Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Regulaminy

1. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

REGULAMIN
OBRAD  WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”, działa na podstawie Statutu Spółki z dnia 1 grudnia 2003 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jana Skwarlińskiego, Kancelaria Notarialna w Gdańsku przy ul. Garncarskiej 4/6/4, nr Rep. A nr 12656/2003, zwanego dalej „Statutem” (wraz z późniejszymi zmianami), przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Regulaminu określającego jego organizację i sposób wykonywania czynności. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o „Uczestnikach Walnego Zgromadzenia” należy przez to rozumieć akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, ich przedstawicieli lub reprezentantów, pełnomocników lub inne osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

§ 1

 1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
 2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 4. W przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, akcjonariusze Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinni zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 5. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział z prawem zabierania głosu, oprócz Uczestników Walnego Zgromadzenia, także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy pełnili swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe ma być rozpatrzone i zatwierdzone przez to Walne Zgromadzenie.
 6. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.

§ 2

 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Spadkobiercy akcjonariusza posiadającego akcje Spółki mogą wykonywać prawo głosu wyłącznie przez wspólnego pełnomocnika.
 3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Pełnomocnictwa dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.
 5. Postanowienia dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
 6. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia będący osobami fizycznymi powinni dysponować dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. Osoby działające w imieniu Uczestników Walnego Zgromadzenia będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami, którym przepis prawny przyznaje zdolność prawną powinny dysponować aktualnymi dokumentami rejestracyjnymi, potwierdzającymi umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych podmiotów lub umocowanie osób udzielających pełnomocnictw. Uczestnictwo przedstawicieli, reprezentantów, pełnomocników akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty.

§ 3

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 4

 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona oraz firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przypadających im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
 2. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
 3. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
 4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
 5. Jeżeli prawo z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

§ 5

 1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd może zlecić wykonanie czynności związanych z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.
 2. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególności:
  1. ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki,
  2. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
  3. sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej przez przepisy prawa.
 3. Rejestracja Uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Lista obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia jest sporządzana przez osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd i zawiera spis Uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
 5. Odwołania dotyczące kwestii uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady.
 6. Lista obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze i wyłożona przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.

§ 6

 1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
 2. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:
  1. datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
  2. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
   1. prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
   2. prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
   3. prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,
   4. sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
   5. możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
   6. sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
   7. sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  3. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061,
  4. informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
  5. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
  6. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.
 3. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7 lit a). Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: (a) z własnej inicjatywy, (b) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
 7. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:
  1. w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
  2. jeżeli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
 8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
 9. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
 10. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 8

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania.
 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
 4. Jeżeli Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, porządek obrad obejmuje sprawy przedstawione we wniosku.
 5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 6. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania, przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia.
 7. W przypadku, gdy głosowanie nie odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, głosowanie przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania. Karty do głosowania powinny zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim, a także możliwość przeprowadzenie głosowania tajnego. Przy głosowaniu tajnym, karty do głosowania powinny zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania, przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia obowiązany jest zapewnić możliwość oddawania głosów za pomocą kart do głosowania. Karty do głosowania ostemplowane są pieczęcią Spółki.
 8. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
 9. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie, powinien zostać szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę.
 10. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, która została umieszczona w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez zgody wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
 12. Na żądanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia, należy dołączyć do protokołu jego pisemne oświadczenie.
 13. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

§ 9

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
 2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który protokołuje przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wyłącznie decyzje porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad i wyboru Przewodniczącego.
 4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
 5. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.
 6. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
 7. Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu tajnym. Uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta zwykłą większością głosów.
 8. Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się w porządku alfabetycznym.
 9. Otwierający Zgromadzenie, po podpisaniu protokołu z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazuje mu prowadzenie obrad.
 10. Obrady Walnego Zgromadzenia, według ustalonego i przyjętego porządku, prowadzi Przewodniczący.

