Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY LEKARZ RODZINNY CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H PAKIETY ZDROWOTNE SENIORZY GALERIA DO POBRANIA

Raporty bieżące 2013

1. RB 32/2013 : Ujawnienie informacji poufnej – Umowa Inwestycyjna

Gdańsk, dnia 29 listopada 2013 roku


RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2013


Ujawnienie informacji poufnej – Umowa Inwestycyjna

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Emitent informuje, iż w dniu 30 marca 2013 r. przekazał Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący o następującej treści:

„Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Sprzedawca”) działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w zw. z § 2 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, niniejszym przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, którą stanowi zawarta w dniu 30 marca 2013 r. pomiędzy Emitentem, a American Heart of Poland S.A. (AHP, Kupujący) umowa inwestycyjna pod warunkami zawieszającymi (Umowa Inwestycyjna).

Intencją Stron jest dokonanie transakcji w drodze (i) przeniesienia przez Sprzedawcę wszystkich składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia Działalności Biznesu (zdefiniowanej poniżej) w sposób niezakłócony i zgodny z dotychczasowym na specjalnie w tym celu utworzoną spółkę (spółkę celową), (ii) a następnie doprowadzenia przez Sprzedawcę i spółkę celową do stanu, w którym spółka ta będzie spełniać wszystkie warunki wymagane przepisami prawa oraz aktami normatywnymi Prezesa NFZ do prowadzenia Działalności Biznesu, w szczególności będzie posiadać wszelkie decyzje administracyjne, w tym zgody, zezwolenia i wpisy, potrzebne do niezakłóconego kontynuowania Działalności Biznesu, (iii) doprowadzenia przez Sprzedawcę i spółkę celową do stanu, w którym spółka ta zawrze Umowę Najmu lub Umowę Podnajmu oraz inne umowy potrzebne do prowadzenia Działalności Biznesu, (iv) a następnie kupna przez Kupującego 80% udziałów w spółce celowej z opcją kupna oraz opcją nabycia pozostałych 20% udziałów w spółce celowej.

Działalność Biznesu oznacza działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej w szpitalu przy ul. Wileńskiej 44 w Gdańsku, w tym na podstawie umów zawartych z NFZ. Na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej i z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających Sprzedawca i Kupujący zobowiązali się względem siebie, że w Dacie Wyznaczonej (oznacza datę przypadającą w ostatnim roboczym dniu miesiąca, w którym doszło do spełnienia ostatniego z warunków zamknięcia transakcji lub inny dzień uzgodniony pomiędzy Stronami na piśmie) zawrą umowę sprzedaży, na podstawie której Sprzedawca sprzeda, a Kupujący kupi, zbywane udziały spółki celowej za cenę, która zostanie ustalona według formuły: (Wartość Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – Poziom Długu Netto): liczba wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej. Szacowana Wartość Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wynosi 18.000.000,00 zł. Emitent przewiduje, że ostatni z warunków zawieszających powinien zostać spełniony do dnia 30 czerwca 2013 roku. W związku z powyższym Emitent informuje, że powyższa informacja poufna będzie przekazana podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie niezwłocznie po spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających, jednak nie później niż w terminie do dnia 01 lipca 2013 roku.

W ocenie Emitenta podanie w chwili obecnej do wiadomości publicznej informacji o zawartej Umowie Inwestycyjnej, będącej umową zawartą pod warunkami zawieszającymi, może naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość spełnienia się wszystkich warunków zawieszających.”  

 

W dniu 28 czerwca 2013 r. Emitent przekazał Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący o następującej treści:

„Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/K/2013 "Opóźnienie przekazania informacji poufnej – Umowa inwestycyjna” z dnia 30 marca 2013 roku, przekazanego Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S oraz działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu do dnia 15 października 2013 r. wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, odnośnie informacji poufnej przekazanej w/w raportem bieżącym nr 3/K/2013. Przyczyną przedłużenia okresu opóźnienia w przekazaniu do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej do dnia 15 października 2013 r. jest niespełnienie się w przewidywanym przez Emitenta terminie wszystkich warunków zawieszających przewidzianych Umową inwestycyjną. Zgodnie z Umową inwestycyjną Emitent zobowiązał się, że do dnia 15 października 2013 r. doprowadzi do spełnienia się warunków zawieszających zamknięcia transakcji. W ocenie Emitenta wciąż istnieją uwarunkowania, w wyniku, których podanie w chwili obecnej do wiadomości publicznej informacji o zawartej Umowie inwestycyjnej mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość spełnienia się wszystkich warunków zawieszających.

W związku z powyższym Emitent postanowił przedłużyć okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji poufnej do dnia 15 października 2013 roku.”

 

W dniu 29 sierpnia 2013 r. Emitent przekazał Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący o następującej treści:

„Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego: nr 3/K/2013 z dnia 30 marca 2013 roku, oraz nr 5/K/3013 z dnia 28 czerwca 2013 r. przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S oraz działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu do dnia 02 stycznia 2016 r. wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, odnośnie: (1) informacji poufnej przekazanej w/w raportem bieżącym nr 3/K/2013 w związku ze zmianą struktury transakcji, (2) zawartej w dniu 28 sierpnia 2013 roku pomiędzy Emitentem, a American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu („AHP”) warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki Swissmed Vascular sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Vascular”). Przyczyną przedłużenia okresu opóźnienia w przekazaniu do publicznej wiadomości informacji poufnej do dnia 02 stycznia 2016 r. jest zmiana struktury transakcji opisanej w Umowie Inwestycyjnej ze względu na trudności w realizacji warunków zawieszających tejże umowy. Proces przeprowadzania zmiany tej struktury (tj. zmiany zasad, trybu, warunków nabycia przez AHP Udziałów oraz dokonania płatności na rzecz Emitenta) zakończony został w dniu 28 sierpnia 2013 r. Według zmienionych warunków umowy inwestycyjnej Emitent jest zainteresowany całkowitym wystąpieniem ze spółki Vascular, a AHP jest zainteresowany przystąpieniem do Spółki i nabyciem 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, albo umorzeniem tych udziałów za wynagrodzeniem. W związku ze zmianą struktury transakcji strony w dniu 28 sierpnia 2013 r. zawarły warunkową umowę sprzedaży udziałów spółki Vascular („Umowa Warunkowa”), na mocy której z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających Emitent sprzedaje AHP 1.000 udziałów w kapitale zakładowym Vascular ("Udziały"), za cenę w szacowanej wysokości ok. 16.200.000 zł, która na zasadach określonych Umową Warunkową może ulec zmianie ("Cena za Udziały"), a AHP Udziały od Emitenta kupuje i zobowiązuje się zapłacić Cenę za Udziały. Strony ustaliły warunki zawieszające Umowy Warunkowej w postaci wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń: (1) uzyskanie pisemnego stanowiska Dyrektora POW NFZ opisanego w Umowie Warunkowej, (2) nastanie dnia 01 stycznia 2016 r. Umowa Warunkowa będzie skuteczna w dacie wystąpienia wcześniejszego z w/w zdarzeń.

