Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY LEKARZ RODZINNY CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H PAKIETY ZDROWOTNE SENIORZY GALERIA DO POBRANIA

Raporty bieżące 2014

1. RB 19/2014: Kontrakt z NFZ na rok 2015 – podstawowa opieka zdrowotna

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2014

Kontrakt z NFZ na rok 2015 – podstawowa opieka zdrowotna

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje o zwarciu w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Emitenta i Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku aneksów o nr 5/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku oraz o nr  6/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku do umowy nr 11/000102/POZ/11/14 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej której przedmiotem są świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ („Umowa POZ”), a także aneksów nr 2/2014 z dnia 12 grudnia 2013 r. oraz nr 3/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. do umowy nr 11/000102/POZ-NT/11/14 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, której przedmiotem jest transport sanitarny („Umowa POZ- NT”).

Na mocy postanowień §1 aneksu nr 5/2014 do Umowy POZ wydłużony został do dnia 31 grudnia 2015 r okres na jaki zawarto Umowę POZ. Natomiast zgodnie §1 aneksu nr 6/2014 Umowie POZ z dniem 01 stycznia 2015 r. nadano nowy numer: 11/000102/POZ/11/15, a na mocy §2 w/w aneksu treść Umowy POZ otrzymała nowe brzmienie, o treści określonej w załączniku do Zarządzenia nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ  z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz zmieniającego to zarządzenie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 86/2014/DSOZ z dnia 17 grudnia 2014 r.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami §1 aneksu nr 2/2014 do Umowy POZ-NT wydłużony został do dnia 31 grudnia 2015 r. okres na jaki zawarto umowę. Na podstawie zapisów §1 aneksu nr 3/2014 Umowie POZ-NT nadano z dniem 01 stycznia 2015 r. nowy numer: 11/000102/POZ-NT/11/15, a na mocy §2 w/w aneksu treść Umowy POZ otrzymała nowe brzmienie o treści określonej w załączniku do Zarządzenia nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ  z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz zmieniającego to zarządzenie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 86/2014/DSOZ z dnia 17 grudnia 2014 r.

Ponieważ  wartość kontraktu z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej („POZ”) uzależniona jest od ilości zadeklarowanych w 2015 roku pacjentów do POZ w placówkach Emitenta, umowa nie określa kwoty maksymalnej zobowiązania NFZ wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie jej obowiązywania. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2014 do 31.12.2015 r.

Są to wszystkie zawarte dotychczas przez Emitenta umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2. RB 18/2014 : Nabycie akcji własnych.

Gdańsk, dnia 09 grudnia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2014

Nabycie akcji własnych.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 09.12.2014 r. Spółka zawarła z akcjonariuszem umowę nieodpłatnego nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę („Umowa”), na mocy której Spółka nabyła nieodpłatnie 4 (cztery) akcje Spółki („Akcje Własne”). Akcje Własne zostały nabyte nieodpłatnie w celu ich dobrowolnego umorzenia, zgodnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii akcji („Uchwała”). Podstawę prawną nabycia Akcji Własnych stanowi Umowa oraz Uchwała, a także przepis art. 362 § 1 pkt 5) w zw. z art. 359 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki. Nabycie Akcji Własnych w celu umorzenia stanowi realizację programu naprawczego mającego na celu scalenie akcji Spółki i było niezbędne do przeprowadzenia procedury umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, a w konsekwencji do dostosowania liczby akcji Spółki do parytetu wymiany (scalenia), który na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.11.2014 r. ustalony został w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych. Program naprawczy – scalenie akcji, oraz zmiana orientacyjnego harmonogramu tego programu, zostały opublikowane raportem bieżącym: nr 10/2014 z dnia 24.10.2014 r., oraz nr 14/2014 z dnia 28.11.2014 r.

Wartość nominalna każdej z nabytych Akcji Własnych wynosi 1 zł (jeden złoty). Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 4 zł (cztery złote). Nabyte Akcje Własne stanowią 0,0000065% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniały do 4 (czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Emitent informuje, iż poza nabytymi na podstawie Umowy Akcjami Własnymi nie posiada innych akcji własnych, a zatem łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi: 4 (cztery) akcje, a łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odpowiadająca tym akcjom własnym wynosi: 4 (cztery) głosy.  

