Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Raporty bieżące 2012

1. RB 33/2012 : Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ...

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2012 roku

Raport bieżący nr 33/2012

Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Sprzedający”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17.12.2012 r. zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające opisane w przedwstępnej umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Pracowni Diagnostyki Obrazowej zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („ZCP”), („Umowa Przedwstępna”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2012 z dnia 13.12.2012 r., w tym: a) w dniu 17.12.2012 r. zawarta została pomiędzy Emitentem, a LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LuxMed”, „Kupujący”) umowa podnajmu powierzchni budynku w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 dotycząca ZCP, b) w dniu 17.12.2012 r. zawarta została pomiędzy Emitentem, a LuxMed umowa o świadczenie usług diagnostyki obrazowej w ZCP w zakresie tomografii komputerowej, USG oraz RTG na warunkach nie gorszych od obecnie obowiązujących w ramach Grupy Swissmed; c) w dniu 17.12.2012 r. zawarta została pomiędzy Kupującym a spółką zależną Emitenta - Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - umowa o świadczenie usług diagnostyki obrazowej w ZCP w zakresie tomografii komputerowej, USG oraz RTG na warunkach nie gorszych od obecnie obowiązujących w ramach Grupy Swissmed.

W związku ze spełnieniem warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Przedwstępnej, Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17.12.2012 r. została zawarta pomiędzy Sprzedającym, a LuxMed umowa sprzedaży ZCP, na mocy której Emitent sprzedał LuxMed ZCP za cenę 3.500.000 zł („Umowa Sprzedaży”). W Umowie Sprzedaży strony ustanowiły Zakaz Konkurencji na zasadach analogicznych jak w Umowie Przedwstępnej. Zakaz Konkurencji rozpoczyna się w Dniu Zamknięcia (17.12.2012 r.) i kończy się w trzecią rocznicę nabycia ZCP przez Kupującego. Zgodnie z w/w Zakazem Konkurencji Sprzedający zobowiązał się, że w okresie jego obowiązywania na terenie Trójmiasta nie będzie rozpoczynać ani prowadzić działalności konkurencyjnej wobec przedmiotu działalności ZCP oraz wykonywać żadnych prac lub świadczyć usług na rzecz spółek prowadzących działalność konkurencyjną wobec przedmiotu działalności ZCP.

W zakresie kar umownych strony postanowiły m.in., że w przypadku gdy Kupujący dowiedzie, że warunki Zakazu Konkurencji, zostaną naruszone przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązany będzie do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 2.000.000 zł. Brak jest zapisu umownego uprawniającego Kupującego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonej kary umownej wskazanej powyżej.

Kryterium pozwalającym uznać Umowę Sprzedaży za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3, 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2. RB 32/2012 : Przedwstępna umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ...

Gdańsk, dnia 13 grudnia 2012 roku

Raport bieżący nr 32/2012

Przedwstępna umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Sprzedający”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 13.12.2012 r. pomiędzy Emitentem, a LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. w Warszawie („LuxMed”, „Kupujący”) przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedającego w postaci Pracowni Diagnostyki Obrazowej zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („ZCP”), („Umowa Przedwstępna”). Umowa Przedwstępna stanowi kolejny etap realizacji transakcji sprzedaży na rzecz LuxMed zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 28.08.2012 r. – Porozumienie Pracownia Diagnostyki Obrazowej. Na mocy Umowy Przedwstępnej z zastrzeżeniem warunków zawieszających i zobowiązań Sprzedającego w niej wymienionych, o których mowa poniżej, strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży ZCP, na podstawie której Emitent sprzeda ZCP za cenę 3.500.000 zł, a LuxMed kupi ZCP za w/w cenę. Przyrzeczona umowa sprzedaży ZCP ma zostać zawarta w dniu 14.12.2012 r. lub w przypadku akceptacji przez Kupującego, dowolnym innym terminie, lecz nie późniejszym niż 31.12.2012 r. („Dzień Zamknięcia”). Strony ustaliły m.in. następujące warunki zawieszające i zobowiązania Sprzedającego: a) przed Dniem Zamknięcia Sprzedający doprowadzi do skutecznego przeniesienia na Kupującego praw i obowiązków wynikających z umów z NFZ, który to warunek został spełniony – Emitent o cesji na rzecz LuxMed kontraktu z NFZ informował w raporcie bieżącym nr (po korekcie) 29/2012 z dnia 19.10.2012 r.; b) w Dniu Zamknięcia strony zawrą umowę podnajmu powierzchni budynku w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 dotyczącą ZCP, c) w Dniu Zamknięcia strony zawrą umowę na świadczenie usług diagnostyki obrazowej w ZCP w zakresie tomografii komputerowej, USG oraz RTG na warunkach nie gorszych od obecnie obowiązujących w ramach Grupy Swissmed; d) w Dniu Zamknięcia zostanie zawarta pomiędzy Kupującym a spółką zależną Emitenta - Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - umowa na świadczenie usług diagnostyki obrazowej w ZCP w zakresie tomografii komputerowej, USG oraz RTG na warunkach nie gorszych od obecnie obowiązujących w ramach Grupy Swissmed.

W Umowie Przedwstępnej Strony ustanowił Zakaz Konkurencji szczegółowo opisany w Umowie Przedwstępnej, rozpoczynający się w Dniu Zamknięcia i kończący się w trzecią rocznicę nabycia ZCP przez Kupującego, na mocy którego Sprzedający zobowiązał się, że w w/w okresie na terenie Trójmiasta nie będzie rozpoczynać ani prowadzić działalności Konkurencyjnej wobec przedmiotu działalności ZCP oraz wykonywać żadnych prac lub świadczyć usług na rzecz spółek prowadzących Działalność Konkurencyjną wobec przedmiotu działalności ZCP. W zakresie kar umownych strony przewidziały następujące postanowienia: W przypadku gdy Kupujący dowiedzie, że warunki Zakazu Konkurencji, zostaną naruszone przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązany będzie do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 2.000.000 zł. Brak jest zapisu umownego uprawniającego Kupującego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonej kary umownej wskazanej powyżej.

Kryterium pozwalającym uznać Umowę Przedwstępną za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

3. RB 31/2012 : Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2012

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2012 roku

Raport bieżący nr 31/2012

Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2012

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 12.12.2012 r. następujących aneksów zawartych pomiędzy Świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”, „NFZ”):

 1. Aneks z dnia 03.12.2012 r. nr 14/2012 do umowy nr 11/000102/SZP/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, na mocy którego kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 22.444.845,61 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 465.701,91 zł;
 2. Aneks z dnia 24.11.2012 r. nr 3/2012 do umowy nr 11/000102/ASDK/10/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, zawarty w związku z dokonaną przez Emitenta na rzecz LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie cesją części niniejszej umowy w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej od IV kwartału 2012 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 19.10.2012 r. nr (po korekcie) 29/2012. Na mocy przedmiotowego aneksu kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 910.178,60 zł, tj. uległa zmniejszeniu o 271.458,90 zł.