W ocenie Emitenta wciąż istnieją uwarunkowania, w wyniku, których podanie w chwili obecnej do wiadomości publicznej informacji o zawartej Umowie Inwestycyjnej, Umowie Warunkowej, mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość spełnienia się warunku zawieszającego z Umowy Warunkowej. Z uwagi, że własność udziałów przejdzie na rzecz AHP najpóźniej z dniem 01 stycznia 2016 r., Emitent postanowił opóźnić podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej opisanej w niniejszym raporcie do dnia 02 stycznia 2016 roku, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdyby własność udziałów przeszła na rzecz AHP przed dniem 01 stycznia 2016 r. Emitent przekaże przedmiotową informację poufną niezwłocznie od wystąpienia tej okoliczności.”

 

Zarząd podjął decyzję o ujawnieniu informacji poufnych ze względu, że w chwili obecnej w ocenie Emitenta nie istnieją już uwarunkowania, w wyniku których podanie do wiadomości publicznej przedmiotowych informacji mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, w tym negatywnie wpłynąć na możliwość spełnienia się warunku zawieszającego z Umowy Warunkowej. 

 

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

2. RB 31/2013 : Informacja w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Gdańsk, dnia 11 października 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2013

Informacja w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 października 2013 roku otrzymał od Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni („Prokom”) zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu posiadanego pośrednio przez Prokom wraz z Osiedlem Wilanowskim Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („Osiedle Wilanowskie”) – podmiotem zależnym od Prokom procentowego udziału w kapitale zakładowym  i w ogólnej liczbie głosów w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. poniżej progu 5%.

 

Zgodnie z w/w zawiadomieniem powyższa zmiana została spowodowana sprzedażą przez Osiedle Wilanowskie w dniu 02 października 2013 roku 53.513 akcji Spółki na rynku akcji GPW w Warszawie podczas sesji zwykłej. Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z zasadami KDPW w dniu 07 października 2013 r. („Dzień Rozliczenia”).

Przed zajściem powyższego zdarzenia Prokom posiadał (i) bezpośrednio 2.800.000 akcji Spółki, uprawniających do 2.800.000 głosów, co stanowiło 4,57% w kapitale zakładowym Spółki i 4,57% w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim 3.071.579 akcji Spółki, uprawniających do 3.071.579 głosów, co stanowiło 5,02% w kapitale zakładowym i 5,02% w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku sprzedaży w dniu 02 października 2013 roku 53.513 akcji Spółki, Prokom posiadał na Dzień Rozliczenia (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 2.800.000 akcji, uprawniających do 2.800.000 głosów, co stanowiło 4,57% w kapitale zakładowym Spółki i 4,57% w ogólnej liczbie głosów, oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim 3.018.066 akcji Spółki, uprawniających do 3.018.066 głosów, co stanowiło na Dzień Rozliczenia 4,93% w kapitale zakładowym i 4,93% w ogólnej liczbie głosów.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05 Nr 184 poz. 1539).

3. RB 30/2013 : Cesja kontraktu z NFZ – świadczenia w zakresie kardiologii

Gdańsk, dnia 10 października 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2013


Cesja kontraktu z NFZ – świadczenia w zakresie kardiologii

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Cedent”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 09.10.2013 r. umowy przelewu wierzytelności i przejęcia długu z dnia 26.08.2013 r. zawartej pomiędzy Cedentem a Swissmed Vascular sp. z o.o. („Cesjonariusz”) za wiedzą Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia („POW NFZ”) zawierającej zgodę p.o. Dyrektora POW NFZ na dokonanie cesji. Na mocy w/w umowy Cedent przelał na rzecz Cesjonariusza z dniem 01.10.2013 r. wszelkie wierzytelności i prawa z nimi związane wynikające z umowy zawartej pomiędzy Cedentem a POW NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie kardiologii („Kontrakt z NFZ”). Zgodnie z w/w umową cesji, Cedent przekazuje, a Cesjonariusz przejmuje wszelkie zobowiązania (dług) z Kontraktu z NFZ. POW NFZ wyraził zgodę na powyższe przejęcie długu. Wartość Kontraktu z NFZ podlegającego przeniesieniu na Cesjonariusza wynosi 68.093,01 zł.

 

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2013 wynosi: 16.448.284,20 zł.

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

4. RB 29/2013 : ZWZ 26.09.2013 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 30 września 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2013


ZWZ 26.09.2013 r. - akcjonariusze 5%


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 września 2013 roku reprezentowane było 57,54% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 35.202.994).


Próg 5% głosów (1.760.149 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

 

TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 33.890.482 akcji, dających 33.890.482 głosy, co stanowi 96,27% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

 

 

5. RB 28/2013 : Zmiana kontraktu z NFZ – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Gdańsk, dnia 27 sierpnia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2013


Zmiana kontraktu z NFZ – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 27.09.2013 r.: (a) ugody z dnia 20.09.2013 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), (b) ugody z dnia 20.09.2013 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawartych pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”). Zgodnie z ugodą wskazaną w pkt (a) powyżej, kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r. wynosi maksymalnie 52.190 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 4.292,50 zł, natomiast zgodnie z ugodą wskazaną w pkt (b) powyżej,  kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r. wynosi maksymalnie 730.182,90 zł, tj. uległa zmniejszeniu o kwotę 63.077 zł.

 

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2013 wynosi: 16.516.377,21 zł.

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

6. RB 27/2013 : Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26.09.2013 r. Gdańsk, dnia 26 września 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2013


Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26.09.2013 r.


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 września 2013 roku.

