Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Raporty bieżące 2020

1. RB 1/2020: Terminy przekazywania raportów okresowych

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2020 r. – marzec 2021 r.


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.:


SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

 • za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. – 21 sierpień 2020 r.

 • za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. – 26 luty 2021 r.


SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

 • skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r. – 18 grudzień 2020 r.


RAPORTY ROCZNE:

 • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. – 31 lipiec 2020 r.

 • skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. – 31 lipiec 2020 r.


Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


2. RB 2/2020: Subwencja finansowa od PFR oraz informacja dotycząca wpływu epidemii w związku z zakażeni

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 18.05.2020 r. otrzymał od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie („PFR”) decyzję z dnia 18.05.2020 r. o wypłacie Emitentowi subwencji finansowej w kwocie 963.113 zł. W dniu 18.05.2020 r. decyzję w sprawie subwencji finansowej od PFR z dnia 18.05.2020 r. otrzymała również spółka zależna od Emitenta – Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SWDN”), na mocy której PFR postanowił o wypłacie SDWN subwencji finansowej w kwocie 272.103 zł. Powyższe decyzje PFR zostały podjęte w związku z wnioskami Emitenta oraz SWDN złożonymi w celu zapobieżenia negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. PFR przyznała kwoty subwencji finansowych w wysokościach, o które Emitent oraz SWDN wnioskowały w umowach subwencji finansowej z dnia 15.05.2020 r. Obydwie subwencje finansowe zostały przyznane w ramach Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Emitent oraz SWDN zawarły z PFR odrębne umowy subwencji finansowej. Kwoty subwencji są nieoprocentowane i podlegają zwrotowi na zasadach określonych w umowach. Przy założeniu, że Emitent/SWDN będzie prowadził działalność przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej, otrzymana subwencja podlega zwrotowi: (a) bezwarunkowo w kwocie 25% wartości subwencji oraz (b) dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Spółkę/SWDN skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym Spółka/SWDN odnotowała stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja; oraz (c) w wysokości do 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie i na poziomach szczegółowo określonych w umowie. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta/SWDN lub otwarcia likwidacji w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej przyznana kwota subwencji podlega zwrotowi w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej. Spłaty subwencji finansowych rozpoczną się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej. Kwoty subwencji finansowych będą spłacane w 24 równych miesięcznych ratach.


Emitent informuje, że w miesiącu kwietniu 2020 r. Spółka po raz pierwszy odnotowała istotny spadek obrotów gospodarczych w porównaniu do miesiąca marca 2020 r., w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, wynoszący: 39%. Istotny spadek obrotów w analogicznych okresach odnotowała również spółka zależna SWDN, który wyniósł: 28% w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Emitent odnotował jednocześnie w tym czasie wzrost procedur na Oddziale Położniczo-Neonatologicznym, co jest utrzymującym się trendem. Działalność operacyjna Spółki i grupy kapitałowej Emitenta cały czas prowadzona jest bez zakłóceń. Ponadto Emitent postanowił zakończyć działalność nierentownej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna została wypowiedziana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, z mocą od dnia 05.06.2020 r. Emitent wdraża rekomendacje wydawane przez organy państwowe w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadza środki mające zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się tego wirusa, w tym personel Emitenta poddawany jest testom w kierunku zachorowania na COVID-19. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację związaną z epidemią i będzie podejmował stosowne decyzje w celu dostosowania prowadzonej działalności do zaistniałych warunków.3. RB 4/2020: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

 5. Przyjęcie porządku obrad;

 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;

 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;

 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;

 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;

 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;

 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;

 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;

 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;

 16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 31.08.2020 r. wraz z projektami uchwał na ZWZ.


PODPIS:      Roman Walasiński
                    

Prezes Zarządu


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1), 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:


Formularz kontaktowy

Ładowanie