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi 28.217.449,49 zł.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

4. RB 30/2012/K : Korekta numeru raportu bieżącego 30/2012

Gdańsk, dnia 26 listopada 2012 roku

Raport bieżący nr 30/2012/K

Korekta numeru raportu bieżącego 30/2012

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 30/2012 z dnia 19.10.2012 r. „Cesja kontraktu z NFZ w zakresie badań tomografii komputerowej” wystąpiła oczywista omyłka pisarska w numeracji raportu, polegająca na tym, że raport bieżący o numerze 30/2012 powinien mieć numer 29/2012. W związku z powyższym Emitent dokonuje korekty raportu bieżącego 30/2012 w ten sposób, że nadaje temu raportowi numer 29/2012. W pozostałym zakresie treść korygowanego raportu pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku niniejszej korekty związanej z numeracją raportu, kolejny raport bieżący w danym roku kalendarzowym otrzyma numer 30/2012.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).


5. RB 29/2012/K : Korekta numeru raportu bieżącego 29/2012

Gdańsk, dnia 26 listopada 2012 roku

Raport bieżący nr 29/2012/K

Korekta numeru raportu bieżącego 29/2012

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 29/2012 z dnia 18.10.2012 r. „Znacząca umowa – sprzęt radiologiczny w Szpitalu Swissmed Warszawa” wystąpiła oczywista omyłka pisarska w numeracji raportu, polegająca na tym, że raport bieżący o numerze 29/2012 powinien mieć numer 28/2012. W związku z powyższym Emitent dokonuje korekty numeru raportu bieżącego 29/2012 w ten sposób, że nadaje temu raportowi numer 28/2012. W pozostałym zakresie treść korygowanego raportu pozostaje bez zmian.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

6. RB 30/2012 : Cesja kontraktu z NFZ w zakresie badań tomografii komputerowej

Gdańsk, dnia 19 października 2012 roku

Raport bieżący nr 30/2012

Cesja kontraktu z NFZ w zakresie badań tomografii komputerowej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 19 października 2012 r. wymaganej przepisami prawa zgody Narodowego Funduszu Zdrowia - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku na cesję na rzecz LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED Diagnostyka”) części umowy nr 11/000102/ASDK/10/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne („Cesja kontraktu”) zawartej przez Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („NFZ”).

Po uzyskaniu zgody NFZ na Cesję kontraktu Emitent dokonał na rzecz LUX MED Diagnostyka skutecznej cesji części praw i obowiązków wynikających z umowy z NFZ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej od IV kwartału 2012 roku.

Dokonanie przez Emitenta skutecznej Cesji kontraktu na rzecz LUX MED Diagnostyka stanowi realizację postanowień porozumienia w przedmiocie wydzielenia i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracownię diagnostyki obrazowej, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2012.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

7. RB 29/2012 : Znacząca umowa – sprzęt radiologiczny w Szpitalu Swissmed Warszawa

Gdańsk, dnia 18 października 2012 roku

Raport bieżący nr 29/2012

Znacząca umowa – sprzęt radiologiczny w Szpitalu Swissmed Warszawa

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 18.10.2012 r. pomiędzy Emitentem, a Panem Maciejem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAGODENT („Magodent”) umowy, której przedmiotem jest sprzęt radiologiczny w Szpitalu Swissmed Warszawa („Umowa”). Podpisanie Umowy nastąpiło w wyniku realizacji postanowień listu intencyjnego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 08.06.2012 r. Na mocy Umowy Emitent z dniem 18.10.2012 r. oddał Magodent do używania sprzęt radiologiczny, który szczegółowo opisany został w załączniku do Umowy („Sprzęt Medyczny”). Za używanie Sprzętu Medycznego Magodent będzie płacił Emitentowi w okresach miesięcznych opłaty na warunkach rynkowych. Umowa zawarta została na czas oznaczony do dnia 15.08.2018 r. Szacunkowa wartość Umowy obejmująca cały okres jej obowiązywania wynosi ok. 9.747.819,25 zł. Kryterium pozwalającym uznać Umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym zawarte zostały dwie umowy sprzedaży. Pierwsza umowa została zawarta pomiędzy Emitentem, a Magodent, której przedmiotem jest sprzęt medyczny i niemedyczny wyspecyfikowany w załączniku do umowy. Na mocy w/w umowy Emitent sprzedał na rzecz Magodent przedmiotowy sprzęt za cenę 842.991,91 zł brutto. Druga umowa zawarta została pomiędzy spółką zależną – Swissmed Development Sp. z o.o., a Magodent, której przedmiotem jest sprzęt niemedyczny - głównie meble. Na mocy tej umowy Swissmed Development Sp. z o.o. sprzedał na rzecz Magodent przedmiotowy sprzęt za cenę 651.288,05 zł brutto.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

8. RB 27/2012 : NWZ 11.10.2012 r. - akcjonariusze 5%.

Gdańsk, dnia 11 października 2012 roku

Raport bieżący nr 27/2012

NWZ 11.10.2012 r. - akcjonariusze 5%.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 października 2012 roku reprezentowane było 57,02% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 34.890.846).

Próg 5% głosów (1.744.542 głosy) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 33.890.482 akcji, dających 33.890.482 głosy, co stanowi 97,13% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

9. RB 26/2012 : Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 11.10.2012 r.

Gdańsk, dnia 11 października 2012 roku

Raport bieżący nr 26/2012

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 11.10.2012 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 października 2012 roku.

Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w raporcie bieżącym nr 23/2012 z dnia 10 września 2012 roku, NWZ podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 października 2012 roku w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Pracowni Diagnostyki Obrazowej zlokalizowanej w Szpitalu Swissmed w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, przeznaczonych do świadczenia usług z zakresu diagnostyki obrazowej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i zasad zbycia na rzecz LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Pracowni Diagnostyki Obrazowej, w tym do ustalenia ceny zbycia, terminu oraz treści umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarzadu

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

10. RB 25/2012 : Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2012

Gdańsk, dnia 02 października 2012 roku

Raport bieżący nr 25/2012

Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2012

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 02.10.2012 r. aneksu nr 7/2012/AR z dnia 20.09.2012 r. do umowy nr 07R-1-01386-03-01-2012-2016/12 (07-00-61830-12-02/06) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawartego pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie („Oddział Funduszu”). Na mocy w/w aneksu kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.02.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. wynosi maksymalnie 994.977,78 zł, tj. uległa zmniejszeniu o kwotę 419.863,22 zł.

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi 28.023.206,48 zł.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

11. RB 24/2012 : Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2012

Gdańsk, dnia 11 września 2012 roku

Raport bieżący nr 24/2012

Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2012

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu w dniu 11.09.2012 r. aneksu nr 11/2012 z dnia 03.09.2012 r. do Umowy nr 11/000102/SZP/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawartego pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („POW-NFZ”). Na mocy w/w aneksu kwota zobowiązania POW-NFZ wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy w okresie od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 21.979.143,70 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 21.943,26 zł.

