(+48) 58 524 15 00
PRZYCHODNIA OFERTA DLA FIRM DLA SENIORA SZPITAL

Raporty bieżące 2017

1. RB 9/2017 : Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Gdańsk, dnia 09 sierpnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2017

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 22 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia ustępów 4 i 5 w § 19 Statutu Spółki;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: (1) ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 22.09.2017 r., (2) projekty uchwał na ZWZ, (3) dotychczasową treść par. 19 ust. 4 i 5 Statutu Spółki i proponowane zmiany, (4) treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem proponowanych postanowień Statutu.


2. RB 8/2017 : Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego do

Gdańsk, dnia 02 sierpnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2017

Zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 02 sierpnia 2017 r. aneksu z dnia 30.06.2017 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne ("UmowaSZP"), zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu", „NFZ”). Na mocy w/w aneksu strony postanowiły, że kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. wynosi maksymalnie 6.230.982,54 zł. W związku z powyższym zwiększeniu uległa kwota kontraktu z NFZ o sumę 1.938.615,08 zł oraz wydłużony został o trzy miesiące okres, którego dotyczy kwota kontraktu z NFZ.

3. RB 7/2017 : Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu z NFZ...

Gdańsk, dnia 09 czerwca 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2017

Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego do dnia 30.09.2017 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") działając zgodnie z art. art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 09.06.2017 r. aneksu z dnia 19.05.2017 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne ("UmowaSZP"), zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, na mocy którego okres obowiązywania UmowySZP został przedłużony do dnia 30.09.2017 r., tj. o 3 miesiące. Pozostałe postanowienia UmowySZP pozostały bez zmian.

4. RB 6/2017 : Sprzedaż wszystkich udziałów w spółce zależnej

Gdańsk, dnia 11 maja 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2017

Sprzedaż wszystkich udziałów w spółce zależnej Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Zbywca", "Emitent") działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 11.05.2017 r. Emitent sprzedał pięćdziesiąt udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed DG”). Akt założycielski spółki Swissmed DG został podpisany w dniu 06.10.2015 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 22/2015. Sprzedaż udziałów nastąpiła na mocy umowy zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11.05.2017 r. („Umowa”), zawartej pomiędzy Zbywcą, a dwiema osobami fizycznymi („Nabywcy”). Pierwszy Nabywca nabył 46 udziałów w kapitale zakładowym Swissmed DG za cenę 40.020 zł, a drugi Nabywca nabył 4 udziały w kapitale zakładowym Swissmed DG za cenę 3.480 zł. Sprzedane udziały stanowiły 100% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Swissmed DG. W wyniku zawarcia Umowy Emitent nie posiada żadnych udziałów w kapitale zakładowym Swissmed DG, ani nie dysponuje żadnymi głosami na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

5. RB 5/2017 : Terminy przekazywania raportów okresowych ..

Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.:

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:
 • za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. – 29 sierpnia 2017 r.
 • za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. – 14 lutego 2018 r.
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:
 • skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r. – 20 grudnia 2017 r.
RAPORTY ROCZNE:
 • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. – 19 czerwca 2017 r.
 • skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. – 19 czerwca 2017 r.

6. RB 4/2017 : Sprzedaż wszystkich udziałów w spółce zależnej Swissmed GP sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 07 kwietnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2017

Sprzedaż wszystkich udziałów w spółce zależnej Swissmed GP sp. z o.o.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Zbywca", "Emitent") działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 07.04.2017 r. Emitent sprzedał dziesięć udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Swissmed GP sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed GP”). Akt założycielski spółki Swissmed GP został podpisany w dniu 08.12.2015 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 24/2015. Sprzedaż udziałów nastąpiła na mocy umowy zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 07.04.2017 r. („Umowa”), zawartej pomiędzy Zbywcą, a dwiema osobami fizycznymi („Nabywcy”). Każdy z dwóch Nabywców nabył po pięć udziałów w kapitale zakładowym Swissmed GP za cenę po 500 zł (pięćset złotych). Sprzedane udziały stanowiły 100% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Swissmed GP. W wyniku zawarcia Umowy Emitent nie posiada żadnych udziałów w kapitale zakładowym Swissmed GP, ani nie dysponuje żadnymi głosami na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