 

Po rozpatrzeniu spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w raporcie bieżącym nr 23/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku, ZWZ podjęło następujące uchwały: 

 

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 279.815 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. zawierające: 

a)      sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 70.346.163,80 zł,

b)      sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., wykazujące stratę netto w wysokości 10.916.692,90 zł; 

c)      sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 453.684,11 zł; 

d)     sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.916.692,90 zł;

e)      informację dodatkową. 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. zawierające: 

a)       skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 126.469.796,50 zł;  

b)       skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., wykazujące stratę netto w wysokości 14.933.433,34 zł; 

c)       skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.747.695,38 zł;

d)       sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.933.433,34 zł.;

e)       informację dodatkową.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 279.815 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w roku obrotowym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwala, że strata Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. w kwocie 10.916.692,90 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki stosowanie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych

 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w latach następnych.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 35.202.994 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.  
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 34.202.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,90% kapitału zakładowego. Akcjonariusz Roman Walasiński reprezentujący 1.000.364 akcji został wyłączony z głosowania nad powyższą uchwałą na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Ogółem oddano 34.202.630 ważnych głosów.

„Za” oddano 33.922.815 głosów.

„Przeciw” oddano: 279.815 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udziela absolutorium Brunowi Hangartner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Sobkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Sobkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.192.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,52% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.913.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.  
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Barbarze Ratnickiej-Kiczka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia Januszowi Olędzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

 

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. niniejszym udziela absolutorium Januszowi Olędzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Bruno Hangartnera na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 35.202.994 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Panią Barbarę Ratnicką-Kiczka na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Pawła Sobkiewicza na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.913.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 289.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Zbigniewa Grucę na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. powołuje Pana Rafała Litwica na członka Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 35.202.994 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,54% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 35.202.994 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.923.179 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 279.815.

Sprzeciwów nie zgłoszono. 

 

W związku z podjętymi w dniu 26 września 2013 roku uchwałami numer od 16 do 20 w sprawie powołania pięciu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejna kadencję, Zarząd poniżej przedstawia informacje dotyczące poszczególnych członków Rady Nadzorczej:

 

Pan Rafał Litwic, radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. W okresie od maja 2000 roku do 2004 roku był zatrudniony w spółce Prokom Internet S.A., gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną spółki. W latach 2004 – 2008 był radcą prawnym w spółce Prokom Software S.A., gdzie doradzał przy kluczowych projektach informatycznych, konsolidacyjnych oraz przekształceniach realizowanych przez Spółkę. Od 2006 roku Mecenas Rafał Litwic jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych: Grand Fidelia S.A., Caspar Asset Management S.A., oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Pan Rafał Litwic nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Rafał Litwic nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca. W 1957 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1965 r. studia podyplomowe w Cardiff University. Obronił doktorat na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1966 r., następnie w 1973 r. uzyskał habilitację, a w 1987 r. zdobył tytuł naukowy profesora chirurgii. Praktykę lekarską rozpoczął w Katedrze Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie pracował jako lekarz okręgowy na ORP "Wicher" oraz jako "Visiting Profesor" w Ahmado Bello University w Nigerii. Od 1977 r. profesor Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, 1990-93 prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1997 r. kierownik Kliniki. Był kierownikiem zespołu nauczania podyplomowego ordynatorów oddziałów chirurgicznych, konsultantem regionalnym z zakresu chirurgii, kierownikiem naukowym kursów CMKP. Wprowadził szereg nowoczesnych metod operacyjnego leczenia w chirurgii gastroenterologicznej i endykronologicznej, wprowadził nowoczesne metody nauczania w chirurgii, wielokrotny organizator sympozjów i zjazdów naukowych. Autor 567 prac i rozdziałów w kilku podręcznikach chirurgii, autor podręcznika chirurgii dla pielęgniarek oraz podręcznika "Chirurgia dla studentów stomatologii". Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami Ministra Zdrowia. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Societe Internationale de Chirurgie, Collegium Internationale Chirurgie Digestive, Europen Society of Oncological Burgery, Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. W latach 2001-03 prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, od 1997 roku Członek Honorowy. Zbigniew Gruca nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pani Barbara Ratnick–Kiczka posiada wykształcenie wyższe prawnicze - adwokat. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1982 roku. Od 1982 do 1983 była zatrudniona, jako pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego u prof. Kruczalaka na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1983 - 1986 pełniła funkcję aplikanta adwokackiego w Zespole Adwokackim nr 1 w Sopocie. Od 1986 roku prowadzi w Gdańsku Kancelarię Adwokacką adw. B. Ratnicka - Kiczka.
Pani Barbara Ratnicka-Kiczka nie pełni żadnej funkcji w organach spółek kapitałowych lub innych osobach prawnych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej. Nie prowadzi żadnej innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Bruno Hangartner, ukończył wyższą szkołę techniczną oraz szwajcarską uczelnię uzyskując specjalizację z dziedziny sprzedaży i zarządzania marketingowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w AMS, American Hospital Supply w Szwajcarii, a następnie w Angiomed AG w Niemczech, jako kierownik ds. sprzedaży. Obecnie zasiada w organie zarządzającym spółki TF Holding AG, której jest właścicielem. Spółka ta jest głównym akcjonariuszem Emitenta. Pan Bruno Hangartner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Bruno Hangartner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Paweł Sobkiewicz ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe Pana Pawła Sobkiewicza przedstawia się następująco:

1995r. Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
1995r. – 2000 r. Dom Maklerski BGK S.A. – Kierownik Działu Emisji Papierów Wartościowych;
2000r. – 2001r. KFD Paola Sp. z o.o. w Szczecinie – Prezes Zarządu;

2001r.  FMS Polmo S.A. w Szczecinie – Członek Zarządu, Dyrektor Naczelny;

2002r. – 2005r.   TUiR Warta S.A. – Dealer Ubezpieczeniowy;

2003r. – 2005r.   CONTRACTUS Sp. z o.o. – Dyrektor Zarządzający;

2005r. – nadal  Capital Partners S.A. – Dyrektor Inwestycyjny;

2007r. – nadal  Dom Maklerski Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu.

Zasiada w Radzie Nadzorczej: APS Energia S.A. oraz Mega Sonic S.A. Obecnie jest Dyrektorem Inwestycyjnym w CAPITAL PARTNERS S.A. oraz Wiceprezesem Zarządu Domu Maklerskiego CAPITAL PARTNERS S.A. Pan Paweł Sobkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł Sobkiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744 z póź. zm.)