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi: 28.443.069,70 zł.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

12. RB 23/2012 : Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Gdańsk, dnia 10 września 2012 roku

Raport bieżący nr 23/2012

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 października 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o.
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta w załączeniu przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

13. RB 22/2012 : Porozumienie – pracownia diagnostyki obrazowej

Gdańsk, dnia 28 sierpnia 2012 roku

Raport bieżący nr 22/2012

Porozumienie – pracownia diagnostyki obrazowej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2012 roku zawarte zostało pomiędzy Emitentem, a LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”) porozumienie z dnia 27 sierpnia 2012 roku dotyczące pracowni diagnostyki obrazowej znajdującej się w Szpitalu Swissmed w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („Porozumienie”). Zgodnie z porozumieniem Emitent zamierza wydzielić zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa obejmującą pracownię diagnostyki obrazowej („ZCP”) oraz dokonać na rzecz LUX MED cesję praw i obowiązków wynikających z Kontraktu z NFZ dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne. Natomiast LUX MED zamierza nabyć od Emitenta ZCP oraz przejąć prawa i obowiązki Swissmed wynikające z w/w Kontraktu z NFZ. Za zrealizowanie opisanej powyżej transakcji LUX MED zobowiązał się zapłacić na rzecz Emitenta kwotę 3.500.000,00 zł („Cena Transakcji”) zgodnie z warunkami przedstawionej oferty. Pomieszczenia przeznaczone na pracownię diagnostyki obrazowej będą podnajmowane przez LUX MED na warunkach rynkowych. Kryterium pozwalającym uznać Porozumienie za znaczącą umowę jest wartość przedmiotu Porozumienia, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

14. RB 21/2012 : ZWZ 17.08.2012 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2012 roku

Raport bieżący nr 21/2012

ZWZ 17.08.2012 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 sierpnia 2012 roku reprezentowane było 57,02% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 34.890.846).

Próg 5% głosów (1.744.542 głosy) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 33.890.482 akcji, dających 33.890.482 głosy, co stanowi 97,13% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

15. RB 20/2012 : Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2012 roku

Raport bieżący nr 20/2012

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 17 sierpnia 2012 roku odwołało z tym dniem ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Janusza Olędzkiego – Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Mariusza Jagodzińskiego – Sekretarza Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez tego członka Rady Nadzorczej rezygnacją. Walne Zgromadzenie powołało jednocześnie na kolejną kadencję pięciu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj.: Pana Bruno Hangartnera, Pana Pawła Sobkiewicza, Pana Zbigniewa Grucę, Pana Rafała Litwica oraz Panią Barbarę Ratnicką-Kiczka.

Pan Rafał Litwic, radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. W okresie od maja 2000 roku do 2004 roku był zatrudniony w spółce Prokom Internet S.A., gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną spółki. W latach 2004 – 2008 był radcą prawnym w spółce Prokom Software S.A., gdzie doradzał przy kluczowych projektach informatycznych, konsolidacyjnych oraz przekształceniach realizowanych przez Spółkę. Od 2006 roku Mecenas Rafał Litwic jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych: Grand Fidelia S.A., Caspar Asset Management S.A., oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Pan Rafał Litwic nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca. W 1957 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1965 r. studia podyplomowe w Cardiff University. Obronił doktorat na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1966 r., następnie w 1973 r. uzyskał habilitację, a w 1987 r. zdobył tytuł naukowy profesora chirurgii. Praktykę lekarską rozpoczął w Katedrze Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie pracował jako lekarz okręgowy na ORP "Wicher" oraz jako "Visiting Profesor" w Ahmado Bello University w Nigerii. Od 1977 r. profesor Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, 1990-93 prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1997 r. kierownik Kliniki. Był kierownikiem zespołu nauczania podyplomowego ordynatorów oddziałów chirurgicznych, konsultantem regionalnym z zakresu chirurgii, kierownikiem naukowym kursów CMKP. Wprowadził szereg nowoczesnych metod operacyjnego leczenia w chirurgii gastroenterologicznej i endykronologicznej, wprowadził nowoczesne metody nauczania w chirurgii, wielokrotny organizator sympozjów i zjazdów naukowych. Autor 567 prac i rozdziałów w kilku podręcznikach chirurgii, autor podręcznika chirurgii dla pielęgniarek oraz podręcznika "Chirurgia dla studentów stomatologii". Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami Ministra Zdrowia. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Societe Internationale de Chirurgie, Collegium Internationale Chirurgie Digestive, Europen Society of Oncological Burgery, Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. W latach 2001-03 prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, od 1997 roku Członek Honorowy. Zbigniew Gruca nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Barbara Ratnicka – Kiczka posiada wykształcenie wyższe prawnicze - adwokat. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1982 roku. Od 1982 do 1983 była zatrudniona, jako pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego u prof. Kruczalaka na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1983 - 1986 pełniła funkcję aplikanta adwokackiego w Zespole Adwokackim nr 1 w Sopocie. Od 1986 roku prowadzi w Gdańsku Kancelarię Adwokacką adw. B. Ratnicka - Kiczka.
Pani Barbara Ratnicka - Kiczka nie pełni żadnej funkcji w organach spółek kapitałowych lub innych osobach prawnych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej. Nie prowadzi żadnej innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Bruno Hangartner, ukończył wyższą szkołę techniczną oraz szwajcarską uczelnię uzyskując specjalizację z dziedziny sprzedaży i zarządzania marketingowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w AMS, American Hospital Supply w Szwajcarii, a następnie w Angiomed AG w Niemczech, jako kierownik ds. sprzedaży. Obecnie zasiada w organie zarządzającym spółki TF Holding AG, której jest właścicielem. Spółka ta jest głównym akcjonariuszem Emitenta. Pan Bruno Hangartner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Paweł Sobkiewicz ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium dla doradców inwestycyjnych w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Banku Handlowym w Warszawie, Domu Maklerskim BGK S.A. (obecnie DM Polonia Net S.A.), TU Allianz Życie Polska S.A., TUiR Warta S.A. Pan Paweł Sobkiewicz był członkiem zarządu w spółkach: KFD PaOla Sp. z o.o., FMS POLMO S.A. Zasiada w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. Obecnie jest Dyrektorem Inwestycyjnym w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Paweł Sobkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł Sobkiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


16. RB 19/2012 : Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 17.08.2012 r.

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2012 roku

Raport bieżący nr 19/2012

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 17.08.2012 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 sierpnia 2012 roku.

Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w raporcie bieżącym nr 18/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku, ZWZ podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono 

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. zawierające:
  1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 71.546.813,80 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzynaście złotych osiemdziesiąt groszy);
  2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., wykazujące stratę netto w wysokości 12.365.145,44 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze);
  3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.303.215,45 zł (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące dwieście piętnaście złotych czterdzieści pięć groszy),
  4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 12.374.145,44 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze),
  5. informację dodatkową.
  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono  

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. zawierające:
  1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 138.888.411,35 zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta jedenaście złotych trzydzieści pięć groszy);
  2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., wykazujące stratę netto w wysokości 12.762.826,17 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych siedemnaście groszy);
  3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.739.470,95 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy);
  4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.797.829,55 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
  5. informację dodatkową.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. w kwocie 12.365.145,44 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 33.890.482 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego. Z głosowania nad powyższą uchwałą wyłączony został Akcjonariusz Roman Walasiński reprezentujący 1.000.364 akcje. Ogółem oddano 33.890.482 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 33.890.482 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0 
 • Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono

.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi -Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono

.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono 

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono

.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańskuz dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi- Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Januszowi Olędzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Januszowi Olędzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono w.
 • Sprzeciwó

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany: § 19 ust. 2 lit. l), § 20 ust. 3 pkt 3), § 20 ust. 5, § 21, § 24 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki oraz dodania § 19 ust. 2 lit. ł) Statutu Spółki

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia:

a)      zmienić § 19 ust. 2 lit. l) Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„l) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,”

b)      dodać po lit. l) w § 19 ust. 2 Statutu Spółki lit. ł) o następującym brzmieniu:

„ł) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.”

 c)      zmienić § 20 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„3) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.” 

d)     zmienić § 20 ust. 5 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym prawem terminie.”

 

e)      zmienić § 21 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

 

1.    Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

2.    Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.

3.    Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4.    Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albopodmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

5.    Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

f)       zmienić § 24 ust. 1 pkt. 11) Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„11) rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego.”źniej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

f) zmienić §

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
  1. odwołać członka Rady Nadzorczej – Mariusza Jagodzińskiego,
  2. odwołać członka Rady Nadzorczej – Janusza Olędzkiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 33.890.482 głosy.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 1.000.364.
 • Sprzeciwów nie zgłoszono  

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Bruno Hangartnera na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Bruno Hangartnera na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono  

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Pawła Sobkiewicza na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pawła Sobkiewicza na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono  

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Zbigniewa Grucy na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Zbigniewa Grucę na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono  

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Barbary Ratnickiej-Kiczka na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Barbarę Ratnicką-Kiczka na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono  

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rafała Litwica na członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Rafała Litwica na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

 • "Za" oddano 34.890.846 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się" głosów oddano: 0
 • Sprzeciwów nie zgłoszono 

Przewodniczący stwierdził powzięcie uchwały.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. RB 18/2012 : Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Gdańsk, dnia 12 lipca 2012 roku

Raport bieżący nr 18/2012

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 sierpnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany: § 19 ust. 2 lit. l), § 20 ust. 3 pkt 3), § 20 ust. 5, § 21, § 24 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki oraz dodania § 19 ust. 2 lit. ł) Statutu Spółki;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta w załączeniu przedkłada ogłoszed Centrum Zdrowia SA na 17.08.2012

 • Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA zwołane na 17.08.2012
 • Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  18. RB 17/2012 : Kontrakt z NFZ na rok 2012 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

  Gdańsk, dnia 12 lipca 2012 roku

  Raport bieżący nr 17/2012

  Kontrakt z NFZ na rok 2012 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 12 lipca 2012 roku umowy z dnia 10 lipca 2012 roku nr 07R-1-01386-02-02-2011-2013/12 (07-00-61830-12-04/06) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) zawartej pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie („Oddział Funduszu”), („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest udzielanie przez Emitenta („Świadczeniodawcę) świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy. Warunki finansowe zostały określone w § 4 Umowy, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 01.07.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 199.996,50 zł.

  W zakresie kar umownych Umowa zawiera następująypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

  Umowa została zawarta na okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 31.12.2013 r. i stanowi kolejną umowę zawartą przez Emitenta z tym samym podmiotem - Narodowym Funduszem Zdrowia – których łączna wartość spełnia kryteria znaczącej umowy, albowiem ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. O zawartych dotychczas umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ich wartościach Emitent informował w poprzednich raportach bieżących.

  W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi 28.421.126,44 zł.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  19. RB 16/2012 : Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2012

  Gdańsk, dnia 9 lipca 2012 roku

  Raport bieżący nr 16/2012

  Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2012

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o zawarciu następujących aneksów dotyczących umowy nr 11/000102/AOS/10/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w rodzaju ambulatoryjna opieki specjalistyczna („Umowa”) zawartej pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („POW-NFZ”) obejmujących okres rozliczeniowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.: a) aneks z dnia 03.07.2012 r., doręczonym w dniu dzisiejszym, na mocy którego kwota zobowiązania POW-NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji Umowy uległa zwiększeniu o kwotę 62.779,50 zł, b) aneks z dnia 15.06.2012 r. na mocy którego kwota zobowiązania POW-NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji Umowy uległa zmniejszeniu o kwotę 4,50 zł, c) aneks z dnia 28.05.2012 r., na mocy którego kwota zobowiązania POW-NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji Umowy uległa zmniejszeniu o kwotę 8.122,80 zł.

  W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi: 28.221.129,94 zł.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

  Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

  Postanowienia ogólne

  § 1

  1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.
  2. Założycielami Spółki są:
   1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria,
   2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI,
   3. ANNA IRENA CHMIELECKA,
   4. KAROLINA CHMIELECKA,
   5. MICHAŁ CHMIELECKI.

  § 2

  1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
  2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

  § 3

  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

  § 4

  Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.

  § 5

  1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
  2. Spółka może otwierać oddziały w kraju i zagranicą.
  3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
  4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Przedmiot działania Spółki

  § 6

  Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

  1. Opieka zdrowotna [PKD 86],
  2. Działalność wydawnicza [PKD 58],
  3. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z],
  4. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z],
  5. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9],
  6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z],
  7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z],
  8. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],
  9. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1],
  10. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z],
  11. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z],
  12. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z],
  13. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z],
  14. Zakwaterowanie [PKD 55],
  15. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56],
  16. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z],
  17. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z],
  18. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9],
  19. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66],
  20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68],
  21. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41],
  22. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42],
  23. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81],
  24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3],
  25. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1],
  26. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72],
  27. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z],
  28. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5],
  29. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3],
  30. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z],
  31. Działalność firm centralnych (headoffices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70],
  32. Badania i analizy techniczne [PKD 71.20],
  33. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72].

  Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze

  § 7

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.234,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote).
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 61.182.234 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.:
   1. 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
   2. 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
   3. 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).
   4. 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych).
   5. 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych).
   6. 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 13.598.525 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych).
   7. 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 3.848.995,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
   8. 738.400 (siedemset trzydzieści osiem tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 738.400,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysiące czterysta złotych).
   9. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).
  3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z

   § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

  4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
  5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.572.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w drodze emisji:
   1. więcej niż 2.572.000 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.572.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A;
   2. nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2010 roku.

