); 
d)sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.912.100,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sto złotych czterdzieści groszy); 
e)informację dodatkową. 

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 33.110.299 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 54,25% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 33.110.299 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 33.110.299 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 54,25% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 33.110.299 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zawierające: 

a)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 54.227.548,76 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy); 
b)skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące stratę netto w wysokości 295.492,03 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze); 
c)skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 259.316,02 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych dwa grosze); 
d)sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.010.154,48 zł. (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy); 
e)informację dodatkową. 

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 33.110.299 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 54,25% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 33.110.299 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed w 2009 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed za 2009 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2009 r. 

1.Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed w 2009 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed za 2009 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2009 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 33.110.299 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 54,25% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 33.110.299 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 940.494,60 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 33.110.299 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 54,25% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 33.110.299 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 32.109.935 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 52,61% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 32.109.935 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 8.208.994 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 13,45% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 8.208.994 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 33.110.299 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 54,25% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 33.110.299 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 33.110.299 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 54,25% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 33.110.299 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 33.110.299 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 54,25% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 33.110.299 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Gruca - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 33.110.299 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 54,25% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 33.110.299 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia uchylić dotychczasową treść Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i nadać temu Regulaminowi nową treść, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
2.Treść przyjętego niniejszą uchwałą Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. stanowi załącznik do uchwały. 
3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 33.110.299 ważnych głosów, z ogólnej liczby 61.027.034 głosów, stanowiących 54,25% kapitału zakładowego spółki, w tym za uchwałą oddano 33.110.299 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. 

Załącznik do Uchwały nr13 
ZWZA Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z dnia 11.06.2010 r. 

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. 

Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”, działa na podstawie Statutu Spółki z dnia 1 grudnia 2003 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jana Skwarlińskiego, Kancelaria Notarialna w Gdańsku przy ul. Garncarskiej 4/6/4, nr Rep. A nr 12656/2003, zwanego dalej „Statutem” (wraz z późniejszymi zmianami), przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Regulaminu określającego jego organizację i sposób wykonywania czynności. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o „Uczestnikach Walnego Zgromadzenia” należy przez to rozumieć akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, ich przedstawicieli lub reprezentantów, pełnomocników lub inne osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. 

§ 1 
1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
3. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
4. W przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, akcjonariusze Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinni zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
5. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział z prawem zabierania głosu, oprócz Uczestników Walnego Zgromadzenia, także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy pełnili swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe ma być rozpatrzone i zatwierdzone przez to Walne Zgromadzenie. 
6. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki. 

§ 2 
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 
2. Spadkobiercy akcjonariusza posiadającego akcje Spółki mogą wykonywać prawo głosu wyłącznie przez wspólnego pełnomocnika. 
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Pełnomocnictwa dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia. 
5. Postanowienia dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. 
6. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia będący osobami fizycznymi powinni dysponować dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. Osoby działające w imieniu Uczestników Walnego Zgromadzenia będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami, którym przepis prawny przyznaje zdolność prawną powinny dysponować aktualnymi dokumentami rejestracyjnymi, potwierdzającymi umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych podmiotów lub umocowanie osób udzielających pełnomocnictw. Uczestnictwo przedstawicieli, reprezentantów, pełnomocników akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. 

§ 3 
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 4 
1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona oraz firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przypadających im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. 
2. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 
3. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 
5. Jeżeli prawo z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. 

§ 5 
1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd może zlecić wykonanie czynności związanych z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. 
2. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególności: 
a)ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki, 
b)ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 
c)sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
d)zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej przez przepisy prawa. 
3. Rejestracja Uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. 
4. Lista obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia jest sporządzana przez osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd i zawiera spis Uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących. 
5. Odwołania dotyczące kwestii uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady. 
6. Lista obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze i wyłożona przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania. 

§ 6 
1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. 
2. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej: 
1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, 
2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o: 
a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, 
b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 
c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, 
d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, 
e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
f) sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061, 
4) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 
5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 
6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia. 
3. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7 lit a). Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: (a) z własnej inicjatywy, (b) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. 
7. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie: 
a) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 
b) jeżeli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane. 
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 
9. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. 
10. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

§ 7 
Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

§ 8 
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. 
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
4. Jeżeli Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, porządek obrad obejmuje sprawy przedstawione we wniosku. 
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 
6. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania, przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia. 
7. W przypadku, gdy głosowanie nie odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, głosowanie przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania. Karty do głosowania powinny zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim, a także możliwość przeprowadzenie głosowania tajnego. Przy głosowaniu tajnym, karty do głosowania powinny zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania, przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia obowiązany jest zapewnić możliwość oddawania głosów za pomocą kart do głosowania. Karty do głosowania ostemplowane są pieczęcią Spółki. 
8. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 
9. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie, powinien zostać szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę. 
10. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, która została umieszczona w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez zgody wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 
12. Na żądanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia, należy dołączyć do protokołu jego pisemne oświadczenie. 
13. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego. 