7. RB 26/2013 : Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych ...

Gdańsk, dnia 26 września 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2013

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 26 września 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących roku obrotowego od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

Emitent informuje, że korzystał z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez okres trzech lat, tj. w zakresie badań sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za lata obrotowe: a) od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., b) od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., c) od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 

Mazars Audyt Sp. z o.o. jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 186.

Umowa z wybranym audytorem ma dotyczyć okresu jednego roku, tj. celem przeglądu i zbadania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących roku obrotowego od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744 z póź. zm.)

8. RB 25/2013 : Zgoda Rady Nadzorczej na połączenie Emitenta ze Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.

Gdańsk, dnia 26 września 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2013

Zgoda Rady Nadzorczej na połączenie Emitenta ze Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 26 września 2013 roku, na wniosek Zarządu, wyraziła zgodę na planowane połączenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („spółka przejmująca”) ze spółką Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. („spółka przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). O przebiegu procesu połączenia w/w spółek, w tym o uzgodnieniu planu połączenia, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

 

 

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744 z póź. zm.)

9. RB 24/2013 : Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 września 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)  Przyjęcie porządku obrad;

5)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

6)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

7)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

8)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

9)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

10)   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

11)   Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

12)  Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;

13)   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

14)   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

15)   Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję;

16)  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Emitenta w załączeniu przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał. 

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

10. RB 23/2013 : Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Swissmed Vascular sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2013

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Swissmed Vascular sp. z o.o.

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Swissmed Vascular sp. z o.o. ("Spółka?), które podjęło m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników ("Uchwała?). Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenie postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.055.000 zł ? z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 5.055.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez utworzenie 4.055 nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział. Nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 4.055.000 zł. Zgromadzenie Wspólników postanowiło również wyłączyć prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników. Nowe udziały zostaną objęte przez spółkę pod firmą American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu za cenę w wysokości 1.000 zł za jeden udział (łączna cena wyniesie 4.055.000 zł). W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego nowy udziałowiec będzie posiadał 80,22% kapitału zakładowego Spółki. Uzgodnienia stron przewidują możliwość zwiększenia przez AHP udziału w kapitale zakładowym i głosach Spółki do 100%. Powyższe stanowi o pozyskaniu partnera biznesowego i nawiązaniu współpracy z doświadczonym operatorem medycznym, co pozwoli na wymianę doświadczeń biznesowo technologicznych.

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

11. RB 22/2013 : Kontrakt z NFZ – leczenie szpitalne

Gdańsk, dnia 26 sierpnia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2013

Kontrakt z NFZ – leczenie szpitalne

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 26.08.2013 r. aneksu z dnia 20.08.2013 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”), zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wynosi maksymalnie 15.146.311,81 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 275.808,00 zł.

 

W związku z zawarciem umowy przeniesienia przez Emitenta na spółkę zależną Swissmed Vascular sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym część kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne, o której zawarciu Emitent informował w raportach bieżących: nr 12/2013 z dnia 29.05.2013 r., nr 14/2013 z dnia 28.06.2013 r., i nr 15/2013 z dnia 28.06.2013 r., łączna wartość umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez Emitenta z NFZ na rok 2013 wynosi: 16.575.161,71 zł.

 

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

12. RB 21/2013 : Zawarcie przez spółkę zależną Swissmed Development Sp. z o.o. umowy ...

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2013 

Zawarcie przez spółkę zależną Swissmed Development Sp. z o.o. umowy o przelew części wierzytelności z umowy najmu Szpitala Swissmed Warszawa

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, powziął wiadomość, o zawarciu przez spółkę zależną Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej „Kredytobiorcą” lub „Zbywcą”) z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Kredytodawcą” lub „PKO BP”) umowy o przelew wierzytelności z dnia 29 lipca 2013 roku (zwaną dalej „Umową”) w celu zabezpieczenia wierzytelności PKO BP z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy w kwocie 28.680.000,00 zł, na podstawie umowy kredytu, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. Na mocy Umowy Zbywca, w celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy wynikającej z w/w kredytu inwestycyjnego, przelał na rzecz PKO BP wierzytelność jaka przysługuje Zbywcy w stosunku do najemcy Szpitala Swissmed Warszawa, z tytułu umowy najmu Szpitala Swissmed Warszawa z dnia 04 lipca 2012 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 04 lipca 2012 r., w kwocie równej wysokości raty kredytu inwestycyjnego – płatnej w okresach miesięcznych. Z uwagi, że w/w umowa najmu została zawarta na okres 10 lat, Emitent wskazuje, że wartość scedowanej wierzytelności w odniesieniu do 10 letniego okresu obowiązywania umowy wynosi szacunkowo 25.648.238,71 zł netto.    

 

Kryterium pozwalającym uznać Umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu Umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

13. RB 20/2013 : Zmiana terminu publikacji informacji dot. wyboru inwestora

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2013

Zmiana terminu publikacji informacji dot. wyboru inwestora


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2013 z dnia 19.07.2013 r., informuje, że informację w przedmiocie nowej strategii rynkowej oraz wyboru partnera biznesowego poda w terminie do 30.08.2013 r. 

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

14. RB 19/2013 : Ujawnienie informacji poufnej – List intencyjny LUX MED.

Gdańsk, dnia 19 lipca 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2013

Ujawnienie informacji poufnej – List intencyjny LUX MED.

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent”, "Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Emitent informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 r. przekazał Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący o następującej treści:


"Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent”, "Spółka”) działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie”), w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, niniejszym przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, którą stanowi otrzymany w dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2013 r., przesłany do wiadomości Emitenta, list intencyjny LUX MED Sp. z o.o. ("LUX MED”) adresowany do Pana Bruno Hangartnera, będącego właścicielem spółki prawa szwajcarskiego TF Holding AG, zwanej "Głównym Akcjonariuszem”, w którym LUX MED wyraził zainteresowanie nabyciem 33.890.482 akcji Emitenta, stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji Spółki, który to list stanowi jednocześnie początek negocjacji. LUX MED przedstawił w tym dokumencie harmonogram i proces zmierzający do zrealizowania transakcji nabycia przez LUX MED 33.890.482 akcji Emitenta ("Transakcja”), które w zależności od akceptacji koncepcji i struktury Transakcji oraz przebiegu procesu due diligence Emitenta zostaną zakończone przedstawieniem niewiążącej oferty określającej kluczowe warunki i oś czasu planowanej Transakcji. LUX MED zakłada, że oferta zostałaby przedstawiona w terminie nie później niż do dnia 30 marca 2013 roku.