3. RB 17/2014 : Nieodpłatne zbycie akcji Spółki przez osobę zobowiązaną w celu ich umorzenia.

Gdańsk, dnia 09 grudnia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2014

Nieodpłatne zbycie akcji Spółki przez osobę zobowiązaną w celu ich umorzenia.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 09.12.2014 r. otrzymał od Prokurenta Spółki – Pani Anny Litwic zawiadomienie sporządzone w Gdańsku w dniu 09.12.2014 r. w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nieodpłatnym przez nią zbyciu czterech akcji Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej poza rynkiem regulowanym. Transakcja została zawarta w dniu 09.12.2014 r., a nieodpłatne zbycie akcji nastąpiło w celu ich dobrowolnego umorzenia. 

4. RB 16/2014 : NWZ 28.11.2014 r. - akcjonariusze 5%.

Gdańsk, dnia 03 grudnia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2014

NWZ 28.11.2014 r. - akcjonariusze 5%.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 listopada 2014 roku reprezentowane było 57,06% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 34.913.179). Próg 5% głosów (1.745.659 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 33.890.482 akcji, dających 33.890.482 głosy, co stanowi 97,07% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

5. RB 15/2014 : Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 28.11.2014 r.

Gdańsk, dnia 28 listopada 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2014

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 28.11.2014 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 28.11.2014 r. 

Plik do pobrania tutaj.

6. RB 14/2014 : Zmiana orientacyjnego harmonogramu - program naprawczy.

Gdańsk, dnia 28 listopada 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2014

Zmiana orientacyjnego harmonogramu - program naprawczy

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 24.10.2014 r. „Program naprawczy – scalanie akcji” informuje, iż z dniem 28 listopada 2014 r. zmienia orientacyjny harmonogram działań zmierzających do przeprowadzenia procesu scalania akcji w ten sposób, iż:

a)      Do dnia 31 grudnia 2014 r. - zawarcie umowy z podmiotem, który uzupełni niedobory scaleniowe;

b)      Do dnia 31 grudnia 2014 r. - zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Zarząd Emitenta poniżej przedstawia orientacyjny harmonogram działań zmierzających do  przeprowadzenia procesu scalenia akcji uwzględniający zmianę, o której mowa powyżej:

Do dnia 31 października 2014 r. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych, umorzeniu akcji własnych, obniżeniu kapitału zakładowego, scaleniu (połączeniu) akcji Spółki oraz zmianie statutu Spółki;

Do dnia 30 listopada 2014 r. - odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i podjęcie uchwał o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych, umorzeniu akcji własnych, obniżeniu kapitału zakładowego, scaleniu (połączeniu) akcji Spółki oraz zmianie statutu Spółki;

Do dnia 31 grudnia 2014 r. - zawarcie umowy z podmiotem, który uzupełni niedobory scaleniowe;

Do dnia 31 grudnia 2014 r. - zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Aby była możliwość przeprowadzenia procesu scalenia akcji w stosunku 10:1 niezbędne jest nabycie i umorzenie 4 akcji Spółki wprowadzonych do obrotu na GPW,

Do dnia 31 stycznia 2015 r. - dokonanie przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmniejszenia liczby akcji Spółki, podwyższenia wartości nominalnej akcji;

Do dnia 15 lutego 2015 r. - wyznaczenie przez Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z KDPW oraz GPW dnia referencyjnego;

Działania prowadzone w terminach wynikających z regulacji GPW i KDPW, przy uwzględnieniu zasady dogodnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji:

 • złożenie na GPW wniosku o zawieszenie akcji,
 • uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami,
 • złożenie przez Zarząd Spółki wniosku w KDPW w sprawie przeprowadzenia połączenia,
 • uchwała KDPW w sprawie połączenia akcji,
 • zawieszenie notowań na GPW,
 • Dzień Referencyjny,
 • wymiana akcji,
 • wznowienie obrotu akcjami na GPW.

Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie procesu scalenia do końca bieżącego roku obrotowego Spółki tj. do dnia 31 marca 2015 roku.

7. RB 13/2014 : Przedłużenie okresu obowiązywania Kontraktu z NFZ - leczenie szpitalne.

Gdańsk, dnia 03 listopada 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2014

Przedłużenie okresu obowiązywania Kontraktu z NFZ - leczenie szpitalne

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 03.11.2014 r. powziął informację o zawarciu aneksu z dnia 24.10.2014 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawartej pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 26.01.2011 r. Na mocy aneksu strony postanowiły, przedłużyć okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne do dnia 30.06.2016 r. Przed zawarciem aneksu, okres obowiązywania umowy wynosił od 01.01.2011 r. do 31.12.2015 r. 

8. RB 12/2014 : Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.

Gdańsk, dnia 29 października 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2014

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii akcji Spółki;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: (1) ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 28.11.2014 r., (2) projekty uchwał na NWZ, oraz w związku z zamierzoną zmianą § 7 Statutu Spółki (3) dotychczas obowiązującą treść § 7 Statutu oraz treść proponowanych zmian, a także (4) treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu.

Załączniki :


9. RB 11/2014 : Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

Gdańsk, dnia 28 października 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2014

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), informuje, iż w dniu 27.10.2014 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 10.10.2014 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany treści § 6 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (ZWZA) z dnia 12.08.2014 r. w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. Zestawienie zmian Statutu, jak również tekst jednolity Statutu uwzględniający przedmiotowe zmiany, Emitent opublikował raportem bieżącym nr 5/2014 z dnia 25.02.2014 r. W załączeniu Emitent przedkłada tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr 17 ZWZA z dnia 12.08.2014 r., opublikowaną raportem bieżącym  nr 7/2014, oraz treść zarejestrowanej przez sąd rejestrowy zmiany Statutu.  

10. RB 10/2014 : Program naprawczy – scalanie akcji.

Gdańsk, dnia 23 października 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2014

Program naprawczy – scalanie akcji


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), zgodnie z § 3 pkt 2 Uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, przedstawia w załączeniu do publicznej wiadomości informacje o programie naprawczym, wskazujące działania jakie Spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW.

Orientacyjny harmonogram działań zmierzających do  przeprowadzenia procesu scalenia akcji:


Do dnia 31 października 2014 r. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych, umorzeniu akcji własnych, obniżeniu kapitału zakładowego, scaleniu (połączeniu) akcji Spółki oraz zmianie statutu Spółki;


Do dnia 30 listopada 2014 r. - odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i podjęcie uchwał o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych, umorzeniu akcji własnych, obniżeniu kapitału zakładowego, scaleniu (połączeniu) akcji Spółki oraz zmianie statutu Spółki;

Do dnia 30 listopada 2014 r. - zawarcie umowy z podmiotem, który uzupełni niedobory scaleniowe;


Do dnia 30 listopada 2014 r. - zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Aby była możliwość przeprowadzenia procesu scalenia akcji w stosunku 10:1 niezbędne jest nabycie i umorzenie 4 akcji Spółki wprowadzonych do obrotu na GPW,


Do dnia 31 stycznia 2015 r. - dokonanie przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmniejszenia liczby akcji Spółki, podwyższenia wartości nominalnej akcji;


Do dnia 15 lutego 2015 r. - wyznaczenie przez Zarząd Spółki, w uzgodnieniu z KDPW oraz GPW dnia referencyjnego;


Działania prowadzone w terminach wynikających z regulacji GPW i KDPW, przy uwzględnieniu zasady dogodnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji:

 • złożenie na GPW wniosku o zawieszenie akcji,
 • uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami,
 • złożenie przez Zarząd Spółki wniosku w KDPW w sprawie przeprowadzenia połączenia,
 • uchwała KDPW w sprawie połączenia akcji,
 • zawieszenie notowań na GPW,
 • Dzień Referencyjny,
 • wymiana akcji,
 • wznowienie obrotu akcjami na GPW.

 Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie procesu scalenia do końca bieżącego roku obrotowego Spółki tj. do dnia 31 marca 2015 roku. Zarząd wnioskuje o scalenie akcji w stosunku 10:1.

11. RB 9/2014 : Wybór biegłego rewidenta do przeglądu...

Gdańsk, dnia 21 października 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2014

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 21.10.2014 r. powziął informację o dokonanym przez Radę Nadzorczą Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyborze spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących roku obrotowego od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. Wyżej wymieniony wybór został dokonany na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16.10.2014 r. podjętej przy wykorzystaniu obiegowego trybu pisemnego.

Emitent informuje, że korzystał z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez okres czterech lat, tj. w zakresie przeglądu i badań sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za lata obrotowe: a) od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., b) od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., c) od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., d) od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. 

Mazars Audyt Sp. z o.o. jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 186.

Umowa z wybranym audytorem ma dotyczyć okresu jednego roku, tj. celem przeglądu i zbadania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących roku obrotowego od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

12. RB 8/2014 : ZWZ 12.08.2014 r. - akcjonariusze 5%.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2014

ZWZ 12.08.2014 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 sierpnia 2014 roku:

I.       w okresie rozpatrywania pkt 1) i 2) porządku obrad ZWZ, reprezentowane było 57,51% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 35.190.846). Próg 5% głosów (1.759.543 głosy) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 33.890.482 akcji, dających 33.890.482 głosy, co stanowi 96,30% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

II.    w okresie rozpatrywania punktów od nr 3) do nr 17) porządku obrad ZWZ (tj. do Zamknięcia Walnego Zgromadzenia) reprezentowane było 57,55% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 35.213.179). Próg 5% głosów (1.760.659 głosy) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 33.890.482 akcji, dających 33.890.482 głosy, co stanowi 96,24% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

13. RB 7/2014 : Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 12.08.2014 r.

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2014

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 12.08.2014 r.


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 12 sierpnia 2014 roku.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1.         Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 sierpnia 2014 roku Pana Romana Walasińskiego.

2.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.190.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,52% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.190.846 ważnych głosów.

„Za” oddano 35.190.846 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

1.         Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. odbywające się w dniu 12 sierpnia 2014 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1)         Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 

2)         Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)         Przyjęcie porządku obrad; 

5)         Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

6)         Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

7)         Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

8)         Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

9)         Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 

10)       Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

11)       Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych;

12)       Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;

13)       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

14)       Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

15)       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki;

16)       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia teksu jednolitego Statutu Spółki;

17)       Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 35.213.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.890.846 głosów.

„Przeciw” oddano: 22.333 głosy.

„Wstrzymało się”: 300.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono. 

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.890.846 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 322.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. zawierające:

a)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 62.900.447,28 zł;

b)sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 3.019.831,44 zł;  

c)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie  stanu środków pieniężnych netto o kwotę 660.706,64 zł;

d)sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.019.831,44 zł;

e)informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.890.846 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 322.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. 

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.890.846 głosów.

„Przeciw” oddano: 22.333 głosy.

„Wstrzymało się”: 300.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz ocenione przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. zawierające:  

a)       skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.03.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 113.718.623,17 zł; 

b)       skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości: 1.854.798,08 zł; 

c)       skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie  stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 934.840,76 zł;

d)       sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie  stanu kapitału własnego o kwotę: 1.854.798,08 zł;

e)       informację dodatkową. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.890.846 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 322.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

1.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala, że zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. w kwocie 3.019.831,44 zł netto zostaje podzielony w następujący sposób:

a)      kwotę 241.586,52 zł  przeznacza się na kapitał zapasowy;

b)      kwotę  2.778.244,92 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 35.213.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia uchwały nr 9, Akcjonariusz złożył wniosek o zmianę ogłoszonego projektu uchwały nr 9 w ten sposób, że na pokrycie straty z lat ubiegłych zostaje przeznaczona z kapitału zapasowego kwota 17.924.986,80 zł. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych

1.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia kwotę 17.924.986,80 zł zgromadzoną na kapitale zapasowym przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, wykazanej w sprawozdaniach finansowych Spółki. 