§ 9 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. 
2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który protokołuje przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. 
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wyłącznie decyzje porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad i wyboru Przewodniczącego. 
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. 
5. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia. 
6. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. 
7. Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu tajnym. Uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta zwykłą większością głosów. 
8. Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się w porządku alfabetycznym. 
9. Otwierający Zgromadzenie, po podpisaniu protokołu z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazuje mu prowadzenie obrad. 
10. Obrady Walnego Zgromadzenia, według ustalonego i przyjętego porządku, prowadzi Przewodniczący. 

§ 10 
1. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. 
2. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję (komisja skrutacyjna). Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 
3. W przypadku powołania komisji skrutacyjnej, komisja liczy nie mniej niż trzech członków wybieranych spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia. 
4. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury na członka komisji. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Uchwała o wyborze powinna zostać podjęta zwykłą większością głosów. 
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby zapewnić ich sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. W szczególności Przewodniczący Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. 
6. W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonywaniu jego obowiązków. 
7. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 
8. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami i może podejmować decyzje w każdej sprawie związanej z prowadzeniem obrad, a w szczególności co do: 
(a) zarządzenia głosowania, 
(b) udzielania bądź odebrania głosu i ustalania kolejności zabierania głosu, 
(c) ograniczania prawa głosu, 
(d) zarządzania krótkich przerw w obradach, z zastrzeżeniem przepisu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia w zakresie, które miałyby na celu utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw. 
10. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego dotyczących spraw porządkowych. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego. 
11. Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia Przewodniczący może ograniczyć do [5 minut], a czas repliki do [3 minut]. 
12. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom, w celu przedstawienia wyjaśnień. 
13. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przepisów art. 428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać Uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. 
14. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad. 

§ 11 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy prawa lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej. 
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 
3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. 

§ 12 
1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 poniżej. 
2. Tajne głosowania przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 Regulaminu, wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne wybory, odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Głosowanie jest tajne. 
4. Listę kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia, sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady Zgromadzenia do tego czasu. 
5. Uchwała o wyborze powinna zostać podjęta zwykłą większością głosów. 
6. Przewodniczący Zgromadzenia, w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady Zgromadzenia, ogłasza wyniki wyborów. 
7. Zasady określone w pkt. 3-6 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio przy odwołaniach. 

§ 13 
1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 
2. Wniosek w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę cześć akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielaną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. 
4. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej. 
5. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru. 
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach. 
7. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. 
8. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. 
9. Wybory do Rady Nadzorczej obywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym. 
10. Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. 
11. W przypadku nie uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej wymaganej zwykłej większości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie uzupełniające. 
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali Uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad. 
13. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniem pkt. 3 niniejszego paragrafu, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 
14. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, nie dojdzie do utworzenia, co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. 
15. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. 
16. W głosowaniu, określonym w pkt 3 oraz pkt 13 niniejszego paragrafu, każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 14 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza. 
2. Protokół powinien stwierdzać miedzy innymi prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami Uczestników Walnego Zgromadzenia. 
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do Księgi Protokołów. 

§ 15 
1. Koszty działalności Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Walne Zgromadzenie korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. 
3. Obsługę techniczną, administracyjną i prawną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

19. RB 20/2010 : Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej ...

Gdańsk, 9.06.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2010

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Swissmed Development Sp. z o.o. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 czerwca 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 28 maja 2010 roku, o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Podwyższenie kapitału nastąpiło z kwoty 4.000.000 zł do kwoty 16.740.000 zł, to jest o kwotę 12.740.000 zł, w drodze ustanowienia nowych 12.740 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział. Nowo ustanowione udziały zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika spółki, tj.: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku. 

W wyniku rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.740.000 zł i dzieli się na 16.740 udziałów po 1.000 zł każdy. Liczba głosów wynikająca ze wszystkich ustanowionych udziałów po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 16.740 głosów. 

O podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, a także o celach na jakie zostaną przeznaczone środki z podwyższenia kapitału, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2010. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

20. RB 19/2010 : Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H oraz akcji serii I

Gdańsk, 9.06.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2010

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H oraz akcji serii I  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 czerwca 2010 roku powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 08 czerwca 2010 r. uchwały nr 541/2010 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i I spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

Zarząd Giełdy w § 1 w/w uchwały stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 

1)583.400 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii H, 
2)9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii I. 