W celu realizacji Transakcji LUX MED zamierza zawrzeć umowę na wyłączność obowiązującą do dnia 29 marca 2013 roku, na podstawie której LUX MED zostaną przyznane wyłączne prawa do zakupu akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A., akcji/udziałów któregokolwiek z podmiotów zależnych od Emitenta, lub nabycia jakichkolwiek bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych aktywów lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
W związku z powyższym Emitent informuje, że powyższa informacja poufna będzie przekazana podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie niezwłocznie po przedstawieniu przez LUX MED niewiążącej oferty, jednak nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

W ocenie Emitenta podanie w chwili obecnej do wiadomości publicznej informacji o otrzymanym liście intencyjnym LUX MED, a tym samym rozpoczęciu procesu negocjacji może naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji. Zarząd Emitenta uważa również, że opóźnienie przekazania przedmiotowej informacji poufnej nie wprowadzi w błąd opinii publicznej, w tym akcjonariuszy, bowiem list intencyjny stanowi wyłącznie zaprezentowanie stanowiska i celów LUX MED (jednostronne oświadczenie LUX MED) zmierzających do realizacji Transakcji. Emitent informuje również, że zapewni zachowanie poufności tej informacji do chwili jej upublicznienia.

 

W dniu 30 marca 2013 r. Emitent przekazał Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący o przedłużeniu okresu opóźnienia przekazania informacji poufnej - List intencyjny LUX MED o następującej treści:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/K/2013 "Opóźnienie przekazania informacji poufnej - List intencyjny LUX MED" z dnia 31 stycznia 2013 roku, przekazanego Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S oraz działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie”), w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu do dnia 01 lipca 2013 roku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, odnośnie informacji poufnej przekazanej w/w raportem bieżącym nr 1/K/2013. Przyczyną przedłużenia okresu opóźnienia w przekazaniu do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej do dnia 01 lipca 2013 r. jest przedłużenie się prowadzonych negocjacji. Mając na uwadze, że w zakładanym pierwotnie terminie niewiążąca oferta nabycia akcji Głównego Akcjonariusza (spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG) nie zostanie złożona, a jednocześnie z inicjatywy LUX MED strony postanowiły o dalszym prowadzeniu negocjacji w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r., w ocenie Emitenta wciąż istnieją uwarunkowania, w wyniku, których podanie w chwili obecnej przedmiotowej informacji mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, albowiem mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji.

W związku z powyższym Emitent postanowił przedłużyć okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji poufnej do dnia 01 lipca 2013 roku.


Natomiast w dniu 01 lipca 2013 r. Emitent przekazał Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący o kolejnym przedłużeniu okresu opóźnienia przekazania informacji poufnej - List intencyjny LUX MED” o następującej treści:

"Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/K/2013 "Opóźnienie przekazania informacji poufnej - List intencyjny LUX MED" z dnia 31 stycznia 2013 roku i raportu bieżącego nr 2/K/2013 "Przedłużenie okresu opóźnienia przekazania informacji poufnej - List intencyjny LUX MED” z dnia 30 marca 2013 r., przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S oraz działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie”), w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu do dnia 21 lipca 2013 roku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, odnośnie informacji poufnej przekazanej w/w raportem bieżącym nr 1/K/2013. Przyczyną przedłużenia okresu opóźnienia w przekazaniu do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej do dnia 21 lipca 2013 r. jest przedłużenie się prowadzonych negocjacji. Mając na uwadze, że w terminie do 30 czerwca 2013 r. niewiążąca oferta nabycia akcji Głównego Akcjonariusza (spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG) nie została złożona, a jednocześnie z inicjatywy LUX MED strony postanowiły o dalszym prowadzeniu negocjacji w terminie do dnia 21 lipca 2013 r., w ocenie Emitenta wciąż istnieją uwarunkowania, w wyniku, których podanie w chwili obecnej przedmiotowej informacji mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, albowiem mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji.

W związku z powyższym Emitent postanowił przedłużyć okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji poufnej do dnia 21 lipca 2013 roku.


Zarząd podjął decyzję o ujawnieniu informacji poufnej ze względu, że LUX MED nie przedstawił oferty nabycia akcji Głównego Akcjonariusza (spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG), a strony przedmiotowego listu intencyjnego zgodnie postanowiły o zakończeniu prowadzonych negocjacji.

Jednocześnie Emitent informuje, że po przeprowadzeniu wstępnych negocjacji podjął decyzję o wyborze innego inwestora w celu nawiązania długofalowej współpracy i pozyskania środków finansowych. Prowadzone rozmowy mają spowodować w krótkim czasie wzmocnienie możliwości finansowych Spółki poprzez jej dofinansowanie i tym samym poprawę jej pozycji rynkowej. Kolejno, wprowadzone zostaną inne instrumenty finansowo-organizacyjne, które spowodują reorganizację działań w kierunku poszerzenia zakresu świadczonych usług. O podejmowanych działaniach związanych z realizacją w/w zadań Emitent będzie informował sukcesywnie rynek, przy czym pierwsza informacja zostanie przekazana w terminie do 16 sierpnia 2013 r.

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

15. RB 18/2013 : Kontrakt z NFZ – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Gdańsk, dnia 09 lipca 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2013

Kontrakt z NFZ – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 08.07.2013 r. umowy z dnia 28.06.2013 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawartej pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”), („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest udzielanie przez Emitenta („Świadczeniodawcę) świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowych stanowiącym załącznik do Umowy. Warunki finansowe zostały określone w § 4 Umowy, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 01.07.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wynosi maksymalnie 136.170,00 zł.

 

W zakresie kar umownych Umowa zawiera następujące postanowienia:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

 

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2016 r. i stanowi kolejną umowę zawartą przez Emitenta z tym samym podmiotem - Narodowym Funduszem Zdrowia – których łączna wartość spełnia kryteria znaczącej umowy, albowiem ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. O zawartych dotychczas umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ich wartościach Emitent informował w poprzednich raportach bieżących.