  § 8

  W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

  § 9

  1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
  2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
  3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
  4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

  § 10

  Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

  § 11

  Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

  Organy Spółki

  § 12

  Organami Spółki są:

  1. Zarząd Spółki,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Walne Zgromadzenie.

  § 13

  1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób.
  2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
  3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
  4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności, co najmniej 2/3 jej członków.
  5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
  6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

  § 14

  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
  2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
  3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
  4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
   1. ustanowienie i odwołanie prokury,
   2. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
   3. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
   4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
   5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
   6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
  5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

  § 15

  W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

  § 16

  1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
  2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
  3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
  4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

  § 17

  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.
  2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
  3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.
  5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
  6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

  § 18

  1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
  2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
  4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
  7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
  8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

  § 19

  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
   1. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
   2. powoływanie Członków Zarządu,
   3. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu,
   4. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
   5. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
   6. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
   7. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
   8. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
   9. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
   10. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
   11. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
   12. dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
   13. dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.
  3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
  4. Rada Nadzorcza w okresie, w którym jej skład osobowy nie przekroczy 5 członków będzie wykonywała zadania komitetu audytu.
  5. W przypadku, gdy skład osobowy Rady Nadzorczej przekroczy 5 członków, Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków, co najmniej 3 osoby, które będą pełnić zadania komitetu audytu, przy czym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

  § 20

  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
   3. na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
  4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
  5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym prawem terminie.

  § 21

  1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
  2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
  3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 – 1Kodeksu spółek handlowych.
  4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
  5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

  § 22

  Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.

  § 23

  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

  § 24

  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
   1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
   2. podział zysku lub pokrycie strat,
   3. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
   4. zmiana Statutu Spółki,
   5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
   6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
   7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
   8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
   9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
   10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
   11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego.
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
  3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
  4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.
  5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

  Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki

  § 25

  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu statutu Spółki, rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
  2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku.
  3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

  § 26

  Spółka tworzy następujące kapitały własne:

  1. kapitał zakładowy,
  2. kapitał zapasowy:
   • z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
   • z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,
   • z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,
   • z innych tytułów przewidzianych prawem.
  3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.
  4. Pozostałe kapitały rezerwowe.

  § 27

  Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  § 28

  Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

  • „Za” oddano 34.890.846 głosów.
  • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
  • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0
  • Sprzeciwów nie zgłoszono.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: – 38 ust. 1 pkt 7, i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

  20. RB 15/2012 : Zawarcie umowy najmu Szpitala Swissmed Warszawa

  Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 roku

  Raport bieżący nr 15/2012

  Zawarcie umowy najmu Szpitala Swissmed Warszawa

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 04.07.2012 r. pomiędzy spółką zależną Swissmed Development Sp. z o.o. („Wynajmujący”), a Panem Maciejem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAGODENT („Najemca”) Umowy Najmu, której przedmiotem jest lokal niemieszkalny położony w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego 103 o łącznej powierzchni użytkowej 4.454,18 m2 („Szpital Swissmed Warszawa”). Zawarcie Umowy Najmu nastąpiło w wyniku realizacji postanowień listu intencyjnego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 08.06.2012 r. Na mocy Umowy Najmu Wynajmujący z dniem 01.09.2012 r. oddał Najemcy w najem Szpital Swissmed Warszawa. Za używanie przedmiotu najmu, Najemca będzie płacić Wynajmującemu w okresach miesięcznych czynsz najmu na warunkach rynkowych. Umowa Najmu zawarta została na okres 10 lat. Szacunkowa wartość Umowy Najmu obejmująca cały okres jej obowiązywania wynosi ok. 35.000.000,00 zł netto. W zakresie kar umownych Umowa Najmu przewiduje, że za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Wynajmującemu przedmiotu najmu, po rozwiązaniu Umowy Najmu, powyżej okresu 30 dni, Najemca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 4% miesięcznej stawki Czynszu Najmu. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych w przypadku gdyby włki,

  zmiana Statutu Spysokość poniesionej szkody z tytułu opóźnienia w przekazaniu przedmiotu najmu przekraczała wysokość naliczonej kary umownej. Postanowienia Umowy Najmu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umowy. Kryterium pozwalającym uznać Umowę Najmu za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

   

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarzadu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).


  21. RB 14/2012 : Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości ...

  Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 roku

  Raport bieżący nr 14/2012

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. Teksty raportów bieżących i okresowych są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.swissmed.com.pl, w dziale "Relacje inwestorskie/Swissmed Centrum Zdrowia S.A./". w rodzaju ambulatoryjna opieki specjalistyczna (

  W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umó

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: §

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia

  Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

  Postanowienia ogó

  §

  Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Snia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r., nr 184, poz. 1539 z póź. zm.)

  22. RB 13/2012 : List intencyjny – działalność medyczna w Szpitalu Swissmed Warszawa

  Gdańsk, dnia 08 czerwca 2012 roku

  Raport bieżący nr 13/2012

  List intencyjny – działalność medyczna w Szpitalu Swissmed Warszawa

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Wynajmujący1”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 08.06.2012 r. pomiędzy Emitentem, spółką zależną Swissmed Development Sp. z o.o. w Gdańsku („Development”, „Wynajmujący2”) oraz Panem Maciejem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MAGODENT” („MS”, „Najemca”) trójstronnego listu intencyjnego w przedmiocie podjęcia przez strony długotrwałej współpracy, która w pierwszym etapie polegać będzie na oddaniu przez Development dla MS w najem lokalu niemieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego 103, o łącznej powierzchni użytkowej 4.454,18 m2 składającego się z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej („Szpital Swissmed Warszawa”) oraz oddaniu przez Emitenta dla MS w najem sprzętu medycznego i pozostałego wyposażenia Szpitala Swissmed Warszawa w celu prowadzenia w nim działalności medycznej („List Intencyjny”). Emitent wyjaśnia, że MS jest przedsiębiorcą prowadzącym od 10 lat działalność medyczną i posiada ugruntowaną pozycję na rynku medycznym w szczególności w zakresie onkologii, kardiologii inwazyjnej i diagnostyki obrazowej.

  Kolejnym etapem wzajemnej współpracy stron jest zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie prowadzić działalność medyczną w Szpitalu Swissmed Warszawa („Spółka z o.o.”), a następnie zawarcie pomiędzy tą Spółką z o.o., a Development umowy zamiany udziałów na następujących warunkach: 34% udziałów Spółki z o.o. w zamian za 66% udziałów Development – bez dopłat. Intencją stron jest, aby Spółka z o.o. stała się najemcą Szpitala Swissmed Warszawa wraz z wyposażeniem. Umowy najmu mają zostać zawarte na okres nie krótszy niż 10 lat.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna.

  23. RB 12/2012 : Umowa zniesienia współwłasności i nabycia Szpitala Swissmed Warszawa

  Gdańsk, dnia 01 czerwca 2012 roku

  Raport bieżący nr 12/2012

  Umowa zniesienia współwłasności i nabycia Szpitala Swissmed Warszawa

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy spółką zależną Swissmed Development Sp. z o.o. ("Development"), a Euro Mall Targówek Sp. z o.o. („EuroMall”) została zawarta umowa (1) zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 6.524 m² (Nieruchomość Gruntowa), (2) nabycia lokalu niemieszkalnego Szpital Swissmed Warszawa (Umowa).