Powyższe akcje Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 11 czerwca 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 czerwca 2010 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLSWMED00013”. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

21. RB 18/2010 : Rejestracja przez KDPW akcji serii H oraz akcji serii I

Gdańsk, 31.05.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2010

Rejestracja przez KDPW akcji serii H oraz akcji serii I 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31 maja 2010 roku powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 maja 2010 roku uchwały nr 302/10 o następującej treści: 

§ 1 
1.Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 9.583.400 (dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym: 

1/ do 583.400 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii H, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 22 maja 2009 r. 

2/ do 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii I, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 29 stycznia 2010 r., 

oraz oznaczyć je kodem PLSWMED00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLSWMED00013, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.Rejestrowanie wskazanych z ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz serii I spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych będzie następować każdorazowo w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. w Krajowym Depozycie aneksu do listu księgowego sporządzonego dla tych akcji oraz dokumentu potwierdzającego podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. 

§ 2 
Informacje o zarejestrowaniu pod kodem PLSWMED00013 akcji, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem będą każdorazowo przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

22. RB 17/2010 : Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych ...

Gdańsk, 21.05.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 2010 i 2011  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2010 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed za lata obrotowe 2010 i 2011 oraz upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z tym podmiotem. 

Emitent informuje, że nie korzystał z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższy podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 186. 

Umowa z wybranym audytorem ma zostać zawarta na okres dwóch lat celem zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed za lata obrotowe 2010 i 2011. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

23. RB 16/2010 : Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Swissmed Development ...

Gdańsk, 7.05.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2010

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Swissmed Development Sp. z o.o.  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 07 maja 2010 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na którym podjęta została uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.000.000 zł do kwoty 16.740.000 zł, to jest o kwotę 12.740.000 zł, w drodze ustanowienia nowych 12.740 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział. Nowo ustanowione udziały zostaną objęte przez dotychczasowego Wspólnika Spółki – spółkę pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, który pokryje je gotówką. 

Kwota wniesiona w gotówce przeznaczona zostanie na budowę Centrum Medycznego Warszawa w związku z realizacją umowy z dnia 18 grudnia 2009 roku zobowiązującej do wybudowania Centrum Medycznego, ustanowienia odrębnej własności oraz zawarcia umowy przenoszącej własność, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2009. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

24. RB 15/2010 : Zakończenie subskrypcji akcji serii I

Gdańsk, 7.05.2010r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2010

Zakończenie subskrypcji akcji serii I  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii I: 

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii I: 
a) data rozpoczęcia subskrypcji: 02 kwiecień 2010 roku 
b) data zakończenia subskrypcji: 05 maj 2010 roku 

2.Przydział akcji serii I nastąpił w dniu 06 maja 2010 roku. 

3.Liczba akcji serii I objętych subskrypcją: 9.000.000 akcji. 

4.Stopa redukcji: 0% 

5.Liczba akcji serii I, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 9.000.000 akcji. 

6.Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 9.000.000 akcji. 

7.Cena, po jakiej akcje serii I były nabywane (obejmowane): 1,86 zł (jeden złoty osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję. 

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii I objęte subskrypcją: 9. 

9.Liczba osób, którym przydzielono akcje serii I w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 9. 

10.Ze względu na charakter emisji oraz podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent nie zawierał umów o subemisję. 

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby oferowanych akcji serii I i ceny emisyjnej: 16.740.000,00 zł. 

12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: 
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 65.978,60 zł 
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł 
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5.000,00 zł 
d) promocja oferty: 1.785,22 zł 

Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji akcji serii I w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej. Koszty te zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym w kapitale zapasowym. 

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii I wyniósł: 0,00808 zł. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

25. RB 14/2010 : Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Gdańsk, 6.05.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2010

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 
4) Przyjęcie porządku obrad; 
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.; 
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009; 
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed w 2009 r.; 
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed za rok 2009; 
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed w 2009 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed za 2009 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2009 roku; 
11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2009 roku; 
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009; 
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009; 
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia; 
15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

26. RB 13/2010 : Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Gdańsk, 30.04.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2010

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. Teksty raportów bieżących i okresowych są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.swissmed.com.pl, w dziale "dla inwestora". 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu 