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

16. RB 17/2013 : Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości ...

Gdańsk, dnia 05 lipca 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2013

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. Teksty raportów bieżących i okresowych są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.swissmed.com.pl, w dziale "Relacje inwestorskie/Swissmed Centrum Zdrowia S.A./".

 


Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym od 01.04.2012 do 31.03.2013

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

 

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r., nr 184, poz. 1539 z póź. zm.)

17. RB 16/2013 : Kontrakt z NFZ na rok 2013 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Gdańsk, dnia 01 lipca 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2013

Kontrakt z NFZ na rok 2013 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 01.07.2013 r. umowy z dnia 26.06.2013 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), zawartej pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”), („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest udzielanie przez Emitenta („Świadczeniodawcę) świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowych stanowiącym załącznik do Umowy. Warunki finansowe zostały określone w § 4 Umowy, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 01.07.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wynosi maksymalnie 38.122,50 zł.

 

W zakresie kar umownych Umowa zawiera następujące postanowienia:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

 

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2016 r. i stanowi kolejną umowę zawartą przez Emitenta z tym samym podmiotem - Narodowym Funduszem Zdrowia – których łączna wartość spełnia kryteria znaczącej umowy, albowiem ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. O zawartych dotychczas umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ich wartościach Emitent informował w poprzednich raportach bieżących.

 

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

18. RB 15/2013 : Spełnienie się warunku zawieszającego z Umowy Przeniesienia ZCP

Gdańsk, dnia 28 czerwca 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2013

Spełnienie się warunku zawieszającego z Umowy Przeniesienia ZCP


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Wspólnik”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 roku powziął wiadomość o wyrażeniu przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zgody na przeniesienie na spółkę Swissmed Vascular sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z umowy nr 11/000102/SZP/11/13 z dnia 18 stycznia 2011 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawartej pomiędzy Emitentem, a Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ („Umowa z NFZ”), w zakresach wskazanych we wniosku o wyrażenie zgody na cesję umowy, tj. (oznaczenie kodami): 03.4100.030.02-1, 03.4100.130.02-1, 03.4100.330.02-1, 03.4260.040.02-1, 03.4530.030.02-1, 03.4530.130.02-1, 03.4560.030.02-1, 03.4900.008.03-1. Uzyskanie powyżej opisanej zgody stanowiło warunek zawieszający wejścia w życie Umowy Przeniesienia ZCP, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 29.05.2013 r. Przeniesienie praw i obowiązków z Umowy z NFZ nastąpi z dniem 01.07.2013 r.   

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna.

19. RB 14/2013 : Zmiana Umowy Przeniesienia ZCP

Gdańsk, dnia 28 czerwca 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2013

Zmiana Umowy Przeniesienia ZCP


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Wspólnik”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 roku zawarty został pomiędzy Emitentem, a spółką zależną Swissmed Vascular sp. z o.o. („Vascular”) aneks do umowy przeniesienia ZCP z dnia 27 maja 2013 r., o której zawarciu Wspólnik informował w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 29.05.2013 r. Na mocy aneksu strony postanowiły zmienić warunek zawieszający umowy w ten sposób, że skuteczność przeniesienia ZCP na Vascular uzależniona jest od ziszczenia się warunku zawieszającego polegającego na udzieleniu przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pisemnej zgody na przeniesienie na Vascular praw i obowiązków z umowy nr 11/000102/SZP/11/13 z dnia 18 stycznia 2011 roku, zawartej pomiędzy Wspólnikiem, a Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w następujących zakresach (oznaczenie kodami): 03.4100.030.02-1, 03.4100.130.02-1, 03.4100.330.02-1, 03.4260.040.02-1, 03.4530.030.02-1, 03.4530.130.02-1, 03.4560.030.02-1, 03.4900.008.03-1.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna.

20. RB 13/2013 : Warunkowa umowa najmu części szpitala Swissmed w Gdańsku oraz porozumienie

Gdańsk, dnia 18 czerwca 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2013

Warunkowa umowa najmu części szpitala Swissmed w Gdańsku oraz porozumienie


I. Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Wspólnik”, „Emitent”) informuje, iż po wyrażeniu przez NWZ Wspólnika zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2013 z dnia 23 maja 2013 r. „Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23.05.2013 r.”, oraz zawarciu w dniu 29 maja 2013 roku pomiędzy Wspólnikiem, a spółką zależną Swissmed Vascular sp. z o.o. („Vascular”, „Najemca”) warunkowej umowa przeniesienia ZCP, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 29.05.2013 r., w dniu 17.06.2013 r. Vascular zawarł ze spółką Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. („Wynajmujący”) warunkową umowę najmu z dnia 17.06.2013 r. („Umowa”), na mocy której Wynajmujący oddał Najemcy w najem część pomieszczeń Szpitala Swissmed przy ul. Wileńskiej 44. Najemca uprawniony jest również do współkorzystania z powierzchni wspólnej. Umowa została zawarta na okres 10 lat, począwszy od dnia wejścia w życie Umowy. Wartość Umowy odnosząca się do całego okresu jej obowiązywania wynosi: 20.590.548,00 zł netto.

Strony postanowiły ponadto, że w wypadku, gdy Umowa wygaśnie przed końcem 10 letniego okresu jej obowiązywania wyłącznie na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wynajmujący, wówczas Wynajmujący zobowiązany jest zapłacić Najemcy kwotę stanowiącą równowartość Czynszu Najmu, jaki przysługiwałby Wynajmującemu za czas do końca okresu najmu, gdyby Umowa nie wygasła, jednakże nie więcej niż 10.000.000 zł. Za powyższe zobowiązanie Wynajmującego poręczył Emitent. Poręczenie wygasa z dniem 31 marca 2025 roku. Strony ustaliły również, że w wypadku, gdy Umowa wygaśnie przed końcem 10 letniego okresu jej obowiązywania na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Najemca, wówczas Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu kwotę stanowiącą równowartość Czynszu Najmu, jaki przysługiwałby Wynajmującemu za czas do końca okresu najmu, gdyby Umowa nie wygasła, jednakże nie więcej niż 10.000.000 zł.