  Do dnia dzisiejszego Nieruchomość Gruntowa stanowiła, na podstawie umowy sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami budowlanymi w postaci budynku centrum medycznego, parkingu naziemnego i drogi dojazdowej z dnia 11 lutego 2011 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011, współwłasność w częściach ułamkowych Development oraz EuroMall.

  Na mocy Umowy EuroMall oraz Development dokonali nieodpłatnego zniesienia współwłasności Nieruchomości Gruntowej zabudowanej m.in. budynkiem niemieszkalnym położonym w przy ul. Świętego Wincentego numer 103, w którym znajduje się samodzielny lokal niemieszkalny centrum medycznego o powierzchni użytkowej 4.454,18 m² (Szpital Swissmed Warszawa) w ten sposób, że ustanowili odrębną własność Szpitala Swissmed Warszawa, z którym związany jest udział wynoszący 445418/505202 we własności gruntu i taki sam udział we współwłasności części wspólnych budynków usytuowanych na Nieruchomości Gruntowej, którego prawo własności nabyła spółka Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zaś EuroMall nabył pozostały udział wynoszący 59784/505202 części w Nieruchomości Gruntowej.

  Cena nabycia Szpitala Swissmed w łącznej kwocie 38.449.000 PLN została przez Development zapłacona na podstawie zawartej pomiędzy stronami w dniu 18.12.2009 r. umowy zobowiązującej do wybudowania Centrum Medycznego, ustanowienia odrębnej własności oraz zawarcia umowy przenoszącej własność oraz aneksów do tej umowy, o których zawarciu Emitent informował w raportach bieżącym nr 39/2009, 12/2010 oraz 19/2011.

  Umowa została sfinansowana ze środków własnych Development oraz z kredytu udzielonego Development przez PKO BP , o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011.

  Kryterium pozwalającym uznać aktywa za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). pozostałe elementy z rozporządzenia

  24. RB 11/2012 : Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2012

  Gdańsk, dnia 23 maja 2012 roku

  Raport bieżący nr 11/2012

  Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2012

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu w dniu dzisiejszym, tj. 23.05.2012 r. aneksu nr 6 z dnia 18.05.2012 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawartego pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („POW-NFZ”). Na mocy w/w aneksu kwota zobowiązania POW-NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 21.957.200,44 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 132.741,27 zł.

  W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi: 28.166.477,74 zł.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  25. RB 10/2012 : Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

  Gdańsk, dnia 25 kwietnia 2012 roku

  Raport bieżący nr 10/2012

  Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 25 kwietnia 2012 r. następujących zawiadomień złożonych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą o ofercie”:

  I. Pierwsze zawiadomienie złożone przez Pana Bruno Hangartnera, który poinformował Emitenta, że wszystkie posiadane bezpośrednio akcje spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, w łącznej liczbie 25.004.185, tj.:

  1. 8.594.000 akcji zwykłych imiennych,
  2. 16.410.185 akcji zwykłych na okaziciela,

  w dniu 23 kwietnia 2012 roku zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego przeniósł nieodpłatnie na rzecz spółki prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie („Transakcja1”). W wyniku Transakcji1 stan bezpośredniego posiadania przez Pana Bruno Hangartnera procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. spadł poniżej 5%. Jednocześnie Pan Bruno Hangartner poinformował, że w dniu 23 kwietnia 2012 roku spółka od niego zależna TF Holding AG nabyła nieodpłatnie od spółki prawa szwajcarskiego Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie 4.874.226 akcji Emitenta („Transakcja2”). Transakcja1 i Transakcja2 zostały dokonane pod rządem prawa szwajcarskiego i zwane są dalej łącznie „Transakcjami”. W wyniku Transakcji stan pośredniego posiadania przez Pana Bruno Hangartnera poprzez spółkę TF Holding AG procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Emitenta przekroczył 50%.

  Przed Transakcjami Pan Bruno Hangartner posiadał: (a) bezpośrednio 25.004.185 akcji Emitenta, co stanowi 40,87% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających bezpośrednio do 25.004.185 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 40,87% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz (b) pośrednio poprzez spółkę TF Holding AG oraz spółkę Theo Frey East AG 8.886.297 akcji Emitenta, co stanowi 14,52% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających pośrednio do 8.886.297 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14,52% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Po Transakcjach Pan Bruno Hangartner: (1) nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Emitenta oraz nie posiadam bezpośrednio żadnych głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz (2) posiada pośrednio poprzez spółkę prawa szwajcarskiego TF Holding AG 33.890.482 akcje Emitenta, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających pośrednio do 33.890.482 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Zgodnie z art. 69 ust. 4a Ustawy o ofercie Pan Bruno Hangartner poinformował, iż:

  1. Przed Transakcjami posiadał bezpośrednio 8.594.000 akcji zwykłych imiennych Emitenta, co stanowi 14,04% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających bezpośrednio do 8.594.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14,04% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  2. Po Transakcjach: (a) posiada pośrednio poprzez spółkę TF Holding AG 8.594.000 akcji imiennych zwykłych Emitenta, co stanowi 14,04% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających pośrednio do 8.594.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14,04% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz (b) nie posiada bezpośrednio akcji imiennych Emitenta oraz nie posiadam bezpośrednio z akcji imiennych głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  3. Przed Transakcjami posiadał: (a) bezpośrednio 16.410.185 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowi 26,82% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających bezpośrednio do 16.410.185 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 26,82% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz (b) pośrednio poprzez TF Holding AG oraz Theo Frey East AG 8.886.297 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 14,52% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających pośrednio do 8.886.297 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14,52% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  4. Po Transakcjach: (a) nie posiada bezpośrednio akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oraz nie posiada bezpośrednio głosów z akcji na okaziciela na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz (b) posiada pośrednio poprzez spółkę prawa szwajcarskiego TF Holding AG 25.296.482 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 41,34% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających pośrednio do 25.296.482 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 41,34% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Jednocześnie Pan Bruno Hangartner oświadczył, że w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie zamierza pośrednio poprzez spółkę prawa szwajcarskiego TF Holding AG zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Bruno Hangartner poinformował również, że podmiotem od niego zależnym posiadającym akcje spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. jest spółka prawa szwajcarskiego: TF Holding AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria oraz oświadczył, że nie jestem osobą, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

  II. Drugie zawiadomienie złożone przez spółkę prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, która poinformowała, że w dniu 23 kwietnia 2012 roku nabyła nieodpłatnie zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego od Pana Bruno Hangartnera 25.004.185 akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A., tj.: a) 8.594.000 akcji imiennych zwykłych, b) 16.410.185 akcji zwykłych na okaziciela („Transakcja1”). Jednocześnie spółka TF Holding AG poinformowała, że w tym samym dniu, tj. 23 kwietnia 2012 roku nabyła nieodpłatnie od spółka prawa szwajcarskiego Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie 4.874.226 akcji zwykłych na okaziciela Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Transakcja2”). Transakcja1 i Transakcja2 zostały dokonane pod rządem prawa szwajcarskiego i zwane są dalej łącznie „Transakcjami”. W wyniku Transakcji stan posiadania przez spółkę TF Holding AG procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Emitenta przekroczył 50%.