7. RB 3/2017 : Zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ (okulistyka)

Gdańsk, dnia 21 marca 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2017

Zmiana znaczącej umowy - kontrakt z NFZ (okulistyka)

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 20 marca 2017 r. aneksu z dnia 07.03.2017 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11/17 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"), („Aneks”). Zgodnie z Aneksem kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. wynosi maksymalnie 4.126.747,46 zł. W kwocie tej uwzględniono dodatkowe środki finansowe przeznaczone wyłącznie na realizację świadczeń: (a) usunięcia zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki, (b) usunięcia zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki, w wysokości 359.704,80 zł w okresie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. W związku z powyższym, na mocy Aneksu, wartość kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego uległa zwiększeniu, o kwotę 359.704,80 zł.

8. RB 2/2017 : Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego...

Gdańsk, dnia 17 lutego 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2017

Kontrakt z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego - pierwsze półrocze 2017 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku"), informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 16 lutego 2017 r. aneksu z dnia 10.01.2017 r. do umowy nr 11/000102/SZP/11/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne ("UmowaSZP"), zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("NFZ", "Oddział Funduszu"), który nadał tej umowie nowe brzmienie i nowy numer. Przedmiotem UmowySZP jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitale w zakresach określonych w załączniku do tej umowy, które obejmują w szczególności: ginekologię, chirurgię ogólną, chirurgię dziecięcą, ortopedię i traumatologię narządu ruchu, w tym zabiegi endoprotezoplastyki, okulistykę, oraz pakiety onkologiczne z ginekologii i chirurgii ogólnej. Zgodnie z aneksem do UmowySZP kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji UmowySZP w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. wynosi maksymalnie 3.767.042,66 zł. Informacja o podpisaniu ww. aneksu do UmowySZP została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r.), ze względu na istotne znaczenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego dla działalności Emitenta.

9. RB 1/2017 : Zawarcie kontraktu z NFZ na rok 2017 w zakresie..

Gdańsk, dnia 10 lutego 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2017

Zawarcie kontraktu z NFZ na rok 2017 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku”), informuje o doręczeniu w dniu wczorajszym aneksu nr 9/2016 z dnia 04.01.2017 r. do umowy nr 11/000102/POZ/16 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna („Umowa na POZ”), zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku („NFZ”), który nadał tej umowie nowe brzmienie oraz nowy nr 11/000102/POZ/16/17.

Umowa na POZ reguluje zasady i warunki realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla osób, które złożyły w podmiocie leczniczym Emitenta deklaracje wyboru lekarza POZ oraz pielęgniarki lub położnej POZ („Pacjenci”).

Aneks do Umowy na POZ określił zasady udzielania przez Emitenta świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w okresie rozliczeniowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wartość Umowy na POZ jest ustalana w okresach miesięcznych i jest uzależniona od ilości Pacjentów i wysokości miesięcznych stawek kapitacyjnych lekarza i pielęgniarki POZ oraz stawek opłat za porady udzielone w ramach szczegółowo określonych zakresów świadczeń, a w przypadku położnej POZ dodatkowo na podstawie stawki za wizyty. Wartości te są ustalane w okresach miesięcznych i wykazywane w raportach składanych NFZ w okresach miesięcznych. W okresie rozliczeniowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zobowiązanie NFZ wobec Spółki wyniosło łącznie 560.288,08zł. Emitent oczekuje, że wartość umowy w okresie rozliczeniowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. będzie wyższa i przekroczy ww. kwotę, albowiem stawki kapitacyjne oraz opłaty za porady i wizyty w okresie rozliczeniowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. uległy zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego. W wyniku działań Emitenta systematycznie zwiększa się również ilość Pacjentów Emitenta.

Informacja o podpisaniu aneksu do Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r.), ze względu na istotne znaczenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ dla działalności Emitenta.

Przychodnia Wileńska
 • Przychodnia Wileńska
 • Przychodnia Jaśkowa Dolina
 • Szpital Gdańsk
 • Należymy do:
 • Spółka notowana na GPW
 • Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Certyfikaty:
 • Zarządzanie Jakością ISO 9001:2008
 • Certyfikat akredytacji
 • Partnerzy:
 • Baltic Plaza
 • Centrum Stomatologiczne Projekt Uśmiech
 • nor-sta
 • NFZ

Formularz kontaktowy

Ładowanie