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 35.190.846 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 22.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych

1.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 35.213.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 do 31.03.2014 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.   
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 34.212.815 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,92% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 34.212.815 ważnych głosów.

„Za” oddano 33.890.482 głosy.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 322.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.913.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 300.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. 
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.890.846 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 322.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.913.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 300.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.  
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.913.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 300.000 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.890.846 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 322.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

1.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 430 § 1, art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 pkt 4) Statut Spółki postanawia:

§  w § 6 Statutu Spółki wprowadzić jednostkę redakcyjną w postaci ustępu w ten sposób, że dotychczasowej treści § 6 Statutu nadać ustęp: „1.”

§  dodać, po ustępie 1 w § 6 Statutu Spółki, ustęp 2 o następującej treści: „2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.”

2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 35.190.846 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 22.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A.   uchwala tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu. 

2. Założycielami Spółki są: 

1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, 

2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI, 

3. ANNA IRENA CHMIELECKA, 

4. KAROLINA CHMIELECKA, 

5. MICHAŁ CHMIELECKI. 

 

§ 2

1.      Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 

2.      Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.


§ 4

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.

 

§ 5

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.  
2. Spółka może otwierać oddziały w kraju i zagranicą. 

3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.

4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 


 Przedmiot działania Spółki

§ 6

1.    Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1.    Opieka zdrowotna [PKD 86],

2.    Działalność wydawnicza [PKD 58],

3.    Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z],

4.    Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z], 

5.    Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9],  

6.    Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z],   

7.    Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z],  

8.    Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z],  

9.    Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1],  

10.    Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z],

11.    Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z],  

12.    Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z],  

13.    Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z],

14.    Zakwaterowanie [PKD 55],

15.    Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56], 

16.    Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z],  

17.    Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z],  

18.    Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9],

19.    Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66],

20.    Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68],  

21.    Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41],  

22.    Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42],

23.    Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81], 

24.    Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3],

25.    Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1],

26.    Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72], 

27.    Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z],  

28.    Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5], 

29.    Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3], 

30.    Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z],  

31.    Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70],  

32.    Badania i analizy techniczne [PKD 71.20],

33.    Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72].  

2.    Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

 

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze

 

§ 7

1.   Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.234,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote).  

2.   Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 61.182.234 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj.: 

a/ 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), 

b/ 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). 

c/ 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote). 

d/ 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych).  

e/ 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych).

f/ 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 13.598.525 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych). 

g/ 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 3.848.995,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotoch). 

h/ 738.400 (siedemset trzydzieści osiem tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 738.400,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysiące czterysta złotych).

i/ 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).

3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 

4.      Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

5.      Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.572.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w drodze emisji:

a)            nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.572.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A;

b)            nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2010 roku.  

 

§ 8

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

 

§ 9

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.  

§ 10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.  

 

§ 11

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 

Organy Spółki

 

§ 12

Organami Spółki są: 

1. Zarząd Spółki,  

2. Rada Nadzorcza, 

3. Walne Zgromadzenie. 

 

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób.

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. 

3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.  

4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności, co najmniej 2/3 jej członków.

5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. 

 

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

1)      ustanowienie i odwołanie prokury,

2)      udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, 

3)      zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,  

4)      przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,   

5)      zaciąganie kredytów i pożyczek,

6)      sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.  

5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

 

§ 15

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

 

 

§ 16

1.      Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.

3.    Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.   

4.    Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. 

5.    Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. 

 

§ 17

1.      Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.

2.      Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. 

3.      Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. 

4.      Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.  

5.      Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

6.      Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. 

 

§ 18

1.      Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.

2.    Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3.    Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.

4.    Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

5.    Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

6.    Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 

7.    Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.

8.    Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.  

 

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

a)ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,

b)powoływanie Członków Zarządu, 

c)zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu,  

d)delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, 

e)udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,  

f)udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego, 

g)ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,  

h)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

i)składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,

j)opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,

k)opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 

l)dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,

 ł)  dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań   finansowych do wykonywania badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

3.      Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia. 