 

Umowa wchodzi w życie pod warunkiem skutecznego dokonania przez Emitenta na rzecz Swissmed Vascular sp. z o.o. cesji praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku następujących kontraktów:

a)         umowy nr 11/000102/SZP/11/13 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z dnia 18.01.2011 r. w zakresie świadczeń: kardiologia-hospitalizacja, kardiologia-hospitalizacja E11, E12, E13, E14, kardiologia-hospitalizacja E23, E24, E25, E26, anestezjologia i intensywna terapia-hospitalizacja, chirurgia naczyniowa-hospitalizacja, chirurgia naczyniowa-hospitalizacja Q01, kardiochirurgia-hospitalizacja, izba przyjęć oraz

b)         umowy nr 11/000102/AOS/10/13 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna  w zakresie kardiologii oraz leczenia chorób naczyń.

 

II. Jednocześnie tego samego dnia, w którym zawarta została Umowa, Vascular, Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. oraz BPS Leasing S.A. w Warszawie (BPSL) zawarły porozumienie („Porozumienie”), na mocy którego z zastrzeżeniem spełnienia warunku zawieszającego określonego w Punkcie II.1 poniżej, BPSL wstępuje na miejsce Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. w prawa i obowiązki Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. wynikające z Umowy (umowa przeniesienia wierzytelności i przejęcia długu zawarta pod warunkiem zawieszającym). Na powyższe wstąpienie Vascular wyraził zgodę.

 II.1 Wstąpienie przez BPSL w prawa i obowiązki Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. wynikające z Umowy nastąpi w wypadku, gdy prawo Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. do korzystania z nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 (Nieruchomość), na mocy umowy leasingu, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 29 lipca 2011 roku nr 23/2011, wygaśnie przed dniem 17 czerwca 2023 r., a Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. nie nabędzie od BPSL własności Nieruchomości najpóźniej z chwilą wygaśnięcia tego prawa.

 

Kryterium pozwalającym uznać Umowę, Porozumienie za znaczące jest wartość przedmiotu Umowy, Porozumienia przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

21. RB 12/2013 : Umowa przeniesienia ZCP

Gdańsk, dnia 29 maja 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2013

Umowa przeniesienia ZCP


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Wspólnik”, „Emitent”) informuje, iż po wyrażeniu przez NWZ Wspólnika zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2013 z dnia 23 maja 2013 r. „Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23.05.2013 r.”, w dniu 29 maja 2013 roku zawarta została pomiędzy Wspólnikiem, a spółką zależną Swissmed Vascular sp. z o.o. („Vascular”) warunkowa umowa przeniesienia ZCP z dnia 27 maja 2013 r. („Umowa”) w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Vascular. Na mocy Umowy Wspólnik - z zastrzeżeniem ziszczenia się warunku zawieszającego w postaci wyrażenia przez Dyrektora POW NFZ zgody na przeniesienie na Vascular praw i obowiązków z poszczególnych zakresów umów o świadczenie opieki zdrowotnej zawartych pomiędzy POW NFZ, a Emitentem - przenosi na Vascular ogół składników materialnych oraz niematerialnych w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego przeznaczonych do prowadzenia Działalności Biznesu, obejmujących w szczególności składniki wymienione w załącznikach do Umowy. Działalność Biznesu oznacza działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz izby przyjęć, w ramach: a) oddziałów: kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chirurgii naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii, b) poradni chirurgii naczyniowej, c) izby przyjęć, zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 oraz d) poradni kardiologicznej zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, w tym na podstawie umów zawartych przez Emitenta z NFZ, tj.: umowy nr 11/000102/SZP/11/13 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z 28.12.2012 r. oraz umowy nr 11/000102/AOS/10/13 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna z 28.12.2012 r. z następujących zakresów (oznaczenie kodami): 03.4100.030.02-1, 03.4100.130.02-1, 03.4100.330.02-1, 03.4260.040.02-1, 03.4530.030.02-1, 03.4530.130.02-1, 03.4560.030.02-1, 03.4900.008.03-1, 02.1100.001.02-1, 02.1120.001.02-2. Wartość części w/w Kontraktów z NFZ podlegających przeniesieniu na Vascular wynosi 7.953.555,08 zł.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna.

22. RB 11/2013 : NWZ 23.05.2013 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 23 maja 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2013

NWZ 23.05.2013 r. - akcjonariusze 5%


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 maja 2013 roku reprezentowane było 57,02% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 34.890.846).


Próg 5% głosów (1.744.542 głosy) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

 

TF Holding AG, która to spółka wykonywała prawo głosu z 33.890.482 akcji, dających 33.890.482 głosy, co stanowi 97,13% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

23. RB 10/2013 : Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23.05.2013 r.

Gdańsk, dnia 23 maja 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2013

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23.05.2013 r.

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 maja 2013 roku.

 

Po rozpatrzeniu spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku i przedstawieniu przez Prezesa Zarządu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i jej uzasadnieniu, akcjonariusz Spółki złożył wniosek o zmianę w/w projektu uchwały i nadanie uchwale następującego brzmienia:

 

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki służącej prowadzeniu działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz izby przyjęć, w ramach: a) oddziałów: kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chirurgii naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii, b) poradni chirurgii naczyniowej, c) izby przyjęć, zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 oraz d) poradni kardiologicznej zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, stanowiących wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, poprzez wniesienie jej do spółki zależnej Swissmed Vascular sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i zasad zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki opisanej w punkcie 1 powyżej, oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”


W związku z zaproponowaną zmianą projektu uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści:

 

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki służącej prowadzeniu działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz izby przyjęć, w ramach: a) oddziałów: kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chirurgii naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii, b) poradni chirurgii naczyniowej, c) izby przyjęć, zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 oraz d) poradni kardiologicznej zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, stanowiących wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, poprzez wniesienie jej do spółki zależnej Swissmed Vascular sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i zasad zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki opisanej w punkcie 1 powyżej, oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

W głosowaniu uczestniczyło 34.890.846 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 34.890.846 ważnych głosów.

„Za” oddano 34.890.846 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 i 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

24. RB 9/2013 : Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2013

Gdańsk, dnia 13 maja 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2013

Zmiana znaczącej umowy - Kontrakt z NFZ na rok 2013

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 13.05.2013 r. aneksu z dnia 10.05.2013 r., zawartego pomiędzy Świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”, „NFZ”), do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne. Na mocy w/w aneksu kwota  zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wynosi maksymalnie 22.824.058,89 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 597.792,00 zł.

 

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2013 wynosi: 24.078.616,29 zł.

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

25. RB 8/2013 : Terminy przekazywania raportów okresowych ...

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2013 r. – marzec 2014 r.

