Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA REHABILITACJA LEKARZ RODZINNY CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H PAKIETY ZDROWOTNE SENIORZY GALERIA DO POBRANIA

Raporty bieżące 2019

1. RB 1/2019 : Kalkulacja Kwoty Zmiennej

Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2019 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2019

Kalkulacja Kwoty Zmiennej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Sprzedający", "Emitent") informuje, iż w dniu 25.04.2019 r. otrzymał od spółki LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („LuxMed”, „Kupujący”) informację, iż Kwota Zmienna - o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 29/2018 - obliczona zgodnie ze wzorem określonym w umowie zobowiązującej do sprzedaży akcji z dnia 29.03.2018 r. - o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2018 („Umowa Zobowiązująca”) - wynosi 0 zł. Zgodnie z Umową Zobowiązującą, jeżeli Kwota Zmienna będzie równa 0 albo ujemna, Sprzedający nie będzie uprawniony do żądania od Kupującego zapłaty jakiejkolwiek Kwoty Zmiennej, a Kupujący nie będzie uprawniony do żądania od Sprzedającego zapłaty jakiejkolwiek kwoty. Emitent przypomina, iż Kwota Zmienna mogła wynieść maksymalnie 700.000 zł i uzależniona była od ilości deklaracji wyboru spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. (obecnie: Kupujący), jako świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

2. RB 2/2019: Terminy przekazywania raportów okresowych

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2019 r. – marzec 2020 r.

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.:

 

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

 • za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. – 23 sierpień 219 r.
 • za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. – 28 luty 2020 r.

 

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

 • skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. – 20 grudzień 2019 r.

 

RAPORTY ROCZNE:

 • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. – 12 lipiec 2019 r.
 • skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. – 12 lipiec 2019 r.
 

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

3. RB 3/2019: Zrzeczenie się odpłatnego użytkowania nieruchomości

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2019

Zrzeczenie się przez spółkę zależną odpłatnego użytkowania nieruchomości

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed Opieka”, „Użytkownik”) w dniu 03 lipca 2019 r. złożyła wobec Gminy Miasta Gdańska („Gmina”) oświadczenie o zrzeczeniu się z dniem 09 sierpnia 2019 r. odpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46 („Nieruchomość”), ustanowionego na podstawie umowy odpłatnego użytkowania z dnia 09 września 2015 r. („Umowa”), o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2015 r. Użytkownik zobowiązał się wydać Gminie Nieruchomość w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. („Termin”). Jednocześnie Gmina oświadczyła, że Użytkownik zwolniony jest z obowiązku wydania Nieruchomości jeżeli w Terminie zostanie ustanowiony na rzecz Użytkownika nowy tytuł prawny do Nieruchomości.

 

Emitent wskazuje, że na mocy Umowy, Gmina oddała Użytkownikowi w odpłatne użytkowanie Nieruchomość na okres do dnia 09 września 2020 r. zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja w postaci Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego, o której mowa w przywołanym powyżej raporcie bieżącym („Inwestycja”), zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy. W ocenie Użytkownika Inwestycja nie zostanie zrealizowana w ustalonym terminie.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu europejskiego i Rady i dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR),

4. RB 4/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2019

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego


Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zmienia datę publikacji:

 1. jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., z dnia 12 lipca 2019 r. na dzień 31 lipca 2019 roku,

 2. skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., z dnia 12 lipca 2019 r. na dzień 31 lipca 2019 roku.


PODPIS:      Roman Walasiński

Prezes Zarządu


Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


5. RB 5/2019: List intencyjny ze Sport Medica S.A.

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2019

List intencyjny ze Sport Medica S.A.

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „SCZ”) informuje, że w dniu 12 lipca 2019 r. pomiędzy Emitentem, spółką zależną od Emitenta, tj. Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SN”) oraz spółką Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie („CMC”) został zawarty list intencyjny („List Intencyjny”) w przedmiocie najmu przez CMC od SN części powierzchni Szpitala Swissmed mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („Szpital Swissmed”) oraz współpracy w zakresie świadczenia przez SCZ usług szpitalnych na rzecz pacjentów wskazanych przez CMC. W związku z zamiarem prowadzenia przez CMC w pomieszczeniach Szpitala Swissmed działalności leczniczej w postaci ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii, a także świadczenia usług rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii, Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje, których przedmiotem będzie m.in. jednoczesne:

(a)                uzgodnienie warunków i zawarcie pomiędzy CMC, a SN umowy najmu, na mocy której SN odda CMC w najem część powierzchni Szpitala Swissmed o łącznej powierzchni około 850 m² („Umowa najmu”);

(b)               uzgodnienie warunków i zawarcie umowy o współpracy pomiędzy SCZ i CMC dotyczącej warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym zabiegów operacyjnych na rzecz pacjentów wskazanych przez CMC oraz zawierania umów przez SCZ z pacjentami CMC („Umowa o współpracy”);

Zamiarem Stron oraz celem planowanej współpracy jest pozyskanie jak największej ilości pacjentów zarówno przez Swissmed, jak i przez CMC, a w konsekwencji zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności leczniczej. Umowa najmu oraz Umowa o współpracy miałyby zostać zawarte na czas określony, po którego upływie umowy miałyby się stać umowami zawartymi na czas nieokreślony. Strony podejmą starania, aby umowy wskazane w lit. (a) i (b) powyżej, zostały zawarte w terminie do 30 sierpnia 2019 roku. List Intencyjny obowiązuje do 30 września 2019 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu europejskiego i Rady i dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR)

 

6. RB 6/2019: Umowa użytkowania nieruchomości – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2019

Umowa użytkowania nieruchomości – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) zawarła z Gminą Miasta Gdańska („Gmina”) umowę odpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46, o powierzchni 1,7336 ha („Nieruchomość”), („Umowa”). Na mocy Umowy, Gmina oddała Spółce w odpłatne użytkowanie Nieruchomość na okres 5 lat, to jest do dnia 12 sierpnia 2024 r. zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja, o której mowa poniżej, zostanie zrealizowana przez Spółkę w terminie 5 lat, zgodnie z harmonogramem inwestycji oraz jeśli pozostałe istotne warunki Umowy będą przestrzegane. Opłaty z tytułu oddania Nieruchomości w użytkowanie będą uiszczane w okresach rocznych, a ich wysokość uzależniona jest od wartości Nieruchomości i obecnie stanowi kwotę 51.123 zł, która będzie powiększana o podatek VAT. Na Nieruchomości Spółka zamierza zrealizować inwestycję – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne w postaci kompleksu nieruchomości, które będzie miało charakter kompleksowy, zintegrowany i wielofunkcyjny i składać się będzie z:

a)    Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla minimum 80 osób przewlekle somatycznie chorych na potrzeby mieszkańców Gdańska,

b)    Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowego o charakterze dziennym i stacjonarnym, promującym usługi aktywności fizycznej seniorów,

c)    Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia na potrzeby mieszkańców Gdańska,

d)    Oddziału Szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych,

e)    Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację,

f)     Przedszkola Niepublicznego z co najmniej dwoma oddziałami, w tym oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci,

g)    Wydzielonego w ramach inwestycji pomieszczenia o powierzchni ok. 50 m2 z przeznaczeniem na inne cele społeczne.

 

 • Należymy do:
 • Spółka notowana na GPW
 • Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Certyfikaty:
 • Zarządzanie Jakością ISO 9001:2008
 • Certyfikat akredytacji
 • Partnerzy:
 • NFZ

Formularz kontaktowy

Ładowanie