§ 10

 1. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
 2. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję (komisja skrutacyjna). Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
 3. W przypadku powołania komisji skrutacyjnej, komisja liczy nie mniej niż trzech członków wybieranych spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.
 4. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury na członka komisji. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Uchwała o wyborze powinna zostać podjęta zwykłą większością głosów.
 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby zapewnić ich sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. W szczególności Przewodniczący Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
 6. W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonywaniu jego obowiązków.
 7. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
 8. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami i może podejmować decyzje w każdej sprawie związanej z prowadzeniem obrad, a w szczególności co do:
  1. zarządzenia głosowania,
  2. udzielania bądź odebrania głosu i ustalania kolejności zabierania głosu,
  3. ograniczania prawa głosu,
  4. zarządzania krótkich przerw w obradach, z zastrzeżeniem przepisu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia w zakresie, które miałyby na celu utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
 10. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego dotyczących spraw porządkowych. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
 11. Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia Przewodniczący może ograniczyć do [5 minut], a czas repliki do [3 minut].
 12. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom, w celu przedstawienia wyjaśnień.
 13. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przepisów art. 428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać Uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
 14. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 11

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy prawa lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
 2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
 3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

§ 12

 1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 poniżej.
 2. Tajne głosowania przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 Regulaminu, wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne wybory, odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Głosowanie jest tajne.
 4. Listę kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia, sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady Zgromadzenia do tego czasu.
 5. Uchwała o wyborze powinna zostać podjęta zwykłą większością głosów.
 6. Przewodniczący Zgromadzenia, w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady Zgromadzenia, ogłasza wyniki wyborów.
 7. Zasady określone w pkt. 3-6 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio przy odwołaniach.

§ 13

 1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 2. Wniosek w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę cześć akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielaną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
 4. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.
 5. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
 7. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem.
 8. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym.
 9. Wybory do Rady Nadzorczej obywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
 10. Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów.
 11. W przypadku nie uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej wymaganej zwykłej większości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie uzupełniające.
 12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali Uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
 13. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniem pkt. 3 niniejszego paragrafu, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 14. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, nie dojdzie do utworzenia, co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
 15. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
 16. W głosowaniu, określonym w pkt 3 oraz pkt 13 niniejszego paragrafu, każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza.
 2. Protokół powinien stwierdzać miedzy innymi prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami Uczestników Walnego Zgromadzenia.
 3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do Księgi Protokołów.

§ 15

 1. Koszty działalności Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Walne Zgromadzenie korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
 3. Obsługę techniczną, administracyjną i prawną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.

2. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Regulamin Rady Nadzorczej

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, zwana dalej „Radą Nadzorczą”, działa na podstawie Statutu Spółki z dnia 1 grudnia 2003 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jana Skwarlińskiego, Kancelaria Notarialna w Gdańsku przy ul. Garncarskiej 4/6/4, nr Rep. A nr 12656/2003, zwanego dalej „Statutem” (wraz z późniejszymi zmianami), przepisów kodeksu spółek handlowych, uchwał Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim w myśl przepisów prawa wiążą one Radę oraz niniejszego Regulaminu, określającego jego organizację i sposób wykonywania czynności.
 2. Rada Nadzorcza Swissmed Centrum Zdrowia S.A. jest statutowym organem Spółki sprawującym stały nadzór nad jej działalnością.

§ 2

Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej

 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki zwykłą większością głosów. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie Spółki.
 2. Walne Zgromadzenie dokonuje odwołania członka Rady Nadzorczej równocześnie powołując nowego członka Rady w miejsce odwołanego.
 3. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
 4. W trakcie trwania kadencji, Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Rady z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza i wybrać w jego miejsce innego członka Rady.
 5. W przypadku niemożności wybrania Przewodniczącego Rady w ciągu miesiąca od jej powołania, albo od zaistnienia innych okoliczności uzasadniających potrzebę wyboru Przewodniczącego, uprawnienie do wyboru Przewodniczącego Rady spośród członków Rady przechodzi na Walne Zgromadzenie.
 6. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 (trzy) lata.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.
 8. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
 9. Rada Nadzorcza może delegować swojego członka do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
 10. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, iż mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
 11. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Rady.
 12. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
 13. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję, mogą być powoływani na kolejne kadencje.
 14. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