  Przed Transakcjami spółka TF Holding AG posiadała 4.012.071 akcji Emitenta, co stanowi 6,56% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 4.012.071 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,56% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Po Transakcjach spółka TF Holding AG posiada 33.890.482 akcje Emitenta, co stanowi 55,39% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 33.890.482 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Zgodnie z art. 69 ust. 4a Ustawy o ofercie spółka TF Holding AG poinformowała, iż:

  1. Przed Transakcjami spółka TF Holding AG nie posiadała akcji imiennych Emitenta oraz nie posiadała głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta z akcji imiennych.
  2. Po Transakcjach spółka TF Holding AG posiada 8.594.000 akcji imiennych zwykłych, co stanowi 14,04% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 8.594.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 14,04% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  3. Przed Transakcjami spółka TF Holding AG posiadała 4.012.071 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowi 6,56% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 4.012.071 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,56% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  4. Po Transakcjach spółka TF Holding AG posiada 25.296.482 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowi 41,34% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 25.296.482 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 41,34% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Spółka TF Holding AG oświadczyła również, że w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Spółka TF Holding AG oświadczam również, że nie jest podmiotem (osobą) o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

  III. Trzecie zawiadomienie złożone przez spółkę prawa szwajcarskiego Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, która poinformowała, że w dniu 23 kwietnia 2012 roku wszystkie posiadane akcje Swissmed Centrum Zdrowia S.A., w łącznej liczbie 4.874.226 akcji zwykłych na okaziciela zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego przeniosła nieodpłatnie na rzecz spółki prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie („Transakcja”). W wyniku Transakcji stan posiadania przez spółkę Theo Frey East AG procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. spadł poniżej 5%.

  Przed Transakcją spółka Theo Frey East AG posiadała 4.874.226 akcji zwykłych na okaziciela spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, co stanowi 7,97% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 4.874.226 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 7,97% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Po Transakcji spółka Theo Frey East AG nie posiada akcji Emitenta oraz nie posiada głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  Ponadto spółka Theo Frey East AG oświadczyła, że nie jest podmiotem (osobą), o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o obrocie.

  26. RB 9/2012 : Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie

  Gdańsk, dnia 25 kwietnia 2012 roku

  Raport bieżący nr 9/2012

  Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 25 kwietnia 2012 r. następujących zawiadomień złożonych w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „Ustawą o obrocie” przez Pana Bruno Hangartnera – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta:

  1. Pierwsze zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 25 kwietnia 2012 roku w Ueberstorfie, Szwajcaria, w którym Pan Bruno Hangartner (osoba zobowiązana) poinformował Emitenta o transakcji kupna akcji Emitenta zawartej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez osobę zobowiązaną, w którym osoba zobowiązana jest członkiem organów zarządzających, tj. przez spółkę prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria. Zgodnie z w/w zawiadomieniem spółka TF Holding AG w dniu 23 kwietnia 2012 roku nabyła nieodpłatnie 29.878.411 akcji Emitenta (tj. 8.594.000 akcji imiennych oraz 21.284.411 akcji na okaziciela). Transakcje zostały dokonane poza rynkiem regulowanym w drodze innej czynności prawnej. Miejsce transakcji: inne. Transakcje nieodpłatnego przeniesienia akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na TF Holding AG zostały dokonane pod rządem prawa szwajcarskiego.
  2. Drugie zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 25 kwietnia 2012 roku w Ueberstorfie, Szwajcaria, w którym Pan Bruno Hangartner (osoba zobowiązana) poinformował Emitenta o transakcji sprzedaży akcji Emitenta zawartej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez osobę zobowiązaną, w którym osoba zobowiązana jest członkiem organów zarządzających, tj. przez spółkę prawa szwajcarskiego Theo Frey East AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria. Zgodnie z w/w zawiadomieniem spółka Theo Frey East AG w dniu 23 kwietnia 2012 roku zbyła nieodpłatnie 4.874.226 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym w drodze innej czynności prawnej. Miejsce transakcji: inne. Transakcja nieodpłatnego przeniesienia akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przez spółkę Theo Frey East AG została dokonana pod rządem prawa szwajcarskiego.
  3. 3. Trzecie zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 25 kwietnia 2012 roku w Ueberstorfie, Szwajcaria, w którym Pan Bruno Hangartner (osoba zobowiązana) poinformował Emitenta o transakcji sprzedaży akcji Emitenta zawartej przez swoją osobę. Zgodnie z w/w zawiadomieniem Pan Bruno Hangartner w dniu 23 kwietnia 2012 roku zbył nieodpłatnie 25.004.185 akcji Emitenta (tj. 8.594.000 akcji imiennych oraz 16.410.185 akcji na okaziciela). Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym w drodze innej czynności prawnej. Miejsce transakcji: inne. Transakcja nieodpłatnego przeniesienia akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przez osobę zobowiązaną została dokonana pod rządem prawa szwajcarskiego.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 tekst jednolity z póź.zm.).

  27. RB 8/2012 : Terminy przekazywania raportów okresowych ...

  Gdańsk, dnia 17 kwietnia 2012 roku

  Raport bieżący nr 8/2012

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2012 r. – marzec 2013 r

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.:

  SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE

  • za I kwartał roku obrotowego trwający od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. – 10 sierpnia 2012 r.
  • za III kwartał roku obrotowego trwający od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. – 14 lutego 2013 r.

  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

  • skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego trwające od 01.04.2012 r. do 30.09.2012 r. – 30 listopada 2012 r.  14 lutego 2013 r.

  SKONSOLIDOWANY RAPORT P

  • skonsolidowany raport za I pó

  RAPORTY ROCZNE

  • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. – 19 czerwca 2012 r.
  • skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.   – 19 czerwca 2012 r.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

  28. RB 7/2012 : Kontrakt z NFZ na rok 2012 – leczenie szpitalne

  Gdańsk, dnia 23 lutego 2012 roku

  Raport bieżący nr 7/2012

  Kontrakt z NFZ na rok 2012 – leczenie szpitalne

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego 2012 roku umowy z dnia 22 lutego 2012 roku nr 07R-1-01386-03-01-2012-2016/12 (07-00-61830-12-02/06) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawartej pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie („Oddział Funduszu”), („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest udzielanie przez Emitenta („Świadczeniodawcę) świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowych stanowiącym załącznik do Umowy. Warunki finansowe zostały określone w § 4 Umowy, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy w okresie: a) od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. wynosi maksymalnie 1.414.841,00 zł, b) od dnia 01.07.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 1.696.794,00 zł.

  W zakresie kar umownych Umowa zawiera następujące postanowienia: W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

  Umowa została zawarta na okres od dnia 01.02.2012 r. do dnia 31.12.2016 r.

  W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi 28.033.736,47 zł.