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.:


SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:


za I kwartał roku obrotowego trwający od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r. – 14 sierpnia 2013 r.

za III kwartał roku obrotowego trwający od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. – 14 lutego 2014 r.


SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:


skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego trwające od 01.04.2013 r. do 30.09.2013 r. – 29 listopada 2013 r.


RAPORTY ROCZNE:


jednostkowy raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. – 19 czerwca 2013 r.

skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.   – 19 czerwca 2013 r.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

26. RB 7/2013 : Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2013

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 maja 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 

1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)  Przyjęcie porządku obrad;

5)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

6)  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;

7)  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Emitenta w załączeniu przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał. 

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

27. RB 6/2013 : Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2012

Gdańsk,  dnia 26 lutego 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2013

Rozliczenie kontraktu z NFZ za rok 2012

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 26.02.2013 r.: 1) ugody z dnia 19.02.2013 r. dotyczącej rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne oraz 2) aneksu z dnia 14.02.2013 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, zawartych pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”). Na mocy przedmiotowego aneksu kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 23.093.321,98 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 143.616,32 zł. Natomiast zgodnie z postanowieniami w/w ugody strony postanowiły dokonać ostatecznego rozliczenia wykonania umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r. i ustaliły, że z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową w okresie rozliczeniowym od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. zarówno w zakresie: badania tomografii komputerowej i badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy wynosi maksymalnie 1.000.905,20 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 90.726,60 zł. Jednocześnie Emitent informuje, że kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna za rok 2012 uległa zmniejszeniu o kwotę 4,70 zł.

W związku z powyższym łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi: 28.956.647,76 zł.

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

28. RB 5/2013 : Rozliczenie kontraktu z NFZ na rok 2012

Gdańsk,  dnia 14 lutego 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2013

Rozliczenie kontraktu z NFZ na rok 2012

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 26.02.2013 r.: 1) ugody z dnia 19.02.2013 r. dotyczącej rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne oraz 2) aneksu z dnia 14.02.2013 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, zawartych pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”). Na mocy przedmiotowego aneksu kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosi maksymalnie 23.093.321,98 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 143.616,32 zł. Natomiast zgodnie z postanowieniami w/w ugody strony postanowiły dokonać ostatecznego rozliczenia wykonania umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r. i ustaliły, że z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową w okresie rozliczeniowym od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. zarówno w zakresie: badania tomografii komputerowej i badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy wynosi maksymalnie 1.000.905,20 zł, tj. uległa zwiększeniu o kwotę 90.726,60 zł. Jednocześnie Emitent informuje, że kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna za rok 2012 uległa zmniejszeniu o kwotę 4,70 zł.

W związku z powyższym łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2012 wynosi: 28.956.647,76 zł.

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

29. RB 4/2013 : Kontrakt z NFZ na rok 2013 – świadczenia transportu sanitarnego w POZ

Gdańsk,  dnia 28 stycznia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2013

Kontrakt z NFZ na rok 2013 – świadczenia transportu sanitarnego w POZ

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 28.01.2013 r. umowy z dnia 28.12.2012 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia transportu sanitarnego w poz) zawartej pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, której przedmiotem są świadczenia transportu sanitarnego w poz („Umowa”). Ze względu, że wartość kontraktów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uzależniona jest od ilości zadeklarowanych w okresie obowiązywania umowy pacjentów do POZ Emitenta, Umowa nie określa maksymalnych kwot zobowiązania NFZ wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy w okresie jej obowiązywania. Emitent na podstawie ilości zadeklarowanych pacjentów w 2012 roku szacuje, że zobowiązanie NFZ w 2013 roku wynosić będzie ok. 13.400 zł z tytułu realizacji Umowy. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

 

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2013 wynosi 23.480.824,29 zł.

 

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

30. RB 3/2013 : Kontrakt z NFZ na rok 2013 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2013

Kontrakt z NFZ na rok 2013 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 23.01.2013 r. umowy z dnia 28.12.2012 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna („Umowa AOS”) oraz umowy z dnia 28.12.2012 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) („Umowa ASDK”) zawartych pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”). Przedmiotem w/w umów jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w zakresach określonych w załącznikach do tych umów. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy AOS w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wynosi maksymalnie 793.259,90 zł, natomiast kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy ASDK w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wynosi maksymalnie 47.897,50 zł.

 

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2013 wynosi 23.467.424,29 zł.

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

31. RB 2/2013 : Kontrakt z NFZ na rok 2013 – podstawowa opieka zdrowotna

Gdańsk,  dnia 22 stycznia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2013

Kontrakt z NFZ na rok 2013 – podstawowa opieka zdrowotna

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Emitent”, „Świadczeniodawca”) informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 22.01.2013 r. umowy z dnia 28.12.2012 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, której przedmiotem są świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz. Ze względu, że wartość kontraktu z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej („POZ”) uzależniona jest od ilości zadeklarowanych w 2013 roku pacjentów do POZ Emitenta, umowa nie określa maksymalnej kwoty zobowiązania NFZ wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie jej obowiązywania. Emitent na podstawie ilości zadeklarowanych pacjentów w 2012 roku szacuje, że zobowiązanie NFZ w 2013 roku wynosić będzie ok. 400.000 zł z tytułu realizacji umowy POZ. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

 

W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2013 wynosi 22.626.266,89 zł.

 

PODPIS:        Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

32. RB 1/2013 : Kontrakt z NFZ na rok 2013 – leczenie szpitalne

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2013

Kontrakt z NFZ na rok 2013 – leczenie szpitalne

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 18.01.2013 r. umowy z dnia 28.12.2012 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne zawartej pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („Oddział Funduszu”), („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest udzielanie przez Emitenta („Świadczeniodawcę) świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowych stanowiącym załącznik do Umowy. Warunki finansowe zostały określone w § 4 Umowy, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wynosi maksymalnie 22.226.266,89 zł.

W zakresie kar umownych Umowa zawiera następujące postanowienia:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2015 r.

Kryterium pozwalającym uznać Umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu Umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

PODPIS:Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Należymy do:
 • Spółka notowana na GPW
 • Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Certyfikaty:
 • Zarządzanie Jakością ISO 9001:2008
 • Certyfikat akredytacji
 • Partnerzy:
 • NFZ
 • CMC
 • ZIAJA
 • WSZ

Formularz kontaktowy

Ładowanie