§ 3

Zadania i uprawnienia Rady Nadzorczej

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Rada Nadzorcza realizuje swoje kompetencje i uprawnienia na posiedzeniach Rady oraz poprzez czynności nadzorczo-kontrolne.
 3. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Kodeksie Spółek Handlowych, innych ustawach oraz Statucie Spółki.
 4. Do uprawnień Rady należy w szczególności:
  1. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  3. opiniowanie wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat,
  4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
  5. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
  6. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  7. powoływanie członków Zarządu,
  8. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,
  9. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
  10. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  11. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na tworzenie oddziałów,
  12. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 część kapitału zakładowego,
  13. inne sprawy przedstawione przez Zarząd Spółki lub uchwałę akcjonariuszy do akceptacji bądź zaopiniowania, w terminie wyznaczonym przez zwracający się podmiot.
 5. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
 6. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 4 wymaga uzasadnienia.
 7. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki.
 8. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
 9. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego funkcję, w zakresie wskazanym w Statucie Spółki i w niniejszym Regulaminie, pełnić będzie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku również jego nieobecności, inny członek Rady wskazany uprzednio przez Przewodniczącego.
 10. Rada Nadzorcza jest zobowiązana działać z należytą starannością, a członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.
 11. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
 12. Rada Nadzorcza jest zobowiązana przestrzegać ustaw, postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu, który jest publicznie dostępny w siedzibie Spółki.
 13. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. Upoważnienia udziela Rada w formie uchwały.
 14. Inne, niż określone z ust. 13 czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w trybie, o którym mowa w ust. 11.
 15. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z członkami Zarządu.
 16. Składanie oświadczeń w imieniu Rady, podpisywanie dokumentów, protokołów, odpisów należy do uprawnień i obowiązków Przewodniczącego Rady. W razie czasowej nieobecności Przewodniczącego Rady, oświadczenia w imieniu Rady mogą być składane, a dokumenty podpisywane przez Wiceprzewodniczącego Rady, a w przypadku również jego nieobecności, przez innego członka Rady wskazanego uprzednio przez Przewodniczącego.
 17. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
 18. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany, zgodnie z wymogami prawa ustalonymi dla spółki publicznej, umożliwić Zarządowi przekazanie we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
 19. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany przekazywać Zarządowi Spółki informacje o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Spółki.
 20. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zezwolenia takiego udziela Walnego Zgromadzenie w formie uchwały.
 21. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności informacji dotyczących działalności Spółki.
 22. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperci działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru prac ekspertów dokonuje Rada Nadzorcza.
 23. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 4

Posiedzenia Rady Nadzorczej

 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani, w szczególności do uczestniczenia w posiedzeniach Rady. O niemożliwości uczestniczenia w posiedzeniu, członek Rady powinien niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącego Rady, wskazując przyczynę swojej nieobecności.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji powinno odbyć się nie później niż w terminie [1 miesiąca] od dnia powołania członków Rady tej kadencji. Posiedzenie to zwołuje Zarząd Spółki, uzgadniając w miarę możliwości termin jego odbycia z powołanymi członkami Rady.
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego. Posiedzenie jest zwoływane za pomocą listów poleconych, faksem, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną (jeśli uprzednio członek Rady wyraził na to pisemną zgodę, podając adres e-mailowy, na który zawiadomienie powinno być wysłane) w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni w trybie, o którym mowa w ust. 5, najpóźniej na tydzień przed proponowanym terminem posiedzenia.
 7. Powiadomienie zawiera informację o dacie, miejscu i proponowanym porządku obrad.
 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się według przyjętego przez Radę Nadzorczą porządku obrad.
 9. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
 10. Materiały na posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowuje Sekretarz Rady Nadzorczej.
 11. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek taki powinien być zgłoszony do Przewodniczącego Rady na piśmie na co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia Rady.
 12. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez członków Rady Nadzorczej zgłaszających wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia, ewentualnie przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.
 13. Jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, Rada może podjąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
 14. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.
 15. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
  1. przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
  2. przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  3. formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
  4. zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.
 16. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, ustalenia odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu i prokurentów. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
 17. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosowania, inne osoby, o ile zostały zaproszone na posiedzenie Rady przez Przewodniczącego lub na wniosek Prezesa Zarządu Spółki.
 18. Przewodniczący posiedzenia Rady ma prawo zarządzić w trakcie posiedzenia wyłączenie z obrad osób określonych w pkt. 17 powyżej.
 19. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na późniejszą godzinę, jednak nie później niż na dzień następny.
 20. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej może być utrwalany na taśmie magnetycznej – za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 5