Załącznik

27. RB 12/2010 : Zmiana znaczącej umowy – budowa Centrum Medycznego Warszawa

Gdańsk, 13.04.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2010

Zmiana znaczącej umowy – budowa Centrum Medycznego Warszawa  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 kwietnia 2010 roku został podpisany przez spółkę zależną Swissmed Development Sp. z o.o. oraz Euro Mall Targówek Sp. z o.o. („Deweloper”) aneks nr 1 z dnia 09 kwietnia 2010 roku do umowy zobowiązującej do wybudowania Centrum Medycznego, ustanowienia odrębnej własności oraz zawarcia umowy przenoszącej własność („Umowa”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2009. W związku z wprowadzonymi zmianami funkcjonalno – użytkowymi do Projektu Budowlanego, Cena Sprzedaży określona w Umowie, na mocy w/w aneksu, zostanie powiększona o kwotę 100.000,00 zł netto, stanowiącą koszt dodatkowych prac projektowych. Ponadto strony ustaliły, że warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót budowlanych wchodzących w zakres zmian funkcjonalno-użytkowych wynikających z dokonanych zmian w Projekcie Budowlanym zostaną ustalone w odrębnym aneksie do Umowy. Zgodnie z § 1 przedmiotowego aneksu rozpoczęcie robót budowlanych ma nastąpić w terminie 14 dni od uzyskania przez Dewelopera prawomocnej i niezaskarżalnej decyzji zatwierdzającej zamienny Projekt Budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, natomiast zakończenie budowy Budynku ma nastąpić do dnia 31 maja 2011 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2010 roku Deweloper przekazał teren i plac budowy generalnemu wykonawcy robót, tj. Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

28. RB 11/2010 : Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2009 r.

Gdańsk, 09.03.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2010

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2009 r.  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu korektę do raportu okresowego za IV kwartał 2009 r. („Raport”) opublikowanego w dniu 01 marca 2010 r. 

Spółka informuje, iż poprawia i uzupełnia treść: 

1)punktu 3 na str. 7 Raportu - poprzez zamieszczenie informacji, iż w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie zaszły żadne zamiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta oraz poprawienie omyłki pisarskiej w zakresie liczby głosów akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, 

2)punktu 5.15 na str. 36 Raportu - poprzez korektę kryterium i zamieszczenie informacji, iż Emitent ani jednostka od niego zależna nie zawarła istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

29. RB 10/2010 : Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Gdańsk, 26.02.2010r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2010

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lutego 2010 roku doręczone zostało Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 16 lutego 2010 roku, w przedmiocie rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na mocy w/w postanowienia z dniem 16 lutego 2010 r. do rejestru wpisana została wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 11.572.000,00 zł. Zarejestrowana wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynika z: (1) podjętej w dniu 22 maja 2009 roku przez ZWZA Spółki uchwały w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego, zgodnie z którą kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.572.000,00 zł w drodze emisji akcji na okaziciela serii H, (2) podjętej w dniu 29 stycznia 2010 roku przez NWZA Spółki uchwały podwyższającej warunkowo wartość nominalną kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 9.000.000,00 zł w drodze emisji akcji na okaziciela serii I. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały opisanej w w/w pkt (1), natomiast uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na mocy uchwały wskazanej w w/w pkt (2). 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

30. RB 9/2010 : Kontrakt z NFZ na 2010 rok w zakresie transportu sanitarnego ...

Gdańsk, 24.02.2010r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2010

Kontrakt z NFZ na 2010 rok w zakresie transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej.  

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje o doręczeniu Emitentowi zawartej w dniu 31.12.2009 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku umowy nr 11/000102/POZ-NT/08/10 o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (transport sanitarny w POZ) – „Umowa POZ-NT” obejmującej okres rozliczeniowy od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. Finansowanie świadczeń z zakresu niniejszej umowy zostało ustalone na poziomie obowiązującym w 2009 roku. Ze względu, że wartość kontraktu z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej („POZ”) uzależniona jest od ilości zadeklarowanych w 2010 roku pacjentów do POZ Emitenta, przedmiotowa umowa nie określa maksymalnych kwot zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy z tytułu jej realizacji. Emitent na podstawie ilości zadeklarowanych pacjentów w styczniu 2010 roku przewiduje, że zobowiązanie NFZ w 2010 roku z tytułu realizacji Umowy POZ-NT wynosić będzie 14.563,20 zł. 

W związku z powyższym łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2010 wynosi 25.010.210,70 zł. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

31. RB 8/2010 : Kontrakt z NFZ na 2010 rok w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ...

Gdańsk, 23.02.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2010

Kontrakt z NFZ na 2010 rok w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz rozliczenie wykonania umów z 2009 roku z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A informuje o doręczeniu Emitentowi zawartych w dniu 31.12.2009 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku następujących umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących okres rozliczeniowy od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.: 

- Umowa nr 11/000102/POZ/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej) – „Umowa POZ” – określająca wartość zakontraktowanych świadczeń na poziomie obowiązującym w 2009 roku; 

- Umowa nr 11/000102/POZ-P/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (pielęgniarki POZ) – „Umowa POZ-P” - określająca wartość zakontraktowanych świadczeń na poziomie obowiązującym w 2009 roku. 

Ze względu, że wartość kontraktów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej („POZ”) uzależniona jest od ilości zadeklarowanych w 2010 roku pacjentów do POZ Emitenta, umowy nie określają maksymalnych kwot zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji przedmiotowych umów. Emitent na podstawie ilości zadeklarowanych pacjentów w styczniu 2010 roku przewiduje, że zobowiązanie NFZ w 2010 roku wynosić będzie: 408.115,80 zł z tytułu realizacji Umowy POZ oraz 72.300,60 zł z tytułu realizacji Umowy POZ-P. 