  PODPIS: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  29. RB 6/2012 : Kontrakt z NFZ na rok 2012 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

  Gdańsk, dnia 22 lutego 2012 roku

  Raport bieżący nr 6/2012

  Kontrakt z NFZ na rok 2012 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu w dniu dzisiejszym, tj. 22.02.2012 r. aneksu nr 12 z dnia 30.12.2011 r. do umowy nr 11/000102/AOS/10/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna zawartego pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („POW-NFZ”). Na mocy w/w aneksu kwota zobowiązania POW-NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy, której przedmiotem jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieki specjalistyczna, w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 1.503.004,80 zł.

  W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi: 24.922.101,47 zł.

  PODPIS: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  30. RB 5/2012 : Informacja w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

  Gdańsk, dnia 06 lutego 2012 roku

  Raport bieżący nr 5/2012

  Informacja w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 06 lutego 2012 r. otrzymał od Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni („Prokom”) zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu posiadanego bezpośrednio przez Prokom procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. poniżej 5%.

  Zgodnie z w/w zawiadomieniem w dniu 30 stycznia 2012 r. Prokom przeniósł czasowo na Osiedle Wilanowskie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („Osiedle Wilanowskie”) – podmiot zależny od Prokom 400.000 akcji Emitenta, na podstawie umowy pożyczki akcji z dnia 30 stycznia 2012 r. Akcje zostały przeniesione w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Akcje zostaną powrotnie przeniesione na Prokom, zgodnie z warunkami umowy pożyczki akcji.

  Przed zajściem powyższego zdarzenia Prokom posiadał bezpośrednio 3.200.000 akcji Emitenta, uprawniających do 3.200.000 głosów, co stanowiło 5,24% w kapitale zakładowym Emitenta i 5,24% w ogólnej liczbie głosów. W rezultacie czasowego przeniesienia na Osiedle Wilanowskie 400.000 akcji Emitenta, Prokom posiada (a) bezpośrednio w kapitale zakładowym Emitenta 2.800.000 akcji, uprawniających do 2.800.000 głosów, co stanowi 4,57% w kapitale zakładowym Emitenta i 4,57% w ogólnej liczbie głosów, oraz (b) pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim 3.200.000 akcji Emitenta, uprawniających do 3.200.000 głosów, co stanowi 5,24% w kapitale zakładowym i 5,24% w ogólnej liczbie głosów.

  PODPIS: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05 Nr 184 poz. 1539).

  31. RB 4/2012 : Kontrakt z NFZ na rok 2012 - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

  Gdańsk, dnia 30 stycznia 2012 roku

  Raport bieżący nr 4/2012

  Kontrakt z NFZ na rok 2012 - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 03 lutego 2012 r. aneksu nr 9 z dnia 30 grudnia 2011 roku do umowy nr 11/000102/ASDK/10/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne („Umowa”) zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku.

  Na mocy postanowień niniejszego aneksu kwota zobowiązania NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 1.181.637,50 (milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści siedem zł 50/00).

  Ponadto, zgodnie § 1 w/w aneksu, Umowa otrzymała nowy numer: 11/000102/ASDK/10/12 .

  W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi łącznie 23.419.096,67 zł.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  PODPIS: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  32. RB 3/2012 : Transakcje zbycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej w 2011 r.

  Gdańsk, dnia 30 stycznia 2012 roku

  Raport bieżący nr 3/2012

  Transakcje zbycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej w 2011 r.

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2012 roku, otrzymał informację sporządzoną przez członka Rady Nadzorczej Emitenta w Warszawie w dniu 30 stycznia 2012 r., złożoną Emitentowi na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o sprzedaży na GPW w trybie sesyjnym zwykłym:

  1. w dniu 27 grudnia 2011 r., 12.000 (słownie: dwunastu tysięcy) sztuk akcji Emitenta po cenie 0,55 zł za jedną akcję;
  2. w dniu 29 grudnia 2011 r., 900 (słownie: dziewięciuset) sztuk akcji Emitenta po cenie 0,58 zł za jedną akcję oraz 19 czerwca 2012 r.
   • Aneks nr 5/2011 z dnia 30.12.2011 r. do umowy nr 11/000102/POZ/11 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej) – „Umowa POZ” - określający wartość zakontraktowanych świadczeń na poziomie obowiązującym w 2011 roku;
   • Aneks nr 3/2011 z dnia 30.12.2011 r. do umowy nr 11/000102/POZ-NT/11 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia transportu sanitarnego w poz) – „Umowa POZ-NT” - określający wartość zakontraktowanych świadczeń na poziomie obowiązującym w 2011 roku.
  3. Podpis: Roman Walasiński
   Prezes Zarządu

   Podstawa prawna:

  33. RB 2/2012 : Kontrakt z NFZ na rok 2012 – leczenie szpitalne

  Gdańsk, dnia 23 stycznia 2012 roku

  Raport bieżący nr 2/2012

  Kontrakt z NFZ na rok 2012 – leczenie szpitalne

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu w dniu dzisiejszym, tj. 23.01.2012 r. aneksu nr 11/2011 z dnia 30.12.2011 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawartego pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („POW-NFZ”). Na mocy w/w aneksu kwota zobowiązania POW-NFZ wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy, której przedmiotem jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 21.824.459,17 zł.

  W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi: 22.237.459,17 zł.

  Jednocześnie w dniu dzisiejszym Emitentowi doręczony został aneks nr 10/2011 z dnia 30.12.2011 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawarty z POW-NFZ, zgodnie z którym kwota zobowiązania POW-NFZ wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wynosi maksymalnie 21.533.639,60 zł, a zatem uległa zwiększeniu o kwotę 221.901,00 zł.

  W związku z powyższym łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2011 wyniosła: 24.271.364,80 zł.

  PODPIS: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawan 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansia za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  34. RB 1/2012 : Kontrakt z NFZ na 2012 rok w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

  Gdańsk, dnia 18 stycznia 2012 roku

  Raport bieżący nr 1/2012

  Kontrakt z NFZ na 2012 rok w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

  Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym następujących aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, obejmujących okres rozliczeniowy od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.:

  Ze względu, że wartość kontraktów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej („POZ”) uzależniona jest od ilości zadeklarowanych w 2012 roku pacjentów do POZ Emitenta, umowy nie określają maksymalnych kwot zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji przedmiotowych umów. Emitent na podstawie ilości zadeklarowanych pacjentów w 2011 roku szacuje, że zobowiązanie NFZ w 2012 roku wynosić będzie ok. 400.000 zł z tytułu realizacji Umowy POZ oraz 13.000 zł z tytułu realizacji Umowy POZ-NT.

  Podpis:Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwemw o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi: 22.237.459,17 zł.

  Jednocześnie w dniu dzisiejszym Emitentowi doręczony został aneks nr 10/2011 z dnia 30.12.2011 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

  W związku z powyżs

  • Należymy do:
  • Spółka notowana na GPW
  • Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
  • Certyfikaty:
  • Zarządzanie Jakością ISO 9001:2008
  • Certyfikat akredytacji
  • Partnerzy:
  • NFZ
  • CMC
  • ZIAJA
  • WSZ

  Formularz kontaktowy

  Ładowanie