Podejmowanie uchwał

 1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zawierać:
  1. numer i datę podjęcia uchwały;
  2. podstawę prawną uchwały;
  3. treść oznaczoną paragrafami i ustępami;
  4. wynik głosowania;
  5. podpisy wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.
 4. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Tajne głosowania przeprowadza się w sprawach osobowych, a także na żądanie któregokolwiek z członków Rady.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w obiegowym trybie pisemnym.
 7. Uchwała pojęta w obiegowym trycie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni pisemnie o treści projektu uchwały.
 8. Przy wykorzystaniu obiegowego trybu pisemnego lub środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą odbywać się głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza, powołania członka Zarządu, odwołania członka Zarządu oraz zawieszania członka Zarządu w wykonywaniu czynności, lub innych sprawach personalnych. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta wbrew temu zakazowi jest nieważna.
 9. Głosowanie w obiegowym trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący bądź innych członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego, na wniosek członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy, jeżeli uzna, że jest to uzasadnione.
 10. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący bądź innych członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego, informuje o podjętych uchwałach w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Materiały dokumentujące te głosowania należy włączyć do księgi protokołów Rady Nadzorczej.
 11. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno zostać potwierdzone na piśmie przez oddającego głos w ciągu [5] dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 12. Głosowanie w obiegowym trybie pisemnym odbywa się w ten sposób, że każdy z członków Rady Nadzorczej podpisuje przedstawiony mu projekt uchwały; członek Rady, który nie akceptuje projektu uchwały powinien pod jej treścią zaznaczyć, że głosuje „przeciw” lub „wstrzymuje się od głosu”.
 13. Przy wykorzystaniu obiegowego trybu pisemnego, projekt uchwały wraz z głosem oddanym w obiegowym trybie pisemnym powinien zostać doręczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera albo poczty na ręce Przewodniczącego Rady za pośrednictwem Zarządu Spółki w ciągu [5] dni od dnia doręczenia członkowi Rady Nadzorczej projektu uchwały.

§ 6

Protokołowanie

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz Rady albo osoba wyznaczona przez Przewodniczącego w charakterze protokolanta. Protokół powinien zawierać:
  1. datę i miejsce oraz kolejny numer posiedzenia;
  2. listę obecnych członków Rady Nadzorczej, z podaniem ich imion i nazwisk;
  3. wskazywać z imienia i nazwiska inne osoby uczestniczące w posiedzeniu;
  4. stwierdzenie ważności zwołania posiedzenia;
  5. przyjęty porządek obrad;
  6. podjęte uchwały - jako załączniki;
  7. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały;
  8. zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
 2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu w formie załączników.
 3. Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Rady obecnych na danym posiedzeniu. Członek Rady ma prawo zgłoszenia do protokołu głosu odrębnego.
 4. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady. Członkowie nieobecni na posiedzeniu potwierdzają zapoznanie się z treścią protokołu podpisem.
 5. Protokoły przechowywane są w siedzibie Zarządu Spółki w Księdze Protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady Nadzorczej.
 6. Uchwały Rady, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne, mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej na prawach wyciągu z protokołu podpisuje Przewodniczący Rady.
 8. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądania kserokopii protokołów z posiedzeń Rady oraz podjętych uchwał.

§ 7

Czynności Nadzorcze

 1. Czynności nadzorczych i kontrolnych dokonuje Rada w składzie co najmniej [3]-osobowym.
 2. uruchomieniu czynności kontrolnych i składzie zespołu kontrolnego decyduje Rada w drodze uchwały.
 3. Co najmniej jeden członek Rady wnioskujący powołanie zespołu kontrolnego powinien wchodzić w jego skład.
 4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo wglądu w księgi rachunkowe i inne dokumenty Spółki.

§ 8

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

 1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
 2. Obsługa Rady obejmuje w szczególności:
  1. załatwienie spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń przez rozsyłanie zawiadomień i materiałów,
  2. sporządzanie protokołów z posiedzeń pod nadzorem Przewodniczącego Rady
  3. przechowywanie oryginałów protokołów posiedzeń Rady i innej dokumentacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą i zastępuje dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 23.01.2004 r. który traci moc w całości.

3. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Formularz kontaktowy

Ładowanie