W związku z powyższym łączna wartość dotychczas zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2010 wynosi 24.995.647,50 zł. 

Jednocześnie Emitentowi doręczone zostały następujące aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, obejmujące okres rozliczeniowy od dnia 01.07.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.: 

- aneks nr 1/2010 z dnia 04.02.2010 r. do umowy nr 11/000102/AOS/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna zmniejszający wartość zakontraktowanych świadczeń o kwotę 216.071,60 zł. 

- aneks nr 1/2010 z dnia 04.02.2010 r. do umowy nr 11/000102/ASDK/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) zwiększający wartość zakontraktowanych świadczeń o kwotę 39.138,80 zł. 

W związku z powyższym łączna wartość zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2009 wynosi 25.472.663,49 zł. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

32. RB 7/2010 : Rozliczenie nadlimitów za 2009 r. w zakresie leczenia szpitalnego

Gdańsk, 18.02.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2010

Rozliczenie nadlimitów za 2009 r. w zakresie leczenia szpitalnego 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 18 lutego 2010 roku, aneksu do umowy nr 11/000102/SZP/09/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Umowa”), dotyczącego ostatecznego rozliczenia wykonania ww. umowy w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. 

Na mocy postanowień w/w aneksu, strony postanowiły dokonać ostatecznego rozliczenia wykonania Umowy za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. i ustalić dodatkowe wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne we wskazanym okresie na kwotę 74.538,90 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych 90/100). 

Powyższy aneks został zawarty z tytułu zrealizowanych przez Emitenta w roku 2009 tzw. nadlimitów, tj. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wykonanych ponad kwoty zakontraktowane w Umowie. 

W związku z powyższym, ostateczna wartość dotychczas zawartych przez Emitenta umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenie szpitalne na rok 2009 wynosi łącznie 22.041.118,90 zł (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sto osiemnaście złotych 90/100). 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744 z póź. zm.) 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

33. RB 6/2010 : Zawarcie umowy najmu ...

Gdańsk, 10.02.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2010

Zawarcie umowy najmu przez spółkę zależną Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - nowa przychodnia w Gdańsku 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 lutego 2010 roku spółka zależna Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. („Najemca”) zawarła ze spółką Skwer Morena Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Wynajmujący”) umowę najmu lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.315 m2 oraz 20 miejsc parkingowych w hali garażowej („Umowa”) w budynku usługowo-biurowym, który Wynajmujący zobowiązał się wybudować w Gdańsku w dzielnicy „Morena”. Budynek składać się będzie z czterech kondygnacji naziemnych oraz garażu podziemnego na ok. 57 miejsc parkingowych, przy czym całkowita powierzchnia budynku wynosić będzie 4.900 m². Skuteczność Umowy strony uzależniły od wybudowania przez Wynajmującego budynku w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 roku. W powyższym terminie Wynajmujący zobowiązał się również przekazać Najemcy lokale objęte przedmiotem Umowy. 

Spółka zależna Emitenta w najmowanej części budynku usługowo-biurowego zamierza otworzyć nową przychodnię rozszerzając tym samym działalność grupy kapitałowej Swissmed poprzez rozbudowę sieci przychodni. Wynajmujący ponadto zobowiązał się, że nie odda w najem pozostałej części budynku z przeznaczeniem na działalność medyczną. Łączny miesięczny czynsz najmu - należny Wynajmującemu począwszy od dnia protokolarnego przekazania Najemcy lokali użytkowych - strony ustaliły na kwotę 76.819,00 zł netto. Umowa została zawarta na czas oznaczony 10 lat, licząc od dnia protokolarnego przekazania lokali. Strony zastrzegły, że Najemca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie może zostać złożone najwcześniej po upływie 48 miesięcy, licząc od dnia przekazania lokali. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy wygasa, jeżeli nie zostanie złożone Wynajmującemu przed upływem 72 miesięcy, licząc od dnia przekazania lokali. Zgodnie z art. 11.1 Umowy Wynajmujący złożył Najemcy nieodwołalną i niezmienną przez okres 30 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy, ofertę nabycia lokali oraz miejsc postojowych w hali garażowej na poniżej opisanych warunkach finansowych: 

a/ cena 1 m² na parterze wynosi netto 12.800 zł, 
b/ cena 1 m² na pozostałych kondygnacjach wynosi netto 6.600 zł, 
c/ cena jednego miejsca parkingowego wynosi netto 20.000 zł. 

W przypadku wygaśnięcia w/w oferty, Najemcy przysługiwać będzie prawo pierwokupu na warunkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym przez cały okres trwania Umowy. 