4.      Rada Nadzorcza w okresie, w którym jej skład osobowy nie przekroczy 5 członków  będzie wykonywała zadania komitetu audytu. 

5.      W przypadku, gdy skład osobowy Rady Nadzorczej przekroczy 5 członków, Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków, co najmniej 3 osoby, które będą pełnić zadania komitetu audytu, przy czym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

 

§ 20

1.      Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.  

3.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:  

1)      z własnej inicjatywy,

2)      na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 

3)      na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

4.      Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5.      Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym prawem terminie.

 

§ 21

1.  Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. 

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

 

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.

 

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

 

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:  

1)      rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2)      podział zysku lub pokrycie strat,

3)      zmiana przedmiotu działalności Spółki,

4)      zmiana Statutu Spółki,   

5)      podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

6)      połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 

7)      rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

8)      określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, 

9)      emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,

10)  zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

11)  rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego. 

2.      Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.

3.      Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.  

4.      Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.  

5.      Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.   

 

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki

§ 25

1.      Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu statutu Spółki, rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.

2.      Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku.  

3.      Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 

§ 26

Spółka tworzy następujące kapitały własne: 

1. kapitał zakładowy,  

2. kapitał zapasowy:  

- z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,  

- z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,

- z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,  

- z innych tytułów przewidzianych prawem.  

3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.

4. Pozostałe kapitały rezerwowe.  

 

§ 27

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

§ 28

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem  Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy  --Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.213.179 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,55% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.213.179 ważnych głosów.

„Za” oddano 35.190.846 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 22.333 głosy.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

14. RB 6/2014 : Powołanie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na czwartą kadencję.

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2014

Powołanie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na czwartą kadencję.


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2014 roku powołała na kolejną czwartą kadencję jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Romana Walasińskiego, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Roman Walasiński posiada wykształcenie:

1984 -1989 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji,

- magister prawa

1990 -1993 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku,

- aplikacja radcowska

1993 - do dziś wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

1989-1994 Urząd Miasta Gdańska

- starszy referent

- referent prawny

- kierownik referatu

- naczelnik wydziału

- radca prawny

1995-1996 Theo Frey Poland Sp. z o.o. w Warszawie

- radca prawny

- prokurent

1997-1998 Theo Frey Polska Sp. z o.o. w Gdańsku

- radca prawny

- prokurent

1993 - 2006 Własna Kancelaria Radcy Prawnego w Gdańsku,

1998 r. - do dziś SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku

(poprzednia firma spółki: Centrum Medyczne Medicor Sp. z o.o.)

- prokurent, dyrektor generalny

- Prezes Zarządu

2005 r. - do dziś Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. w Gdańsku

- Prezes Zarządu

2006 r. - do dziś Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w Gdańsku

- Prezes Zarządu

2007 r. - do dziś Swissmed Development Sp. z o.o. w Gdańsku

- Prezes Zarządu

Kwiecień – sierpień 2013 r. Swissmed Vascular sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Sierpień 2013 r. – do dziś Swissmed Vascular sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2013 r. – do dziś Swissmed Opieka Sp. z o.o. (poprzednia firma spółki: Swissmed Chirurgia sp. z o.o.) – Prezes Zarządu

Pan Roman Walasiński w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku pełni funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu.

Według złożonego oświadczenia, Pan Roman Walasiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku osoby prawnej. Ponadto Pan Roman Walasiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769, z późn. zm).

15. RB 5/2014 : Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.

Gdańsk, dnia 25 lutego 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2014

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z  wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia teksu jednolitego Statutu Spółki;
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: 

(1) ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 12.08.2014 r., 

(2) projekty uchwał na ZWZ, oraz w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki 

(3) dotychczas obowiązującą treść § 6 Statutu oraz treść proponowanych zmian, a także 

(4) treść nowego tekstu jednolitego Statutu z wyliczeniem nowych postanowień Statutu.

16. RB 4/2014 : Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym...

Gdańsk, dnia 25 kwietnia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2014


Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2014 r. – marzec 2015 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.:


SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:


za I kwartał roku obrotowego trwający od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. – 14 sierpnia 2014 r.

za III kwartał roku obrotowego trwający od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. – 16 lutego 2015 r.


SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:


skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego trwające od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r. – 01 grudnia 2014 r.

RAPORTY ROCZNE:


jednostkowy raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. – 18 czerwca 2014 r.

skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.   – 18 czerwca 2014 r.


Podpis: Roman Walasiński

Prezes Zarządu


Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

17. RB 3/2014 : Ugoda w sprawie rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej...

Gdańsk, dnia 03 marca 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2014

Ugoda w sprawie rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za 2013 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 03.03.2014 r. ugody z dnia 20.02.2014 r. dotyczącej rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w tym świadczeń objętych umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 11/000102/SZP/11/13, zawartej pomiędzy Świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”), („Ugoda”). Postanowienia Ugody obejmują wyłącznie świadczenia udzielone przez Emitenta w ilości przekraczającej liczbę jednostek rozliczeniowych wskazanych dotychczas w umowie w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w zakresach i wartościach wymienionych w wyciągu z planu rzeczowo-finansowego. Na mocy Ugody strony postanowiły zmienić umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ten sposób, że „Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wynosi maksymalnie 15.209.039,65 zł”, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 32.956,90 zł.

W związku z powyższym łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2013 wyniosła: 16.511.012,04 zł.


PODPIS:        Roman Walasiński


Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

18. RB 2/2014 : Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2013 – leczenie szpitalne.

Gdańsk, dnia 25 lutego 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2014

Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2013 – leczenie szpitalne


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 24.02.2014 r. aneksu z dnia 12.02.2014 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”). Na mocy przedmiotowego aneksu strony postanowiły dokonać rozliczenia wykonania umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. i ustaliły, że z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową w w/w okresie rozliczeniowym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy wynosi maksymalnie 15.176.082,75 zł,  tj. uległa zwiększeniu o kwotę 29.784,44 zł. Świadczeniodawca jednocześnie wskazuje, iż powyższa kwota nie uwzględnia wszystkich świadczeń ponadlimitowych zrealizowanych przez Emitenta.


W związku z powyższym łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2013 wyniosła: 16.478.055,14 zł.


PODPIS:        Roman Walasiński


Prezes Zarządu


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

19. RB 1/2014 : Kontrakt z NFZ na rok 2014 – leczenie szpitalne, ambulatoryjna...

Gdańsk, dnia 29 stycznia 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2014

Kontrakt z NFZ na rok 2014 – leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 29.01.2014 r.: (a) aneksu z dnia 21.01.2014 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”), który nadał tej umowie nowe brzmienie („Umowa na Leczenie Szpitalne”), (b) aneksu z dnia 23.01.2014 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), zawartego pomiędzy Emitentem, a Oddziałem Funduszu, który nadał tej umowie nowe brzmienie („Umowa ASDK”).

Zgodnie z Umową na Leczenie Szpitalne, przedmiotem tej umowy jest udzielanie przez Emitenta („Świadczeniodawcę”) świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy. Warunki finansowania świadczeń zostały określone w § 4 tej umowy, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy na Leczenie Szpitalne w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wynosi maksymalnie 6.324.234,54 zł. W zakresie kar umownych Umowa na Leczenie Szpitalne zawiera następujące postanowienia:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na Leczenie Szpitalne, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających  z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Oddział Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. Umowa na Leczenie Szpitale jest zawarta na okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zgodnie z Umową ASDK, przedmiotem tej umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy ASDK. Warunki finansowania świadczeń zostały określone w § 4 tej umowy, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy ASDK w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wynosi maksymalnie 76.245 zł. W zakresie kar umownych Umowa ASDK zawiera analogiczne postanowienia, jak w Umowie na Leczenie Szpitalne, które zostały opisane powyżej. Umowa ASDK jest zawarta na okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2016 r.

Kryterium pozwalającym uznać w/w umowy, zawarte z tym samym podmiotem, za znaczące, jest ich wartość, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2014 wynosi: 6.400.479,54 zł.

PODPIS:        Roman Walasiński


Prezes Zarządu


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Formularz kontaktowy

Ładowanie