Strony postanowiły, że w przypadku zwłoki w przekazaniu lokali, Wynajmujący zapłaci Najemcy karę umowną w wysokości 0,1% miesięcznego czynszu najmu netto za każdy dzień opóźnienia. Natomiast Najemca zobowiązał się zapłacić Wynajmującemu karę umowną w kwocie 0,1% miesięcznego czynszu najmu netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wszelkich prac adaptacyjnych w lokalach, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku i lokali. 

Kryterium pozwalającym uznać umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

34. RB 5/2010 : Kontrakt z NFZ na rok 2010

Gdańsk, 8.02.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2010

Kontrakt z NFZ na rok 2010 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym tj. 08 lutego 2010 r. następujących umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku: 

umowa nr 11/000102/AOS/08/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna z dnia 29 stycznia 2010 r. Na mocy postanowień § 4 ust. 1 w/w umowy wartość zakontraktowanych świadczeń w okresie rozliczeniowym od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. wynosi 550.444,40 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 40/100). 

umowa nr 11/000102/ASDK/08/10 – o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) z dnia 29 stycznia 2010 r. Zgodnie z § 4 ust. 1 w/w umowy wartość zakontraktowanych świadczeń w okresie rozliczeniowym od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. wynosi 745.091,70 zł (siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 70/100 ). 

umowa nr 11/000102/SZP/09/10 – o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne z dnia 29 stycznia 2010 r. Na mocy postanowień § 4 ust. 1 w/w umowy wartość zakontraktowanych świadczeń w okresie rozliczeniowym od dnia od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wynosi 23.219.695,00 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) 

W związku z powyższym łączna wartość wszystkich zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2010 wynosi łącznie 24.515.231,10 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 10/100). 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744 z póź. zm.) 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

35. RB 4/2010 : NWZ 29.01.2010 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, 29.01.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2010

NWZ 29.01.2010 r. - akcjonariusze 5% 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 stycznia 2010 roku reprezentowane było 63,74% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 32.787.966). 

Próg 5% głosów (1.639.398 głosów) przekroczyli następujący akcjonariusze: 

Pan Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 24.901.305 akcji, co dawało 75,94% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 48,40% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta, 
Theo Frey East AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 4.874.226 akcji, co dawało 14,86% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 9,47% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta, 
TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.012.071 akcji, co dawało 6,13% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 3,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta. 

Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

36. RB 3/2010 : Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Gdańsk, 29.01.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2010 

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 29 stycznia 2010 roku powołało nowych członków Rady Nadzorczej w osobach: 

Pan Dawid Sukacz – członek Rady Nadzorczej 
Pan Rafał Litwic – członek Rady Nadzorczej 

Pan Dawid Sukacz (38 lat) doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalista rachunkowości zarządczej i finansów. Legitymuje się licencjami maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu. Posiada międzynarodowe certyfikaty: Chartered Financial Analyst oraz Certified International Investment Analyst. Z rynkiem kapitałowym związany od 1994 r. Początkowo pracował w Biurze Maklerskim Certus w Krakowie, następnie w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Przemysłowo - Handlowego w Krakowie. W latach 1997 – 1998 był doradcą inwestycyjnym w Wood & Co. w Warszawie. Od 1998 r. do 2003 r. związany z grupą Commercial Union, gdzie jako Członek Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego odpowiadał za określenie i realizację polityki inwestycyjnej. Od 2004 roku związany z grupą BB Investment. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu BBI Capital NFI S.A. oraz Członka Zarządu BBI Investment S.A., BBI Seed Fund Sp. z o.o. Ponadto jest Członkiem Rad Nadzorczych między innymi: Pepees S.A., Cartridge Word CEE Sp z o.o., Hardex S.A., Elzab S.A., Awbud Sp. z o.o., PWB Awbud S.A., Dominium S.A., Exorigo Sp. z o.o. Pan Dawid Sukacz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


Pan Rafał Litwic (39 lat) radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. W okresie od maja 2000 roku do 2004 roku był zatrudniony w spółce Prokom Internet S.A., gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną spółki. W latach 2004 – 2008 był radcą prawnym w spółce Prokom Software S.A., gdzie doradzał przy kluczowych projektach informatycznych,  konsolidacyjnych oraz przekształceniach realizowanych przez Spółkę. Od 2006 roku Mecenas Rafał Litwic jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych: Grand Fidelia S.A., Caspar Asset Management S.A., oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Pan Rafał Litwic nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

37. RB 2/2010 : Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 29 stycznia 2010 roku

Gdańsk, 29.01.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2010

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 29 stycznia 2010 roku

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 stycznia 2010 roku. 

Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w raporcie bieżącym nr 40/2009, NWZ podjęło następujące uchwały: 

Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje: 

I.WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

§ 1. 
[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego] 
Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 2. 
[Wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego] 
Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogółem na kwotę nie wyższą niż 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych). 

§ 3. 
[Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego] 
Stosownie do postanowień art. 448 §3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii pozyskania dla spółki innych spółek poprzez nabycie akcji lub udziałów. Akcje serii I będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B. 

§ 4. 
[Termin wykonania praw objęcia akcji] 
Objęcie akcji serii I emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 stycznia 2011 r. 

§ 5. 
[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji] 
Akcje serii I w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę. 

§ 6. 
[Oznaczenie akcji nowej emisji] 
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów). 

§ 7. 
[Cena emisyjna akcji] 
Oznacza się cenę emisyjną akcji serii I na 1,86 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję. 

§ 8. 
[Wkłady] 
Akcje serii I mogą być obejmowane za wkłady pieniężne. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze potrącenia umownego dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 9. 
[Wyłączenie prawa poboru akcji] 
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I i sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości. 

UZASADNIENIE 
Uzasadnieniem powzięcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest zamiar przyznania prawa do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów serii B i w ten sposób pozyskanie środków niezbędnych do należytego rozwoju przedsiębiorstwa. Wyłączenie prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I leży w interesie Spółki, polegającym na zapewnieniu Spółce stabilizacji finansowej niezbędnej do dalszego rozwoju jej przedsiębiorstwa, a tym samym dąży do zapewnienia wzrostu wartości Spółki. 
W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 10. 
[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie] 
Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: 
a)w przypadku, gdy akcje serii I zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania, 
b)w przypadku, gdy akcje serii I zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. 

§ 11. 
[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii I] 
W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanych do kompetencji Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii I. 

II.EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH 

§ 12. 
[Emisja warrantów subskrypcyjnych] 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, serii B uprawniających do objęcia łącznie 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji Spółki, na okaziciela, serii I, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr___.. z dnia 29 stycznia 2009 r. 
Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. 

§13. 
[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych] 
Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są:-- 
a)Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna – 7.000.000 (siedem milionów) sztuk; 
b)Bruno Hangartner – 2.000.000 (dwa miliony) sztuk. 

§ 14. 
[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych] 
Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie. 

§ 15. 
[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny] 
Jeden warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii I. 

§ 16. 
[Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych] 
Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B nie może nastąpić później niż do dnia 01 stycznia 2011 r. 

§ 17. 
[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych] 
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B w całości. 

§ 18. 
[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania] 
Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi na okaziciela. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim. 

§ 19. 
[Termin emisji warrantów subskrypcyjnych] 
Warranty subskrypcyjne serii B wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii I oraz zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie do 30 dni licząc od dnia podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. 

§ 20. 
[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B] 
W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii B. 

§ 21 
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 32.787.966 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 63,74%, przy czym za uchwałą oddano 32.787.966 głosów, przeciwko uchwale 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. 

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§1. 
[Zmiana Statutu Spółki] 
W związku z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowym § 7 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§ 7 
5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.572.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w drodze emisji: 
a) nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.572.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A; 
b) nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2010 roku.” 

§ 2 
W związku z uchwałą Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z dnia 16 listopada 2009 r. w przedmiocie wykonywania przez Radę Nadzorczą zadań Komitetu Audytu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia w § 19 Statutu po ustępie 3 dodać ustęp 4 i 5 o następującej treści: 

„§ 19 
4. Rada Nadzorcza w okresie, w którym jej skład osobowy nie przekroczy 5 członków będzie wykonywała zadania komitetu audytu. 
5. W przypadku, gdy skład osobowy Rady Nadzorczej przekroczy 5 członków, Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków, co najmniej 3 osoby, które będą pełnić zadania komitetu audytu, przy czym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.” 

§ 3 
[Wejście w życie] 
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd rejestrowy. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 32.787.966 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 63,74%, przy czym za uchwałą oddano 32.787.966 głosów, przeciwko uchwale 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. 

Uchwała w sprawie dematerializacji akcji serii I obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: 
§ 1. 
[Dematerializacja akcji] 
Akcje serii I w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 

§ 2. 
[Rynek regulowany] 
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 32.787.966 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 63,74%, przy czym za uchwałą oddano 32.787.966 głosów, przeciwko uchwale 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. 

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Dawida Sukacz w skład Rady Nadzorczej. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 32.787.966 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 63,74%, przy czym za uchwałą oddano 32.787.966 głosów, przeciwko uchwale 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. 

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku powołuje Rafała Litwic w skład Rady Nadzorczej. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 32.787.966 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 63,74%, przy czym za uchwałą oddano 32.787.966 głosów, przeciwko uchwale 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. 

Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki 

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści: 

Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu. 
2. Założycielami Spółki są: 
1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, 
2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI, 
3. ANNA IRENA CHMIELECKA,   
4. KAROLINA CHMIELECKA, 
5. MICHAŁ CHMIELECKI. 
§ 2 
1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.   Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 3 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 4 
Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK. 

§ 5 
1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.  
2. Spółka posiada oddział w Gdańsku i może otwierać dalsze oddziały w kraju i zagranicą. 
3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą. 
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 Przedmiot działania Spółki 

§ 6 
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
1.Opieka zdrowotna [PKD 86], 
2.Działalność wydawnicza [PKD 58], 
3.Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z], 
4.Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z], 
5.Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9], 
6.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z], 
7.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z], 
8.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z], 
9.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1], 
10.Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z], 
11.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z], 
12.Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z], 
13.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z], 
14.Zakwaterowanie [PKD 55], 
15.Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56], 
16.Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z], 
17.Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z], 
18.Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9], 
19.Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66], 
20.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68], 
21.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41], 
22.Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42], 
23.Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81], 
24.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3], 
25.Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1], 
26.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72], 
27.Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z], 
28.Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5], 
29.Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3], 
30.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z], 
31.Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70], 
32.Badania i analizy techniczne [PKD 71.20], 
33.Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]. 

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze 

§ 7 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.443.834,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 51.443.834 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.: 
a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), 
b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). 
c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). 
d/ 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych). 
e/ 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych). 
f/ 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 13.598.525 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych).
g/ 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 3.848.995,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotoch). 
3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -- 
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 
5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.572.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w drodze emisji: 
a) nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.572.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A; 
b) nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2010 roku. ”--- 

§ 8 
W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. 

§ 9 
1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. 
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. 
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. 

§ 10 
Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 

§ 11 
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Organy Spółki 

§ 12 
Organami Spółki są: 
1. Zarząd Spółki, 
2. Rada Nadzorcza, 
3. Walne Zgromadzenie. 

§ 13 
1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób. 
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. 
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. 
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków. 
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. 

§ 14 
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: 
1. ustanowienie i odwołanie prokury, 
2. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, 
3. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 
4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 
5.  zaciąganie kredytów i pożyczek, 
6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. 
5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. 

§ 15 
W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. 

§ 16 
1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. 
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. 
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. 

§ 17 
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. 
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. 
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani. 
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. 

§ 18 
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających. 
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu. 
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 
7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej. 
8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. 

§ 19 
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 
a. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, 
b. powoływanie Członków Zarządu, 
c. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu, 
d. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, 
e. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
f. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego, 
g. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
h. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 
i. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, 
j. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, 
k. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 
l. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki. 
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia. 
4. Rada Nadzorcza w okresie, w którym jej skład osobowy nie przekroczy 5 członków będzie wykonywała zadania komitetu audytu. 
5. W przypadku, gdy skład osobowy Rady Nadzorczej przekroczy 5 członków, Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków, co najmniej 3 osoby, które będą pełnić zadania komitetu audytu, przy czym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. 

§ 20 
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 
1. z własnej inicjatywy, 
2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 
3. na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie: 
a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 
b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 

§ 21 
1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 
2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. 
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h. 
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 

§ 22 
Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.

§ 23 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 

§ 24 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: 
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
2. podział zysku lub pokrycie strat,  
3. zmiana przedmiotu działalności Spółki, 
4. zmiana Statutu Spółki, 
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, 
9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje, 
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 
11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego. 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał. 
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne. 
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych. 
5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu. 

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki 

§ 25 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy spółki akcyjnej kończy się dnia 31 grudnia 2004 roku. 

§ 26 
Spółka tworzy następujące kapitały własne: 
1. kapitał zakładowy, 
2. kapitał zapasowy: 
- z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, 
-  z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji, 
- z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość, 
- z innych tytułów przewidzianych prawem. 
3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów. 
4. Pozostałe kapitały rezerwowe. 

§ 27 
Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

§ 28 
Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem.” 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W powyższym głosowaniu oddano ogółem 32.787.966 ważnych głosów, których udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 63,74%, przy czym za uchwałą oddano 32.787.966 głosów, przeciwko uchwale 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

38. RB 1/2010 : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Gdańsk, 25.01.2010r. 

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2010

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w 2010 roku: 

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE: 

za IV kwartał 2009 r. – 01 marca 2010 r. 
za I kwartał 2010 r. – 17 maja 2010 r. 
za III kwartał 2010 r. – 15 listopada 2010 r. 

ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY: 

skonsolidowany raport za I półrocze 2010 r. – 31 sierpnia 2010 r. 

RAPORTY ROCZNE: 

jednostkowy raport roczny za 2009 r. – 30 kwietnia 2010 r. 
skonsolidowany raport roczny za 2009 r. – 30 kwietnia 2010 r. 


Podpis: 
                    Roman Walasiński 
                    Prezes Zarządu

Formularz kontaktowy

Ładowanie